Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.860

| Akt jednorazowy
Wersja od: 10 maja 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1
z dnia 26 kwietnia 2018 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy w ramach działania "Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 627) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 maja 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy w ramach działania "Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 655, z 2016 r. poz. 321 oraz z 2017 r. poz. 520) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 4:
a) w ust. 1 w pkt 1 lit. c otrzymuje brzmienie:

"c) grunty przeznaczone do wykonania zalesienia przynajmniej w części przylegają do śródlądowych wód powierzchniowych, o których mowa w art. 21 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. poz. 1566 i 2180 oraz z 2018 r. poz. 650 i 710), za które przyznaje się 10 pkt,",

b) w ust. 1a:
wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"Przy ustalaniu spełnienia kryteriów wyboru operacji uznaje się, że grunty przeznaczone do wykonania zalesienia przynajmniej w części przylegają do:",

pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) śródlądowych wód powierzchniowych, o których mowa w art. 21 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne, jeżeli przynajmniej w części są położone w pasie o szerokości 5 m od krawędzi brzegu tych wód;";

2) w § 5 w ust. 1 w pkt 2 lit. b otrzymuje brzmienie:

"b) śródlądowe wody powierzchniowe, o których mowa w art. 21 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne, oraz stawy na gruntach rolnych,";

3) w § 8 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Nabór wniosków o przyznanie wsparcia na zalesienie może zostać ogłoszony przez Prezesa Agencji nie później niż w dniu 1 marca danego roku.";

4) w § 11 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

"2. Podmiot ubiegający się o przyznanie wsparcia na zalesienie składa kierownikowi biura powiatowego Agencji, do którego został złożony wniosek o przyznanie wsparcia na zalesienie, oświadczenie o wykonaniu zalesienia zgodnie z wymogami planu zalesienia wraz z zaświadczeniem nadleśniczego potwierdzającym ten fakt, w terminie do dnia 9 czerwca roku następującego po roku, w którym złożono wniosek o przyznanie tego wsparcia.

3. W przypadku gdy podmiot ubiegający się o przyznanie wsparcia na zalesienie nie dochował terminu określonego w ust. 2, kierownik biura powiatowego Agencji wzywa ten podmiot, na piśmie, do złożenia oświadczenia o wykonaniu zalesienia zgodnie z wymogami planu zalesienia wraz z zaświadczeniem nadleśniczego potwierdzającym ten fakt, w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania.";

5) § 12 otrzymuje brzmienie:

"§ 12. W przypadku gdy podmiot ubiegający się o przyznanie wsparcia na zalesienie:

1) nie wykonał zalesienia:

a) zgodnie z § 10 ust. 2 pkt 1, pkt 2 lit. a i lit. c lub pkt 3 lub

b) przy użyciu co najmniej minimalnej liczby sadzonek drzew na hektar określonej w załączniku nr 2 do rozporządzenia lub ustalonej w sposób określony w tym załączniku, z tolerancją do 10%, lub

2) nie posiada dokumentów, o których mowa w § 10 ust. 4

- kierownik biura powiatowego Agencji wzywa podmiot, na piśmie, do wykonania zalesienia zgodnie z § 10 ust. 2 oraz do złożenia oświadczenia o wykonaniu tych czynności lub do dostarczenia dokumentów, o których mowa w § 10 ust. 4, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania.";

6) w § 13:
a) w ust. 1:
pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) pomimo wezwania, o którym mowa w § 11 ust. 3, nie złożył w wymaganym terminie oświadczenia lub zaświadczenia, o których mowa w § 11 ust. 2, lub",

uchyla się pkt 2,
pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) pomimo wezwania, o którym mowa w § 12, nie wykonał w terminie czynności wskazanych w tym wezwaniu, z tym że odmawia się przyznania wsparcia na zalesienie jedynie:

a) do części gruntu, w odniesieniu do której nie wykonał tych czynności, lub

b) w części przeznaczonej na ogrodzenie zalesionego gruntu, na którym nie zostało ono wykonane zgodnie z wymogami planu zalesienia.",

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Jeżeli podmiot ubiegający się o przyznanie wsparcia na zalesienie:

1) złożył w wymaganym terminie oświadczenie i zaświadczenie, o których mowa w § 11 ust. 2, oraz

2) wykonał zalesienie:

a) zgodnie z § 10 ust. 2 pkt 1, pkt 2 lit. a i lit. c oraz pkt 3,

b) przy użyciu co najmniej minimalnej liczby sadzonek drzew na hektar określonej w załączniku nr 2 do rozporządzenia lub ustalonej w sposób określony w tym załączniku, z tolerancją do 10%

- kierownik biura powiatowego Agencji, w drodze decyzji, przyznaje wsparcie na zalesienie, w terminie 60 dni od dnia złożenia tego oświadczenia.";

7) w § 14:
a) w ust. 4 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"Do wniosku o przyznanie premii pielęgnacyjnej i premii zalesieniowej rolnik dołącza materiał graficzny, o którym mowa w art. 72 ust. 3 rozporządzenia nr 1306/2013, udostępniony przez Agencję, w którym zaznacza na posiadanych użytkach rolnych w rozumieniu art. 2 ust. 1 akapit drugi lit. f rozporządzenia nr 1305/2013:",

b) w ust. 6 w pkt 4 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

"5) w roku, w którym został złożony wniosek o przyznanie tej premii, nie został ogłoszony nabór, o którym mowa w § 8 ust. 2.";

8) po § 14 dodaje się § 14a w brzmieniu:

"§ 14a. 1. Jeżeli rolnik, który realizuje zobowiązanie, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 2 lit. b lub lit. c, nie złożył wniosku o przyznanie premii pielęgnacyjnej lub premii zalesieniowej w terminie, o którym mowa w § 14 ust. 1, z uwzględnieniem przypadku określonego w art. 13 ust. 1 rozporządzenia nr 640/2014, kierownik biura powiatowego Agencji wzywa tego rolnika, na piśmie, do złożenia informacji o gruntach, na których realizowane jest to zobowiązanie, w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania.

2. Jeżeli pomimo wezwania, o którym mowa w ust. 1, rolnik nie złożył w określonym terminie informacji, o której mowa w ust. 1, premia pielęgnacyjna lub premia zalesieniowa do gruntów objętych zobowiązaniem, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 2 lit. b lub c, w odniesieniu do których nie złożył tej informacji, nie przysługuje w kolejnych latach.";

9) w § 15:
a) uchyla się ust. 1,
b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Rolnik składa do kierownika biura powiatowego Agencji do końca roku kalendarzowego, w którym upływa 5 lat od dnia złożenia oświadczenia, o którym mowa w § 11 ust. 2, lub złożenia wniosku o przyznanie pierwszej premii pielęgnacyjnej do gruntów z sukcesją naturalną, na których, zgodnie z planem zalesienia, nie jest wymagane wykonanie zalesienia, kopię decyzji wydanej przez starostę właściwego ze względu na położenie gruntów objętych zalesieniem w sprawie przekwalifikowania zalesionego gruntu na grunt leśny albo zaświadczenie o przekwalifikowaniu zalesionego gruntu na grunt leśny w wyniku modernizacji ewidencji gruntów i budynków.",

c) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

"2a. Premia zalesieniowa przyznawana na wniosek złożony w roku, w którym upływa 5 lat od dnia złożenia wniosku o przyznanie pierwszej premii zalesieniowej, oraz kolejne premie zalesieniowe nie przysługują do gruntów objętych zobowiązaniem, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 2 lit. c, jeżeli w wyniku oceny udatności uprawy leśnej, o której mowa w ust. 4, zostało stwierdzone, że uprawa jest nieudatna.",

d) uchyla się ust. 3,
e) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Starosta, dokonując oceny udatności uprawy leśnej na gruntach, o których mowa w ust. 2 lub w § 10 ust. 5, bierze pod uwagę kryteria określone w załączniku nr 5 do rozporządzenia. Te same kryteria bierze pod uwagę Agencja, dokonując oceny udatności tej uprawy leśnej, w przypadku gdy w terminie, o którym mowa w ust. 2 lub w § 10 ust. 5, starosta nie dokonał oceny udatności uprawy leśnej.";

10) w § 20:
a) w ust. 5 w pkt 1 uchyla się lit. b,
b) w ust. 7 uchyla się pkt 2;
11) w § 21:
a) w ust. 5 w pkt 1 uchyla się lit. b,
b) w ust. 7 uchyla się pkt 2;
12) § 24 otrzymuje brzmienie:

"§ 24. 1. Beneficjent zwraca wsparcie na zalesienie, jeżeli nie zachował trwałości operacji zgodnie z art. 71 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320, z późn. zm.), w szczególności jeżeli:

1) w wyniku oceny udatności uprawy leśnej, o której mowa w § 15 ust. 4, zostało stwierdzone, że uprawa jest nieudatna;

2) przed upływem 5 lat od dnia wypłaty tego wsparcia:

a) wykonane zalesienie zostało zlikwidowane,

b) przeniósł własność zalesionych gruntów na rzecz innego podmiotu w wyniku umowy sprzedaży lub innej umowy, a podmiot, który nabył własność tych gruntów, nie utrzymał zalesienia wykonanego na tych gruntach do dnia, w którym upływa 5 lat od dnia wypłaty tego wsparcia.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, beneficjent zwraca jedynie część wsparcia na zalesienie wypłaconego do tej części gruntu, na którym uprawa leśna była nieudatna.

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a, beneficjent zwraca jedynie część wsparcia na zalesienie wypłaconego do tej części gruntu, na którym zalesienie zostało zlikwidowane.

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. b, beneficjent zwraca jedynie część wsparcia na zalesienie wypłaconego do tej części gruntów, których własność lub współwłasność została przeniesiona na rzecz podmiotu, który nie utrzymał zalesienia wykonanego na tych gruntach do dnia, w którym upływa 5 lat od dnia wypłaty tego wsparcia.

5. Beneficjent zwraca wsparcie na zalesienie w części przeznaczonej na ogrodzenie gruntu, na którym zostało wykonane zalesienie, lub gruntu z sukcesją naturalną, jeżeli nie utrzymał ogrodzenia tego gruntu do dnia, w którym upływa 5 lat od dnia wypłaty tego wsparcia, lub siatka użyta do grodzenia nie spełniała w okresie objętym wsparciem wymagań określonych w załączniku nr 3 do rozporządzenia.

6. Beneficjent zwraca wsparcie na zalesienie w części przeznaczonej na zabezpieczenie drzewek 3 palikami, jeżeli nie utrzymał tego zabezpieczenia do terminu wskazanego w planie zalesienia, a gdy termin ten upływa po 5 latach, licząc od dnia wypłaty tego wsparcia - do dnia, w którym upływa 5 lat od dnia wypłaty tego wsparcia.".

§  2.  Do przyznawania wsparcia na zalesienie w ramach działania "Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w sprawach objętych postępowaniami:
1) wszczętymi przed dniem 1 czerwca 2017 r. i niezakończonymi ostateczną decyzją przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia,
2) zakończonymi ostateczną decyzją wydaną na podstawie przepisów dotychczasowych, które zostały wznowione od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia

- stosuje się przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu dotychczasowym, z wyłączeniem przepisów § 4 ust. 1 pkt 1 lit. c i ust. 1a pkt 1 oraz § 5 ust. 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia zmienionego w § 1, które stosuje się w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.

§  3.  Do przyznawania wsparcia na zalesienie w ramach działania "Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w sprawach objętych postępowaniami wszczętymi od dnia 1 czerwca 2017 r. i niezakończonymi ostateczną decyzją przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.
§  4.  Do przyznawania premii pielęgnacyjnej i premii zalesieniowej w ramach działania "Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w sprawach objętych postępowaniami wszczętymi po dniu 14 marca 2018 r. stosuje się przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.
§  5.  Do przyznawania premii pielęgnacyjnej i premii zalesieniowej w ramach działania "Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w sprawach objętych postępowaniami:
1) wszczętymi przed dniem 15 marca 2018 r. i niezakończonymi ostateczną decyzją przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia,
2) zakończonymi ostateczną decyzją wydaną na podstawie przepisów dotychczasowych, które zostały wznowione po dniu 14 marca 2018 r.

- stosuje się przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu dotychczasowym.

§  6.  Do przyznawania premii pielęgnacyjnej i premii zalesieniowej w ramach działania "Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w sprawach objętych postępowaniami wszczętymi na podstawie oświadczenia, o którym mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 311), stosuje się przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.
§  7.  Do zwrotu pomocy w ramach działania "Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z tytułu zdarzeń stanowiących podstawę zwrotu tej pomocy, które nastąpiły przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, stosuje się przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu dotychczasowym.
§  8.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 2325).