Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.595

| Akt jednorazowy
Wersja od: 22 marca 2018 r.
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu "Scalanie gruntów" w ramach poddziałania "Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 2180) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 4 w pkt 4 w lit. b w tiret pierwszym wyraz "podstawowych" zastępuje się wyrazami "lub innych urządzeń wodnych";
2) w § 9 w ust. 3 uchyla się pkt 1;
3) w § 10:
a) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

"2a. Jeżeli podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy pomimo wezwania, o którym mowa w ust. 2, nie usunął w terminie wszystkich braków, właściwy organ samorządu województwa wzywa go ponownie, w formie pisemnej, do usunięcia pozostałych braków w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania.",

b) w ust. 3 wyrazy "ust. 2" zastępuje się wyrazami "ust. 2a",
c) w ust. 4 wyrazy "Przepisu ust. 2" zastępuje się wyrazami "Przepisów ust. 2 i 2a";
4) w § 15 uchyla się pkt 4;
5) w § 17:
a) w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) zrealizował operację lub jej etap zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu, w innych przepisach dotyczących inwestycji objętych operacją oraz w umowie, w tym poniósł związane z tym koszty, nie później niż do dnia złożenia wniosku o płatność, a w przypadku gdy został wezwany do usunięcia braków w tym wniosku zgodnie z § 19 ust. 1 lub 2, nie później niż w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania;",

b) w ust. 3 w pkt 1 lit. b otrzymuje brzmienie:

"b) zgodnie z przepisami:

– o zamówieniach publicznych - w przypadku gdy te przepisy mają zastosowanie,

– ustawy określającymi konkurencyjny tryb wyboru wykonawcy i przepisami wydanymi na podstawie art. 43a ust. 6 ustawy - w przypadku gdy te przepisy mają zastosowanie,".