Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.492

| Akt jednorazowy
Wersja od: 7 marca 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1
z dnia 1 marca 2018 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania płatności bezpośrednich i płatności niezwiązanej do tytoniu

Na podstawie art. 34 ust. 1-3 ustawy z dnia 5 lutego 2015 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz. U. z 2017 r. poz. 278 i 624 oraz z 2018 r. poz. 311) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania płatności bezpośrednich i płatności niezwiązanej do tytoniu (Dz. U. poz. 351, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1 w ust. 1 uchyla się pkt 3;
2) uchyla się § 4;
3) w § 5b ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. W przypadku, o którym mowa w art. 40 ust. 3 akapit trzeci zdanie trzecie rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 639/2014 z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie uzupełnienia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013 ustanawiającego przepisy dotyczące płatności bezpośrednich dla rolników na podstawie systemów wsparcia w ramach wspólnej polityki rolnej oraz zmiany załącznika X do tego rozporządzenia (Dz. Urz. UE L 181 z 20.06.2014, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej "rozporządzeniem nr 639/2014", obszary, na których wysiewa się różne mieszanki nasion, uznaje się, na potrzeby płatności za zazielenienie, za oddzielne pojedyncze uprawy.";

4) w § 13 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) limity i progi określone w art. 13, art. 14 ust. 2, art. 15 ust. 2b, art. 16 ust. 3 i 4 ustawy oraz zmniejszenie jednolitej płatności obszarowej, o którym mowa w art. 19 ust. 1 ustawy;".

§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 15 marca 2018 r.
1 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 2325).