Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.1729

| Akt jednorazowy
Wersja od: 12 września 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1
z dnia 1 września 2017 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania płatności bezpośrednich i płatności niezwiązanej do tytoniu

Na podstawie art. 34 ust. 1-3 ustawy z dnia 5 lutego 2015 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz. U. z 2017 r. poz. 278 i 624) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania płatności bezpośrednich i płatności niezwiązanej do tytoniu (Dz. U. poz. 351, 672 i 1536, z 2016 r. poz. 450 i 1696 oraz z 2017 r. poz. 534) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 5:
a) w ust. 1 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

"1) jeżeli uprawa ta jest prowadzona na podstawie zezwolenia wydanego na podstawie art. 47 ust. 1 albo art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2017 r. poz. 783 i 1458);

2) do powierzchni nie większej niż powierzchnia objęta zezwoleniem - w przypadku zezwolenia wydanego na podstawie art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii.",

b) uchyla się ust. 2;
2) po § 5a dodaje się § 5b w brzmieniu:

"§ 5b. 1. W przypadku, o którym mowa w art. 40 ust. 3 akapit trzeci zdanie trzecie rozporządzenia nr 639/2014, obszary, na których wysiewa się różne mieszanki nasion, uznaje się, na potrzeby płatności za zazielenienie, za oddzielne pojedyncze uprawy.

2. W przypadku, o którym mowa w art. 40 ust. 3 akapit czwarty rozporządzenia nr 639/2014, obszary, na których obok siebie prowadzone są odrębne uprawy, a każda pojedyncza uprawa zajmuje obszar o powierzchni mniejszej niż 0,1 ha, uznaje się, na potrzeby płatności za zazielenienie, za obszary objęte jedną uprawą mieszaną.".

§  2.  Do przyznawania płatności bezpośrednich w sprawach objętych postępowaniami:
1) wszczętymi i niezakończonymi ostateczną decyzją przed dniem wejścia w życie rozporządzenia,
2) zakończonymi ostateczną decyzją wydaną na podstawie przepisów dotychczasowych, które zostały wznowione od dnia wejścia w życie rozporządzenia

- stosuje się przepisy dotychczasowe.

§  3.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 15 marca 2018 r.
1 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1906).