Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.1662

| Akt jednorazowy
Wersja od: 31 sierpnia 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1
z dnia 22 sierpnia 2017 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 562, 624, 892, 935 i 1475) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1195 oraz z 2017 r. poz. 1331) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 3 uchyla się pkt 1;
2) w § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Dyrektor Generalny Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, zwanego dalej "Krajowym Ośrodkiem", podaje do publicznej wiadomości na stronie internetowej administrowanej przez Krajowy Ośrodek, w co najmniej jednym dzienniku o zasięgu krajowym oraz w siedzibie biura Krajowego Ośrodka i oddziałów terenowych Krajowego Ośrodka ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie pomocy, na co najmniej 30 dni przed planowanym rozpoczęciem terminu składania tych wniosków.";

3) w § 5 ust. 4, § 6 ust. 1, 3 i 4, § 8 ust. 1, § 9 ust. 1, 2 i 6, § 11 ust. 1, § 12 ust. 1, § 14 we wprowadzeniu do wyliczenia oraz § 15 ust. 1 pkt 5 użyty w różnym przypadku wyraz "Agencja" zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami "Krajowy Ośrodek";
4) w § 7:
a) w ust. 1 uchyla się pkt 2,
b) w ust. 2 uchyla się pkt 4;
5) w § 9 ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie:

"3. Dyrektor Generalny Krajowego Ośrodka, w terminie 60 dni od dnia, w którym upłynął termin, o którym mowa w § 5 ust. 2, ustala kolejność przysługiwania pomocy.

4. Dyrektor Generalny Krajowego Ośrodka, w terminie 7 dni od dnia ustalenia kolejności przyznania pomocy, o której mowa w ust. 3, podaje do publicznej wiadomości na stronie internetowej administrowanej przez Krajowy Ośrodek informację o tej kolejności w województwie mazowieckim i łącznie w pozostałych województwach, wraz ze wskazaniem numerów identyfikacyjnych oraz liczby przyznanych punktów.".

§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2017 r.
1 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1906).