Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.1650

| Akt jednorazowy
Wersja od: 31 sierpnia 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1
z dnia 25 sierpnia 2017 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Działania informacyjne i promocyjne" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. z 2016 r. poz. 1387 i 1579 oraz z 2017 r. poz. 5 i 624) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 czerwca 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Działania informacyjne i promocyjne" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. z 2012 r. poz. 1359) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2 uchyla się pkt 1;
2) w § 4 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Prowadzenie oddzielnego systemu rachunkowości albo korzystanie z odpowiedniego kodu rachunkowego dla wszystkich transakcji związanych z operacją, o których mowa w art. 75 ust. 1 lit. c pkt i rozporządzenia nr 1698/2005, odbywa się w ramach prowadzonych ksiąg rachunkowych albo przez prowadzenie zestawienia faktur lub równoważnych dokumentów księgowych na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, zwany dalej "Krajowym Ośrodkiem", gdy na podstawie odrębnych przepisów beneficjent nie jest obowiązany do prowadzenia ksiąg rachunkowych.";

3) w § 5 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

"1. Dyrektor Generalny Krajowego Ośrodka podaje do publicznej wiadomości, na stronie internetowej administrowanej przez Krajowy Ośrodek, informację o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy.

2. Wniosek o przyznanie pomocy składa się w biurze Krajowego Ośrodka, zwanym dalej "Centralą Krajowego Ośrodka", po upływie 14 dni od dnia podania do publicznej wiadomości informacji, o której mowa w ust. 1. Formularz wniosku o przyznanie pomocy jest udostępniony na stronie internetowej administrowanej przez Krajowy Ośrodek.";

4) w § 6 w ust. 1 uchyla się pkt 1;
5) użyty w § 6 ust. 3, § 8 ust. 1, ust. 2 w części wspólnej, ust. 3 i 4, ust. 5 pkt 1 i ust. 6, § 9 oraz § 10 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 w różnym przypadku wyraz "Agencja" zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami "Krajowy Ośrodek";
6) użyte w § 7 ust. 2, § 10 ust. 2 pkt 4 oraz § 11 ust. 3 wyrazy "centrali Agencji" zastępuje się wyrazami "Centrali Krajowego Ośrodka";
7) w § 11 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

"6. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dokonuje wypłaty środków finansowych z tytułu pomocy na rachunek bankowy wskazany przez grupę producentów, w terminie 30 dni od dnia otrzymania z Krajowego Ośrodka polecenia wypłaty pomocy.".

§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2017 r.
1 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1906).