Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.1588

| Akt jednorazowy
Wersja od: 25 sierpnia 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1
z dnia 10 sierpnia 2017 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 562, 624, 892, 935 i 1475) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 772) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2 w ust. 1 w pkt 6 wyrazy "budowy lub przebudowy" zastępuje się wyrazem "rozwoju";
2) w § 4:
a) w ust. 1 w pkt 4 po wyrazie "inwestycje" dodaje się wyrazy "trwale związane z nieruchomością",
b) w ust. 3 w pkt 1 wyrazy "organizację pożytku publicznego będącą organizacją pozarządową" zastępuje się wyrazami "organizację pozarządową w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 60 i 573), zwaną dalej "organizacją pozarządową",";
3) w § 7 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

"1a. W przypadku gdy operacja będzie realizowana w ramach wykonywania działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej, warunki określone w ust. 1 pkt 1, 3 i 4 powinny być spełnione przez wszystkich wspólników tej spółki. Warunek, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, jest spełniony, jeżeli każdy ze wspólników spółki cywilnej wykonywał działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej lub we własnym imieniu przez okres wskazany w ust. 1 pkt 1 oraz nadal wykonuje tę działalność.";

4) w § 13 w ust. 1:
a) w pkt 3 wyrazy "7-9" zastępuje się wyrazami "7 i 9",
b) w pkt 3 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 4-6 w brzmieniu:

"4) granty zostaną udzielone grantobiorcom na podstawie umowy o powierzenie grantu, do wysokości limitu, który wynosi 100 tys. złotych na jednego grantobiorcę w ramach projektów grantowych realizowanych przez daną LGD;

5) suma grantów planowanych do udzielenia jednostkom sektora finansów publicznych w ramach danego projektu grantowego nie przekracza 20% kwoty pomocy na ten projekt;

6) każdy grantobiorca spełnia warunki określone w § 3 ust. 1 lub 4 i § 4 ust. 1 pkt 4 i 7 oraz nie wykonuje działalności gospodarczej, z tym że w przypadku grantobiorcy, który zgodnie ze swoim statutem w ramach swojej struktury organizacyjnej powołał jednostki organizacyjne, takie jak sekcje lub koła, pomoc jest przyznawana nawet gdy:

a) warunek określony w § 3 ust. 1 pkt 2 nie jest spełniony, jeżeli obszar działalności grantobiorcy i jego jednostki organizacyjnej pokrywa się z obszarem wiejskim objętym LSR, a realizacja zadania, na które jest udzielany grant, jest związana z przedmiotem działalności danej jednostki organizacyjnej,

b) grantobiorca wykonuje działalność gospodarczą, jeżeli realizacja zadania, na które jest udzielany grant, nie jest związana z przedmiotem tej działalności, ale jest związana z przedmiotem działalności jednostki organizacyjnej grantobiorcy.";

5) w § 17 w ust. 1:
a) w pkt 6 wyrazy "zakupu środków" zastępuje się wyrazami "zakupu nowych środków",
b) w pkt 7 po wyrazie "zakupu" dodaje się wyraz "nowych";
6) w § 18 w ust. 1:
a) w pkt 1 lit. a i b otrzymują brzmienie:

"a) 70% kosztów kwalifikowalnych - w przypadku podmiotu wykonującego działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, z tym że w przypadku organizacji pozarządowej, która wykonuje taką działalność gospodarczą - jeżeli organizacja ta ubiega się o pomoc w zakresie określonym w § 2 ust. 1 pkt 2 lit. b i c oraz pkt 3,

b) 100% kosztów kwalifikowalnych - w przypadku:

– podmiotu niewykonującego działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej,

– organizacji pozarządowej, która wykonuje działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej - jeżeli organizacja ta ubiega się o pomoc w zakresie określonym w § 2 ust. 1 pkt 1 oraz 4-8;",

b) w pkt 2 przed wyrazami "63,63%" dodaje się wyrazy "nie wyższej niż";
7) w § 22 w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia wyraz "3" zastępuje się wyrazem "4";
8) w § 27:
a) w ust. 1 uchyla się pkt 5,
b) w ust. 1a we wprowadzeniu do wyliczenia skreśla się wyrazy "i 5",
c) w ust. 2 we wprowadzeniu do wyliczenia skreśla się wyrazy "przepisu ust. 1 pkt 5 nie stosuje się, a";
9) w § 29:
a) w ust. 3 w pkt 1 lit. b otrzymuje brzmienie:

"b) zgodnie z przepisami:

– o zamówieniach publicznych - w przypadku gdy te przepisy mają zastosowanie,

– ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 określającymi konkurencyjny tryb wyboru wykonawcy i przepisami wydanymi na podstawie art. 43a ust. 6 tej ustawy - w przypadku gdy te przepisy mają zastosowanie,",

b) uchyla się ust. 3b,
c) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. W przypadku projektów grantowych pomoc jest wypłacana, jeżeli ponadto granty zostały udzielone grantobiorcom na podstawie umowy o powierzenie grantu.",

d) po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:

"4a. W przypadku projektów grantowych przy ustalaniu wysokości kosztów kwalifikowalnych podlegających refundacji nie uwzględnia się:

1) kwoty grantów udzielonych grantobiorcom w wysokości przekraczającej limit wynoszący 100 tys. złotych na jednego grantobiorcę w ramach projektów grantowych realizowanych przez daną LGD;

2) kwoty grantów udzielonych jednostkom sektora finansów publicznych w wysokości przekraczającej 20% kwoty środków przyznanych na dany projekt grantowy;

3) grantu udzielonego grantobiorcy, który nie spełnia warunków, o których mowa w § 13 ust. 1 pkt 6.",

e) w ust. 6 wyrazy "ust. 4 pkt 1" zastępuje się wyrazami "§ 13 ust. 1 pkt 4".
§  2.  Do postępowań w sprawach dotyczących przyznania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, wszczętych w terminach składania wniosków o przyznanie tej pomocy, które rozpoczęły bieg przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, stosuje się przepisy dotychczasowe.
§  3.  Do refundacji kosztów kwalifikowalnych objętych umowami o przyznaniu pomocy zawartymi przed dniem 18 stycznia 2017 r. przepis § 29 ust. 3 pkt 1 lit. b rozporządzenia zmienianego w § 1 stosuje się w brzmieniu dotychczasowym, z tym że przepisu tego w zakresie konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców nie stosuje się do kosztów ogólnych poniesionych przed dniem zawarcia umowy o przyznaniu pomocy.
§  4.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
1 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1906).