Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.1472

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 sierpnia 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1
z dnia 21 lipca 2017 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 562, 624, 892 i 935) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1080) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2 uchyla się pkt 1;
2) w § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Dyrektor Generalny Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, zwanego dalej "Krajowym Ośrodkiem", podaje do publicznej wiadomości na stronie internetowej administrowanej przez Krajowy Ośrodek, w co najmniej jednym dzienniku o zasięgu krajowym oraz w siedzibie biura Krajowego Ośrodka, zwanego dalej "Centralą Krajowego Ośrodka", i oddziałów terenowych Krajowego Ośrodka ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie pomocy, na co najmniej 30 dni przed planowanym rozpoczęciem terminu składania tych wniosków.";

3) użyty w § 5 ust. 4, § 6 ust. 1 i 2, § 7 ust. 3, § 8, § 9, § 11 ust. 2, § 12, § 13 ust. 1, § 14 ust. 1 pkt 5 i 6 oraz ust. 2, § 16, § 17 ust. 1 i 2 oraz § 18 ust. 2 pkt 1 i 2 oraz ust. 4 i 6 w różnym przypadku wyraz "Agencja" zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami "Krajowy Ośrodek";
4) w § 7:
a) w ust. 1 w pkt 1 uchyla się lit. a,
b) w ust. 2 uchyla się pkt 6;
5) użyte w § 10 ust. 1 oraz § 11 ust. 1 w różnym przypadku wyrazy "Prezes Agencji" zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami "Dyrektor Generalny Krajowego Ośrodka";
6) w § 11 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

"5. Dyrektor Generalny Krajowego Ośrodka, w terminie 7 dni od dnia ustalenia kolejności przyznania pomocy, podaje do publicznej wiadomości na stronie internetowej administrowanej przez Krajowy Ośrodek informację o tej kolejności, wraz ze wskazaniem numerów identyfikacyjnych podmiotów ubiegających się o przyznanie pomocy oraz liczby punktów przyznanych każdemu z podmiotów ubiegających się o przyznanie pomocy.";

7) w § 17 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dokonuje wypłaty środków finansowych z tytułu pomocy na rachunek bankowy beneficjenta, w terminie 30 dni od dnia otrzymania z Krajowego Ośrodka polecenia wypłaty pomocy.".

§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2017 r.
1 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1906).