Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.1013

| Akt jednorazowy
Wersja od: 24 maja 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1
z dnia 18 maja 2017 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu "Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej" w ramach poddziałania "Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 562, 624, 892 i 935) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu "Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej" w ramach poddziałania "Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1196) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2:
a) w ust. 1 w pkt 1 w lit. d skreśla się wyrazy "lub Krajowego Rejestru Sądowego",
b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

"1a. Do okresu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. c, wlicza się podleganie ubezpieczeniu społecznemu z tytułu prowadzenia działalności rolniczej winnym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA).",

c) w ust. 2 w pkt 1 w lit. b wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"jest położone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w miejscowości znajdującej się na terenie:",

d) dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

"4. Pomocy nie przyznaje się podmiotom, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, jeżeli są wspólnikami spółki wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego.";

2) po § 2 dodaje się § 2a w brzmieniu:

"§ 2a. 1. Pomoc przyznaje się na operację:

1) związaną z rozpoczynaniem pozarolniczej działalności gospodarczej oraz zaprzestaniem chowu i hodowli świń na obszarach wiejskich, na których są położone gospodarstwa, w których jest prowadzony chów lub hodowla świń, wymienionych w części I, II lub III załącznika do decyzji wykonawczej Komisji 2014/709/UE z dnia 9 października 2014 r. w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich i uchylającej decyzję wykonawczą 2014/178/UE (Dz. Urz. UE L 295 z 11.10.2014, str. 63, z późn. zm.), albo

2) związaną z rozpoczynaniem pozarolniczej działalności gospodarczej, inną niż wymieniona w pkt 1.

2. Podmiot, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 2, może ubiegać się o pomoc wyłącznie na operację w zakresie wskazanym w ust. 1 pkt 2.

3. Uznaje się, że chów lub hodowla świń jest prowadzona w gospodarstwach na obszarach, o których mowa w ust. 1 pkt 1, jeżeli siedziba stada świń znajduje się na tym obszarze, zgodnie z rejestrem zwierząt gospodarskich oznakowanych i siedzib stad tych zwierząt, o którym mowa w przepisach ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz. U. z 2017 r. poz. 546).";

3) w § 3:
a) w ust. 1 w pkt 1 lit. b otrzymuje brzmienie:

"b) kwalifikacji zawodowych z zakresu podejmowanej działalności pozarolniczej, o ile podmiot ten takie kwalifikacje posiada - w przypadku operacji, o których mowa w § 2a ust. 1 pkt 2,",

b) w ust. 2 w pkt 2 w lit. c średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. d w brzmieniu:

"d) zaprzestanie chowu i hodowli świń - w przypadku operacji, o której mowa w § 2a ust. 1 pkt 1;";

4) w § 4 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

"4. Przy ustalaniu wielkości ekonomicznej gospodarstwa, o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt 1 lit. a, w przypadku produkcji zwierzęcej nie uwzględnia się świń, jeżeli pomoc przyznaje się na operację w zakresie wskazanym w § 2a ust. 1 pkt 1.";

5) w § 7 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

"1. Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zwanej dalej "Agencją", podaje do publicznej wiadomości, na stronie internetowej administrowanej przez Agencję, co najmniej w jednym dzienniku o zasięgu krajowym oraz w Centrali Agencji, oddziałach regionalnych i biurach powiatowych Agencji, ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie pomocy, nie później niż 30 dni przed dniem planowanego rozpoczęcia terminu składania tych wniosków.

2. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 1, zawiera wskazanie:

1) dnia rozpoczęcia oraz dnia zakończenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy;

2) rodzaju operacji, zgodnie z § 2a ust. 1 pkt 1 lub 2, dla której będzie realizowany nabór wniosków o przyznanie pomocy.";

6) w § 9:
a) w ust. 1:
- pkt 5 otrzymuje brzmienie:

"5) opis planowanej operacji, w tym określenie miejsca jej realizacji i celów;",

- uchyla się pkt 9,
b) w ust. 2:
- w pkt 4 po wyrazie "ubezpieczenia" dodaje się wyrazy "lub zaświadczenie o okresie podlegania ubezpieczeniu społecznemu z tytułu prowadzenia działalności rolniczej w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz zakresie tego ubezpieczenia",
- pkt 6-8 otrzymują brzmienie:

"6) kopie wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w okresie poprzedzających go 2 lat - w przypadku gdy podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy nie wypełnił oświadczenia o pomocy de minimis we wniosku o przyznanie pomocy;

7) dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji zawodowych, o których mowa w § 3 ust. 6 - w przypadku operacji, o których mowa w § 2a ust. 1 pkt 2;

8) numer księgi wieczystej lub inny dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości, na której będzie realizowana operacja;",

- w pkt 10 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 11 w brzmieniu:

"11) oświadczenie właściciela albo współwłaściciela gospodarstwa, o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt 1, o:

a) wyrażeniu zgody na realizację operacji w zakresie wskazanym w § 2a ust. 1 pkt 1,

b) niepodejmowaniu chowu lub hodowli świń w gospodarstwie, w przypadku operacji, o których mowa w § 2a ust. 1 pkt 1, co najmniej do dnia upływu 5 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy beneficjentowi.";

7) w § 10:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Pomoc przysługuje według kolejności ustalonej przy zastosowaniu kryteriów wyboru dla:

1) województwa mazowieckiego oraz łącznie dla pozostałych województw - w przypadku operacji, o których mowa w § 2a ust. 1 pkt 1;

2) poszczególnych województw - w przypadku operacji, o których mowa w § 2a ust. 1 pkt 2.",

b) w ust. 2:
- wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"W przypadku naboru ogłaszanego dla operacji, o których mowa w § 2a ust. 1 pkt 1, o kolejności przysługiwania pomocy decyduje suma uzyskanych punktów, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, przyznawanych na podstawie następujących kryteriów wyboru:",

- w pkt 2 po wyrazie "pomocy" dodaje się wyrazy "w przypadku operacji niezwiązanych z nieruchomością, albo miejsce realizacji operacji w przypadku operacji związanych z nieruchomością",
- uchyla się pkt 3,
- po pkt 5 dodaje się pkt 5a w brzmieniu:

"5a) jeżeli w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy w gospodarstwie, o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt 1, średnia roczna liczba świń w stadzie wynosi:

a) powyżej 15 sztuk - przyznaje się 3 punkty,

b) powyżej 10 sztuk i nie więcej niż 15 sztuk - przyznaje się 2 punkty,

c) co najmniej 1 sztuka i nie więcej niż 10 sztuk - przyznaje się 1 punkt.",

- uchyla się pkt 6,
c) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

"2a. O kolejności przysługiwania pomocy na operacje, o których mowa w § 2a ust. 1 pkt 2, decyduje suma uzyskanych punktów, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, przyznawanych na podstawie następujących kryteriów wyboru:

1) jeżeli podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy jest beneficjentem poddziałania "Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi" objętego Programem - przyznaje się 2 punkty;

2) posiadanie przez podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy kwalifikacji zawodowych z zakresu podejmowanej działalności pozarolniczej przewidzianej w biznesplanie, wymienionych w § 3 ust. 5 - przyznaje się 1 punkt;

3) określonych w ust. 2 pkt 1, 2, 4 i 5.",

d) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Punkty na podstawie kryteriów wyboru, o których mowa w ust. 2 i 2a, przyznaje się, biorąc pod uwagę informacje, zobowiązania i oświadczenia zawarte we wniosku o przyznanie pomocy oraz w biznesplanie, a w przypadku kryterium, o którym mowa w ust. 2 pkt 5a - również dane zawarte w rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych i siedzib stad tych zwierząt, o którym mowa w ustawie z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt.",

e) dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

"4. Średnią roczną liczbę świń, o której mowa w ust. 2 pkt 5a, ustala się jako iloraz sumy liczby świń utrzymywanych w gospodarstwie w ostatnim dniu każdego z 12 miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym przypada dzień rozpoczęcia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy, i liczby 12. Średnią roczną liczbę świń ustala się na podstawie danych zawartych w rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych i siedzib stad tych zwierząt, o którym mowa w ustawie z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt.";

8) po § 11 dodaje się § 11a w brzmieniu:

"§ 11a. 1. Dyrektor oddziału regionalnego Agencji, niezwłocznie po przyznaniu punktów, o których mowa w § 10 ust. 2, oraz - w przypadku, o którym mowa w § 11 ust. 5 - po dokonaniu aktualizacji kolejności przysługiwania pomocy, przekazuje Prezesowi Agencji informacje w tym zakresie oraz każdą aktualizację tej informacji.

2. Prezes Agencji, niezwłocznie po otrzymaniu informacji, o której mowa w ust. 1, ustala na jej podstawie:

1) kolejność przysługiwania pomocy w woj ewództwie mazowieckim i łącznie w pozostałych woj ewództwach;

2) które z wniosków o przyznanie pomocy uzyskały co najmniej 4 punkty;

3) który wniosek o przyznanie pomocy jako pierwszy uzyskał mniej niż 4 punkty.

3. Prezes Agencji niezwłocznie po dokonaniu ustaleń, o których mowa w ust. 2, podaje do publicznej wiadomości, na stronie internetowej administrowanej przez Agencję, informację o kolejności przysługiwania pomocy w województwie mazowieckim i łącznie w pozostałych województwach.";

9) w § 12 w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy "ust. 2" zastępuje się wyrazami "ust. 2a";
10) w § 13 w ust. 2:
a) w pkt 2 średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się wyrazy "z wyłączeniem ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego obowiązaną do prowadzenia odpowiedniego typu szkół i placówek publicznych;",
b) w pkt 3 średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się wyrazy "z wyłączeniem działalności, która wymaga wpisu do ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego obowiązaną do prowadzenia odpowiedniego typu szkół i placówek publicznych;",
c) w pkt 4 po wyrazie "rolników" dodaje się przecinek i wyrazy "z wyłączeniem działalności, która wymaga wpisu do ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego obowiązaną do prowadzenia odpowiedniego typu szkół i placówek publicznych",
d) w pkt 5 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 6 i 7 w brzmieniu:

"6) zaprzestania chowu i hodowli świń w gospodarstwie, o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt 1 - w przypadku operacji, o których mowa w § 2a ust. 1 pkt 1;

7) przyznania jednolitej płatności obszarowej w roku złożenia wniosku o przyznanie pomocy, o której mowa w § 2 ust. 2 pkt 2.";

11) w § 14:
a) w ust. 2 w pkt 1 wyrazy "1-4" zastępuje się wyrazami "1, 2, pkt 3 lit. b oraz pkt 4",
b) w ust. 3 w pkt 3 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się wyrazy "z wyłączeniem działalności, która wymaga wpisu do ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego obowiązaną do prowadzenia odpowiedniego typu szkół i placówek publicznych.";
12) w § 16:
a) w pkt 1 średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się wyrazy "a w przypadku działalności, która wymaga wpisu do ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego obowiązaną do prowadzenia odpowiedniego typu szkół i placówek publicznych, co najmniej do dnia upływu 5 lat od dnia wypłaty drugiej raty pomocy;",
b) w pkt 2 w lit. a wyrazy "co najmniej 5 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy" zastępuje się wyrazami "co najmniej 3 lat od dnia wypłaty drugiej raty pomocy",
c) w pkt 3 średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się wyrazy "a w przypadku działalności, która wymaga wpisu do ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego obowiązaną do prowadzenia odpowiedniego typu szkół i placówek publicznych, co najmniej do dnia upływu 5 lat od dnia złożenia wniosku o płatność drugiej raty pomocy;",
d) w pkt 4 po wyrazie "pomocy" dodaje się przecinek i wyrazy "z wyłączeniem prowadzenia działalności, która wymaga wpisu do ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego obowiązaną do prowadzenia odpowiedniego typu szkół i placówek publicznych",
e) w pkt 8 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 9 w brzmieniu:

"9) nie podejmować chowu i hodowli świń w gospodarstwie, o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt 1, w przypadku operacji, o których mowa w § 2a ust. 1 pkt 1, co najmniej do dnia upływu 5 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy.";

13) w § 17:
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Wypłaty drugiej raty pomocy dokonuje się, jeżeli są spełnione warunki, o których mowa w § 16 pkt 2, a warunki, o których mowa w § 16 pkt 1, 5 i 9, są spełnione od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy do dnia złożenia wniosku o płatność drugiej raty pomocy, z tym że warunek, o którym mowa w § 16 pkt 1 - w odniesieniu do działalności, która wymaga wpisu do ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego obowiązaną do prowadzenia odpowiedniego typu szkół i placówek publicznych - jest spełniony do dnia złożenia wniosku o płatność drugiej raty pomocy.",

b) w ust. 4:
- wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"Do wniosku o płatność, o którym mowa w ust. 1, dołącza się następujące dokumenty potwierdzające spełnienie warunków, o których mowa w § 16 pkt 2, oraz spełnianie warunków, o których mowa w § 16 pkt 1, 5 i 9, od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy do dnia złożenia wniosku o płatność drugiej raty pomocy, z tym że warunek, o którym mowa w § 16 pkt 1 - w odniesieniu do działalności, która wymaga wpisu do ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego obowiązaną do prowadzenia odpowiedniego typu szkół i placówek publicznych - do dnia złożenia wniosku o płatność drugiej raty pomocy:",

- w pkt 2 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 3 i 4 w brzmieniu:

"3) zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o okresie podlegania ubezpieczeniom społecznym, określonym w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, z tytułu prowadzenia działalności, o której mowa w § 5;

4) dokumenty potwierdzające zarejestrowanie pozarolniczej działalności gospodarczej w ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego obowiązaną do prowadzenia odpowiedniego typu szkół i placówek publicznych.";

14) w § 18:
a) ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

"2. W przypadku niespełnienia warunków, o których mowa w § 16 pkt 2 lit. b i c, lub niespełniania warunków, o których mowa w § 16 pkt 1, 5 i 9, od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy do dnia złożenia wniosku o płatność drugiej raty pomocy, z tym że w przypadku niespełniania warunku, o którym mowa w § 16 pkt 1 - w odniesieniu do działalności, która wymaga wpisu do ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego obowiązaną do prowadzenia odpowiedniego typu szkół i placówek publicznych - do dnia złożenia wniosku o płatność drugiej raty pomocy lub niezłożenia wniosku o płatność w terminie, o którym mowa w § 17 ust. 1, lub dokumentów, o których mowa w § 17 ust. 4, dyrektor oddziału regionalnego Agencji wydaje decyzję o odmowie wypłaty drugiej raty pomocy.

3. W przypadku niespełnienia warunków, o których mowa w § 16 pkt 2 lit. b i c, lub niespełniania warunków, o których mowa w § 16 pkt 1, 5 i 9, od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy do dnia złożenia wniosku o płatność drugiej raty pomocy, z tym że w przypadku niespełniania warunku, o którym mowa w § 16 pkt 1 - w odniesieniu do działalności, która wymaga wpisu do ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego obowiązaną do prowadzenia odpowiedniego typu szkół i placówek publicznych - do dnia złożenia wniosku o płatność drugiej raty pomocy, pierwsza rata pomocy podlega zwrotowi w całości lub w części.",

b) w ust. 4 w pkt 2 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

"3) pkt 9 - zwrotowi podlega 100% kwoty pierwszej raty pomocy.";

15) w § 19:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Jeżeli beneficjent, który otrzymał drugą ratę pomocy, nie spełniał do dnia upływu 5 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy warunków, o których mowa w § 16 pkt 1, pkt 2 lit. a oraz pkt 3-9, z tym że w przypadku warunku, o którym mowa w § 16 pkt 1 - w odniesieniu do działalności, która wymaga wpisu do ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego obowiązaną do prowadzenia odpowiedniego typu szkół i placówek publicznych - nie spełniał do dnia upływu 5 lat od dnia wypłaty drugiej raty pomocy, pomoc podlega zwrotowi w całości lub części.",

b) w ust. 2:
- w pkt 8 wyrazy "3%" zastępuje się wyrazami "0,5%",
- w pkt 8 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 9 w brzmieniu:

"9) pkt 9 - zwrotowi podlega 100% kwoty pomocy.".

§  2.  Do przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu "Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej" w ramach poddziałania "Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w sprawach objętych postępowaniami wszczętymi w zakresie wniosków złożonych w 2017 r. w ramach pierwszego naboru, stosuje się przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu dotychczasowym, z wyłączeniem przepisów § 2 ust. 1a, § 9 ust. 2 pkt 4 i 8, § 13 ust. 2 pkt 2, 3, 4 i 7, § 14 ust. 2 pkt 1 i ust. 3 pkt 3, § 16 pkt 1, 3 i 4, § 17 ust. 4 pkt 3 i 4, § 18 ust. 2 i 3 oraz § 19 ust. 1 rozporządzenia zmienianego w § 1, które stosuje się w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.
§  3.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1906).