Zmiana rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Program rolnośrodowiskowy" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2016.344

Akt obowiązujący
Wersja od: 14 marca 2016 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1
z dnia 9 marca 2016 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Program rolnośrodowiskowy" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 1 i ust. 1a ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. z 2013 r. poz. 173, z 2015 r. poz. 349 oraz z 2016 r. poz. 337) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 marca 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Program rolnośrodowiskowy" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. poz. 361 i 1312, z 2014 r. poz. 324 i 1487 oraz z 2015 r. poz. 350 i 908) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 1 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

"6) wyrażoną w procentach wielkość zmniejszenia płatności rolnośrodowiskowej w zależności od dokonanej oceny wagi stwierdzonej niezgodności, a także przypadki uznawane za drobną niezgodność;";

2)
w § 4:
a)
w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) prowadzi rejestr działalności rolnośrodowiskowej w odniesieniu do gruntów objętych zobowiązaniem rolnośrodowiskowym, zawierający wykaz:

a) działań agrotechnicznych wykonywanych w ramach realizowanego pakietu lub jego wariantu, w tym zastosowania nawozów i wykonania zabiegów przy użyciu środków ochrony roślin ze wskazaniem nazwy i dawki zastosowanego nawozu i środka ochrony roślin oraz wykonania koszenia,

b) wypasów zwierząt - w przypadku prowadzenia wypasu

- wraz z terminem ich przeprowadzenia, przy czym rejestr ten w zakresie zastosowania nawozów prowadzi się dla całego gospodarstwa rolnego;",

b)
po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

"2a. W przypadku pakietów wymienionych w ust. 1 pkt 1 i 4-9 rejestr działalności rolnośrodowiskowej, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, jest prowadzony na formularzu udostępnionym przez Agencję.";

3)
w § 6:
a)
w ust. 1:
pkt 5 otrzymuje brzmienie:

"5) zmianie miejsca uprawy roślin lub zmianie uprawianej rośliny w ramach wariantu pierwszego, drugiego lub trzeciego pakietu wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 6 realizowanych na gruntach ornych, jeżeli rośliny te będą uprawiane na gruntach rolnych zadeklarowanych we wniosku o przyznanie pierwszej płatności rolnośrodowiskowej i bez względu na zmianę wielkości obszaru, na którym to zobowiązanie jest realizowane;",

pkt 8 otrzymuje brzmienie:

"8) zmianie wariantu pierwszego lub drugiego pakietu wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 2 realizowanych na gruntach rolnych, na których jest uprawiana mieszanka wieloletnia traw albo mieszanka wieloletnia traw z bobowatymi drobnonasiennymi, na wariant trzeci lub czwarty tego pakietu, jeżeli grunty rolne, na których są uprawiane te mieszanki, stały się trwałymi użytkami zielonymi;",

b)
dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

"4. Zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 4, nie zgłasza się kierownikowi biura powiatowego Agencji, jeżeli:

1) nie powoduje zmiany:

a) miejsca realizacji danego wariantu pakietu wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 2,

b) realizowanego wariantu pakietu wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 2,

c) wielkości obszaru realizowanego wariantu pakietu wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 2;

2) nie dotyczy mieszanki wieloletniej traw i mieszanki wieloletniej traw z bobowatymi drobnonasiennymi w ramach wariantu pierwszego i drugiego tego pakietu oraz rośliny dwuletniej w ramach wariantu pierwszego, drugiego, piątego, szóstego, siódmego lub ósmego tego pakietu.";

4)
po § 10a dodaje się § 10b w brzmieniu:

"§ 10b. Jeżeli zwierzę w danym roku zostało uwzględnione przy przyznawaniu pomocy finansowej z tytułu realizacji zobowiązania, o którym mowa w art. 29 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005, w ramach którego warunkiem przyznania tej pomocy jest posiadanie zwierząt, o których mowa w § 10 pkt 2 lit. b, zwierzę to nie może zostać uwzględnione przy przyznawaniu płatności rolnośrodowiskowej w ramach wariantów trzeciego i czwartego pakietu wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 2.";

5)
w § 12:
a)
w ust. 2 w pkt 2 lit. a otrzymuje brzmienie:

"a) wariantu pierwszego i drugiego, jeżeli w trakcie realizacji tych wariantów grunty orne, na których jest uprawiana mieszanka wieloletnia traw albo mieszanka wieloletnia traw z bobowatymi drobnonasiennymi, stały się trwałymi użytkami zielonymi,",

b)
w ust. 5 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) grunty orne, na których są uprawiane rośliny odmian regionalnych i amatorskich wpisanych do rejestru odmian prowadzonego na podstawie przepisów o nasiennictwie, zwanego dalej "krajowym rejestrem", lub rośliny gatunków wymienionych w ust. 3 pkt 1 i 2 załącznika nr 4 do rozporządzenia - w przypadku wariantu pierwszego i drugiego;";

6)
w § 23:
a)
w ust. 1 w pkt 3 lit. b otrzymuje brzmienie:

"b) sposobie wykorzystywania działek rolnych, zawierające w szczególności wskazanie roślin uprawnych uprawianych na danej działce, a w przypadku pakietu wymienionego w § 4 ust. 1:

– pkt 1 wskazanie uprawy uprawianej na danej działce w ramach tego pakietu,

– pkt 2 wskazanie:

-- wariantu realizowanego na danej działce,

-- roślin uprawnych uprawianych na danej działce - w przypadku uprawy w ramach tego pakietu roślin dwuletnich lub roślin sadowniczych, z wyłączeniem truskawki, poziomki i maliny,

-- mieszanki wieloletniej traw albo mieszanki wieloletniej traw z bobowatymi drobnonasiennymi uprawianych na danej działce;",

b)
dodaje się ust. 5-9 w brzmieniu:

"5. Wniosek o przyznanie płatności rolnośrodowiskowej w ramach pakietu wymienionego w § 4 ust. 1:

1) pkt 1 może zostać zmieniony w części dotyczącej wskazania uprawy uprawianej na danej działce rolnej,

2) pkt 2 może zostać zmieniony w części dotyczącej wskazania roślin uprawnych uprawianych na danej działce rolnej lub wskazania mieszanki wieloletniej traw albo mieszanki wieloletniej traw z bobowatymi drobnonasiennymi uprawianych na danej działce rolnej - w przypadku uprawy rośliny dwuletniej, mieszanki wieloletniej traw albo mieszanki wieloletniej traw z bobowatymi drobnonasiennymi,

3) pkt 6 może zostać zmieniony w części dotyczącej wskazania roślin uprawnych uprawianych na danej działce rolnej - w przypadku roślin uprawnych uprawianych na gruntach ornych w ramach wariantu pierwszego, drugiego i trzeciego tego pakietu,

4) pkt 8 może zostać zmieniony w części dotyczącej wskazania roślin uprawnych uprawianych na danej działce rolnej

- zawartych w oświadczeniu o sposobie wykorzystywania działek rolnych, lecz wyłącznie w zakresie tego samego pakietu lub jego wariantu i tylko w przypadku, o którym mowa w art. 15 ust. 1 rozporządzenia nr 640/2014.

6. W przypadku uprawy rośliny dwuletniej w ramach pakietu wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 2 lub wariantu drugiego pakietu wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 6, z wyjątkiem pasternaku, zmiana, o której mowa w ust. 5, może zostać dokonana wyłącznie w pierwszym roku uprawy tej rośliny.

7. Zmiana, o której mowa w ust. 5, nie stanowi zmiany zobowiązania rolnośrodowiskowego.

8. W przypadku dokonania zmiany, o której mowa w ust. 5, rolnik realizuje zobowiązanie rolnośrodowiskowe zgodnie z tą zmianą, a zmiana planu działalności rolnośrodowiskowej nie jest wymagana.

9. Jeżeli rolnik realizuje zobowiązanie rolnośrodowiskowe zgodnie ze zmianą, o której mowa w ust. 5, uznaje się, że w zakresie, którego dotyczy ta zmiana, realizuje on to zobowiązanie zgodnie z planem działalności rolnośrodowiskowej.";

7)
w § 24:
a)
w ust. 1 uchyla się pkt 1,
b)
ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie:

"3. W przypadku realizacji wariantu pierwszego pakietu wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 6 do wniosku o przyznanie płatności rolnośrodowiskowej dołącza się dokument potwierdzający zakup kwalifikowanego materiału siewnego odmian regionalnych i amatorskich wpisanych do krajowego rejestru - w przypadku gdy wniosek ten dotyczy:

1) roku, w którym rolnik rozpoczyna na danym gruncie w ramach tego wariantu uprawę rośliny danej odmiany regionalnej albo amatorskiej wpisanych do krajowego rejestru;

2) czwartego roku ciągłej uprawy na danym gruncie w ramach tego wariantu rośliny danej odmiany regionalnej albo amatorskiej wpisanych do krajowego rejestru.

4. W przypadku realizacji wariantu drugiego pakietu wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 6, rolnik składa do kierownika biura powiatowego Agencji do dnia 31 października roku, w którym złożył wniosek o przyznanie płatności rolnośrodowiskowej, świadectwo oceny polowej i laboratoryjnej materiału siewnego odmian regionalnych i amatorskich wpisanych do krajowego rejestru, a w przypadku roślin z gatunków wymienionych w ust. 3 pkt 2 załącznika nr 4 do rozporządzenia - informację o wynikach badania nasion uzyskanych z roślin uprawianych w tym roku w ramach tego wariantu, wydane na podstawie przepisów o nasiennictwie, lub oświadczenie o posiadaniu plantacji nasiennej rośliny dwuletniej - w pierwszym roku uprawy tej rośliny.";

8)
w § 30:
a)
ust. 5 otrzymuje brzmienie:

"5. Oprócz dokumentów wymaganych na podstawie § 24, do wniosku, o którym mowa w ust. 2, spadkobierca rolnika dołącza oświadczenie, złożone na formularzu udostępnionym przez Agencję, obejmujące zobowiązanie do:

1) kontynuowania realizacji zobowiązania rolnośrodowiskowego podjętego przez rolnika do końca okresu objętego tym zobowiązaniem;

2) realizacji zobowiązania, o którym mowa w § 10 pkt 2 lit. c - w przypadku wariantu dziewiątego i dziesiątego pakietu wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 2.",

b)
ust. 9 otrzymuje brzmienie:

"9. W przypadku, o którym mowa w ust. 8, do trybu przyznawania płatności rolnośrodowiskowej za dany rok spadkobiercy rolnika stosuje się odpowiednio § 27 ust. 3-11, z tym że do wniosku, o którym mowa w ust. 8, dołącza on również oświadczenie, złożone na formularzu udostępnionym przez Agencję, obejmujące zobowiązanie do:

1) kontynuowania realizacji zobowiązania rolnośrodowiskowego podjętego przez rolnika do końca okresu objętego tym zobowiązaniem;

2) realizacji zobowiązania, o którym mowa w § 10 pkt 2 lit. c - w przypadku wariantu dziewiątego i dziesiątego pakietu wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 2.",

c)
w ust. 10 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) ust. 8, do trybu przyznawania płatności rolnośrodowiskowej za dany rok zapisobiercy windykacyjnemu stosuje się odpowiednio § 27 ust. 3-11, z tym że do wniosku, o którym mowa w ust. 8, zapisobierca windykacyjny dołącza również oświadczenie, złożone na formularzu udostępnionym przez Agencję, obejmujące zobowiązanie do:

a) kontynuowania realizacji zobowiązania rolnośrodowiskowego podjętego przez rolnika, który ustanowił zapis windykacyjny na rzecz tego zapisobiercy, do końca okresu objętego tym zobowiązaniem,

b) realizacji zobowiązania, o którym mowa w § 10 pkt 2 lit. c - w przypadku wariantu dziewiątego i dziesiątego pakietu wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 2.";

9)
w § 31:
a)
w ust. 5 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) oświadczenie, złożone na formularzu udostępnionym przez Agencję, obejmujące zobowiązanie do:

a) kontynuowania realizacji zobowiązania rolnośrodowiskowego podjętego przez rolnika do końca okresu objętego tym zobowiązaniem,

b) realizacji zobowiązania, o którym mowa w § 10 pkt 2 lit. c - w przypadku wariantu dziewiątego i dziesiątego pakietu wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 2,

c) zapłaty na rzecz Agencji równowartości kwoty płatności rolnośrodowiskowej uzyskanej przez rolnika, któremu została przyznana ta płatność, jaką rolnik ten byłby obowiązany zwrócić, gdyby w trakcie realizacji zobowiązania rolnośrodowiskowego przez tego rolnika wystąpiły okoliczności wymienione w § 39 ust. 1, 2 lub 5,

d) zapłaty na rzecz Agencji równowartości kwoty płatności rolnośrodowiskowej uzyskanej przez rolnika, któremu została przyznana ta płatność, jaką rolnik ten byłby obowiązany zwrócić, gdyby w okresie, o którym mowa w § 10 pkt 2 lit. c, wystąpiły okoliczności stanowiące podstawę zwrotu płatności rolnośrodowiskowej, wymienione w § 39 ust. 3;",

b)
ust. 7 otrzymuje brzmienie:

"7. W przypadku, o którym mowa w ust. 6, do trybu przyznawania płatności rolnośrodowiskowej za dany rok następcy prawnemu rolnika stosuje się odpowiednio § 28 ust. 3-6, z tym że do wniosku, o którym mowa w ust. 6, dołącza on również oświadczenie, złożone na formularzu udostępnionym przez Agencję, obejmujące zobowiązanie do:

1) kontynuowania realizacji zobowiązania rolnośrodowiskowego podjętego przez rolnika do końca okresu objętego tym zobowiązaniem;

2) realizacji zobowiązania, o którym mowa w § 10 pkt 2 lit. c - w przypadku wariantu dziewiątego i dziesiątego pakietu wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 2;

3) zapłaty na rzecz Agencji równowartości kwoty płatności rolnośrodowiskowej uzyskanej przez rolnika, któremu została przyznana ta płatność, jaką rolnik ten byłby obowiązany zwrócić, gdyby w trakcie realizacji zobowiązania rolnośrodowiskowego przez tego rolnika wystąpiły okoliczności wymienione w § 39 ust. 1, 2 lub 5;

4) zapłaty na rzecz Agencji równowartości kwoty płatności rolnośrodowiskowej uzyskanej przez rolnika, któremu została przyznana ta płatność, jaką rolnik ten byłby obowiązany zwrócić, gdyby w okresie, o którym mowa w § 10 pkt 2 lit. c, wystąpiły okoliczności stanowiące podstawę zwrotu płatności rolnośrodowiskowej, wymienione w § 39 ust. 3.",

c)
dodaje się ust. 8-10 w brzmieniu:

"8. Jeżeli zdarzenie, o którym mowa w ust. 1, nastąpiło w ostatnim roku realizacji zobowiązania rolnośrodowiskowego, lecz po doręczeniu decyzji w sprawie o przyznanie płatności rolnośrodowiskowej za ten rok, rolnik składa, w terminie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło to zdarzenie, oświadczenie następcy prawnego tego rolnika, na formularzu udostępnionym przez Agencję, obejmujące zobowiązanie do:

1) kontynuowania realizacji zobowiązania rolnośrodowiskowego podjętego przez tego rolnika do końca okresu objętego tym zobowiązaniem;

2) realizacji zobowiązania, o którym mowa w § 10 pkt 2 lit. c - w przypadku wariantu dziewiątego i dziesiątego pakietu wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 2;

3) zapłaty na rzecz Agencji równowartości kwoty płatności rolnośrodowiskowej uzyskanej przez tego rolnika, jaką rolnik ten byłby obowiązany zwrócić, gdyby w trakcie realizacji zobowiązania rolnośrodowiskowego przez tego rolnika wystąpiły okoliczności stanowiące podstawę zwrotu płatności rolnośrodowiskowej, wymienione w § 39 ust. 1, 2 lub 5;

4) zapłaty na rzecz Agencji równowartości kwoty płatności rolnośrodowiskowej uzyskanej przez tego rolnika, jaką rolnik ten byłby obowiązany zwrócić, gdyby w okresie, o którym mowa w § 10 pkt 2 lit. c, wystąpiły okoliczności stanowiące podstawę zwrotu płatności rolnośrodowiskowej, wymienione w § 39 ust. 3.

9. Przepisu ust. 8 nie stosuje się, jeżeli następca prawny rolnika realizuje zobowiązanie rolnośrodowiskowe.

10. Jeżeli zdarzenie, o którym mowa w ust. 1, nastąpiło w okresie 2 lat od zakończenia realizacji zobowiązania rolnośrodowiskowego w zakresie wariantu dziewiątego i dziesiątego pakietu wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 2, rolnik składa, w terminie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło to zdarzenie, oświadczenie następcy prawnego tego rolnika, złożone na formularzu udostępnionym przez Agencję, obejmujące zobowiązanie do:

1) realizacji zobowiązania, o którym mowa w § 10 pkt 2 lit. c;

2) zapłaty na rzecz Agencji równowartości kwoty płatności rolnośrodowiskowej uzyskanej przez tego rolnika, jaką rolnik ten byłby obowiązany zwrócić, gdyby w okresie, o którym mowa w § 10 pkt 2 lit. c, wystąpiły okoliczności stanowiące podstawę zwrotu płatności rolnośrodowiskowej, wymienione w § 39 ust. 3.";

10)
w § 32:
a)
w ust. 5 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) oświadczenie, złożone na formularzu udostępnionym przez Agencję, obejmujące zobowiązanie do:

a) kontynuowania realizacji zobowiązania rolnośrodowiskowego podjętego przez rolnika, który był dotychczas posiadaczem tych gruntów, do końca okresu objętego tym zobowiązaniem,

b) realizacji zobowiązania, o którym mowa w § 10 pkt 2 lit. c - w przypadku wariantu dziewiątego i dziesiątego pakietu wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 2,

c) zapłaty na rzecz Agencji równowartości kwoty płatności rolnośrodowiskowej uzyskanej przez rolnika, który był dotychczas posiadaczem tych gruntów, jaką rolnik ten byłby obowiązany zwrócić, gdyby w trakcie realizacji zobowiązania rolnośrodowiskowego przez tego rolnika wystąpiły okoliczności wymienione w § 39 ust. 1, 2 lub 5,

d) zapłaty na rzecz Agencji równowartości kwoty płatności rolnośrodowiskowej uzyskanej przez rolnika, który był dotychczas posiadaczem tych gruntów, jaką rolnik ten byłby obowiązany zwrócić, gdyby w okresie, o którym mowa w § 10 pkt 2 lit. c, wystąpiły okoliczności stanowiące podstawę zwrotu płatności rolnośrodowiskowej, wymienione w § 39 ust. 3;",

b)
ust. 7 otrzymuje brzmienie:

"7. W przypadku, o którym mowa w ust. 6, do trybu przyznawania płatności rolnośrodowiskowej za dany rok nowemu posiadaczowi gruntów lub stada stosuje się odpowiednio § 29 ust. 3-7, z tym że do wniosku, o którym mowa w ust. 6, dołącza on również oświadczenie, złożone na formularzu udostępnionym przez Agencję, obejmujące zobowiązanie do:

1) kontynuowania realizacji zobowiązania rolnośrodowiskowego podjętego przez rolnika, który był dotychczas posiadaczem tych gruntów, do końca okresu objętego tym zobowiązaniem;

2) realizacji zobowiązania, o którym mowa w § 10 pkt 2 lit. c - w przypadku wariantu dziewiątego i dziesiątego pakietu wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 2;

3) zapłaty na rzecz Agencji równowartości kwoty płatności rolnośrodowiskowej uzyskanej przez rolnika, który był dotychczas posiadaczem tych gruntów, jaką rolnik ten byłby obowiązany zwrócić, gdyby w trakcie realizacji zobowiązania rolnośrodowiskowego przez tego rolnika wystąpiły okoliczności wymienione w § 39 ust. 1, 2 lub 5;

4) zapłaty na rzecz Agencji równowartości kwoty płatności rolnośrodowiskowej uzyskanej przez rolnika, który był dotychczas posiadaczem tych gruntów, jaką rolnik ten byłby obowiązany zwrócić, gdyby w okresie, o którym mowa w § 10 pkt 2 lit. c, wystąpiły okoliczności stanowiące podstawę zwrotu płatności rolnośrodowiskowej, wymienione w § 39 ust. 3.",

c)
dodaje się ust. 8-10 w brzmieniu:

"8. Jeżeli przeniesienie posiadania gruntów lub stada objętych zobowiązaniem rolnośrodowiskowym podjętym przez rolnika nastąpiło w ostatnim roku realizacji zobowiązania rolnośrodowiskowego, lecz po doręczeniu decyzji w sprawie o przyznanie płatności rolnośrodowiskowej za ten rok, rolnik składa, w terminie 14 dni od dnia przeniesienia posiadania gruntów lub stada objętych zobowiązaniem rolnośrodowiskowym, oświadczenie nowego posiadacza tych gruntów lub stada, złożone na formularzu udostępnionym przez Agencję, obejmujące zobowiązanie do:

1) kontynuowania realizacji zobowiązania rolnośrodowiskowego podjętego przez tego rolnika do końca okresu objętego tym zobowiązaniem;

2) realizacji zobowiązania, o którym mowa w § 10 pkt 2 lit. c - w przypadku wariantu dziewiątego i dziesiątego pakietu wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 2;

3) zapłaty na rzecz Agencji równowartości kwoty płatności rolnośrodowiskowej uzyskanej przez tego rolnika, jaką rolnik ten byłby obowiązany zwrócić, gdyby w trakcie realizacji zobowiązania rolnośrodowiskowego przez tego rolnika wystąpiły okoliczności stanowiące podstawę zwrotu płatności rolnośrodowiskowej, wymienione w § 39 ust. 1, 2 lub 5;

4) zapłaty na rzecz Agencji równowartości kwoty płatności rolnośrodowiskowej uzyskanej przez tego rolnika, jaką rolnik ten byłby obowiązany zwrócić, gdyby w okresie, o którym mowa w § 10 pkt 2 lit. c, wystąpiły okoliczności stanowiące podstawę zwrotu płatności rolnośrodowiskowej, wymienione w § 39 ust. 3.

9. Przepisu ust. 8 nie stosuje się, jeżeli nowy posiadacz przeniesionych gruntów lub stada realizuje zobowiązanie rolnośrodowiskowe.

10. Jeżeli przeniesienie posiadania gruntów nastąpiło w okresie 2 lat od zakończenia realizacji zobowiązania rolnośrodowiskowego w zakresie wariantu dziewiątego i dziesiątego pakietu wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 2, rolnik składa, w terminie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło to zdarzenie, oświadczenie następcy prawnego tego rolnika, złożone na formularzu udostępnionym przez Agencję, obejmujące zobowiązanie do:

1) realizacji zobowiązania, o którym mowa w § 10 pkt 2 lit. c;

2) zapłaty na rzecz Agencji równowartości kwoty płatności rolnośrodowiskowej uzyskanej przez tego rolnika, jaką rolnik ten byłby obowiązany zwrócić, gdyby w okresie, o którym mowa w § 10 pkt 2 lit. c, wystąpiły okoliczności stanowiące podstawę zwrotu płatności rolnośrodowiskowej, wymienione w § 39 ust. 3.";

11)
w § 35 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Nowe zobowiązanie jest realizowane zgodnie z nowym planem działalności rolnośrodowiskowej sporządzonym w terminie określonym w § 2 ust. 2 przypadającym w roku następującym po roku, za który rolnikowi została przyznana płatność rolnośrodowiskowa w trybie przepisów § 27-32, a w przypadku, o którym mowa w § 30 ust. 4, § 31 ust. 4 lub § 32 ust. 4 - przypadającym w roku następującym po roku, w którym rolnik zobowiązał się do kontynuowania realizacji zobowiązania rolnośrodowiskowego podjętego przez innego rolnika do końca okresu objętego tym zobowiązaniem, z tym że gdy w tym roku upływa okres realizacji co najmniej jednego z zobowiązań zastąpionych przez nowe zobowiązanie - przypadającym w tym roku.";

12)
w § 37 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Jeżeli w odniesieniu do uchybienia, o którym mowa w ust. 1, wystąpi powtarzalność, o której mowa w art. 35 ust. 3 akapit piąty rozporządzenia nr 640/2014, płatność rolnośrodowiskowa jest zmniejszana dodatkowo o kwotę stanowiącą iloczyn 7% kwoty, którą rolnik otrzymałby, gdyby to uchybienie nie wystąpiło, oraz liczby lat, w których wcześniej stwierdzono podobne niezgodności.";

13)
w § 38:
a)
ust. 11 otrzymuje brzmienie:

"11. Jeżeli w odniesieniu do uchybienia, o którym mowa w ust. 1-4 lub 7, wystąpi powtarzalność, o której mowa w art. 35 ust. 3 akapit piąty rozporządzenia nr 640/2014, płatność rolnośrodowiskowa w części dotyczącej danego pakietu lub jego wariantu, których dotyczy to uchybienie, jest zmniejszana, a w przypadku uchybienia, o którym mowa w ust. 6 - podlega zwrotowi, dodatkowo o kwotę stanowiącą iloczyn 7% kwoty, którą rolnik otrzymałby, gdyby to uchybienie nie wystąpiło, oraz liczby lat, w których wcześniej stwierdzono podobne niezgodności.",

b)
dodaje się ust. 12 w brzmieniu:

"12. Jeżeli w odniesieniu do uchybienia, o którym mowa w ust. 8, wystąpi powtarzalność, o której mowa w art. 35 ust. 3 akapit piąty rozporządzenia nr 640/2014, płatność rolnośrodowiskowa jest zmniejszana dodatkowo o kwotę stanowiącą iloczyn 7% kwoty, którą rolnik otrzymałby, gdyby to uchybienie nie wystąpiło, oraz liczby lat, w których wcześniej stwierdzono podobne niezgodności.";

14)
w § 41 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Jeżeli w odniesieniu do niezgodności w zakresie podstawowych wymagań, o których mowa w § 3 pkt 2, wystąpi powtarzalność, o której mowa w art. 35 ust. 3 akapit piąty rozporządzenia nr 640/2014, płatność rolnośrodowiskowa jest zmniejszana dodatkowo o kwotę stanowiącą iloczyn 7% kwoty, którą rolnik otrzymałby, gdyby ta niezgodność nie wystąpiła, oraz liczby lat, w których wcześniej stwierdzono podobne niezgodności.";

15)
w § 50 w ust. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) płatności te są przyznawane, w wysokości ustalonej zgodnie z rozporządzeniem, o którym mowa w § 58, jeżeli są spełnione warunki przyznania tych płatności określone w rozporządzeniu, o którym mowa w § 58, z tym że do działek rolnych, na których są uprawiane krzewy, płatności te są przyznawane, jeżeli wszystkie uprawiane krzewy są ukorzenione i spełniają wymagania dotyczące średnicy elitarnego i kwalifikowanego materiału szkółkarskiego, określone dla krzewów jagodowych i borówki w przepisach w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących wytwarzania oraz jakości materiału siewnego;";

16)
w załączniku nr 2 do rozporządzenia tabela I otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia;
17)
w załączniku nr 3 do rozporządzenia:
a)
w części II. Pakiet 2. Rolnictwo ekologiczne w ust. 1 w pkt 3 lit. b otrzymuje brzmienie:

"b) jest tyle krzewów owocujących, ukorzenionych i spełniających wymagania dotyczące średnicy elitarnego i kwalifikowanego materiału siewnego roślin sadowniczych, określone dla krzewów jagodowych i borówki w przepisach w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących wytwarzania oraz jakości materiału siewnego, ile jest wymagane do spełnienia warunku określonego w § 12 ust. 2 pkt 3.",

b)
w części IV. Pakiet 4. Ochrona zagrożonych gatunków ptaków i siedlisk przyrodniczych poza obszarami Natura 2000 i Pakiet 5. Ochrona zagrożonych gatunków ptaków i siedlisk przyrodniczych na obszarach Natura 2000:
w ust. 2 w pkt 4:
--
w lit. a tiret drugie otrzymuje brzmienie:

"- pozostawienie 5-10% powierzchni działki rolnej nieskoszonej, a w przypadku występowania wodniczki Acrocephalus paludicola - 30-50%, przy czym w dwóch kolejnych latach należy pozostawić inne części tej działki nieskoszone,",

--
w lit. c tiret drugie otrzymuje brzmienie:

"- pozostawienie 5-10% powierzchni działki rolnej nieskoszonej, a w przypadku występowania wodniczki Acrocephalus paludicola - 30-50%, przy czym w dwóch kolejnych latach należy pozostawić inne części tej działki nieskoszone,",

w ust. 4 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) koszenie 20% powierzchni działki rolnej, przy czym w dwóch kolejnych latach powinno to dotyczyć innej części tej działki; raz na pięć lat dopuszcza się koszenie całej powierzchni; w przypadku skoszenia całej powierzchni w danym roku, w roku kolejnym należy skosić inną część działki rolnej niż skoszona dwa lata wcześniej;",

w ust. 5 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) pozostawienie 50% powierzchni działki rolnej nieskoszonej, przy czym w dwóch kolejnych latach należy pozostawić inną część tej działki nieskoszoną; raz na dwa lata dopuszcza się koszenie całej powierzchni; w przypadku skoszenia całej powierzchni w danym roku, w roku kolejnym należy skosić inną część działki rolnej niż skoszona dwa lata wcześniej;",

w ust. 6:
--
w pkt 1 lit. b otrzymuje brzmienie:

"b) pozostawienie 15-20% powierzchni działki rolnej nieskoszonej, przy czym w dwóch kolejnych latach należy pozostawić inne części tej działki nieskoszone,",

--
w pkt 2 lit. d otrzymuje brzmienie:

"d) pozostawienie 15-20% powierzchni działki rolnej nieskoszonej, przy czym w dwóch kolejnych latach należy pozostawić inne części tej działki nieskoszone,",

w ust. 7 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) pozostawienie 5-10% powierzchni działki rolnej nieskoszonej, przy czym w dwóch kolejnych latach należy pozostawić inne części tej działki nieskoszone, a w przypadku zastosowania dwóch pokosów w ciągu roku należy pozostawić tę samą część działki rolnej nieskoszoną w danym roku;",

c)
w części V. Pakiet 6. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych roślin w rolnictwie:
w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) uprawa roślin odmian regionalnych i amatorskich wpisanych do krajowego rejestru z kwalifikowanego materiału siewnego w pierwszym i czwartym roku uprawy danej odmiany; w drugim, trzecim i piątym roku uprawy rośliny tej odmiany jest dopuszczalna uprawa z materiału lub nasion uzyskanych ze zbiorów w poprzednim roku;",

w ust. 2:
--
pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) wytwarzanie materiału siewnego roślin odmian regionalnych i amatorskich wpisanych do krajowego rejestru zgodnie z przepisami o nasiennictwie lub",

--
w pkt 2 w tabeli II. Wymagania jakościowe dla nasion pozostałych lokalnych odmian roślin uprawnych lp. 3 otrzymuje brzmienie:
3Melilotus albus Medik. 1)3)

Nostrzyk biały

962,51)803)
d)
w części VII. Pakiet 8. Ochrona gleb i wód w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) utrzymywanie okrywy ochronnej gleby wymaganej przepisami w sprawie norm w zakresie dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska na gruntach rolnych, na których nie jest realizowany ten pakiet, w przypadku gdy grunty te oraz grunty, na których jest realizowany ten pakiet, znajdują się na obszarach zagrożonych erozją wodną, których wykaz jest określony w przepisach w sprawie norm w zakresie dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska.";

18)
w załączniku nr 4 do rozporządzenia:
a)
w ust. 1 w tabeli:
lp. 59 otrzymuje brzmienie:
59mieszanka jednoroczna traw z bobowatymi drobnonasiennymiUR
lp. 67 otrzymuje brzmienie:
67mieszanka wieloletnia traw z bobowatymi drobno- nasiennymiUW
lp. 72 i 73 otrzymują brzmienie:
72nostrzyk białyMelilotus albus Medik.UR
73nostrzyk białyMelilotus albus Medik.UD
b)
ust. 1a otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia,
c)
w ust. 3:
w pkt 1 lit. g otrzymuje brzmienie:

"g) nostrzyk biały Melilotus albus Medik. (roślina roczna oraz roślina dwuletnia),",

w pkt 2 lit. h otrzymuje brzmienie:

"h) nostrzyk biały Melilotus albus Medik. (roślina roczna oraz roślina dwuletnia),".

Do przyznawania i zwrotu pomocy finansowej w ramach działania "Program rolnośrodowiskowy" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, zwanej dalej "płatnością rolnośrodowiskową", w sprawach objętych postępowaniami:
1)
wszczętymi i niezakończonymi ostateczną decyzją przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia,
2)
zakończonymi ostateczną decyzją wydaną na podstawie przepisów dotychczasowych, w przypadku gdy zostały wznowione od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia

- stosuje się przepisy dotychczasowe.

Do płatności rolnośrodowiskowych przyznawanych począwszy od 2016 r. za realizację zobowiązania rolnośrodowiskowego, o którym mowa w art. 39 rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (Dz. Urz. UE L 277 z 21.10.2005, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej "zobowiązaniem rolnośrodowiskowym", niezależnie od tego kiedy zostało ono podjęte stosuje się tabelę I w załączniku nr 2 oraz ust. 1 pkt 2 w części VII. Pakiet 8. Ochrona gleb i wód załącznika nr 3 do rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.
Oświadczenie, o którym mowa w § 23 ust. 1 pkt 3 lit. b rozporządzenia zmienianego w § 1, zawarte w składanym na 2016 r. wniosku o przyznanie płatności rolnośrodowiskowej, może zostać złożone zgodnie z przepisami rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu dotychczasowym.
W przypadku zobowiązań rolnośrodowiskowych podjętych przed dniem 15 marca 2014 r., jeżeli w odniesieniu do danego uchybienia wystąpi powtarzalność, o której mowa w art. 35 ust. 3 akapit piąty rozporządzenia nr 640/2014, płatność rolnośrodowiskowa:
1)
w części dotyczącej danego pakietu lub jego wariantu, których dotyczy to uchybienie:
a)
jest zmniejszana,
b)
podlega zwrotowi - w przypadku uchybienia w przestrzeganiu przez rolnika wymogu polegającego na zakazie uprawy, w ramach wariantu:
drugiego pakietu wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 8 rozporządzenia zmienianego w § 1, w plonie głównym mieszanki tych samych roślin, która była uprawiana w międzyplonie (również ich form jarych),
trzeciego pakietu wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 8 rozporządzenia zmienianego w § 1, w plonie głównym mieszanki tych samych roślin, która była uprawiana w międzyplonie,
2)
jest zmniejszana - w przypadku uchybienia w przestrzeganiu przez rolnika wymogu określonego w § 4 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia zmienianego w § 1

- dodatkowo o kwotę stanowiącą iloczyn 7% kwoty, którą rolnik otrzymałby, gdyby to uchybienie nie wystąpiło, oraz liczby lat, w których wcześniej stwierdzono podobne niezgodności.

1.
W przypadku zobowiązania rolnośrodowiskowego podjętego przed dniem 15 marca 2014 r. w zakresie:
1)
pakietu wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia zmienianego w § 1, płatność rolnośrodowiskowa jest przyznawana do działek rolnych użytkowanych jako grunty orne, na których występują truskawki, poziomki, tytoń lub inne uprawy wymienione w załączniku nr 3 do niniejszego rozporządzenia w ramach wariantu pierwszego, drugiego, piątego, szóstego, siódmego i ósmego pakietu wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia zmienianego w § 1;
2)
wariantów pierwszego, drugiego, piątego, szóstego, siódmego i ósmego pakietu wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia zmienianego w § 1, płatność rolnośrodowiskowa jest przyznawana do działek rolnych użytkowanych jako grunty orne, na których występują uprawy wymienione w załączniku nr 3 do niniejszego rozporządzenia.
2.
W zakresie określonym w ust. 1 nie stosuje się przepisu § 3 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 marca 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Program rolnośrodowiskowy" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. poz. 324).
1.
Rolnik, który realizuje zobowiązanie rolnośrodowiskowe w zakresie Pakietu 3. Ekstensywne trwałe użytki zielone, w przypadku użytkowania:
1)
kośnego trwałych użytków zielonych w rozumieniu art. 4 ust. 1 lit. h rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego przepisy dotyczące płatności bezpośrednich dla rolników na podstawie systemów wsparcia w ramach wspólnej polityki rolnej oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 637/2008 i rozporządzenie Rady (WE) nr 73/2009 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 608, z późn. zm.), zwanych dalej "trwałymi użytkami zielonymi", realizuje następujące wymogi dodatkowe tego pakietu:
a)
koszenie w terminie od dnia 1 czerwca do dnia 30 września, nie więcej niż dwa pokosy w roku; wysokość koszenia 5-15 cm,
b)
pozostawienie 5-10% powierzchni działki rolnej nieskoszonej, przy czym w dwóch kolejnych latach należy pozostawić inne części tej działki nieskoszone, a w przypadku zastosowania dwóch pokosów w ciągu roku należy pozostawić tę samą część działki rolnej nieskoszoną w danym roku,
c)
usunięcie lub złożenie w stogi ściętej biomasy w terminie 2 tygodni po pokosie, a w uzasadnionych przypadkach w dłuższym terminie, niezwłocznie po ustaniu przyczyn, ze względu na które termin ten nie był przestrzegany,
d)
zakaz koszenia okrężnego od zewnątrz do środka koszonej powierzchni trwałych użytków zielonych;
2)
kośno-pastwiskowego trwałych użytków zielonych, realizuje następujące wymogi dodatkowe tego pakietu:
a)
koszenie w terminie od dnia 1 czerwca do dnia 30 września, nie więcej niż dwa pokosy w roku; wysokość koszenia 5-15 cm,
b)
pozostawienie 5-10% powierzchni działki rolnej nieskoszonej, przy czym w dwóch kolejnych latach należy pozostawić inne części tej działki nieskoszone, a w przypadku zastosowania dwóch pokosów w ciągu roku należy pozostawić tę samą część działki rolnej nieskoszoną w danym roku,
c)
usunięcie lub złożenie w stogi ściętej biomasy w terminie 2 tygodni po pokosie, a w uzasadnionych przypadkach w dłuższym terminie, niezwłocznie po ustaniu przyczyn, ze względu na które termin ten nie był przestrzegany,
d)
zakaz koszenia okrężnego od zewnątrz do środka koszonej powierzchni trwałych użytków zielonych,
e)
wypasanie w sezonie pastwiskowym trwającym od dnia 1 maja do dnia 15 października - na obszarach poniżej 300 m n.p.m. oraz od dnia 20 maja do dnia 1 października - na obszarach powyżej 300 m n.p.m., przy obsadzie zwierząt wynoszącej nie więcej niż 0,3 DJP/ha i obciążeniu pastwiska wynoszącym nie więcej niż 5 t/ha (10 DJP/ha), przy czym wypasanie na terenach zalewowych rozpoczyna się nie wcześniej niż w terminie 2 tygodni po ustąpieniu wód, z wyłączeniem wypasania koników polskich i koni huculskich, które jest dopuszczalne przez cały rok przy obsadzie zwierząt wynoszącej nie więcej niż 0,3 DJP/ha i obciążeniu pastwiska wynoszącym nie więcej niż 5 t/ha (10 DJP/ha),
f)
niewykaszanie niedojadów poza okresem od dnia 1 sierpnia do dnia 30 września.
2.
Wysokość zmniejszeń płatności rolnośrodowiskowej w przypadku stwierdzenia uchybienia w przestrzeganiu przez rolnika wymogów w ramach Pakietu 3. Ekstensywne trwałe użytki zielone jest określona w załączniku nr 4 do niniejszego rozporządzenia.
3.
W przypadku, o którym mowa w § 35 ust. 1 rozporządzenia zmienianego w § 1, jeżeli nowe zobowiązanie rolnośrodowiskowe, o którym mowa w art. 45 ust. 1 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1974/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (Dz. Urz. UE L 368 z 23.12.2006, str. 15, z późn. zm.), zastępuje co najmniej jedno zobowiązanie rolnośrodowiskowe w zakresie Pakietu 3. Ekstensywne trwałe użytki zielone, płatność rolnośrodowiskowa przysługuje za realizację tego zobowiązania w zakresie tego pakietu na warunkach, na jakich dotychczas był realizowany ten pakiet, z uwzględnieniem regulacji określonych w ust. 1 i 2 oraz w § 5.
4.
W zakresie określonym w ust. 1-3 nie stosuje się przepisu § 3 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 marca 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Program rolno środowiskowy" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
1.
Rolnik, który realizuje zobowiązanie rolnośrodowiskowe w zakresie wariantu pierwszego Pakietu 4. Ochrona zagrożonych gatunków ptaków i siedlisk przyrodniczych poza obszarami Natura 2000, w przypadku użytkowania:
1)
kośnego trwałych użytków zielonych realizuje następujące wymogi dodatkowe tego wariantu:
a)
koszenie w terminie od dnia 1 sierpnia do dnia 30 września; wysokość koszenia 5-15 cm,
b)
pozostawienie 5-10% powierzchni działki rolnej nieskoszonej, a w przypadku występowania wodniczki Acrocephalus paludicola - 30-50%, przy czym w dwóch kolejnych latach należy pozostawić inne części tej działki nieskoszone,
c)
usunięcie lub złożenie w stogi ściętej biomasy w terminie 2 tygodni po pokosie, a w uzasadnionych przypadkach w dłuższym terminie, niezwłocznie po ustaniu przyczyn, ze względu na które termin ten nie był przestrzegany,
d)
zakaz koszenia okrężnego od zewnątrz do środka koszonej powierzchni trwałych użytków zielonych;
2)
kośno-pastwiskowego trwałych użytków zielonych realizuje następujące wymogi dodatkowe tego wariantu:
a)
koszenie w terminie od dnia 1 sierpnia do dnia 30 września; wysokość koszenia 5-15 cm,
b)
pozostawienie 5-10% powierzchni działki rolnej nieskoszonej, a w przypadku występowania wodniczki Acrocephalus paludicola - 30-50%, przy czym w dwóch kolejnych latach należy pozostawić inne części tej działki nieskoszone,
c)
usunięcie lub złożenie w stogi ściętej biomasy w terminie 2 tygodni po pokosie, a w uzasadnionych przypadkach w dłuższym terminie, niezwłocznie po ustaniu przyczyn, ze względu na które termin ten nie był przestrzegany,
d)
zakaz koszenia okrężnego od zewnątrz do środka koszonej powierzchni trwałych użytków zielonych,
e)
wypasanie w sezonie pastwiskowym trwającym od dnia 1 maja do dnia 15 października - na obszarach poniżej 300 m n.p.m. oraz od dnia 20 maja do dnia 1 października - na obszarach powyżej 300 m n.p.m., przy obsadzie zwierząt wynoszącej nie więcej niż 0,2 DJP/ha i obciążeniu pastwiska wynoszącym nie więcej niż 5 t/ha (10 DJP/ha), przy czym wypasanie na terenach zalewowych rozpoczyna się nie wcześniej niż w terminie 2 tygodni po ustąpieniu wód, z wyłączeniem wypasania koników polskich i koni huculskich, które jest dopuszczalne przez cały rok przy obsadzie zwierząt wynoszącej nie więcej niż 0,2 DJP/ha i obciążeniu pastwiska wynoszącym nie więcej niż 5 t/ha (10 DJP/ha),
f)
niewykaszanie niedojadów poza okresem od dnia 1 sierpnia do dnia 30 września.
2.
Wysokość zmniejszeń płatności rolnośrodowiskowej w przypadku stwierdzenia uchybienia w przestrzeganiu przez rolnika wymogów w ramach wariantu pierwszego Pakietu 4. Ochrona zagrożonych gatunków ptaków i siedlisk przyrodniczych poza obszarami Natura 2000 jest określona w załączniku nr 5 do niniejszego rozporządzenia.
3.
W przypadku, o którym mowa w § 35 ust. 1 rozporządzenia zmienianego w § 1, jeżeli nowe zobowiązanie rolnośrodowiskowe, o którym mowa w art. 45 ust. 1 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1974/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), zastępuje co najmniej jedno zobowiązanie rolnośrodowiskowe w zakresie wariantu pierwszego Pakietu 4. Ochrona zagrożonych gatunków ptaków i siedlisk przyrodniczych poza obszarami Natura 2000, płatność rolnośrodowiskowa za realizację tego zobowiązania w zakresie tego wariantu przysługuje na warunkach, na jakich dotychczas był realizowany ten wariant, z uwzględnieniem regulacji określonych w ust. 1 i 2 oraz w § 5.
4.
W zakresie określonym w ust. 1-3 nie stosuje się przepisu § 3 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 marca 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Program rolnośrodowiskowy" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
1.
W przypadku zobowiązania rolnośrodowiskowego podjętego przed dniem 15 marca 2014 r. wysokość zmniejszeń płatności rolnośrodowiskowej stosowanych w przypadku stwierdzenia uchybienia w przestrzeganiu przez rolnika wymogów w ramach Pakietu 2. Rolnictwo ekologiczne, Pakietu 4. Ochrona zagrożonych gatunków ptaków i siedlisk przyrodniczych poza obszarami Natura 2000, z wyjątkiem wariantu pierwszego tego pakietu, Pakietu 5. Ochrona zagrożonych gatunków ptaków i siedlisk przyrodniczych na obszarach Natura 2000, Pakietu 6. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych roślin w rolnictwie, Pakietu 7. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych zwierząt w rolnictwie i Pakietu 9. Strefy buforowe jest określona w załączniku nr 6 do niniejszego rozporządzenia.
2.
Przepis ust. 1 stosuje się także w przypadku, o którym mowa w § 35 ust. 1 rozporządzenia zmienianego w § 1, do nowego zobowiązania rolnośrodowiskowego, o którym mowa w art. 45 ust. 1 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1974/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), podjętego po dniu 14 marca 2014 r., które powstało na skutek połączenia zobowiązań rolno- środowiskowych podjętych przed dniem 15 marca 2014 r.
3.
W zakresie określonym w ust. 1 i 2 nie stosuje się przepisu:
1)
§ 3 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 marca 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Program rolnośrodowiskowy" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013;
2)
§ 50 ust. 3 pkt 2 i ust. 4 rozporządzenia zmienianego w § 1;
3)
§ 50a ust. 2 pkt 2 rozporządzenia zmienianego w § 1.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 15 marca 2016 r.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

Tabela I.

WYMOGI DOTYCZĄCE STOSOWANIA NAWOZÓWNIEZGODNOŚCI

DOTYCZĄCE

STOSOWANIA

NAWOZÓW

NARUSZENIA

DOTYCZĄCE

STOSOWANIA

NAWOZÓW

zasięg1)dotkliwość2)trwałość3)
Niestosowanie nawozów niedopuszczonych do obrotu - art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu (Dz. U z 2015 r. poz. 625, z późn. zm.).Nieprzestrzeganie zakazu stosowania nawozów niedopuszczonych do obrotu.1. Stwierdzono zastosowanie nawozów niedopuszczonych do obrotu.3 pkt

5 pkt

1 pkt

3 pkt

1 pkt

3 pkt

Niestosowanie w okresie roku dawki nawozu naturalnego zawierającej więcej niż 170 kg azotu (N) w czystym składniku na 1 ha użytków rolnych na obszarach położonych poza obszarami OSN

- art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu.

Nieprzestrzeganie zakazu stosowania w okresie roku dawki nawozu naturalnego zawierającej więcej niż 170 kg azotu (N) w czystym składniku na 1 ha użytków rolnych na obszarach położonych poza obszarami OSN.2. Stwierdzono zastosowanie w okresie roku dawki nawozu naturalnego zawierającej więcej niż 170 kg azotu (N) w czystym składniku na 1 ha użytków rolnych na obszarach położonych poza obszarami OSN.1 pkt

3 pkt

1 pkt

3 pkt

5 pkt

3 pkt

5 pkt

Przechowywanie gnojówki i gnojowicy w szczelnych zbiornikach o pojemności umożliwiającej gromadzenie co najmniej 4-miesięcznej produkcji tych nawozów od dnia 1 stycznia 2011 r.; zbiorniki te powinny być zbiornikami zamkniętymi w rozumieniu przepisów dotyczących warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle rolnicze i ich usytuowanie

- dotyczy obszarów położonych poza obszarami OSN.

- art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu.

Nieprzestrzeganie nakazu przechowywania gnojówki i gnojowicy w szczelnych zbiornikach o pojemności umożliwiającej gromadzenie co najmniej 4-miesięcznej produkcji tych nawozów od dnia 1 stycznia 2011 r.; zbiorniki te powinny być zbiornikami zamkniętymi w rozumieniu przepisów dotyczących warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle rolnicze i ich usytuowanie - dotyczy obszarów położonych poza obszarami OSN.3.1. Stwierdzono, że pojemność zbiorników na gnojówkę i gnojowicę uniemożliwia gromadzenie co najmniej 4-miesięcznej produkcji tych nawozów od dnia 1 stycznia 2011 r. - dotyczy obszarów położonych poza obszarami OSN.3 pkt

5 pkt

3 pkt

5 pkt

3 pkt

5 pkt

3.2. Stwierdzono, że gnojówka i gnojowica nie są przechowywane w szczelnych lub zamkniętych zbiornikach w rozumieniu przepisów dotyczących warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle rolnicze i ich usytuowanie - dotyczy obszarów położonych poza obszarami OSN.3 pkt

5 pkt

3 pkt

5 pkt

3 pkt

5 pkt

Przechowywanie od dnia 1 stycznia 2009 r. przez podmioty, o których mowa w art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu, nawozów naturalnych, innych niż gnojówka i gnojowica, na nieprzepuszczalnych płytach, zabezpieczonych w taki sposób, aby wycieki nie przedostawały się do gruntu - dotyczy obszarów położonych poza obszarami OSN.

- art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu.

Nieprzechowywanie od dnia 1 stycznia 2009 r. przez podmioty, o których mowa w art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu, nawozów naturalnych, innych niż gnojówka i gnojowica, na nieprzepuszczalnych płytach, zabezpieczonych w taki sposób, aby wycieki nie przedostawały się do gruntu - dotyczy obszarów położonych poza obszarami OSN.4. Stwierdzono nieprzechowywanie od dnia 1 stycznia 2009 r. przez podmioty, o których mowa w art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu, nawozów naturalnych, innych niż gnojówka i gnojowica, na nieprzepuszczalnych płytach, zabezpieczonych w taki sposób, aby wycieki nie przedostawały się do gruntu - dotyczy obszarów położonych poza obszarami OSN.3 pkt

5 pkt

3 pkt

5 pkt

3 pkt

5 pkt

Stosowanie nawozów naturalnych i organicznych w postaci stałej oraz płynnej wyłącznie w okresie od dnia 1 marca do dnia 30 listopada, z wyjątkiem nawozów stosowanych na uprawy pod osłonami (szklarnie, inspekty, namioty foliowe) - dotyczy obszarów położonych poza obszarami OSN.

- § 2 ust. 4 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 kwietnia 2008 r. w sprawie szczegółowego sposobu stosowania nawozów oraz prowadzenia szkoleń z zakresu ich stosowania (Dz. U. z 2014 r. poz. 393).

Nieprzestrzeganie zakazu stosowania nawozów naturalnych i organicznych w postaci stałej oraz płynnej poza okresem od dnia 1 marca do dnia 30 listopada, z wyjątkiem nawozów stosowanych na uprawy pod osłonami (szklarnie, inspekty, namioty foliowe) - dotyczy obszarów położonych poza obszarami OSN.5. Stwierdzono zastosowanie nawozów naturalnych i organicznych w postaci stałej oraz płynnej poza okresem od dnia 1 marca do dnia 30 listopada, z wyjątkiem nawozów stosowanych na uprawy pod osłonami (szklarnie, inspekty, namioty foliowe) - dotyczy obszarów położonych poza obszarami OSN.3 pkt

5 pkt

1 pkt

3 pkt

3 pkt

5 pkt

Przykrycie lub wymieszanie z glebą nawozów naturalnych nie później niż następnego dnia po ich zastosowaniu, z wyłączeniem nawozów stosowanych w lasach oraz na użytkach zielonych

- dotyczy obszarów położonych poza obszarami OSN.

- § 3 ust. 3 rozporządzenia Ministra Rolnictwa

i Rozwoju Wsi z dnia 16 kwietnia 2008 r. w sprawie szczegółowego sposobu stosowania nawozów oraz prowadzenia szkoleń z zakresu ich stosowania.

Nieprzestrzeganie zakazu przykrycia lub wymieszania z glebą nawozów naturalnych później niż następnego dnia po ich zastosowaniu, z wyłączeniem nawozów stosowanych w lasach oraz na użytkach zielonych - dotyczy obszarów położonych poza obszarami OSN.6. Stwierdzono przykrycie lub wymieszanie z glebą nawozów naturalnych później niż następnego dnia po ich zastosowaniu, z wyłączeniem nawozów stosowanych w lasach oraz na użytkach zielonych

- dotyczy obszarów położonych poza obszarami OSN.

1 pkt

3 pkt

5 pkt

1 pkt

3 pkt

3 pkt

5 pkt

Niestosowanie nawozów:

1) na glebach zalanych wodą, przykrytych śniegiem lub zamarzniętych do głębokości 30 cm oraz podczas opadów deszczu,

2) naturalnych w postaci płynnej oraz azotowych na glebach bez okrywy roślinnej, położonych na stokach o nachyleniu większym niż 10%,

3) naturalnych w postaci płynnej podczas wegetacji roślin przeznaczonych do bezpośredniego spożycia przez ludzi

- dotyczy obszarów położonych poza obszarami OSN.

- art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu.

Nieprzestrzeganie zakazu stosowania nawozów:

1) na glebach zalanych wodą, przykrytych śniegiem lub zamarzniętych do głębokości 30 cm oraz podczas opadów deszczu,

2) naturalnych

w postaci płynnej oraz azotowych na glebach bez okrywy roślinnej, położonych na stokach o nachyleniu większym niż 10%,

3) naturalnych

w postaci płynnej podczas wegetacji roślin przeznaczonych do bezpośredniego spożycia przez ludzi - dotyczy obszarów położonych poza obszarami OSN.

7.1. Stwierdzono zastosowanie nawozów na glebach zalanych wodą, przykrytych śniegiem lub zamarzniętych do głębokości 30 cm oraz podczas opadów deszczu - dotyczy obszarów położonych poza obszarami OSN.3 pkt

5 pkt

1 pkt

3 pkt

3 pkt

5 pkt

7.2. Stwierdzono zastosowanie nawozów naturalnych w postaci płynnej oraz azotowych na glebach bez okrywy roślinnej, położonych na stokach o nachyleniu większym niż 10% - dotyczy obszarów położonych poza obszarami OSN.3 pkt

5 pkt

1 pkt

3 pkt

3 pkt

5 pkt

7.3. Stwierdzono zastosowanie nawozów naturalnych w postaci płynnej podczas wegetacji roślin przeznaczonych do bezpośredniego spożycia przez ludzi - dotyczy obszarów położonych poza obszarami OSN.3 pkt

5 pkt

3 pkt

5 pkt

3 pkt

5 pkt

WYMOGI DOTYCZĄCE STOSOWANIA ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLINNIEZGODNOŚCI DOTYCZĄCE STOSOWANIA ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLINNARUSZENIA DOTYCZĄCE STOSOWANIA ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLINzasięg1)dotkliwość2)trwałość3)
Postępowanie z opakowaniami jednostkowymi środków ochrony roślin zgodnie z etykietą - art. 35 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin (Dz. U. z 2015 r. poz. 547) w związku z pkt 1 lit. q i s załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 547/2011 z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 1107/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymogów w zakresie etykietowania środków ochrony roślin (Dz. Urz. UE L 155 z 11.06.2011, str. 176, z późn. zm.).Nieprzestrzeganie nakazu postępowania z opakowaniami jednostkowymi środków ochrony roślin zgodnie z etykietą.8. Stwierdzono, że rolnik postąpił z opakowaniami jednostkowymi środków ochrony roślin niezgodnie z etykietą.3 pkt

5 pkt

3 pkt

5 pkt

3 pkt

5 pkt

Przechowywanie przez okres 3 lat dokumentacji (ewidencji zabiegów) dotyczącej stosowanych przez rolników środków ochrony roślin, zawierającej nazwę środka ochrony roślin, czas zastosowania i zastosowaną dawkę, obszar i uprawy, na których zastosowano środek ochrony roślin - art. 67 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 z dnia 21 października 2009 r. dotyczącego wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin i uchylającego dyrektywy Rady 79/117/E WG i 91/414/EWG (Dz. Urz. UE L 309 z 24.11.2009, str. 1, z późn. zm.).Nieprzechowywanie przez okres 3 lat dokumentacji dotyczącej stosowanych przez rolników środków ochrony roślin.9. Stwierdzono, że rolnik nie przechowuje przez okres 3 lat dokumentacji dotyczącej stosowanych przez niego środków ochrony roślin.3 pkt3 pkt1 pkt

3 pkt

5 pkt

1) Ocena wagi stwierdzonej niezgodności według kryterium zasięgu, w odniesieniu do naruszenia nr:

1) 1, 3-5, 7.1-7.3 i 8:

a) 3 pkt - ograniczony do gospodarstwa rolnego, jednakże mogący mieć skutki dla obszaru sąsiadującego z tym gospodarstwem,

b) 5 pkt - wykraczający poza gospodarstwo rolne;

2) 2:

a) 1 pkt - ograniczony do gospodarstwa rolnego,

b) 3 pkt - ograniczony do gospodarstwa rolnego, jednakże mogący mieć skutki dla obszaru sąsiadującego z tym gospodarstwem;

3) 6:

a) 1 pkt - ograniczony do gospodarstwa rolnego,

b) 3 pkt - ograniczony do gospodarstwa rolnego, jednakże mogący mieć skutki dla obszaru sąsiadującego z tym gospodarstwem,

c) 5 pkt - wykraczający poza gospodarstwo rolne;

4) 9 - 3 pkt - ograniczony do gospodarstwa rolnego, jednakże mogący mieć skutki dla obszaru sąsiadującego z tym gospodarstwem.

2) Ocena wagi stwierdzonej niezgodności według kryterium dotkliwości, w zależności od reakcji środowiska na naruszenie, w odniesieniu do naruszenia nr:

1) 1:

a) 1 pkt - negatywny efekt dla środowiska niewidoczny, lecz potencjalnie możliwy w nieokreślonym czasie,

b) 3 pkt - negatywny efekt dla środowiska niewidoczny, lecz bardzo prawdopodobny w kolejnym roku;

2) 2:

a) 1 pkt - dopuszczalna dawka nawozu naturalnego została przekroczona nie więcej niż o 30 kg azotu w czystym składniku w danym roku kalendarzowym na 1 ha użytków rolnych,

b) 3 pkt - dopuszczalna dawka nawozu naturalnego została przekroczona więcej niż o 30 kg, lecz nie więcej niż o 60 kg azotu w czystym składniku w danym roku kalendarzowym na 1 ha użytków rolnych,

c) 5 pkt - dopuszczalna dawka nawozu naturalnego została przekroczona więcej niż o 60 kg azotu w czystym składniku w danym roku kalendarzowym na 1 ha użytków rolnych;

3) 3.1:

a) 3 pkt - stwierdzono niedobór pojemności urządzeń nie większy niż 20%,

b) 5 pkt - stwierdzono niedobór pojemności urządzeń większy niż 20%;

4) 3.2:

a) 3 pkt - stwierdzono, że zbiorniki są przykryte nieszczelnymi pokrywami,

b) 5 pkt - stwierdzono, że zbiorniki nie są przykryte (zbiorniki otwarte) lub stwierdzono nieszczelność zbiorników;

5) 4:

a) 3 pkt - stwierdzono nieszczelność płyt,

b) 5 pkt - stwierdzono brak płyt;

6) 5-7.2:

a) 1 pkt - negatywny efekt dla środowiska niewidoczny, lecz potencjalnie możliwy w nieokreślonym czasie,

b) 3 pkt - negatywny efekt dla środowiska niewidoczny, lecz bardzo prawdopodobny w kolejnym roku kalendarzowym, lub potencjalnie możliwe zagrożenie dla zdrowia ludzi lub zwierząt;

7) 7.3 i 8:

a) 3 pkt - negatywny efekt dla środowiska niewidoczny, lecz bardzo prawdopodobny w kolejnym roku kalendarzowym, lub potencjalnie możliwe zagrożenie dla zdrowia ludzi lub zwierząt,

b) 5 pkt - negatywny efekt dla środowiska widoczny w tym samym roku kalendarzowym lub prawdopodobne zagrożenie dla zdrowia ludzi lub zwierząt;

8) 9-3 pkt - stwierdzono przechowywanie ewidencji zabiegów krócej niż 3 lata od dnia wykonania ostatniego zabiegu.

3) Ocena wagi stwierdzonej niezgodności według kryterium trwałości, w odniesieniu do naruszenia nr:

1) 1:

a) 1 pkt - odwracalna krótkotrwała,

b) 3 pkt - odwracalna długotrwała;

2) 2-7.3:

a) 3 pkt - odwracalna krótkotrwała, bez konieczności podejmowania działań naprawczych, lub podejmowane działania naprawcze nie wymagają dużych nakładów pracy,

b) 5 pkt - odwracalna długotrwała, a wymagane działania naprawcze wiążą się ze znacznymi nakładami pracy;

3) 8:

a) 3 pkt - odwracalna długotrwała,

b) 5 pkt - nieodwracalna;

4) 9:

a) 1 pkt - odwracalna krótkotrwała,

b) 3 pkt - odwracalna długotrwała,

c) 5 pkt - nieodwracalna.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

1a. Pakiet 2. Rolnictwo ekologiczne obejmuje następujące uprawy:

Lp.Wariant lub nazwa polska rośliny uprawnejNazwa łacińska gatunkuKlasyfikacja dla potrzeb upraw w rolnictwie ekologicznym:

R - uprawy rolnicze,

T - trwałe użytki zielone,

W - uprawy warzywne,

Z - uprawy roślin zielarskich,

S - uprawy sadownicze i jagodowe,

Sp - pozostałe uprawy sadownicze i jagodowe

Klasyfikacja roślin dla potrzeb sprawozdawczości:

UR - uprawy roczne,

UD - uprawy dwuletnie,

UW - uprawy wieloletnie

P - pozostałe

Wariant 2.1. Uprawy rolnicze (dla których zakończono okres przestawiania) i wariant 2.2. Uprawy rolnicze (w okresie przestawiania)
1bobikVicia faba var. minor.RUR
2brukiew pastewnaBrassica napus var. napobrassica (L.) Rchb.RUR
3burak cukrowyBeta vulgaris ssp. vulgaris, convar. crassa var. Altissima DollRUR
4burak pastewnyBeta vulgaris ssp. vulgaris, convar. crassa var. crassa Alef.RUR
5chmielHumulus lupulus L.RUW
6cykoria siewnaCichorium intybus L.RUR
7czosnek cuchnącyAllium odorum L.R*)UW
8dynia oleistaCucurbita pepo convar. styriaca Grebensc.RUR
9dynia pastewnaCucurbita pepo convar. PepoRUR
10esparceta siewnaOnobrychis viciifolia Scop.RUW
11facelia błękitnaPhacelia tanacetifolia Benth.RUR
12gorczyca białaSinapis alba L.RUR
13gorczyca czarnaBrassica nigra (L.) Koch.RUR
14gorczyca sarepskaBrassica juncea (L.) Czern.RUR
15groch siewnyPisum sativum L.RUR
16gryka zwyczajnaFagopyrum esculentum Moench.RUR
17jęczmień jaryHordeum vulgare L.RUR
18jęczmień ozimyHordeum vulgare L.RUR
19kapusta pastewnaBrassica oleracea convar. acephala (DC.) Alef.RUR
20komonica zwyczajnaLotus corniculatus L.RUW
21koniczyna białaTrifolium repens L.RUW
22koniczyna białoróżowaTrifolium hybridum L.RUW
23koniczyna czerwonaTrifolium pratense L.RUW
24koniczyna krwistoczerwonaTrifolium incarnatum L.RUR
25koniczyna perskaTrifolium resupinatum L.RUR
26kukurydzaZea mays L.RUR
27len oleistyLinum usitatissimum L. convar. Mediterraneum (Vavilov ex Ell.) Kulpa et DanertRUR
28len włóknistyLinum usitatissimum L. convar. usitatissimumRUR
29lędźwian siewnyLathyrus sativus L.RUR
30lnianka siewna (lnicznik)Camelina sativa (L.) CrantzRUR
31lucerna chmielowa (nerkowata)Medicago lupulina L.RUW
32lucerna mieszańcowaMedicago x varia MartynRUW
33lucerna sierpowataMedicago falcata L.RUW
34lucerna siewnaMedicago sativa L.RUW
35łąka przemienna**)RUW
36łubin białyLupinus albus L.RUR
37łubin wąskolistnyLupinus angustifolius L.RUR
38łubin żółtyLupinus luteus L.RUR
39marchew pastewnaDaucus carota L.RUR
40mieszanka jedno- roczna trawRUR
41mieszanka jedno- roczna traw z bobowatymi drobnonasiennymiRUR
42trawy w siewie czystym

z przeznaczeniem na nasiona

RUR
43trawy w siewie czystym

z przeznaczeniem na nasiona

RUW
44mieszanka strączkowo-gorczycowaRUR
45mieszanka strączkowaRUR
46mieszanka strączkowo-słonecznikowaRUR
47mieszanka strączkowo-zbożowaRUR
48mieszanka wieloletnia trawRUW
49mieszanka wieloletnia traw z bobowatymi drobnonasiennymiRUW
50mieszanka zbożowaRUR
51nostrzyk białyMelilotus albus Medik.RUR
52nostrzyk białyMelilotus albus Medik.RUD
53nostrzyk żółty (lekarski)Melilotus officinalis (L.)Pall.RUD
54nostrzyk żółty (lekarski)Melilotus officinalis (L.)Pall.RUW
55owiesAvena sativa L.RUR
56owies nagiAvena nuda L.RUR
57owies szorstkiAvena strigosa Schreb.RUR
58pastwisko przemienne**)RUW
59peluszkaPisum sativum subsp. arvense (L.) Asch.RUR
60prosoPanicum miliaceum L.RUR
61pszenica zwyczajna jaraTriticum aestivum L. emend. Fiori et Paol.RUR
62pszenica zwyczajna ozimaTriticum aestivum L. emend. Fiori et Paol.RUR
63inne gatunki pszenicRUR
64pszenżyto jarex Triticosecale Wittm.RUR
65pszenżyto ozimex Triticosecale Wittm.RUR
66rzepa pastewnaBrassica rapa subsp. rapaRUR
67rzepak jaryBrassica napus L.RUR
68rzepak ozimyBrassica napus L.RUR
69rzepikBrassica rapa var. typica Posp.RUR
70rzodkiew oleistaRaphanus sativus var. oleiformis Pers.RUR
71seradela uprawnaOrnithopus sativus Brot.RUR
72słonecznik oleistyHelianthus annuus L.RUR
73słonecznik pastewnyHelianthus annuus L.RUR
74soja zwyczajnaGlycine max (L.) MerrillRUR
75sorgoSorghum spp.RUR
76szarłat z wyjątkiem A. retroflexusAmaranthus spp.RUR
77topinamburHelianthus tuberosus L.RUR
78topinamburHelianthus tuberosus L.RUW
79wyka kosmataVicia villosa L.R*)UD
80wyka siewnaVicia sativa L.RUR
81żyto jareSecale cereale L.RUR
82żyto ozimeSecale cereale L.RUR
83żyto krzycaSecale cereale var. multicaule Metzg. ex Alef.RUD
Wariant 2.5. Uprawy warzywne (dla których zakończono okres przestawiania) i wariant 2.6. Uprawy warzywne (w okresie przestawiania)
1arbuz (kawon)Citrullus vulgaris (Thunb.) Matsum et NakaiWUR
2bóbVicia faba L.WUR
3brokuł włoskiBrassica oleracea var. italica PlenckWUR
4brukiew jadalnaBrassica napus var. napobrassica (L.) Rchb.WUR
5burak ćwikłowyBeta vulgaris ssp. vulgaris, convar. crassa var. Conditiva Alef.WUR
6burak liściowyBeta vulgaris ssp. vulgaris convar. vulgaris var. cicla L.WUR
7cebula kartoflankaAllium cepa var. aggregatumWUR
8cebula perłowaAllium ampeloprasum L.WUR
9cebula siedmiolatkaAllium fistulosum L.WUW
10cebula zwyczajnaAllium cepa L.WUR
11chrzan pospolityArmoracia rusticanaWUW
12cukiniaCucurbita pepo var. giromontinaWUR
13cykoria warzywnaCichorium intybus L.WUR
14czosnekAllium sativum L.WUR
15dynia olbrzymiaCucurbita maxima Duch.WUR
16dynia piżmowaCucurbita moschata Duch.WUR
17dynia zwyczajnaCucurbita pepo L.WUR
18fasola wielokwiatowaPhaseolus coccineus L.WUR
19fasola zwykłaPhaseolus vulgaris L.WUR
20groch cukrowyPisum sativum var. saccharatumWUR
21groch łuskowyPisum sativum var. pachylobumWUR
22jarmużBrassica oleracea var. acephala subvar. Sabellica L.WUR
23kalafiorBrassica oleracea var. botrytis L.WUR
24kalarepaBrassica oleracea var. gongylodes L.WUR
25kapusta brukselskaBrassica oleracea var. gemmifera (DC.) SchwarzWUR
26kapusta chińskaBrassica rapa var. chinensisWUR
27kapusta głowiasta białaBrassica oleracea var. capitata f. alba (L.) DucheseneWUR
28kapusta głowiasta czerwonaBrassica oleracea var. capitata f. rubra (L.) DucheseneWUR
29kapusta pekińskaBrassica rapa var. pekinensisWUR
30kapusta włoskaBrassica oleracea var. italica PlenckWUR
31karczochCynara scolymus L.WUR
32kminek zwyczajnyCarum carvi L.WUD
33koper ogrodowyAnethum graveolens L.WUR
34koper włoskiFoeniculum vulgare Mill.WUR
35kukurydza cukrowaZea mays var. saccharata (Sturtev.) Zhuk.WUR
36marchew jadalnaDaucus carota L.WUR
37oberżyna (bakłażan)Solanum melongera L.WUR
38ogórekCucumis sativus L.WUR
39paprykaCapsicum annuum L.WUR
40pasternakPastinaca sativa L.WUR
41patisonCucurbita pepo var. patissoninaWUR
42pietruszka korzeniowaPetroselinum sativum ssp. tuberosumWUR
43pietruszka naciowaPetroselinum sativum ssp. crispumWUR
44pomidorLycopersicon esculentum Mill.WUR
45porAllium porrum L.WUR
46rabarbarRheum rhaponticum L.WUW
47roszponkaValerianella olitoria (L.) Latter. Em. BetckeWUR
48rzepa jadalnaBrassica rapa subsp. rapaWUR
49rzodkiewRaphanus sativus var. niger KernerWUR
50rzodkiewkaRaphanus sativus var. sativusWUR
51sałata głowiastaLactuca sativa var. capitata L.WUR
52sałata listkowaLactuca sativa var. foliosa BrehmerWUR
53sałata kędzierzawaLactuca sativa var. crispa L.WUR
54sałata łodygowaLactuca sativa var. angustana Hort.WUR
55sałata rzymska (długolistna)Lactuca sativa var. longifolia Lam. HelmWUR
56seler korzeniowyApium graveolens var. rapaceumWUR
57seler naciowyApium graveolens var. dulceWUR
58soczewica jadalnaLens culinaris Medik.WUR
59szczawRumex acetosa L.WUW
60szczypiorekAllium schoenoprasum L.WUW
61szparagAsparagus officinalis L.WUW
62szpinak zwyczajnySpinacia oleracea L.WUR
63ziemniakSolanum tuberosum L.WUR
Wariant 2.7. Uprawy zielarskie (dla których zakończono okres przestawiania) i wariant 2.8. Uprawy zielarskie (w okresie przestawiania)
1arcydzięgiel litworArchangelica officinalis L.ZUR
2babka lancetowataPlantago lanceolate L.ZUW
3bazylia pospolitaOcimum basilicum L.ZUR
4bylica estragonArtemisia dracunculus L.ZUW
5czarnuszka siewnaNigella sativa L.ZUR
6cząber ogrodowySatureja hortensis L.ZUR
7czosnek niedźwiedziAllium ursinum L.ZUW
8drapacz lekarskiCnicus benedictus L.ZUR
9dziurawiec zwyczajnyHypericum perforatum L.ZUW
10fiołek trójbarwnyViola tricolor L.ZUR
11hyzop lekarskiHyssopus officinalis L.ZUW
12jeżówka purpurowaEchinacea purpureaZUW
13kocanki piaskoweHelichrysum arenarium Moench.ZUW
14kolendra siewnaCoriandrum sativum L.ZUR
15kozieradka pospolitaTrigonella foenum graecum L.ZUR
16kozłek lekarskiValeriana officinalis L.ZUR
17kozłek lekarskiValeriana officinalis L.ZUD
18krwawnik pospolityAchillea millefolium L.ZUW
19lawenda wąskolistnaLavandula angustifolia Mill.ZUW
20lebiodka pospolitaOriganum vulgare L.ZUW
21lnianka (lnica) pospolitaLinaria vulgaris (L.) Mill.ZUR
22lubczyk ogrodowyLevisticum officinalis L.ZUW
23majeranek ogrodowyOriganum majorana L.ZUR
24malwa czarnaAlthea rosea (L.) Cav.ZUD
25melisa lekarskaMelissa officinalis L.ZUW
26mięta kędzierzawaMentha crispa L.ZUW
27mięta pieprzowaMentha piperita L.ZUW
28mniszek lekarskiTaraxacum officinalis L.ZUW
29nagietek lekarskiCalendula officinalis L.ZUR
30ogórecznik lekarskiBorago officinalis L.ZUR
31ostropest plamistySilybum marianum L.ZUR
32prawoślaz lekarskiAlthaea officinalis L.ZUW
33różeniec górskiRhodiola rosea L.ZUW
34rumian rzymski (szlachetny)Anthemis nobilis L.ZUW
35rumianek pospolityChamomilla recutita (L.) Rauch.ZUR
36ruta zwyczajnaRuta graveolens L.zUW
37rutwica lekarskaGalega officinalis L.zUW
38rzewień dłoniastyRheum palmatum L.zUW
39serdecznik pospolityLeonurus cardiaca L.zUW
40szałwia lekarskaSalvia officinalis L.zUW
41szanta zwyczajnaMarrubium vulgare L.zUW
42ślaz dzikiMalva sylvestris L.zUW
43tymianek pospolityThymuszUW
44tymianek właściwyThymus vulgaris L.ZUW
45wiesiołek dwuletniOenothera biennis L.ZUD
46złocień dalmatyńskiChrysanthemum cinerariaefolium Vis.ZUW
47żeń-szeń prawdziwyPanax ginseng C.A.MeyZUW
Wariant 2.9. Uprawy sadownicze i jagodowe (dla których zakończono okres przestawiania) i wariant 2.10. Uprawy sadownicze i jagodowe (w okresie przestawiania)***)
1agrest (porzeczka agrest)SUW
2borówka wysoka i średniaSUW
3brzoskwiniaSUW
4czereśniaSUW
5grusza domowaSUW
6jabłoń domowaSUW
7jeżynaSUW
8malinaSUW
9morelaSUW
10porzeczkaSUW
11poziomkaSUW
12śliwa domowaSUW
13truskawkaSUW
14winoroślSUW
15wiśnia pospolitaSUW
Wariant 2.11. Pozostałe uprawy sadownicze i jagodowe (dla których zakończono okres przestawiania) i wariant 2.12. Pozostałe uprawy sadownicze i jagodowe (w okresie przestawiania)***)
1aronia czarnoowocowaSpUW
2bez czarnySpUW
3borówka brusznicaSpUW
4borówka niskaSpUW
5dereń jadalnySpUW
6jagoda kamczacka (suchodrzew jadalny)SpUW
7pigwa pospolitaSpUW
8róża dzikaSpUW
9róża pomarszczonaSpUW
10śliwa japońskaSpUW
*) Roślina miododajna sklasyfikowana, jako uprawa rolnicza.

**) Łąka przemienna i pastwisko przemienne - uprawa traw lub innych upraw zielnych na gruntach ornych objętych płodozmianem w okresie krótszym niż 5 lat.

***) Nazwy botaniczne roślin odnoszą się do odmian uprawnych.

ZAŁĄCZNIK Nr  3

Lp.Wariant lub nazwa polska rośliny uprawnejNazwa łacińska gatunkuKlasyfikacja dla potrzeb upraw w rolnictwie ekologicznym:

R - uprawy rolnicze,

W - uprawy warzywne,

Z - uprawy roślin zielarskich

Klasyfikacja roślin dla potrzeb sprawozdawczości:

UR - uprawy roczne,

UD - uprawy dwuletnie,

UW - uprawy wieloletnie,

P - pozostałe

Wariant 2.1. uprawy rolnicze (dla których zakończono okres przestawiania) i wariant 2.2. uprawy rolnicze (w okresie przestawiania)
1barbula szaraCaryopteris incanaR*)UW
2bobikVicia faba var. minor.RUR
3bodziszek iberyjskiGeranium ibericum Fisch. et MeyR*)UW
4bodziszek leśnyGeranium sylvaticum L.R*)UW
5brukiew pastewnaBrassica napus var. napobrassica (L.) Rchb.RUR
6burak cukrowyBeta vulgaris ssp. vulgaris, convar. crassa var. Altissima DollRUR
7burak pastewnyBeta vulgaris ssp. vulgaris, convar. crassa var. crassa Alef.RUR
8chaber bławatekCentaurea cyanus L.R*)UR
9chaber driakiewnikCentaurea scabiosa L.R*)UW
10chaber górskiCentaurea montana L.R*)UW
11chaber nadreńskiCentaurea rhenana Bor.R*)UD
12chaber wielkogłówkowyCentaurea macrocephala L.R*)UW
13chmielHumulus lupulus L.RUW
14czosnek cuchnącyAllium odorum L.R*)UW
15dalia zmiennaDahlia hybrida Hort.R*)UR
16dynia oleistaCucurbita pepo convar. styriaca Grebensc.RUR
17dynia pastewnaCucurbita pepo convar. PepoRUR
18dzielżan jesiennyHelenium autumnale L.R*)UW
19dzięgiel leśnyAngelica silvestris L.R*)UW
20dzwonek ogrodowyCampanula medium L.R*)UD
21esparceta siewnaOnobrychis viciifolia Scop.RUW
22facelia błękitnaPhacelia tanacetifolia Benth.RUR
23gorczyca białaSinapis alba L.RUR
24gorczyca czarnaBrassica nigra (L.) Koch.RUR
25gorczyca sarepskaBrassica juncea (L.) Czern.RUR
26groch siewnyPisum sativum L.RUR
27groszek leśnyLathyrus silvester L.R*)UW
28gryka zwyczajnaFagopyrum esculentum Moench.RUR
29inne gatunki pszenicRUR
30jasnota białaLamium album L.R*)UW
31jęczmień jaryHordeum vulgare L.RUR
32jęczmień ozimyHordeum vulgare L.RUR
33języczka pomarańczowaLigularia dentata (A. Gray) H. НaгaR*)UW
34kapusta pastewnaBrassica oleracea convar. Acephala (DC.) Alef.RUR
35komonica zwyczajnaLotus corniculatus L.RUW
36komonica błotnaLotus uliginosus Schkuhr.RUW
37koniczyna białaTrifolium repens L.RUW
38koniczyna białoróżowaTrifolium hybridum L.RUW
39koniczyna czerwonaTrifolium pratense L.RUW
40koniczyna egipska (aleksandryjska)Trifolium alexandrinum L.RUW
41koniczyna egipska (aleksandryjska)Trifolium alexandrinum L.RUR
42koniczyna krwistoczerwonaTrifolium incarnatum L.RUR
43koniczyna perskaTrifolium resupinatum L.RUR
44krwawnica pospolitaLythrum salicaria L.R*)UW
45krwiściąg mniejszySanguisorba minor Scop.R*)UW
46kuklik zwisłyGeum rivale L.R*)UW
47kukurydzaZea mays L.RUR
48len oleistyLinum usitatissimum L. convar. Mediterraneum (Vavilov ex Ell.) Kulpa et DanertRUR
49len włóknistyLinum usitatissimum L. convar. usitatissimumRUR
50lędźwian siewnyLathyrus sativus L.RUR
51lnianka siewna (lnicznik)Camelina sativa (L.) CrantzRUR
52lucerna chmielowa (nerkowata)Medicago lupulina L.RUW
53lucerna mieszańcowaMedicago x varia MartynRUW
54lucerna sierpowataMedicago falcata L.RUW
55lucerna siewnaMedicago sativa (L.) CrantzRUW
56łąka przemienna**)RUW
57łubin białyLupinus albus L.RUR
58łubin wąskolistnyLupinus angustifolius L.RUR
59łubin żółtyLupinus luteus L.RUR
60mączek kalifornijski (pozłotka)Eschscholtzia califomica Cham.R*)UR
61mak lekarskiPapaver somniferum L.RUR
62mak wschodniPapaver orientale L.R*)UW
63marchew pastewnaDaucus carota L.RUR
64mieszanka jednoroczna trawRUR
65mieszanka jednoroczna traw z bobowatymi drobnonasiennymiRUR
66trawy w siewie czystym z przeznaczeniem na nasionaRUR
67trawy w siewie czystym z przeznaczeniem na nasionaRUW
68mieszanka strączkowo-gorczycowaRUR
69mieszanka strączkowaRUR
70mieszanka strączkowo-słonecznikowaRUR
71mieszanka strączkowo-zbożowaRUR
72mieszanka wieloletnia trawRUW
73mieszanka wieloletnia traw z bobowatymi drobnonasiennymiRUW
74mieszanka zbożowaRUR
75mięta długolistnaMentha longifolia (L.) Huds.R*)UW
76mięta okrągłolistnaMentha verticillata L.R*)UW
77mikołajek płaskolistnyEryngium planum L.R*)UW
78nostrzyk białyMelilotus albus Medik.RUR
79nostrzyk białyMelilotus albus Medik.RUD
80nostrzyk żółty (lekarski)Melilotus officinalis (L.) Pall.RUD
81nostrzyk żółty (lekarski)Melilotus officinalis (L.) Pall.RUW
82ostrzeń pospolityCynoglossum officinale L.R*)UD
83owiesAvena sativa L.RUR
84owies nagiAvena nuda L.RUR
85owies szorstkiAvena strigosa Schreb.RUR
86pastwisko przemienne**)RUW
87peluszkaPisum sativum subsp. arvense (L.) Asch.RUR
88perkoBrassica rapa x Brassica rapa subsp. chinensisRUR
89prosoPanicum miliaceum L.RUR
90przelot pospolityAnthylis vulneraria L.RUW
91pszczelnik mołdawskiDracocephalum moldavicum L.R*)UR
92pszenica zwyczajna jaraTriticum aestivum L. emend. Fiori et Paol.RUR
93pszenica zwyczajna ozimaTriticum aestivum L. emend. Fiori et Paol.RUR
94pszenżyto jarex Triticosecale Wittm.RUR
95pszenżyto ozimex Triticosecale Wittm.RUR
96rdest wężownikPolygonum bistorta L.R*)UW
97rezeda wonnaReseda odorata L.R*)UR
98rezeda żółtaReseda lutea L.R*)UW
99rozchodnik amurskiSedum midderdorfianum Maxim.R*)UW
100rozchodnik okazałySedun spectabile BoreauR*)UW
101rożniak przerośniętySilphium perfoliatum L.R*)UW
102rukiew siewnaEruca sativa DC.R*)UR
103rutewka orlikolistnaThalictrum aquilegifolium L.R*)UW
104rzepa pastewnaBrassica rapa subsp. rapaRUR
105rzepak jaryBrassica napus L.RUR
106rzepak ozimyBrassica napus L.RUR
107rzepikBrassica rapa var. typica Posp.RUR
108rzodkiew oleistaRaphanus sativus var. oleiformis Pers.RUR
109seradela uprawnaOrnithopus sativus Brot.RUR
110siekiernica górskaHedysarum hedysaroides (L.) Schinz et Thell.R*)UW
111słonecznik oleistyHelianthus annuus L.RUR
112słonecznik pastewnyHelianthus annuus L.RUR
113soja zwyczajnaGlycine max (L.) MerrillRUR
114sorgoSorghum spp.RUR
115sparceta piaskowaOnobrychis arenaria (Kit.) SerR*)UW
116stulisz miotłowySisymbrium polymorphum (Murr.) RothR*)UW
117szałwia okręgowaSalvia verticillata L.R*)UW
118szarłat z wyjątkiem A. retroflexusAmaranthus spp.RUR
119szczeć leśnaDipsacus silvester Huds.R*)UD
120szczeć sukienniczaDipsacus fullonum L.R*)UD
121ślaz maurytańskiMalva mauritiana L.R*)UD
122ślazówka ogrodowaLavatera trimestris L.R*)UR
123ślazówka turyngskaLavatera thuringiaca L.R*)UW
124topinamburHelianthus tuberosus L.RUR
125topinamburHelianthus tuberosus L.RUW
126trędownik bulwiastyScrophularia nodosa L.R*)UW
127trojeść krwistaAsclepias incarnata L.R*)UD
128wyka kosmataVicia villosa L.R*)UD
129wyka siewnaVicia sativa L.RUR
130żyto jareSecale cereale L.RUR
131żyto ozimeSecale cereale L.RUR
132żyto krzycaSecate cereale var multicaule Metzg. ex Alef.RUD
Wariant 2.5. Uprawy warzywne (dla których zakończono okres przestawiania) i wariant 2.6. Uprawy warzywne (w okresie przestawiania)
1arbuz (kawon)Citrullus vulgaris (Thunb.)Matsum et NakaiWUR
2bóbVicia faba L.WUR
3brokuł włoskiBrassica oleracea var. italica PlenckWUR
4brukiew jadalnaBrassica napus var. napobrassica (L.) Rchb.WUR
5burak ćwikłowyBeta vulgaris ssp. vulgaris, convar. crassa var. Conditiva Alef.WUR
6burak liściowyBeta vulgaris ssp. vulgaris convar. vulgaris var. cicla L.WUR
7cebula kartoflankaAllium cepa var. aggregatumWUR
8cebula perłowaAllium ampeloprasum L.WUR
9cebula siedmiolatkaAllium fistulosum L.WUW
10cebula wielopiętrowaAllium cepa var. proliferumWUW
11cebula zwyczajnaAllium cepa L.WUR
12chrzan pospolityArmoracia rusticanaWUW
13cukiniaCucurbita pepo var. giromontinaWUR
14cykoria siewnaCichorium intybus var. sativum Lam. et DC.WUR
15cykoria warzywnaCichorium intybus L.WUR
16czosnekAllium sativum L.WUR
17dynia olbrzymiaCucurbita maxima Duch.WUR
18dynia zwyczajnaCucurbita pepo L.WUR
19endywiaCichorium endivia L.WUR
20fasola wielokwiatowaPhaseolus coccineus L.WUR
21fasola zwykłaPhaseolus vulgaris L.WUR
22groch cukrowyPisum sativum var. saccharatumWUR
23groch łuskowyPisum sativum var. pachylobumWUR
24jarmużBrassica oleracea var. acephala subvar. Sabellica L.WUR
25kabaczekCucurbita pepoWUR
26kalafiorBrasica oleracea var. botrytis L.WUR
27kalarepaBrassica oleracea var. Gongylodes L.WUR
28kapusta brukselskaBrassica oleracea var. gemmifera (DC.) SchwarzWUR
29kapusta chińskaBrassica rapa var. chinensisWUR
30kapusta głowiasta białaBrassica oleracea var. capitata f. alba (L.) DucheseneWUR
31kapusta głowiasta czerwonaBrassica oleracea var. capitata f. rubra (L.) DucheseneWUR
32kapusta pekińskaBrassica rapa var. pekinensisWUR
33kapusta włoskaBrassica oleracea var. Italica PlenckWUR
34karczochCynara scolymus L.WUR
35kardCynara cardunculus L.WUR
36kminek zwyczajnyCarum carvi L.WUD
37koper ogrodowyAnethum graveolens L.WUR
38koper włoskiFoeniculum vulgare Mill.WUR
39kukurydza cukrowaZea mays var. Saccharata (Sturtev.) Zhuk.WUR
40marchew jadalnaDaucus carota L.WUR
41melonCucumis melo L.WUR
42oberżyna (bakłażan)Solanum melongera L.WUR
43ogórekCucumis sativus L.WUR
44paprykaCapsicum annuum L.WUR
45pasternakPastinaca sativa L.WUR
46patisonCucurbita pepo var. patissoninaWUR
47pieczarkaAgaricusWP
48pietruszka korzeniowaPetroselinum sativum ssp. tuberosumWUR
49pietruszka naciowaPetroselinum sativum ssp. crispumWUR
50pomidorLycopersicon esculentum Mill.WUR
51pomidor skórzastyPhysalis ixocarpaWUR
52porAllium porrum L.WUR
53rabarbarRheum rhaponticum L.WUW
54rodzynek brazylijskiPhysalis peruvianaWUR
55rokambułAllium ophioscorodon DonWUR
56roszponkaValerianella olitoria (L.) Latter. Em. BetckeWUR
57rzepa jadalnaBrassica rapa subsp. rapaWUR
58rzeżucha ogrodowaLepidium sativum L.WUR
59rzodkiewRaphanus sativus var. niger KemerWUR
60rzodkiewkaRaphanus sativus var. sativusWUR
61salsefiaTragopogon porrifolius L.WUR
62sałata głowiastaLactuca sativa var. capitataWUR
63sałata listkowaLactuca sativa var. Foliosa BrehmerWUR
64sałata kędzierzawaLactuca sativa var. crispa L.WUR
65sałata łodygowaLactuca sativa var. angustana Hort.WUR
66sałata rzymskaLactuca sativa var. longifolia Lam. HelmWUR
67seler korzeniowyApium graveolens var. rapaceumWUR
68seler naciowyApium graveolens var. dulceWUR
69siedmiolatkaAllium fistulosum L.WUW
70skorzoneraScorzonera hispanica L.WUR
71soczewica jadalnaLens culinaris Medik.WUR
72szalotkaAllium ascalonicumWUR
73szczawRumex acetosa L.WUW
74szczypiorekAllium schoenoprasum L.WUW
75szparagAsparagus officinalis L.WUW
76szpinak nowozelandzkiTetragonia expansa Murr.WUR
77szpinak zwyczajnySpinacia oleracea L.WUR
78ziemniakSolanum tuberosum L.WUR
Wariant 2.7. Uprawy zielarskie (dla których zakończono okres przestawiania) i wariant 2.8. Uprawy zielarskie (w okresie przestawiania)
1arcydzięgiel litworArchangelica officinalis L.ZUR
2babka lancetowataPlantago lanceolata L.ZUW
3bazylia pospolitaOcimum basilicum L.ZUR
4bylica estragonArtemisia dracunculus L.ZUW
5bylica piołunArtemisia absinthium L.ZUW
6czarnuszka siewnaNigella sativa L.ZUR
7cząber ogrodowySatureja hortensis L.ZUR
8czosnek niedźwiedziAllium ursinum L.ZUW
9drapacz lekarskiCnicus benedictus L.ZUR
10dziurawiec zwyczajnyHypericum perforatum L.ZUW
11fiołek trójbarwnyViola tricolor L.ZUR
12hyzop lekarskiHyssopus officinalis L.ZUW
13jeżówka purpurowaEchinacea purpureaZUW
14kocanki piaskoweHelichrysum arenarium Moench.ZUW
15kolendra siewnaCoriandrum sativum L.ZUR
16kozieradka pospolitaTrigonella foenum graecum L.ZUR
17kozłek lekarskiValeriana officinalis L.ZUR
18kozłek lekarskiValeriana officinalis L.ZUD
19krokosz barwierskiCarthamus tinctorius L.ZUR
20krwawnik pospolityAchillea millefolium L.ZUW
21lawenda wąskolistnaLavandula angustifolia Mill.ZUW
22lebiodka pospolitaOriganum vulgare L.ZUW
23lnianka (lnica) pospolitaLinaria vulgaris (L.) Mill.ZUR
24lubczyk ogrodowyLevisticum officinalis L.ZUW
25lulek czarnyHyoscyamus niger L.ZUR
26łopian większyArctium lappa L.ZUR
27majeranek ogrodowyOriganum maiorana L.ZUR
28malwa czarnaAlthea rosea (L.) Cav.ZUD
29melisa lekarskaMelissa officinalis L.ZUW
30mięta kędzierzawaMentha crispa L.ZUW
31mięta pieprzowaMentha piperita L.ZUW
32mniszek lekarskiTaraxacum officinalis L.ZUW
33mydlnica lekarskaSaponaria officinalis L.ZUW
34nagietek lekarskiCalendula officinalis L.ZUR
35ogórecznik lekarskiBorago officinalis L.ZUR
36orlik pospolityAquilegia vulgaris L.ZUW
37ostropest plamistySilybum marianum L.ZUR
38pokrzywa zwyczajnaUrtica dioica L.ZUW
39prawoślaz lekarskiAlthea officinalis L.ZUW
40różeniec górskiRhodiola rosea L.ZUW
41rumian rzymski (szlachetny)Anthemis nobilis L.ZUW
42rumianek pospolityChamomilla recutita (L.) Rauch.ZUR
43ruta zwyczajnaRuta graveolens L.ZUW
44rutwica lekarskaGalega officinalis L.ZUW
45rzewień dłoniastyRheum palmatum L.ZUW
46serdecznik pospolityLeonurus cardiaca L.ZUW
47szałwia lekarskaSalvia officinalis L.ZUW
48szanta zwyczajnaMarrubium vulgare L.ZUW
49ślaz dzikiMalva sylvestris L.ZUW
50turówka leśnaHierochloë australis (Shrad)Roem et Shult.ZUW
51turówka wonnaHierochloë odorata (L.) Wahlbg.ZUW
52tymianek pospolityThymusZUW
53tymianek właściwyThymus vulgaris L.ZUW
54wiesiołek dwuletniOenothera biennis L.ZUD
55złocień dalmatyńskiChrysanthemum cinerariaefolium Vis.ZUW
56żeń-szeń prawdziwyPanax ginseng C.A.MeyZUW
*) Roślina miododajna sklasyfikowana, jako uprawa rolnicza.

**) Łąka przemienna i pastwisko przemienne - uprawa traw lub innych upraw zielnych na gruntach ornych objętych płodozmianem w okresie krótszym niż 5 lat.

ZAŁĄCZNIK Nr  4

WYSOKOŚĆ ZMNIEJSZEŃ PŁATNOŚCI ROLNOŚRODOWISKOWEJ W PRZYPADKU STWIERDZENIA UCHYBIENIA W PRZESTRZEGANIU PRZEZ ROLNIKA WYMOGÓW W RAMACH PAKIETU 3. EKSTENSYWNE TRWAŁE UŻYTKI ZIELONE

Pakiet 3. Ekstensywne trwałe użytki zielone
Wapnowanie niezgodne z planem działalności rolnośrodowiskowej20%
Nawożenie azotem na obszarach nawożonych przez namuły rzeczne lub przekroczenie dopuszczalnego limitu nawożenia azotem30%
Zastosowanie przynajmniej jednego z następujących zabiegów: przeorywanie, wałowanie, podsiew oraz włókowanie w okresie od dnia 1 kwietnia do dnia 1 września20%
Zastosowanie ścieków i osadów ściekowych20%
Zastosowanie środków ochrony roślin, z wyjątkiem selektywnego i miejscowego niszczenia uciążliwych chwastów z zastosowaniem odpowiedniego sprzętu (np. mazaczy herbicydowych)30%
Budowa i rozbudowa urządzeń melioracji wodnych szczegółowych tworzących system melioracji wodnych, z wyjątkiem urządzeń mających na celu utrzymanie lub poprawę wartości przyrodniczej (nie dotyczy bieżącej konserwacji)50%
Niewykoszenie lub wykoszenie w nieodpowiednim terminie50%
Wykonanie więcej niż 2 pokosów w roku20%
Zastosowanie niewłaściwej wysokości koszenia10%
Wykoszenie całej powierzchni działki rolnej50%
Pozostawienie mniejszej niż 5% nieskoszonej powierzchni działki rolnej10%
Pozostawienie większej niż 10%, lecz mniejszej niż 50% nieskoszonej powierzchni działki rolnej30%
Pozostawienie większej niż 50% nieskoszonej powierzchni działki rolnej40%
Pozostawienie nieskoszonej niewłaściwej części działki rolnej, w szczególności innej niż zaznaczona na materiale graficznym5%
Niezłożenie w stogi lub nieusunięcie ściętej biomasy na łące w odpowiednim terminie10%
Zastosowanie niewłaściwej techniki koszenia20%
Niewypasanie lub wypasanie w nieodpowiednim terminie50%
Przekroczenie limitu obsady zwierząt i obciążenia pastwiska20%
Wykaszanie niedojadów w nieodpowiednim terminie5%

ZAŁĄCZNIK Nr  5

WYSOKOŚĆ ZMNIEJSZEŃ PŁATNOŚCI ROLNOŚRODOWISKOWEJ W PRZYPADKU STWIERDZENIA UCHYBIENIA W PRZESTRZEGANIU PRZEZ ROLNIKA WYMOGÓW W RAMACH WARIANTU PIERWSZEGO PAKIETU 4. OCHRONA ZAGROŻONYCH GATUNKÓW PTAKÓW I SIEDLISK PRZYRODNICZYCH POZA OBSZARAMI NATURA 2000

Wariant 4.1 Ochrona siedlisk lęgowych ptaków
Zastosowanie przynajmniej jednego z następujących zabiegów: przeorywanie, wałowanie, podsiew, włókowanie w okresie od dnia 1 kwietnia do dnia 1 września20%
Zastosowanie ścieków lub osadów ściekowych20%
Budowa lub rozbudowa urządzeń melioracyjnych wodnych szczegółowych tworzących system melioracji wodnych, z wyłączeniem bieżącej konserwacji tych urządzeń oraz budowy lub rozbudowy urządzeń mających na celu poprawę lub utrzymanie wartości przyrodniczej50%
Zastosowanie środków ochrony roślin, z wyjątkiem selektywnego i miejscowego niszczenia uciążliwych chwastów z zastosowaniem odpowiedniego sprzętu (np. mazaczy herbicydowych), po uzgodnieniu z podmiotem, o którym mowa w § 2 ust. 230%
Zastosowanie wapnowania, które wpłynie negatywnie na realizację celu pakietu20%
Przekroczenie dopuszczalnego limitu nawożenia30%
Prowadzenie zabiegów agrotechnicznych i pielęgnacyjnych w terminie od dnia 1 kwietnia do dnia 1 sierpnia30%
Niewykoszenie całej powierzchni działki rolnej lub wykoszenie w nieodpowiednim terminie50%
Zastosowanie niewłaściwej wysokości koszenia10%
Wykoszenie całej powierzchni50%
Pozostawienie mniejszej niż 5% nieskoszonej powierzchni działki rolnej, a w przypadku występowania wodniczki - mniejszej niż 30% nieskoszonej powierzchni działki rolnej10%
Pozostawienie większej niż 10%, lecz mniejszej niż 50% nieskoszonej powierzchni działki rolnej, a w przypadku występowania wodniczki - większej niż 50%, lecz mniejszej niż 80% nieskoszonej powierzchni działki rolnej30%
Pozostawienie większej niż 50% nieskoszonej powierzchni działki rolnej, a w przypadku występowania wodniczki - większej niż 80% nieskoszonej powierzchni działki rolnej40%
Pozostawienie nieskoszonej niewłaściwej części działki rolnej, w szczególności innej niż zaznaczona na materiale graficznym5%
Niezłożenie ściętej biomasy na łące w stogi lub jej nieusunięcie w odpowiednim terminie10%
Zastosowanie niewłaściwej techniki koszenia20%
Niewypasanie lub wypasanie w nieodpowiednim terminie50%
Nieprzestrzeganie wymaganego poziomu obsady zwierząt lub obciążenia pastwiska20%
Wykaszanie niedojadów w nieodpowiednim terminie5%
Nawożenie30%

ZAŁĄCZNIK Nr  6

WYSOKOŚĆ ZMNIEJSZEŃ PŁATNOŚCI ROLNOŚRODOWISKOWEJ STOSOWANYCH W PRZYPADKU STWIERDZENIA UCHYBIENIA W PRZESTRZEGANIU PRZEZ ROLNIKA WYMOGÓW W RAMACH PAKIETU 2. ROLNICTWO EKOLOGICZNE, PAKIETU 4. OCHRONA ZAGROŻONYCH GATUNKÓW PTAKÓW I SIEDLISK PRZYRODNICZYCH POZA OBSZARAMI NATURA 2000, Z WYJĄTKIEM WARIANTU PIERWSZEGO TEGO PAKIETU, PAKIETU 5. OCHRONA ZAGROŻONYCH GATUNKÓW PTAKÓW I SIEDLISK PRZYRODNICZYCH NA OBSZARACH NATURA 2000, PAKIETU 6. ZACHOWANIE ZAGROŻONYCH ZASOBÓW GENETYCZNYCH ROŚLIN W ROLNICTWIE, PAKIETU 7. ZACHOWANIE ZAGROŻONYCH ZASOBÓW GENETYCZNYCH ZWIERZĄT W ROLNICTWIE I PAKIETU 9. STREFY BUFOROWE, MAJĄCYCH ZASTOSOWANIE DO ZOBOWIĄZAŃ ROLNOŚRODOWISKOWYCH PODJĘTYCH PRZED DNIEM 15 MARCA 2014 R.

Rodzaj uchybieniaWysokość zmniejszenia
I. Pakiet 2. Rolnictwo ekologiczne
Wszystkie warianty
Nieodpowiednie przeznaczenie plonu30% płatności rolnośrodowiskowej w części dotyczącej danego wariantu
Wszystkie warianty z wyjątkiem wariantu 2.3. Trwałe użytki zielone (dla których zakończono okres przestawiania) i wariantu 2.4. Trwałe użytki zielone (w okresie przestawiania)
Prowadzenie produkcji rolnej niezgodnie z najlepszą wiedzą i kulturą rolną i niezachowanie należytej dbałości o stan fitosanitarny roślin i ochronę gleby25%
Wariant 2.9. Uprawy sadownicze i jagodowe (dla których zakończono okres przestawiania), wariant 2.10. Uprawy sadownicze i jagodowe (w okresie przestawiania), wariant 2.11. Pozostałe uprawy sadownicze i jagodowe (dla których zakończono okres przestawiania) i wariant 2.12. Pozostałe uprawy sadownicze i jagodowe (w okresie przestawiania)
Nieutrzymywanie minimalnej obsady drzew, a liczba tych drzew jest co najmniej o 5%, lecz nie więcej niż o 50% mniejsza niż wymagana70%
Nieutrzymywanie minimalnej obsady drzew, a liczba tych drzew jest o co najmniej 50% mniejsza niż wymagana100%
Nieutrzymywanie minimalnej obsady krzewów, a liczba tych krzewów jest co najmniej o 5%, lecz nie więcej niż o 50% mniejsza niż wymagana70%
Nieutrzymywanie minimalnej obsady krzewów, a liczba tych krzewów jest o co najmniej 50% mniejsza niż wymagana100%
Brak wykonywania zabiegów uprawowych lub pielęgnacyjnych na plantacji20%
III. Pakiet 4. Ochrona zagrożonych gatunków ptaków i siedlisk przyrodniczych poza obszarami Natura 2000 i Pakiet 5. Ochrona zagrożonych gatunków ptaków i siedlisk przyrodniczych na obszarach Natura 2000
Wszystkie warianty
Zastosowanie przynajmniej jednego z następujących zabiegów: przeorywanie, wałowanie, podsiew, włókowanie w okresie od dnia 1 kwietnia do dnia 1 września20%
Zastosowanie ścieków lub osadów ściekowych20%
Budowa lub rozbudowa urządzeń melioracyjnych wodnych szczegółowych tworzących system melioracji wodnych, z wyłączeniem bieżącej konserwacji tych urządzeń oraz budowy lub rozbudowy urządzeń mających na celu poprawę lub utrzymanie wartości przyrodniczej50%
Zastosowanie środków ochrony roślin, z wyjątkiem selektywnego i miejscowego niszczenia uciążliwych chwastów z zastosowaniem odpowiedniego sprzętu (np. mazaczy herbicydowych), po uzgodnieniu z podmiotem, o którym mowa w § 2 ust. 230%
5.1. Ochrona siedlisk lęgowych ptaków
Zastosowanie wapnowania, które wpłynie negatywnie na realizację celu pakietu20%
Przekroczenie dopuszczalnego limitu nawożenia30%
Prowadzenie zabiegów agrotechnicznych i pielęgnacyjnych w terminie od dnia 1 kwietnia do dnia 1 sierpnia30%
Niewykoszenie lub wykoszenie w nieodpowiednim terminie50%
Zastosowanie niewłaściwej wysokości koszenia10%
Wykoszenie całej powierzchni50%
Pozostawienie mniejszej niż 5% nieskoszonej powierzchni działki rolnej, a w przypadku występowania wodniczki - mniejszej niż 30% nieskoszonej powierzchni działki rolnej10%
Pozostawienie większej niż 10%, lecz mniejszej niż 50% nieskoszonej powierzchni działki rolnej, a w przypadku występowania wodniczki - większej niż 50%, lecz mniejszej niż 80% nieskoszonej powierzchni działki rolnej30%
Pozostawienie większej niż 50% nieskoszonej powierzchni działki rolnej, a w przypadku występowania wodniczki - większej niż 80% nieskoszonej powierzchni działki rolnej40%
Pozostawienie nieskoszonej niewłaściwej części działki rolnej, w szczególności innej niż zaznaczona na materiale graficznym5%
Niezłożenie w stogi lub nieusunięcie ściętej biomasy na łące w odpowiednim terminie10%
Zastosowanie niewłaściwej techniki koszenia20%
Niewypasanie lub wypasanie w nieodpowiednim terminie50%
Nieprzestrzeganie wymaganego poziomu obsady zwierząt lub obciążenia pastwiska20%
Wykaszanie niedojadów w nieodpowiednim terminie5%
Nawożenie30%
Wariant 4.2. Mechowiska i wariant 5.2. Mechowiska
Niewykoszenie lub wykoszenie w nieodpowiednim terminie50%
Zastosowanie niewłaściwej techniki koszenia20%
Zastosowanie niewłaściwej wysokości koszenia10%
Pozostawienie nieskoszonej niewłaściwej części działki rolnej, w szczególności innej niż zaznaczona na materiale graficznym5%
Skoszenie lub pozostawienie nieskoszonej całości albo części powierzchni działki rolnej niezgodnie ze stosowanym schematem koszenia40%
Niezłożenie w stogi lub nieusunięcie ściętej biomasy na łące w odpowiednim terminie10%
Wypasanie30%
Nawożenie30%
Wariant 4.3. Szuwary wielkoturzycowe i wariant 5.3. Szuwary wielkoturzycowe
Niewykoszenie lub wykoszenie w nieodpowiednim terminie50%
Zastosowanie niewłaściwej techniki koszenia20%
Zastosowanie niewłaściwej wysokości koszenia10%
Wykoszenie całej powierzchni niezgodnie z planem działalności rolnośrodowiskowej50%
Pozostawienie większej niż 80% nieskoszonej powierzchni działki rolnej30%
Pozostawienie nieskoszonej niewłaściwej części działki rolnej, w szczególności innej niż zaznaczona na materiale graficznym5%
Niezłożenie w stogi lub nieusunięcie ściętej biomasy na łące w odpowiednim terminie10%
Wypasanie w nieodpowiednim terminie30%
Nieprzestrzeganie wymaganego poziomu obsady zwierząt lub obciążenia pastwiska20%
Nawożenie30%
Wariant 4.4. Łąki trzęślicowe i selernicowe i wariant 5.4. Łąki trzęślicowe i selernicowe
Niewykoszenie lub wykoszenie w nieodpowiednim terminie50%
Zastosowanie niewłaściwej techniki koszenia20%
Zastosowanie niewłaściwej wysokości koszenia10%
Wykoszenie całej powierzchni niezgodnie z planem działalności rolnośrodowiskowej50%
Pozostawienie większej niż 50% nieskoszonej powierzchni działki rolnej40%
Pozostawienie nieskoszonej niewłaściwej części działki rolnej, w szczególności innej niż zaznaczona na materiale graficznym5%
Niezłożenie w stogi lub nieusunięcie ściętej biomasy na łące w odpowiednim terminie10%
Wypasanie30%
Nawożenie30%
Wariant 4.5. Murawy ciepłolubne i wariant 5.5. Murawy ciepłolubne
Niewykoszenie lub wykoszenie w nieodpowiednim terminie50%
Zastosowanie niewłaściwej techniki koszenia20%
Wykonanie więcej niż 1 pokosu20%
Zastosowanie niewłaściwej wysokości koszenia10%
Wykoszenie całej powierzchni50%
Pozostawienie mniejszej niż 15% nieskoszonej powierzchni działki rolnej10%
Pozostawienie większej niż 20%, lecz mniejszej niż 50% nieskoszonej powierzchni działki rolnej30%
Pozostawienie większej niż 50% nieskoszonej powierzchni działki rolnej40%
Pozostawienie nieskoszonej niewłaściwej części działki rolnej, w szczególności innej niż zaznaczona na materiale graficznym5%
Niezłożenie w stogi lub nieusunięcie ściętej biomasy na łące w odpowiednim terminie10%
Nawożenie30%
Niewypasanie lub wypasanie w nieodpowiednim terminie50%
Nieprzestrzeganie wymaganego poziomu obsady zwierząt i obciążenia pastwiska20%
Wariant 4.6. Półnaturalne łąki wilgotne i wariant 5.6. Półnaturalne łąki wilgotne oraz wariant 4.7. Półnaturalne łąki świeże i wariant 5.7. Półnaturalne łąki świeże
Niewykoszenie lub wykoszenie w nieodpowiednim terminie50%
Zastosowanie niewłaściwej techniki koszenia20%
Wykonanie więcej niż 2 pokosów20%
Zastosowanie niewłaściwej wysokości koszenia10%
Wykoszenie całej powierzchni50%
Pozostawienie mniejszej niż 5% nieskoszonej powierzchni działki rolnej10%
Pozostawienie większej niż 10%, lecz mniejszej niż 50% nieskoszonej powierzchni działki rolnej30%
Pozostawienie większej niż 50% nieskoszonej powierzchni działki rolnej40%
Pozostawienie nieskoszonej niewłaściwej części działki rolnej, w szczególności innej niż zaznaczona na materiale graficznym5%
Niezłożenie w stogi lub nieusunięcie ściętej biomasy na łące w odpowiednim terminie10%
Wypasanie w nieodpowiednim terminie30%
Nieprzestrzeganie wymaganego poziomu obsady zwierząt lub obciążenia pastwiska20%
Przekroczenie dopuszczalnego limitu nawożenia30%
Wariant 4.8. Bogate gatunkowo murawy bliźniczkowe i wariant 5.8. Bogate gatunkowo murawy bliźniczkowe
Niewypasanie lub wypasanie w nieodpowiednim terminie50%
Nieprzestrzeganie wymaganego poziomu obsady zwierząt lub obciążenia pastwiska40%
Nawożenie30%
Wariant 4.9. Słonorośla i wariant 5.9. Słonorośla
Niewypasanie lub wypasanie w nieodpowiednim terminie50%
Nieprzestrzeganie wymaganego poziomu obsady zwierząt lub obciążenia pastwiska20%
Niezastosowanie wypasu kwaterowego w przypadku licznego występowania trzciny10%
Niewykoszenie lub wykoszenie w nieodpowiednim terminie50%
Zastosowanie niewłaściwej techniki koszenia20%
Wykonanie więcej niż 1 pokosu20%
Zastosowanie niewłaściwej wysokości koszenia10%
Niezłożenie w stogi lub nieusunięcie ściętej biomasy na łące w odpowiednim terminie10%
Nawożenie30%
Wariant 4.10. Użytki przyrodnicze i wariant 5.10. Użytki przyrodnicze
Brak zachowania użytków przyrodniczych w stanie niepogorszonym50%
Nieusunięcie odpadów10%
Niestosowanie zabiegów pielęgnacyjnych20%
Nawożenie30%
Odwadnianie i wydobywania torfu - w przypadku torfowisk, wydobywanie piasku i zalesienie - w przypadku muraw napiaskowych lub usunięcie kęp i odwadnianie - w przypadku szuwarów kępowych50%
Niewykoszenie lub wykoszenie w nieodpowiednim terminie30%
IV. Pakiet 6. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych roślin w rolnictwie
Wariant 6.1. Produkcja towarowa lokalnych odmian roślin uprawnych
Uprawa odmian roślin innych niż dopuszczone100%
Wariant 6.2. Produkcja nasienna towarowa lokalnych odmian roślin uprawnych
Uprawa odmian roślin innych niż dopuszczone100%
Niewłaściwa jakość materiału siewnego40% płatności rolnośrodowiskowej w części dotyczącej wariantu
Wariant 6.3. Produkcja nasienna na zlecenie banku genów
Rozmnażanie nasion roślin niezgodnie z umową100%
Nieprowadzenie dokumentacji uprawy40%
Wariant 6.4. Sady tradycyjne
Prowadzenie sadu niezgodnie z wymogami100%
Niewykonanie przynajmniej jednego z podstawowych zabiegów pielęgnacyjnych20%
Niewykoszenie lub nieusunięcie ściętej biomasy lub niewypasanie10%
V. Pakiet 7. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych zwierząt w rolnictwie
Przekroczenie liczby 30 maciorek na 1 tryka20%
VII. Pakiet 9. Strefy buforowe
Wszystkie warianty
Utrzymanie miedzy śródpolnej o szerokości mniejszej co najmniej o 10% od wymaganej szerokości30%
Niewykoszenie lub wykoszenie w nieodpowiednim terminie30%
Nieusunięcie biomasy w odpowiednim terminie10%
Niepielęgnowanie żywopłotów15%
Zastosowanie nawozów lub środków ochrony roślin20%
1 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1906).