§ 1. - Zmiana rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1427

Akt jednorazowy
Wersja od: 6 sierpnia 2021 r.
§  1. 
W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego (Dz. U. poz. 2223, z 2017 r. poz. 2112 oraz z 2019 r. poz. 626) wprowadza się następujące zmiany:
1)
tytuł rozporządzenia otrzymuje brzmienie:

"w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu maturalnego";

2)
§ 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowe warunki i sposób przeprowadzania egzaminu maturalnego dla absolwentów posiadających wykształcenie średnie lub wykształcenie średnie branżowe.";

3)
§ 3 otrzymuje brzmienie:

"§ 3. Dyrektor szkoły, w której po raz pierwszy ma być przeprowadzony egzamin maturalny, jest obowiązany nie później niż do dnia 31 sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym ma być przeprowadzony egzamin maturalny, zgłosić szkołę okręgowej komisji egzaminacyjnej. Dyrektor szkoły podaje w zgłoszeniu numer szkoły w Rejestrze Szkół i Placówek Oświatowych, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 29 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 584 i 619).";

4)
§ 5-8 otrzymują brzmienie:

"§ 5. 1. W przypadku wprowadzenia zmian w zakresie przeprowadzania egzaminu maturalnego opracowuje się i ogłasza nowe informatory, o których mowa w art. 9a ust. 2 pkt 3 ustawy, nie później niż do dnia 1 września roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym jest przeprowadzany egzamin maturalny.

2. Jeżeli nie wprowadzono zmian w zakresie przeprowadzania egzaminu maturalnego, obowiązują dotychczas ogłoszone informatory, o których mowa w art. 9a ust. 2 pkt 3 ustawy.

§ 6. Komunikat w sprawie:

1) harmonogramu przeprowadzania egzaminu maturalnego, o którym mowa w art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy,

2) materiałów i przyborów pomocniczych, z których można korzystać na egzaminie maturalnym, o którym mowa w art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret drugie ustawy,

3) listy systemów operacyjnych, programów użytkowych oraz języków programowania, o którym mowa w art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret drugie ustawy,

4) szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego, o którym mowa w art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret trzecie ustawy

- jest ogłaszany nie później niż do dnia 20 sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym jest przeprowadzany egzamin maturalny.

§ 7. Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego, o której mowa w art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. b ustawy, jest ogłaszana nie później niż do dnia 20 sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym jest przeprowadzany egzamin maturalny.

§ 8. 1. Obserwatorami egzaminu maturalnego mogą być:

1) delegowani pracownicy urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania;

2) delegowani przedstawiciele Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych;

3) delegowani przedstawiciele organu sprawującego nadzór pedagogiczny, organu prowadzącego szkołę, uczelni, placówki doskonalenia nauczycieli i poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, posiadający upoważnienie dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej.

2. Osoby, o których mowa w ust. 1, nie uczestniczą w przeprowadzaniu egzaminu maturalnego.";

5)
uchyla się rozdział 2 "Egzamin gimnazjalny";
6)
w § 32:
a)
w ust. 1:
pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) imię (imiona) i nazwisko zdającego, numer PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL - serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, datę urodzenia, płeć oraz dane kontaktowe: adres korespondencyjny oraz - jeżeli posiada - adres poczty elektronicznej lub numer telefonu;",

w pkt 2 w lit. e kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 3-5 w brzmieniu:

"3) informację o spełnianiu warunku, o którym mowa w art. 44zzd ust. 4b ustawy;

4) informację o posiadaniu wykształcenia średniego lub średniego branżowego - w przypadku absolwentów i osób, o których mowa odpowiednio w § 33 ust. 4, 5 i 7;

5) informację o posiadaniu orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 44zzr ust. 1 ustawy - jeżeli zdający zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego w warunkach lub formie dostosowanych do rodzaju niepełnosprawności - w przypadku absolwentów i osób, o których mowa odpowiednio w § 33 ust. 4-7.",

b)
po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

"1a. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 3-5, do deklaracji zdający dołącza odpowiednio:

1) dokument lub dokumenty, o których mowa w art. 44zzd ust. 4b ustawy;

2) dokument potwierdzający posiadanie wykształcenia średniego lub średniego branżowego, z tym że absolwent, który posiada świadectwo dojrzałości uzyskane po zdaniu egzaminu dojrzałości przeprowadzanego dla absolwentów ponadpodstawowych szkół średnich, dołącza świadectwo dojrzałości;

3) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 44zzr ust. 1 ustawy.",

c)
ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Deklaracja zawiera także oświadczenie zdającego o wyrażeniu albo niewyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2), w celu udostępnienia przez administratora bazy danych systemu informacji oświatowej wyników egzaminu maturalnego uzyskanych przez zdającego uczelni, o przyjęcie do której ubiega się zdający.";

7)
w § 33:
a)
ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. W przypadku likwidacji lub przekształcenia szkoły absolwent składa deklarację dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej właściwej ze względu na miejsce zamieszkania absolwenta, nie później niż do dnia 31 grudnia roku szkolnego, w którym zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego.",

b)
w ust. 5 skreśla się zdanie drugie,
c)
w ust. 7:
uchyla się pkt 1,
w pkt 2 wyrazy "wykształcenie średnie" zastępuje się wyrazami "wykształcenie średnie lub średnie branżowe", - w pkt 3 wyrazy "wykształcenie średnie" zastępuje się wyrazami "wykształcenie średnie lub średnie branżowe";
8)
w § 35:
a)
w ust. 1 wyrazy "absolwenta lub osoby" zastępuje się wyrazami "ucznia, absolwenta albo osoby",
b)
w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) dyrektor szkoły, któremu odpowiednio uczeń lub absolwent złożyli deklarację, w porozumieniu z tym uczniem albo absolwentem, a w przypadku niepełnoletniego ucznia albo absolwenta - z jego rodzicami, nie później niż na 2 miesiące przed terminem egzaminu maturalnego.";

9)
w § 39 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) informacje zawarte w deklaracjach, o których mowa w § 32 ust. 1;";

10)
w § 42:
a)
ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Czynności, o których mowa w ust. 1, są wykonywane w obecności innego członka zespołu egzaminacyjnego.",

b)
po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

"3a. Czynności, o których mowa w ust. 2, mogą zostać wykonane w obecności innego członka zespołu egzaminacyjnego.";

11)
w § 43 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

"5. W skład zespołu przedmiotowego nie może wchodzić nauczyciel przedmiotu, z którego jest przeprowadzana część ustna egzaminu maturalnego, który w roku szkolnym, w którym jest przeprowadzany egzamin maturalny, prowadził zajęcia edukacyjne ze zdającym z tego przedmiotu, z którego jest przeprowadzana część ustna egzaminu maturalnego.";

12)
w § 53 w ust. 3:
a)
po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:

"2a) liczbę zdających, którzy przystąpili do części ustnej egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów;",

b)
po pkt 5 dodaje się pkt 5a w brzmieniu:

"5a) liczbę zdających część ustną egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów, którzy posiadają tytuł laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej, o których mowa w art. 44zzh ust. 1 ustawy;";

13)
w § 54:
a)
ust. 3a otrzymuje brzmienie:

"3a. W przypadku braku możliwości powołania w skład zespołu nadzorującego nauczyciela zatrudnionego w szkole, w której jest przeprowadzany egzamin maturalny, albo nauczyciela zatrudnionego w innej szkole lub w placówce, w skład zespołu nadzorującego mogą wchodzić:

1) inni nauczyciele, w tym osoby posiadające kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela niezatrudnione w szkole lub placówce;

2) przedstawiciele organu sprawującego nadzór pedagogiczny, organu prowadzącego, placówki doskonalenia nauczycieli lub poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, nieposiadający kwalifikacji wymaganych do zajmowania stanowiska nauczyciela.",

b)
w ust. 3b wyraz "nauczycieli" zastępuje się wyrazem "osób",
c)
ust. 3c i 4 otrzymują brzmienie:

"3c. W przypadku powołania w skład zespołu nadzorującego osób, o których mowa w ust. 3a, przewodniczącym zespołu nadzorującego może być wyłącznie nauczyciel zatrudniony w szkole, w której jest przeprowadzany egzamin maturalny, lub nauczyciel zatrudniony w innej szkole lub w placówce, który uczestniczył w przeprowadzaniu egzaminu maturalnego.

4. Jeżeli w sali egzaminacyjnej jest nie więcej niż 5 zdających, w skład zespołu nadzorującego wchodzą co najmniej 2 osoby.",

d)
po ust. 6 dodaje się ust. 6a w brzmieniu:

"6a. Powołanie w skład zespołu nadzorującego osoby, o której mowa w ust. 3a, następuje za jej zgodą.",

e)
ust. 7 otrzymuje brzmienie:

"7. W skład zespołu nadzorującego zamiast jednej z osób, o których mowa w ust. 3 lub 3a, z wyłączeniem przewodniczącego zespołu nadzorującego, może wchodzić nauczyciel wspomagający lub specjalista z zakresu danego rodzaju niepełnosprawności, niedostosowania społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem społecznym, w przypadku, o którym mowa w art. 44zzr ust. 10 pkt 6 ustawy.",

f)
ust. 9 otrzymuje brzmienie:

"9. Jeżeli do części pisemnej egzaminu maturalnego z danego języka obcego nowożytnego, języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej lub języka regionalnego przystępuje absolwent, który korzysta z dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu maturalnego polegającego na obecności i pomocy nauczyciela wspomagającego, o którym mowa w art. 44zzr ust. 10 pkt 6 ustawy, w skład zespołu nadzorującego zamiast jednej z osób, o których mowa w ust. 3 lub 3a, z wyłączeniem przewodniczącego zespołu nadzorującego, może wchodzić nauczyciel danego języka będący nauczycielem wspomagającym.";

14)
w § 64 dodaje się ust. 6 w brzmieniu:

"6. Rozwiązanie zadania lub zadań, o których mowa w ust. 2 pkt 2, może być zapisane na informatycznym nośniku danych.";

15)
w § 66 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

"1. Po zakończeniu części pisemnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu oraz po zakończeniu części pierwszej i po zakończeniu części drugiej egzaminu maturalnego z informatyki, o których mowa w § 64 ust. 2, osoby wchodzące w skład zespołu nadzorującego zbierają od zdających zeszyty zadań egzaminacyjnych, karty odpowiedzi lub karty rozwiązań zadań egzaminacyjnych albo informatyczne nośniki danych, o których mowa w § 64 ust. 6, wskazane w informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego, o której mowa w art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. b ustawy.

2. Przewodniczący zespołu nadzorującego lub upoważniony przez niego członek tego zespołu pakuje w sali egzaminacyjnej zeszyty zadań egzaminacyjnych, karty odpowiedzi lub karty rozwiązań zadań egzaminacyjnych albo informatyczne nośniki danych, o których mowa w § 64 ust. 6, wskazane w informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego, o której mowa w art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. b ustawy, do zwrotnych kopert i zakleja je w obecności pozostałych osób wchodzących w skład zespołu nadzorującego oraz przedstawiciela zdających, a następnie przekazuje niezwłocznie te koperty oraz pozostałe materiały egzaminacyjne przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego.";

16)
w § 70:
a)
w ust. 1:
w pkt 1 w lit. c w tiret czwartym średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się tiret piąte w brzmieniu:

"– którzy przystąpili do części pisemnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu,",

w pkt 2 po lit. b dodaje się lit. ba i bb w brzmieniu:

"ba) liczbę zdających, którzy przystąpili do części pisemnej,

bb) liczbę zdających, którzy spełnili warunek, o którym mowa w art. 44zzd ust. 4b ustawy,",

b)
w ust. 3 po pkt 2 dodaje się pkt 2a i 2b w brzmieniu:

"2a) liczbę zdających, którzy przystąpili do części pisemnej;

2b) liczbę zdających, którzy spełnili warunek, o którym mowa w art. 44zzd ust. 4b ustawy;",

c)
w ust. 5 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) koperty zawierające zeszyty zadań egzaminacyjnych, karty odpowiedzi lub karty rozwiązań zadań egzaminacyjnych albo informatyczne nośniki danych, o których mowa w § 66 ust. 2;";

17)
uchyla się § 71;
18)
w § 72:
a)
uchyla się ust. 1,
b)
uchyla się ust. 3;
19)
w § 73 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Świadectwo dojrzałości, aneksy do świadectwa dojrzałości i zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego okręgowa komisja egzaminacyjna przekazuje dyrektorowi szkoły, w której absolwent zdawał egzamin maturalny, lub upoważnionej przez niego osobie, w terminie określonym w komunikacie, o którym mowa w art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy.";

20)
w § 77 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Prace egzaminacyjne absolwentów: zeszyty zadań egzaminacyjnych, karty odpowiedzi lub karty rozwiązań zadań egzaminacyjnych oraz informatyczne nośniki danych, o których mowa w § 64 ust. 6, a także wykazy, o których mowa w § 53 ust. 5 pkt 1 i § 70 ust. 1 pkt 1, oraz kopie zaświadczeń, o których mowa w § 53 ust. 5 pkt 2 i § 70 ust. 5 pkt 3, przechowuje okręgowa komisja egzaminacyjna przez okres 6 miesięcy, licząc od dnia przekazania szkołom świadectw dojrzałości, aneksów do świadectw dojrzałości i zaświadczeń o wynikach egzaminu maturalnego, określonego w komunikacie, o którym mowa w art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy.";

21)
w § 78 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Dowód wniesienia opłaty za egzamin maturalny absolwent składa dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej w terminie od dnia 1 stycznia do dnia 7 marca roku szkolnego, w którym zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego.";

22)
§ 80 otrzymuje brzmienie:

"§ 80. Podstawą dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu maturalnego, o którym mowa w art. 44zzr ust. 5 ustawy, mogą być również opinie poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych, o specyficznych trudnościach w uczeniu się, wydane na podstawie:

1) § 6a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. poz. 562, z późn. zm. 2 );

2) § 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. poz. 1534);

3) § 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. poz. 373).";

23)
po § 80 dodaje się § 80a w brzmieniu:

"§ 80a. Określone w rozporządzeniu szczegółowe warunki i sposób przeprowadzania egzaminu maturalnego dotyczą egzaminu maturalnego dla absolwentów, o których mowa w art. 297 ust. 2 i art. 297a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, 949 i 2203, z 2018 r. poz. 2245 oraz z 2019 r. poz. 1287).".

2 Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. poz. 906, z 2008 r. poz. 9 i 1097, z 2009 r. poz. 475, 694 i 1150, z 2010 r. poz. 1046 i 1491, z 2011 r. poz. 178 i 1063, z 2012 r. poz. 262 oraz z 2013 r. poz. 520.