Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1675

| Akt jednorazowy
Wersja od: 2 września 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1
z dnia 28 sierpnia 2019 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w publicznych szkołach artystycznych

Na podstawie art. 44zq ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r. poz. 1481) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w publicznych szkołach artystycznych (Dz. U. poz. 1258 oraz z 2018 r. poz. 1024) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 15 w ust. 1 i 2 oraz w ust. 5 we wprowadzeniu do wyliczenia użyte wyrazy "art. 44k" zastępuje się wyrazami "art. 44zia";
2) w § 17 w ust. 1, 2, 4, 5, w ust. 7 we wprowadzeniu do wyliczenia, w ust. 8 i w ust. 11 we wprowadzeniu do wyliczenia użyte wyrazy "art. 44n" zastępuje się wyrazami "art. 44zia".
§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. poz. 2321).