Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.1917

| Akt jednorazowy
Wersja od: 5 października 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1
z dnia 28 września 2018 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania szkoleń i szkoleń uzupełniających oraz przeprowadzania egzaminów i egzaminów uzupełniających

Na podstawie art. 54 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 627) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania szkoleń i szkoleń uzupełniających oraz przeprowadzania egzaminów i egzaminów uzupełniających (Dz. U. poz. 1821) w § 5:
1) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Szkolenie lub szkolenie uzupełniające w formie stacjonarnej przeprowadza się w grupach nie większych niż 30 osób.";

2) w ust. 4 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) 30 osób - w przypadku części zajęć przeprowadzanych w formie stacjonarnej;".

§  2.  Do grup utworzonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, w których przed tym dniem:
1) rozpoczęto szkolenia lub szkolenia uzupełniające, stosuje się przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu dotychczasowym;
2) nie rozpoczęto szkoleń lub szkoleń uzupełniających, stosuje się przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.
§  3.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1250).