Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.2222

| Akt jednorazowy
Wersja od: 28 listopada 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1
z dnia 13 listopada 2018 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzenianiu się organizmu Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu i Goto 2

Na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4-6 oraz ust. 3 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (Dz. U. z 2017 r. poz. 2138 oraz z 2018 r. poz. 810 i 1616) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 października 2013 r. w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzenianiu się organizmu Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu i Goto (Dz. U. poz. 1467) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2 w ust. 1 w pkt 2:
a) w lit. c tiret drugie otrzymuje brzmienie:

"– które było otoczone strefą o promieniu co najmniej 100 m i w strefie tej został spełniony jeden z poniższych warunków:

-- krajowa służba ochrony roślin tego państwa w czasie ostatniego pełnego cyklu wegetacyjnego przed wysyłką przeprowadziła co najmniej dwie kontrole na obecność objawów porażenia przez organizm Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu i Goto w terminach charakteryzujących się największym prawdopodobieństwem wykrycia tego organizmu, a rośliny wykazujące objawy porażenia tym organizmem zostały niezwłocznie zniszczone albo

-- wszystkie rośliny, o których mowa w § 1 pkt 1, zostały niezwłocznie zniszczone, albo

-- wszystkie rośliny, o których mowa w § 1 pkt 1, zostały poddane regularnym badaniom w terminach charakteryzujących się największym prawdopodobieństwem wykrycia tego organizmu i na podstawie tych badań zostały uznane za wolne od tego organizmu, albo",

b) lit. d otrzymuje brzmienie:

"d) w miejscu produkcji wolnym od organizmu Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu i Goto ustanowionym przez krajową służbę ochrony roślin tego państwa, zgodnie z Międzynarodowym Standardem w zakresie Środków Fitosanitarnych 3 , w którym krajowa służba ochrony roślin tego państwa w czasie ostatniego pełnego cyklu wegetacyjnego przed wysyłką przeprowadziła co najmniej dwie kontrole roślin na obecność porażenia przez organizm Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu i Goto, obejmujące badania laboratoryjne, w terminach charakteryzujących się największym prawdopodobieństwem wykrycia tego organizmu, a ponadto miejsce to było otoczone strefą o promieniu wynoszącym 4500 m, w której:

– krajowa służba ochrony roślin tego państwa w czasie ostatniego pełnego cyklu wegetacyjnego przed wysyłką przeprowadziła co najmniej dwie kontrole roślin na obecność porażenia przez organizm Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu i Goto, obejmujące badania laboratoryjne w terminach charakteryzujących się największym prawdopodobieństwem wykrycia tego organizmu i na podstawie tych kontroli i badań nie stwierdzono występowania tego organizmu albo

– wszystkie rośliny, o których mowa w § 1 pkt 1, w promieniu 500 m od miejsca produkcji zostały natychmiast zniszczone oraz w promieniu od 500 m do 4500 m od miejsca produkcji wszystkie rośliny zostały niezwłocznie zniszczone lub zostały poddane badaniom w sposób umożliwiający wykrycie z 99% prawdopodobieństwem, że stopień porażenia tych roślin organizmem Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu i Goto jest niższy niż 0,1%, albo

– wszystkie rośliny, o których mowa w § 1 pkt 1, w promieniu 500 m od miejsca produkcji były poddawane regularnym badaniom i na podstawie tych badań zostały uznane za wolne od tego organizmu oraz w promieniu od 500 m do 4500 m od miejsca produkcji wszystkie rośliny zostały niezwłocznie zniszczone lub zostały poddane badaniom; badania przeprowadzono w sposób umożliwiający wykrycie z 99% prawdopodobieństwem, że stopień porażenia tych roślin organizmem Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu i Goto jest niższy niż 0,1%.";

2) w § 3 w ust. 2 w pkt 2:
a) w lit. d tiret drugie otrzymuje brzmienie:

"– które było otoczone strefą o promieniu co najmniej 100 m i w strefie tej został spełniony jeden z poniższych warunków:

-- krajowa służba ochrony roślin tego państwa w czasie ostatniego pełnego cyklu wegetacyjnego przed wysyłką przeprowadziła co najmniej dwie kontrole tych roślin na obecność objawów porażenia przez organizm Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu i Goto w terminach charakteryzujących się największym prawdopodobieństwem wykrycia tego organizmu, a rośliny wykazujące objawy porażenia tym organizmem zostały niezwłocznie zniszczone albo

-- wszystkie rośliny, o których mowa w § 1 pkt 1, zostały niezwłocznie zniszczone, albo

-- wszystkie rośliny, o których mowa w § 1 pkt 1, były poddane regularnym badaniom w terminach charakteryzujących się największym prawdopodobieństwem wykrycia tego organizmu i na podstawie tych badań zostały uznane za wolne od tego organizmu, albo",

b) lit. e otrzymuje brzmienie:

"e) w miejscu produkcji wolnym od organizmu Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu i Goto ustanowionym przez krajową służbę ochrony roślin państwa członkowskiego, zgodnie z Międzynarodowym Standardem w zakresie Środków Fitosanitarnych 4 , w którym krajowa służba ochrony roślin tego państwa w czasie ostatniego pełnego cyklu wegetacyjnego przed wysyłką przeprowadziła co najmniej dwie kontrole roślin na obecność porażenia przez organizm Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu i Goto, obejmujące badania laboratoryjne, w terminach charakteryzujących się największym prawdopodobieństwem wykrycia tego organizmu i na podstawie tych kontroli stwierdzono, że te rośliny są wolne od tego organizmu, a ponadto miejsce to było otoczone:

– strefą bezpieczeństwa o promieniu 500 m, w której:

-- krajowa służba ochrony roślin tego państwa w czasie ostatniego pełnego cyklu wegetacyjnego przed wysyłką przeprowadziła co najmniej dwie kontrole roślin na obecność porażenia przez organizm Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu i Goto, obejmujące badania laboratoryjne, w terminach charakteryzujących się największym prawdopodobieństwem wykrycia tego organizmu i na podstawie tych kontroli nie stwierdzono występowania tego organizmu albo

-- wszystkie rośliny, o których mowa w § 1 pkt 1, zostały natychmiast zniszczone, albo

-- wszystkie rośliny, o których mowa w § 1 pkt 1, były poddane badaniom w terminach charakteryzujących się największym prawdopodobieństwem wykrycia tego organizmu i na podstawie tych badań zostały uznane za wolne od tego organizmu,

– strefą buforową, której granica przebiega w odległości 4000 m od granicy strefy bezpieczeństwa, w której:

-- krajowa służba ochrony roślin tego państwa w czasie ostatniego pełnego cyklu wegetacyjnego przed wysyłką przeprowadziła co najmniej dwie kontrole roślin na obecność porażenia przez organizm Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu i Goto, obejmujące badania laboratoryjne, w terminach charakteryzujących się największym prawdopodobieństwem wykrycia tego organizmu, a rośliny wykazujące objawy porażenia tym organizmem lub uznane za porażone na podstawie przeprowadzonych badań laboratoryjnych zostały niezwłocznie zniszczone albo

-- wszystkie rośliny, o których mowa w § 1 pkt 1, zostały zniszczone, albo

-- wszystkie rośliny, o których mowa w § 1 pkt 1, były poddawane regularnym badaniom laboratoryjnym umożliwiającym wykrycie z 99% prawdopodobieństwem, że stopień porażenia tych roślin organizmem Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu i Goto jest niższy niż 0,1%.".

§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
1 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1250).
2 Przepisy rozporządzenia wdrażają postanowienia decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2017/198 z dnia 2 lutego 2017 r. w odniesieniu do środków zapobiegających wprowadzeniu do Unii i rozprzestrzenieniu się w niej Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu i Goto (Dz. Urz. UE L 31 z 04.02.2017, str. 29).
3 Międzynarodowy Standard w zakresie Środków Fitosanitarnych Nr 4 Wymagania dla ustanawiania obszarów wolnych od określonych organizmów szkodliwych (International Standards for Phytosanitary Measures ISPM 4 Requirements for the establishment of pest free areas) przyjęty na podstawie art. X Międzynarodowej konwencji ochrony roślin, sporządzonej w Rzymie dnia 6 grudnia 1951 r. (Dz. U. z 2001 r. poz. 151 oraz z 2007 r. poz. 485).
4 Międzynarodowy Standard w zakresie Środków Fitosanitarnych Nr 4 Wymagania dla ustanawiania obszarów wolnych od określonych organizmów szkodliwych (International Standards for Phytosanitary Measures ISPM 4 Requirements for the establishment of pest free areas) przyjęty na podstawie art. X Międzynarodowej konwencji ochrony roślin, sporządzonej w Rzymie dnia 6 grudnia 1951 r. (Dz. U. z 2001 r. poz. 151 oraz z 2007 r. poz. 485).