Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.1550

| Akt jednorazowy
Wersja od: 18 sierpnia 2017 r.
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzenianiu się organizmu Xylella fastidiosa (Wells et al.) (Dz. U. poz. 1065) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Rośliny podatne na porażenie przez organizm szkodliwy wymienione w załączniku do rozporządzenia, przeznaczone do sadzenia, inne niż nasiona, nie mogą być wprowadzane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z państwa, w którym nie stwierdzono występowania organizmu szkodliwego, lub z obszaru uznanego za wolny od organizmu szkodliwego zgodnie z Międzynarodowym Standardem w zakresie Środków Fitosanitarnych 3 , chyba że spełniają wymagania określone w art. 16 oraz art. 18 ust. 2 i 4 decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2015/789 z dnia 18 maja 2015 r. w sprawie środków zapobiegających wprowadzaniu do Unii i rozprzestrzenianiu się w niej organizmu Xylella fastidiosa (Wells et al.) (Dz. Urz. UE L 125 z 21.05.2015, str. 36, z późn. zm.), zwanej dalej "decyzją 2015/789".";

2) w § 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Rośliny podatne na porażenie przez organizm szkodliwy wymienione w załączniku do rozporządzenia, przeznaczone do sadzenia, inne niż nasiona, które nie były uprawiane przez cały cykl produkcji in vitro, nie mogą być wprowadzane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z państwa trzeciego, w którym stwierdzono występowanie organizmu szkodliwego, chyba że spełniają wymagania określone w art. 17 decyzji 2015/789, przy czym w świadectwie fitosanitarnym umieszcza się informację o spełnieniu tych wymagań.";

3) po § 7 dodaje się § 7a w brzmieniu:

"§ 7a. Rośliny podatne na porażenie przez organizm szkodliwy wymienione w załączniku do rozporządzenia, przeznaczone do sadzenia, inne niż nasiona, które były uprawiane przez cały cykl produkcji in vitro, nie mogą być wprowadzane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z państwa trzeciego, w którym stwierdzono występowanie organizmu szkodliwego, chyba że spełniają wymagania określone w art. 17 ust. 3a i 4a decyzji 2015/789, przy czym w świadectwie fitosanitarnym umieszcza się informację o spełnieniu tych wymagań.";

4) w § 8 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"Rośliny podatne na porażenie przez organizm szkodliwy wymienione w załączniku do rozporządzenia, przeznaczone do sadzenia, inne niż nasiona, które nie były uprawiane przez cały cykl produkcji in vitro na obszarach objętych strefą porażenia lub strefą bezpieczeństwa lub na terytoriach innych państw członkowskich objętych takimi strefami mogą być przemieszczane, jeżeli:";

5) po § 8 dodaje się § 8a w brzmieniu:

"§ 8a. Rośliny podatne na porażenie przez organizm szkodliwy wymienione w załączniku do rozporządzenia, przeznaczone do sadzenia, inne niż nasiona, które były uprawiane przez cały cykl produkcji in vitro na obszarach objętych strefą porażenia lub strefą bezpieczeństwa lub na terytoriach innych państw członkowskich objętych takimi strefami mogą być przemieszczane, jeżeli:

1) zostały zaopatrzone w paszport roślin;

2) miejsce produkcji, w którym były uprawiane:

a) zostało uwzględnione w rejestrze przedsiębiorców, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin, albo w odpowiednim rejestrze prowadzonym przez organizację ochrony roślin innego państwa członkowskiego,

b) zostało uznane za wolne od organizmu szkodliwego i jego wektorów zgodnie z Międzynarodowym Standardem w zakresie Środków Fitosanitarnych 4 ,

c) znajdowało się w izolacji fizycznej uniemożliwiającej porażenie tych roślin przez organizm szkodliwy,

d) co najmniej dwa razy w roku przeprowadzano kontrole występowania organizmu szkodliwego,

e) nie stwierdzono objawów występowania organizmu szkodliwego ani jego wektorów, a jeżeli stwierdzono takie objawy, to w wyniku przeprowadzonych badań laboratoryjnych wykluczono występowanie organizmu szkodliwego;

3) były uprawiane w przezroczystym opakowaniu w sterylnych warunkach z:

a) nasion albo

b) roślin matecznych, które w wyniku przeprowadzonych badań laboratoryjnych zostały uznane za wolne od tego organizmu szkodliwego, uprawianych na terytoriach państw członkowskich uznanych za wolne od tego organizmu, albo

c) roślin matecznych uprawianych w miejscu, o którym mowa w pkt 2, które w wyniku przeprowadzanych badań laboratoryjnych zostały uznane za wolne od organizmu szkodliwego;

4) były przemieszczane przez takie obszary w przezroczystych pojemnikach w sterylnych warunkach uniemożliwiających ich porażenie przez organizm szkodliwy lub jego wektory;

5) podmioty prowadzące uprawę, wytwarzanie, magazynowanie, pakowanie lub sortowanie roślin podatnych na porażenie przez organizm szkodliwy wymienionych w załączniku do rozporządzenia lub dokonujące ich wprowadzania lub przemieszczania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zostały wpisane do rejestru przedsiębiorców, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin, albo do odpowiedniego rejestru prowadzonego przez organizację ochrony roślin innego państwa członkowskiego.";

6) załącznik do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.
3 Międzynarodowy Standard w zakresie Środków Fitosanitarnych - International Standards for Phytosanitary Measures, Part 4 - Requirements for the establishment of pest free areas, Publication No 4, FAO, Rome, przyjęty na podstawie art. X Międzynarodowej konwencji ochrony roślin, sporządzonej w Rzymie dnia 6 grudnia 1951 r. (Dz. U. z 2001 r. poz. 151 oraz z 2007 r. poz. 485), udostępniony pod adresem: http://www.fao.org/docrep/009/a0450e/a0450e00.htm.
4 Międzynarodowy Standard w zakresie Środków Fitosanitarnych - International Standards for Phytosanitary Measures, Part 10 - Requirements for the establishment of pest free places of production and pest free production sites, Publication No 10, FAO, Rome, przyjęty na podstawie art. X Międzynarodowej konwencji ochrony roślin, sporządzonej w Rzymie dnia 6 grudnia 1951 r., udostępniony pod adresem: http://www.fao.org/docrep/009/a0450e/a0450e00.htm.