Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.2364

| Akt jednorazowy
Wersja od: 19 grudnia 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1
z dnia 5 grudnia 2017 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

Na podstawie art. 148 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1938, 2110 i 2217) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 5 sierpnia 2016 r. w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 1372 i 1555 oraz z 2017 r. poz. 498, 852 i 1279) wprowadza się następujące zmiany:
1) w załączniku nr 1 do rozporządzenia w tabeli "PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA - NOCNA I ŚWIĄTECZNA OPIEKA ZDROWOTNA":
a) w części 1 "Przedmiot postępowania: świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej na obszarze zabezpieczenia do 50 tys. świadczeniobiorców" w lp. V w pkt 1 "Współpraca z Agencją" ppkt 1.1 otrzymuje brzmienie:

"1.1. Świadczeniodawca przekazywał w terminie dane, o których mowa w art. 31lc ust. 2 ustawy o świadczeniach, w zakresie świadczeń objętych przedmiotem postępowania - dotyczy okresu po dniu 22 lipca 2017 r.",

b) w części 2 "Przedmiot postępowania: świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej na obszarze zabezpieczenia powyżej 50 tys. świadczeniobiorców" w lp. V w pkt 1 "Współpraca z Agencją" ppkt 1.1 otrzymuje brzmienie:

"1.1. Świadczeniodawca przekazywał w terminie dane, o których mowa w art. 31lc ust. 2 ustawy o świadczeniach, w zakresie świadczeń objętych przedmiotem postępowania - dotyczy okresu po dniu 22 lipca 2017 r.";

2) w załączniku nr 2 do rozporządzenia w tabeli nr 2 "AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA (AOS) - część wspólna":
a) część III otrzymuje brzmienie:
III. Jakość - Pozostałe warunki. Maksymalna suma punktów: 10
1234
Lp.Oceniany warunekLiczba punktówUwagi
1.Certyfikat ISO 9001 systemu zarządzania jakością.2
2.Certyfikat ISO 27 001 systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji.2
3.Świadczeniodawca prowadzi historię zdrowia i choroby w postaci elektronicznej, w sposób, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 30 ustawy o prawach pacjenta, oraz wystawia recepty i skierowania co najmniej przez nanoszenie danych za pomocą wydruku.3
4.Świadczeniobiorcy pierwszorazowi (świadczeniobiorcy, którzy w ciągu poprzedzających 730 dni nie korzystali ze świadczeń w danym zakresie, o których mowa w tabeli nr 1, i otrzymują świadczenie na podstawie art. 57 lub art. 60 ustawy o świadczeniach) - w ciągu ostatnich 12 miesięcy poprzedzających o 2 miesiące miesiąc, w którym ogłoszono postępowanie, stanowią co najmniej 20% wszystkich świadczeniobiorców.1Nie dotyczy świadczeń w zakresach, o których mowa w tabeli nr 1 poz.: 35-48, 51-56, 58-63, 66 i 67 oraz w tabeli nr 3
5.Udział świadczeniobiorców do 18. roku życia w ogólnej liczbie świadczeniobiorców w ciągu ostatnich 12 miesięcy poprzedzających o 2 miesiące miesiąc, w którym ogłoszono postępowanie - co najmniej 40% albo realizacja umowy o tym samym profilu w wyodrębnionej poradni dla dzieci.2Jedna odpowiedź do wyboru

Nie dotyczy świadczeń w zakresach, o których mowa w tabeli nr 1 poz.: 3, 5, 7, 9, 10, 12, 15, 18, 23, 27, 29, 31, 35, 37, 41, 44, 46, 48, 50,51,53,55,58, 60, 61 i 64-67 oraz tabeli nr 3 poz. 4

6.Świadczeniobiorcy do 18. roku życia, u których wykonano świadczenia, w ciągu ostatnich 12 miesięcy poprzedzających o 2 miesiące miesiąc, w którym ogłoszono postępowanie, stanowią co najmniej 20% wszystkich świadczeniobiorców.1
b) część VII otrzymuje brzmienie:
VII. Inne. Maksymalna suma punktów: 2
1234
Lp.Oceniany warunekLiczba punktówUwagi
1.Współpraca z Agencją - świadczeniodawca przekazywał w terminie dane, o których mowa w art. 31lc ust. 2 ustawy o świadczeniach, w zakresie świadczeń objętych przedmiotem postępowania - dotyczy okresu po dniu 22 lipca 2017 r.2
2.Brak ważnej pozytywnej opinii, o której mowa w art. 95d ust. 1 pkt 2 ustawy o świadczeniach - dotyczy podmiotu leczniczego lub jednostek lub komórek organizacyjnych zakładu leczniczego podmiotu leczniczego utworzonych po dniu 29 czerwca 2016 r., lub inwestycji wszczętej po tym dniu, przy pomocy których mają być udzielane świadczenia opieki zdrowotnej objęte przedmiotem postępowania.-8
3) załącznik nr 3 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia;
4) w załączniku nr 4 do rozporządzenia w tabeli nr 2 "OPIEKA PSYCHIATRYCZNA I LECZENIE UZALEŻNIEŃ - CZĘŚĆ WSPÓLNA":
a) część II otrzymuje brzmienie:
II. Jakość - pozostałe warunki. Maksymalna suma punktów: 13 dla poz. 20-25, 11 dla poz. 1-6, 9-11 i 30, 10 dla poz. 49,8 dla poz. 37 i 38 oraz 6 dla poz. 7 i 8 oraz 12-19
1234
1.Oceniany warunekLiczba punktówUwagi
1.Świadczeniodawca prowadzi historię choroby lub historię zdrowia i choroby w postaci elektronicznej, w sposób, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 30 ustawy o prawach pacjenta, oraz wystawia recepty i skierowania co najmniej przez nanoszenie danych za pomocą wydruku.3
2.Zewnętrzna ocena - systemy zarządzania - certyfikat ISO 9001 systemu zarządzania jakością.1,5
3.Zewnętrzna ocena - systemy zarządzania - certyfikat ISO 27 001 systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji.1,5
4.Certyfikat akredytacyjny przyznany zgodnie z ustawą o akredytacji - w zakresie przedmiotu postępowania.5Dotyczy tylko przedmiotów postępowania poz.: 1-6, 9-11, 20-27 i 30
5.Posiadanie akredytacji na prowadzenie staży klinicznych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.2Dotyczy tylko przedmiotów postępowania poz.: 20-21, 37 i 49
6.Posiadanie rekomendacji na prowadzenie staży klinicznych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 27 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii.2Dotyczy tylko przedmiotów postępowania poz.: 22-25, 38 i 49
b) część V otrzymuje brzmienie:
V. Inne. Maksymalna suma punktów: 2
1234
1.Współpraca z Agencją - świadczeniodawca przekazywał w terminie dane, o których mowa w art. 31lc ust. 2 ustawy o świadczeniach, w zakresie świadczeń objętych przedmiotem postępowania - dotyczy okresu po dniu 22 lipca 2017 r.2
2.Brak ważnej pozytywnej opinii, o której mowa w art. 95d ust. 1 pkt 1 ustawy o świadczeniach - dotyczy podmiotu leczniczego lub jednostek lub komórek organizacyjnych zakładu leczniczego podmiotu leczniczego utworzonych po dniu 29 czerwca 2016 r., lub inwestycji wszczętej po tym dniu, przy pomocy których mają być udzielane świadczenia opieki zdrowotnej objęte przedmiotem postępowania.-8Dotyczy tylko przedmiotów postępowania poz.: 1-11, 18-27 i 30
5) w załączniku nr 5 do rozporządzenia w tabeli nr 2 "REHABILITACJA LECZNICZA - CZĘŚĆ WSPÓLNA":
a) część II otrzymuje brzmienie:
II. Jakość - pozostałe warunki. Maksymalna suma punktów: 6
1234
Lp.Oceniany warunekLiczba punktówUwagi
1.Certyfikat ISO 9001 systemu zarządzania jakością.1,5
2.Certyfikat ISO 27 001 systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji.1,5
3.Świadczeniodawca prowadzi historię choroby lub historię zdrowia i choroby w postaci elektronicznej, w sposób, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 30 ustawy o prawach pacjenta, oraz wystawia recepty i skierowania co najmniej przez nanoszenie danych za pomocą wydruku.3
b) część V otrzymuje brzmienie:
V. Inne. Maksymalna suma punktów: 2
1234
Lp.Oceniany warunekLiczba punktówUwagi
1.Współpraca z Agencją - świadczeniodawca przekazywał w terminie dane, o których mowa w art. 31lc ust. 2 ustawy o świadczeniach, w zakresie świadczeń objętych przedmiotem postępowania - dotyczy okresu po dniu 22 lipca 2017 r.2
6) w załączniku nr 6 do rozporządzenia w tabeli nr 2 "ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNE I OPIEKUŃCZE W RAMACH OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ - CZĘŚĆ WSPÓLNA":
a) część II otrzymuje brzmienie:
II. Jakość - pozostałe warunki. Maksymalna suma punktów: 3
1234
Lp.Oceniany warunekLiczba punktówUwagi
1.Certyfikat ISO 9001 systemu zarządzania jakością.2
2.Świadczeniodawca prowadzi historię choroby w postaci elektronicznej, w sposób, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 30 ustawy o prawach pacjenta, oraz wystawia recepty i skierowania co najmniej przez nanoszenie danych za pomocą wydruku.1Nie dotyczy świadczeń w zakresie, o którym mowa w tabeli nr 1 w poz. 5-7
b) część V otrzymuje brzmienie:
V. Inne. Maksymalnie suma punktów: 2
1234
Lp.Oceniany warunekLiczba punktówUwagi
1.Współpraca z Agencją - świadczeniodawca przekazywał w terminie dane, o których mowa w art. 31lc ust. 2 ustawy o świadczeniach, w zakresie świadczeń objętych przedmiotem postępowania - dotyczy okresu po dniu 22 lipca 2017 r.2
7) w załączniku nr 7 do rozporządzenia w tabeli nr 2 "LECZENIE STOMATOLOGICZNE - CZĘŚĆ WSPÓLNA":
a) część II otrzymuje brzmienie:
II. Jakość - Pozostałe warunki
1234
Lp.Oceniany warunekLiczba punktówUwagi
1.Certyfikat ISO 9001 systemu zarządzania jakością.1,5
2.Certyfikat ISO 27 001 systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji.1,5
3.W miejscu udzielania świadczeń jest prowadzone szkolenie specjalizacyjne lekarzy dentystów przez podmiot wpisany na listę jednostek akredytowanych do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinach stomatologicznych.5
4.W miejscu udzielania świadczeń jest prowadzone szkolenie specjalizacyjne lekarzy dentystów przez podmiot wpisany na listę jednostek akredytowanych do prowadzenia staży w dziedzinach stomatologicznych.2
5.Świadczeniodawca prowadzi historię zdrowia i choroby w postaci elektronicznej, w sposób, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 30 ustawy o prawach pacjenta, oraz wystawia recepty i skierowania co najmniej przez nanoszenie danych za pomocą wydruku.2
b) część V otrzymuje brzmienie:
V. Inne
1234
Lp.Oceniany warunekLiczba punktówUwagi
1.Współpraca z Agencją - świadczeniodawca przekazywał w terminie dane, o których mowa w art. 31lc ust. 2 ustawy o świadczeniach, w zakresie świadczeń objętych przedmiotem postępowania - dotyczy okresu po dniu 22 lipca 2017 r.2
8) w załączniku nr 8 do rozporządzenia:
a) w tabeli nr 1 "LECZNICTWO UZDROWISKOWE":
w części 1 "Przedmiot postępowania: Uzdrowiskowe leczenie szpitalne dzieci w wieku od 3 do 18 lat" w lp. IV w pkt 1 "Opinia wojewody albo ministra właściwego do spraw zdrowia" ppkt 1.1 otrzymuje brzmienie:

"1.1. Brak ważnej pozytywnej opinii, o której mowa w art. 95d ust. 1 pkt 1 ustawy o świadczeniach - dotyczy podmiotu leczniczego lub jednostek lub komórek organizacyjnych zakładu leczniczego podmiotu leczniczego utworzonych po dniu 29 czerwca 2016 r., lub inwestycji wszczętej po tym dniu, przy pomocy których mają być udzielane świadczenia opieki zdrowotnej objęte przedmiotem postępowania.",

w części 4 "Przedmiot postępowania: Uzdrowiskowe leczenie szpitalne dorosłych" w lp. IV w pkt 1 "Opinia wojewody albo ministra właściwego do spraw zdrowia" ppkt 1.1 otrzymuje brzmienie:

"1.1. Brak ważnej pozytywnej opinii, o której mowa w art. 95d ust. 1 pkt 1 ustawy o świadczeniach - dotyczy podmiotu leczniczego lub jednostek lub komórek organizacyjnych zakładu leczniczego podmiotu leczniczego utworzonych po dniu 29 czerwca 2016 r., lub inwestycji wszczętej po tym dniu, przy pomocy których mają być udzielane świadczenia opieki zdrowotnej objęte przedmiotem postępowania.",

w części 5 "Przedmiot postępowania: Uzdrowiskowe leczenie szpitalne dorosłych w urządzonym podziemnym wyrobisku górniczym" w lp. IV w pkt 1 "Opinia wojewody albo ministra właściwego do spraw zdrowia" ppkt 1.1 otrzymuje brzmienie:

"1.1. Brak ważnej pozytywnej opinii, o której mowa w art. 95d ust. 1 pkt 1 ustawy o świadczeniach - dotyczy podmiotu leczniczego lub jednostek lub komórek organizacyjnych zakładu leczniczego podmiotu leczniczego utworzonych po dniu 29 czerwca 2016 r., lub inwestycji wszczętej po tym dniu, przy pomocy których mają być udzielane świadczenia opieki zdrowotnej objęte przedmiotem postępowania.",

w części 8 "Przedmiot postępowania: Uzdrowiskowa rehabilitacja dla dorosłych w szpitalu uzdrowiskowym" w lp. IV w pkt 1 "Opinia wojewody albo ministra właściwego do spraw zdrowia" ppkt 1.1 otrzymuje brzmienie:

"1.1. Brak ważnej pozytywnej opinii, o której mowa w art. 95d ust. 1 pkt 1 ustawy o świadczeniach - dotyczy podmiotu leczniczego lub jednostek lub komórek organizacyjnych zakładu leczniczego podmiotu leczniczego utworzonych po dniu 29 czerwca 2016 r., lub inwestycji wszczętej po tym dniu, przy pomocy których mają być udzielane świadczenia opieki zdrowotnej objęte przedmiotem postępowania.",

b) w tabeli nr 2 "LECZNICTWO UZDROWISKOWE - CZĘŚĆ WSPÓLNA":
część II otrzymuje brzmienie:
II. Jakość - pozostałe warunki. Maksymalnie suma punktów: 17
1234
Lp.Oceniany warunekLiczba punktówUwagi
1.Certyfikat ISO 9001 systemu zarządzania jakością.2
2.Certyfikat ISO 27 001 systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji.2
3.Świadczeniodawca prowadzi historię choroby lub historię zdrowia i choroby w postaci elektronicznej, w sposób, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 30 ustawy o prawach pacjenta, oraz wystawia recepty i skierowania co najmniej przez nanoszenie danych za pomocą wydruku.3
4.Remont w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332, z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą budowlaną", albo oddanie do użytku nowego budynku lub całej bazy zabiegowej w zakresie pomieszczeń i urządzeń w ciągu ostatnich 12 miesięcy od dnia ogłoszenia postępowania.3Jedna odpowiedź do wyboru
5.Remont w rozumieniu ustawy budowlanej albo oddanie do użytku nowego budynku lub całej bazy zabiegowej w zakresie pomieszczeń i urządzeń w okresie powyżej 1 roku do 3 lat od dnia ogłoszenia postępowania.2
6.Remont w rozumieniu ustawy budowlanej albo oddanie do użytku nowego budynku lub całej bazy zabiegowej w zakresie pomieszczeń i urządzeń w okresie powyżej 3 lat do 6 lat od dnia ogłoszenia postępowania.1
7.Remont w rozumieniu ustawy budowlanej albo oddanie do użytku nowego budynku lub całej bazy hotelowej w ciągu ostatnich 12 miesięcy od dnia ogłoszenia postępowania.3Jedna odpowiedź do wyboru (nie dotyczy świadczeń w zakresie, o którym mowa w tabeli nr 1 w poz. 10)
8.Remont w rozumieniu ustawy budowlanej albo oddanie do użytku nowego budynku lub całej bazy hotelowej w okresie powyżej 1 roku do 3 lat od dnia ogłoszenia postępowania.2
9.Remont w rozumieniu ustawy budowlanej albo oddanie do użytku nowego budynku lub całej bazy hotelowej w okresie powyżej 3 lat do 6 lat od dnia ogłoszenia postępowania.1
10.Remont w rozumieniu ustawy budowlanej albo oddanie do użytku nowego budynku lub całej bazy żywieniowej (wraz z wyposażeniem) w ciągu ostatnich 12 miesięcy od dnia ogłoszenia postępowania.3Jedna odpowiedź do wyboru (nie dotyczy świadczeń w zakresie, o którym mowa w tabeli nr 1 w poz. 10)
11.Remont w rozumieniu ustawy budowlanej albo oddanie do użytku nowego budynku lub całej bazy żywieniowej (wraz z wyposażeniem) w okresie powyżej 1 roku do 3 lat od dnia ogłoszenia postępowania.2
12.Remont w rozumieniu ustawy budowlanej albo oddanie do użytku nowego budynku lub całej bazy żywieniowej (wraz z wyposażeniem) w okresie powyżej 3 lat do 6 lat od dnia ogłoszenia postępowania.1
13.Zapewnienie świadczeniobiorcy możliwości zdeponowania bagażu i przebywania na terenie zakładu lecznictwa uzdrowiskowego, w przypadku:

1) jego stawienia się na leczenie uzdrowiskowe przed godziną 14.00 w pierwszym dniu turnusu;

2) po godzinie 12.00 ostatniego dnia turnusu.

1Nie dotyczy świadczeń w zakresie, o którym mowa w tabeli nr 1 w poz. 10
część V otrzymuje brzmienie:
V. Inne. Maksymalna suma punktów: 2
1234
Lp.Oceniany warunekLiczba punktówUwagi
1.Współpraca z Agencją - świadczeniodawca przekazywał w terminie dane, o których mowa w art. 31lc ust. 2 ustawy o świadczeniach, w zakresie świadczeń objętych przedmiotem postępowania - w okresie po dniu 22 lipca 2017 r.2
9) w załączniku nr 9 do rozporządzenia:
a) w tabeli nr 1 "ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE KONTRAKTOWANE ODRĘBNIE":
część 2 otrzymuje brzmienie:
2. Przedmiot postępowania: Hemodializa
123456
Lp.KryteriumKategoriaOceniany warunekLiczba punktówUwagi
I.Jakość1. Personel1.1. Pielęgniarka posiadająca tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa nefrologicznego lub pielęgniarstwa internistycznego po kursie specjalistycznym w zakresie dializoterapii lub w dziedzinie pielęgniarstwa zachowawczego po kursie specjalistycznym w zakresie dializoterapii - równoważnik co najmniej 1 etatu.13
1.2. 1 pielęgniarka na nie więcej niż 5 stanowisk dializoterapii w łącznym wymiarze czasu pracy odpowiadającym czasowi pracy stacji dializ.15
2. Sprzęt i aparatura medyczna2.1. Aparat RTG umożliwiający wykonanie badań zgodnie z profilem zakresu - w lokalizacji.4
2.2. Tomografia komputerowa - w lokalizacji.5
2.3. Aparat USG umożliwiający wykonanie badań zgodnie z profilem zakresu - w lokalizacji.4
2.4. Dializatory - wyłącznie jednorazowego użytku.6
3. Standardy postępowania medycznego3.1. Odsetek osób zgłoszonych i zakwalifikowanych do przeszczepienia nerki nie mniejszy niż 7% osób dializowanych w stacji lub ośrodku w poprzednim roku kalendarzowym.4
4. Pozostałe warunki4.1. Świadczeniodawca realizuje szkolenie specjalizacyjne lekarzy przez podmiot wpisany na listę jednostek akredytowanych do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie nefrologii.4
4.2. W miejscu udzielania świadczeń jest prowadzone szkolenie specjalizacyjne pielęgniarek i położnych przez podmiot wpisany na listę jednostek akredytowanych do prowadzenia staży w stacji dializ.4
II.Kompleksowość1. Zapewnienie badań i zabiegów1.1. Realizacja umowy w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie nefrologia lub odpowiednio nefrologia dla dzieci.15
III.Cena1. Cena1.1. Cena obliczona zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 17 do rozporządzenia.Maksymalnie 7
po części 2 dodaje się część 2a w brzmieniu:
2a. Przedmiot postępowania: Hemodializa z zapewnieniem 24-godzinnego dyżuru
123456
Lp.KryteriumKategoriaOceniany warunekLiczba punktówUwagi
I.Jakość1. Personel1.1. Pielęgniarka posiadająca tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa nefrologicznego lub pielęgniarstwa internistycznego po kursie specjalistycznym w zakresie dializoterapii lub w dziedzinie pielęgniarstwa zachowawczego po kursie specjalistycznym w zakresie dializoterapii - równoważnik co najmniej 2 etatów.13
1.2. 1 pielęgniarka na nie więcej niż 5 stanowisk dializoterapii w łącznym wymiarze czasu pracy odpowiadającym czasowi pracy stacji dializ (24 godziny na dobę).15
2. Sprzęt i aparatura medyczna2.1. Aparat RTG umożliwiający wykonanie badań zgodnie z profilem zakresu - w lokalizacji.4
2.2. Tomografia komputerowa - w lokalizacji.5
2.3. Aparat USG umożliwiający wykonanie badań zgodnie z profilem zakresu - w lokalizacji.4
2.4. Dializatory - wyłącznie jednorazowego użytku.6
3. Standardy postępowania medycznego3.1. Odsetek osób zgłoszonych i zakwalifikowanych do przeszczepienia nerki nie mniejszy niż 7% osób dializowanych w stacji lub ośrodku w poprzednim roku kalendarzowym.4
4. Pozostałe warunki4.1. Świadczeniodawca realizuje szkolenie specjalizacyjne lekarzy przez podmiot wpisany na listę jednostek akredytowanych do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie nefrologii.4
4.2. W miejscu udzielania świadczeń jest prowadzone szkolenie specjalizacyjne pielęgniarek i położnych przez podmiot wpisany na listę jednostek akredytowanych do prowadzenia staży w stacji dializ.4
II.Kompleksowość1. Zapewnienie badań i zabiegów1.1. Realizacja profilu nefrologia lub nefrologia dla dzieci w ramach systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej zgodnie z wykazem wydanym na podstawie art. 95n ust. 1 ustawy o świadczeniach.15
III.Cena1. Cena1.1. Cena obliczona zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 17 do rozporządzenia.Maksymalnie 7
w części 5 "Przedmiot postępowania: Żywienie pozajelitowe w warunkach domowych" w lp. II w pkt 2 "Poradnie/oddziały/pracownie" ppkt 2.3 otrzymuje brzmienie:

"2.3. Apteka szpitalna albo zakładowa - wpis w rejestrze część VIII kodu resortowego.",

w części 6 "Przedmiot postępowania: Żywienie dojelitowe w warunkach domowych" w lp. II w pkt 2 "Poradnie/oddziały/pracownie" ppkt 2.3 otrzymuje brzmienie:

"2.3. Apteka szpitalna albo zakładowa - wpis w rejestrze część VIII kodu resortowego.",

w części 15 "Przedmiot postępowania: Leczenie spastyczności opornej na leczenie farmakologiczne z zastosowaniem pompy baklofenowej" w lp. II w pkt 1 "Poradnie/oddziały/pracownie" ppkt 1.7 otrzymuje brzmienie:

"1.7. Apteka szpitalna albo zakładowa - wpis w rejestrze część VIII kodu resortowego.",

b) w tabeli nr 2 "ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE KONTRAKTOWANE ODRĘBNIE - CZĘŚĆ WSPÓLNA":
część II otrzymuje brzmienie:
II. Jakość - pozostałe warunki. Maksymalna suma punktów: 7
1234
Lp.Oceniany warunekLiczba punktówUwagi
1.Certyfikat ISO 9001 systemu zarządzania jakością.2
2.Certyfikat ISO 27 001 systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji.2
3.Świadczeniodawca prowadzi historię choroby lub historię zdrowia i choroby w postaci elektronicznej, w sposób, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 30 ustawy o prawach pacjenta, oraz wystawia recepty i skierowania co najmniej przez nanoszenie danych za pomocą wydruku.3
część IV otrzymuje brzmienie:
IV. Inne. Maksymalna suma punktów: 2
1234
Lp.Oceniany warunekLiczba punktówUwagi
1.Współpraca z Agencją - świadczeniodawca przekazywał w terminie dane, o których mowa w art. 31lc ust. 2 ustawy o świadczeniach, w zakresie świadczeń objętych przedmiotem postępowania - dotyczy okresu po dniu 22 lipca 2017 r.2
2.Brak ważnej pozytywnej opinii, o której mowa w art. 95d ust. 1 pkt 1 lub 2 ustawy o świadczeniach - dotyczy podmiotu leczniczego lub jednostek lub komórek organizacyjnych zakładu leczniczego podmiotu leczniczego utworzonych po dniu 29 czerwca 2016 r., lub inwestycji wszczętej po tym dniu, przy pomocy których mają być udzielane świadczenia opieki zdrowotnej objęte przedmiotem postępowania.-8
10) w załączniku nr 10 do rozporządzenia w tabeli nr 2 "RATOWNICTWO MEDYCZNE - CZĘŚĆ WSPÓLNA" część IV otrzymuje brzmienie:
IV. Inne. Maksymalna suma punktów: 3
1234
Lp.Oceniany warunekLiczba punktówUwagi
1.Współpraca z Agencją - świadczeniodawca przekazywał w terminie dane, o których mowa w art. 31lc ust. 2 ustawy o świadczeniach, w zakresie świadczeń objętych przedmiotem postępowania - dotyczy okresu po dniu 22 lipca 2017 r.3
11) w załączniku nr 11 do rozporządzenia w tabeli nr 2 "OPIEKA PALIATYWNA I HOSPICYJNA - CZĘŚĆ WSPÓLNA":
a) część II otrzymuje brzmienie:
II. Jakość - pozostałe warunki. Maksymalna suma punktów: 2
1234
Lp.Oceniany warunekUwagi
1.Certyfikat ISO 9001 systemu zarządzania jakością.1
2.Świadczeniodawca prowadzi historię choroby lub historię zdrowia i choroby w postaci elektronicznej, w sposób, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 30 ustawy o prawach pacjenta, oraz wystawia recepty i skierowania co najmniej przez nanoszenie danych za pomocą wydruku.1Nie dotyczy świadczeń w zakresach, o których mowa w tabeli nr 1, poz.: 2 i 3
b) część IV otrzymuje brzmienie:
IV. Inne. Maksymalna suma punktów: 2
1234
Lp.Oceniany warunekUwagi
1.Współpraca z Agencją - świadczeniodawca przekazywał w terminie dane, o których mowa w art. 31lc ust. 2 ustawy o świadczeniach, w zakresie świadczeń objętych przedmiotem postępowania - dotyczy okresu po dniu 22 lipca 2017 r.2
12) załącznik nr 12 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia;
13) w załączniku nr 13 do rozporządzenia:
a) w tabeli nr 1 "PROGRAMY ZDROWOTNE":
część 4 otrzymuje brzmienie:
4. Przedmiot postępowania: Program badań prenatalnych
123456
Lp.KryteriumKategoriaOceniany warunekLiczba punktówUwagi
I.Jakość1. Personel1.1. Równoważnik co najmniej 1 etatu - lekarz specjalista w dziedzinie położnictwa i ginekologii.4Jedna odpowiedź do wyboru
1.2. Równoważniki co najmniej 2 etatów - lekarz specjalista w dziedzinie położnictwa i ginekologii.6
1.3. Równoważniki co najmniej 3 etatów - lekarz specjalista w dziedzinie położnictwa i ginekologii.8
1.4. Równoważnik co najmniej 1 etatu - lekarz specjalista w dziedzinie perinatologii.4Jedna odpowiedź do wyboru
1.5. Równoważniki co najmniej 2 etatów - lekarz specjalista w dziedzinie perinatologii6
1.6. Równoważniki co najmniej 3 etatów - lekarz specjalista w dziedzinie perinatologii.8
1.7. Równoważniki co najmniej 3 etatów - lekarz specjalista w dziedzinie genetyki klinicznej.8Jedna odpowiedź do wyboru
1.8. Równoważniki co najmniej 2 etatów - lekarz specjalista w dziedzinie genetyki klinicznej.6
1.9. Równoważnik co najmniej 1 etatu - lekarz specjalista w dziedzinie genetyki klinicznej.4
1.10. Równoważniki co najmniej 3 etatów - diagnosta laboratoryjny ze specjalizacją w zakresie laboratoryjnej genetyki medycznej.8Jedna odpowiedź do wyboru
1.11. Równoważniki co najmniej 2 etatów - diagnosta laboratoryjny ze specjalizacją w zakresie laboratoryjnej genetyki medycznej.6
1.12. Równoważnik co najmniej 1 etatu - diagnosta laboratoryjny ze specjalizacją w zakresie laboratoryjnej genetyki medycznej.4
2. Dostępność2.1. Świadczenia udzielane co najmniej 5 dni w tygodniu.4Jedna odpowiedź do wyboru
2.2. Świadczenia udzielane 4 dni w tygodniu.3
2.3. Świadczenia udzielane 3 dni w tygodniu.2
3. Wyposażenie3.1. Cytogenetyka klasyczna z komputerowym systemem do analizy chromosomów:

1) 2 inkubatory z przepływem CO2;

2) wortex;

3) mikroskop optyczny z komputerowym systemem do analizy chromosomów;

4) łaźnia wodna;

5) płyta grzejna;

6) komora laminarna;

7) lodówka, zamrażarka;

8) lampa UV;

9) mikroskop odwrócony.

7
3.2. Cytogenetyka molekularna:

1) mikroskop fluorescencyjny z komputerowym systemem do analizy obrazów;

2) termocykler (co najmniej dwie sztuki);

3) aparat do elektroforezy;

4) system do analizy obrazów lub analizator kwasów nukleinowych;

5) spektrofometr;

6) komora laminarna;

7) miniwirówka;

8) łaźnia wodna lub termoblok;

9) wortex;

10) płyta grzejna;

11) skaner do mikromacierzy;

12) piec hybrydyzacyjny.

7
4. Pozostałe warunki4.1. Laboratorium diagnostyczne - wpisane w rejestrze, prowadzące szkolenie specjalizacyjne dla diagnostów laboratoryjnych w laboratoryjnej genetyce medycznej na podstawie porozumienia zawartego z jednostką szkolącą, o której mowa w art. 30b ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 2245, z późn. zm.), wpisaną na listę jednostek akredytowanych do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego, lub laboratorium diagnostyczne podmiotu akredytowanego określonego w art. 30b ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej - wpisane w rejestrze.4
5. Zewnętrzna ocena - systemy zarządzania5.1. Akredytacja według normy PN-EN ISO/IEC 17025 lub 15189.3
5.2. Certyfikat Polskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka w zakresie jakości laboratoriów.2
II.Kompleksowość1. Kompleksowa realizacja programu badań prenatalnych1.1. Świadczeniodawca zapewnia poradnictwo genetyczne oraz diagnostykę genetyczną bez udziału podwykonawców.3
1.2. Świadczeniodawca zapewnia diagnostykę ultrasonograficzną, pobieranie krwi do badań biochemicznych oraz pobieranie materiału do diagnostyki genetycznej bez udziału podwykonawców.3
III.Cena1. Cena1.1. Cena obliczona zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 17 do rozporządzenia.Maksymalnie 10
po części 4 dodaje się części 4a i 4b w brzmieniu:
4a. Przedmiot postępowania: Program badań prenatalnych - część położniczo-ginekologiczna
123456
Lp.KryteriumKategoriaOceniany warunekLiczba punktówUwagi
I.Jakość1. Personel1.1. Równoważnik co najmniej 1 etatu - lekarz specjalista w dziedzinie położnictwa i ginekologii.8Jedna odpowiedź do wyboru
1.2. Równoważniki co najmniej 2 etatów - lekarz specjalista w dziedzinie położnictwa i ginekologii.10
1.3. Równoważniki co najmniej 3 etatów - lekarz specjalista w dziedzinie położnictwa i ginekologii.16
1.4. Równoważnik co najmniej 1 etatu - lekarz specjalista w dziedzinie perinatologii.8Jedna odpowiedź do wyboru
1.5. Równoważniki co najmniej 2 etatów - lekarz specjalista w dziedzinie perinatologii10
1.6. Równoważniki co najmniej 3 etatów - lekarz specjalista w dziedzinie perinatologii.16
2. Dostępność2.1. Świadczenia udzielane co najmniej 5 dni w tygodniu.8Jedna odpowiedź do wyboru
2.2. Świadczenia udzielane 4 dni w tygodniu.6
2.3. Świadczenia udzielane 3 dni w tygodniu.4
3. Pozostałe warunki3.1. Laboratorium diagnostyczne - wpisane w rejestrze, prowadzące szkolenie specjalizacyjne dla diagnostów laboratoryjnych na podstawie porozumienia zawartego z jednostką szkolącą, o której mowa w art. 30b ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej, wpisaną na listę jednostek akredytowanych do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego, lub laboratorium diagnostyczne podmiotu akredytowanego określonego w art. 30b ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej - wpisane w rejestrze.8
4. Zewnętrzna ocena - systemy zarządzania4.1. Akredytacja według normy PN-EN ISO/IEC 17025 lub 15189.7
II.Kompleksowość1. Kompleksowa realizacja programu badań prenatalnych1.1. Świadczeniodawca realizuje umowę w zakresie programu badań prenatalnych - część genetyczna na terenie województwa.10
III.Cena1. Cena1.1. Cena obliczona zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 17 do rozporządzenia.Maksymalnie 10
4b. Przedmiot postępowania: Program badań prenatalnych - część genetyczna
123456
Lp.KryteriumKategoriaOceniany warunekLiczba punktówUwagi
I.Jakość1. Personel1.1. Równoważniki co najmniej 3 etatów - lekarz specjalista w dziedzinie genetyki klinicznej.8Jedna odpowiedź do wyboru
1.2. Równoważniki co najmniej 2 etatów - lekarz specjalista w dziedzinie genetyki klinicznej.6
1.3. Równoważnik co najmniej 1 etatu - lekarz specjalista w dziedzinie genetyki klinicznej.4
1.4. Równoważniki co najmniej 3 etatów - diagnosta laboratoryjny ze specjalizacją w zakresie laboratoryjnej genetyki medycznej.8Jedna odpowiedź do wyboru
1.5. Równoważniki co najmniej 2 etatów - diagnosta laboratoryjny ze specjalizacją w zakresie laboratoryjnej genetyki medycznej.6
1.6. Równoważnik co najmniej 1 etatu - diagnosta laboratoryjny ze specjalizacją w zakresie laboratoryjnej genetyki medycznej.4
2. Dostępność2.1. Świadczenia udzielane co najmniej 5 dni w tygodniu.5Jedna odpowiedź do wyboru
2.2. Świadczenia udzielane 4 dni w tygodniu.4
2.3. Świadczenia udzielane 3 dni w tygodniu.3
3. Wyposażenie3.1. Cytogenetyka klasyczna z komputerowym systemem do analizy chromosomów:

1) inkubatory z przepływem CO2;

2) wortex;

3) mikroskop optyczny z komputerowym systemem do analizy chromosomów;

4) łaźnia wodna;

5) płyta grzejna;

6) komora laminarna;

7) lodówka, zamrażarka;

8) lampa U V;

9) mikroskop odwrócony.

10
3.2. Cytogenetyka molekularna:

1) mikroskop fluorescencyjny z komputerowym systemem do analizy obrazów;

2) termocykler (co najmniej dwie sztuki);

3) aparat do elektroforezy;

4) system do analizy obrazów lub analizator kwasów nukleinowych;

5) spektrofometr;

6) komora laminarna;

7) miniwirówka;

8) łaźnia wodna lub termoblok;

9) wortex;

10) płyta grzejna;

11) skaner do mikromacierzy;

12) piec hybrydyzacyjny.

10
4. Pozostałe warunki4.1. Laboratorium diagnostyczne - wpisane w rejestrze, prowadzące szkolenie specjalizacyjne dla diagnostów laboratoryjnych w laboratoryjnej genetyce medycznej na podstawie porozumienia zawartego z jednostką szkolącą, o której mowa w art. 30b ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej, wpisaną na listę jednostek akredytowanych do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego, lub laboratorium diagnostyczne podmiotu akredytowanego określonego w art. 30b ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej - wpisane w rejestrze.7
5. Zewnętrzna ocena - systemy zarządzania5.1. Akredytacja według normy PN-EN ISO/IEC 17025 lub 15189.5
5.2. Certyfikat Polskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka w zakresie jakości laboratoriów.2
II.Kompleksowość1. Kompleksowa realizacja programu badań prenatalnych1.1. Świadczeniodawca realizuje umowę w zakresie programu badań prenatalnych - część położniczo-ginekologiczna na terenie województwa.10
III.Cena1. Cena1.1. Cena obliczona zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 17 do rozporządzenia.Maksymalnie 10
b) w tabeli nr 2: "PROGRAMY ZDROWOTNE - CZĘŚĆ WSPÓLNA":
część II otrzymuje brzmienie:
II. Jakość - pozostałe warunki. Maksymalna suma punktów: 9
1234
Lp.Oceniany warunekLiczba punktówUwagi
1.Certyfikat ISO 9001 systemu zarządzania jakością.2
2.Certyfikat ISO 27 001systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji.2
3.Świadczeniodawca prowadzi historię choroby lub historię zdrowia i choroby w postaci elektronicznej, w sposób, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 30 ustawy o prawach pacjenta, oraz wystawia recepty i skierowania co najmniej przez nanoszenie danych za pomocą wydruku.5
część V otrzymuje brzmienie:
V. Inne. Maksymalna suma punktów: 2
1234
Lp.Oceniany warunekLiczba punktówUwagi
1.Współpraca z Agencją - świadczeniodawca przekazywał w terminie dane, o których mowa w art. 31lc ust. 2 ustawy o świadczeniach, w zakresie świadczeń objętych przedmiotem postępowania - dotyczy okresu po dniu 22 lipca 2017 r.2
14) w załączniku nr 14 do rozporządzenia:
a) tabela nr 1 "LECZENIE SZPITALNE - PROGRAMY LEKOWE" otrzymuje brzmienie:
Tabela nr 1 - LECZENIE SZPITALNE - PROGRAMY LEKOWE
1. Przedmiot postępowania: Programy lekowe nieonkologiczne, o których mowa w obowiązującym obwieszczeniu Ministra Zdrowia wydanym na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1844)
123456
Lp.KryteriumKategoriaOceniany warunekLiczba punktówUwagi
I.Jakość1. Personel1.1. Równoważnik co najmniej 4 etatów - lekarz specjalista w dziedzinie medycyny właściwej dla danego programu lekowego, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 146 ust. 1 pkt 2 ustawy o świadczeniach, określających warunki zawierania i realizacji umowy w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy zdrowotne (lekowe), o których mowa w obwieszczeniu Ministra Zdrowia wydanym na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych - zgłoszony do realizacji programu lekowego w oddziale szpitalnym lub poradni przyszpitalnej.20Jedna odpowiedź do wyboru
1.2. Równoważnik co najmniej 3 etatów - lekarz specjalista w dziedzinie medycyny właściwej dla danego programu lekowego, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 146 ust. 1 pkt 2 ustawy o świadczeniach, określających warunki zawierania i realizacji umowy w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy zdrowotne (lekowe), o których mowa w obwieszczeniu Ministra Zdrowia wydanym na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych - zgłoszony do realizacji programu lekowego w oddziale szpitalnym lub poradni przyszpitalnej.15
1.3. Równoważnik co najmniej 4 etatów - pielęgniarka lub położna z co najmniej dwuletnim doświadczeniem zawodowym w poradni lub oddziale szpitalnym zgłoszonych do realizacji danego programu lekowego.7Jedna odpowiedź do wyboru
1.4. Równoważnik co najmniej 4 etatów - pielęgniarka lub położna z co najmniej rocznym doświadczeniem zawodowym w poradni lub oddziale szpitalnym zgłoszonych do realizacji danego programu lekowego.5
1.5. Równoważnik co najmniej 1/2 etatu - specjalista w dziedzinie psychologii klinicznej lub psycholog kliniczny - w oddziale szpitalnym lub poradni przyszpitalnej.1
1.6. Równoważnik co najmniej 2 etatów - magister farmacji w lokalizacji.3
2. Pozostałe warunki2.1. Specjalność komórki organizacyjnej wskazana w rejestrze (część VIII kodu resortowego) zgodna ze specjalnością lekarza w dziedzinie medycyny właściwej dla danego programu lekowego, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 146 ust. 1 pkt 2 ustawy o świadczeniach, określających warunki zawierania i realizacji umowy w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy zdrowotne (lekowe), o których mowa w obwieszczeniu Ministra Zdrowia wydanym na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.6
II.Kompleksowość1. Poradnie lub oddziały1.1. Poradnia przyszpitalna oraz oddział szpitalny o specjalnościach komórek organizacyjnych wpisanych w rejestrze (część VIII kodu resortowego) zgodnych z wymaganiami określonymi dla danego programu lekowego, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 146 ust. 1 pkt 2 ustawy o świadczeniach, określających warunki zawierania i realizacji umowy w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy zdrowotne (lekowe), o których mowa w obwieszczeniu Ministra Zdrowia wydanym na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, realizujące umowę.4
1.2. Apteka szpitalna albo zakładowa - wpis w rejestrze część VIII kodu resortowego - w lokalizacji.3
2. Dostęp do badań2.1. Wykonanie wszystkich badań diagnostycznych zgodnie z wykazem badań diagnostycznych wykonywanych w ramach danego programu określonym w części B obowiązującego obwieszczenia Ministra Zdrowia wydanego na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych - w lokalizacji.6
3. Sposób wykonania umowy3.1. Realizacja świadczeń zdrowotnych będących przedmiotem umowy bez udziału podwykonawców.2
3.2. Realizacja świadczeń w rodzaju rehabilitacja lecznicza na podstawie umowy - w lokalizacji.3Dotyczy leczenia spastyczności kończyny górnej po udarze mózgu z użyciem toksyny botulinowej typu A oraz leczenia spastyczności kończyny dolnej po udarze mózgu z użyciem toksyny botulinowej typu A
III.Dostępność1. Czas pracy poradni1.1. Co najmniej 2 dni w tygodniu przez co najmniej 6 godzin dziennie.2Dotyczy czasu pracy wyodrębnionego na realizację nieonkologicznych programów lekowych
2. Organizacja udzielania świadczeń opieki zdrowotnej2.1. Realizacja w okresie 12 miesięcy poprzedzających o dwa miesiące miesiąc, w którym ogłoszono postępowanie programu lekowego w trybie ambulatoryjnym lub hospitalizacji w trybie jednodniowym, w całym okresie obowiązywania umowy w zakresie stanowiącym przedmiot postępowania w sprawie zawarcia umów - co najmniej 90%.5Jedna odpowiedź do wyboru
2.2. Realizacja w okresie 12 miesięcy poprzedzających o dwa miesiące miesiąc, w którym ogłoszono postępowanie programu lekowego w trybie ambulatoryjnym lub hospitalizacji w trybie jednodniowym, w całym okresie obowiązywania umowy w zakresie stanowiącym przedmiot postępowania w sprawie zawarcia umów - co najmniej 80%.3
IV.Cena1. Cena1.1. Cena obliczona zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 17 do rozporządzenia.Maksymalnie 5
2. Przedmiot postępowania: Programy lekowe onkologiczne, o których mowa w obowiązującym obwieszczeniu Ministra Zdrowia wydanym na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych
123456
Lp.KryteriumKategoriaOceniany warunekLiczba punktówUwagi
I.Jakość1. Personel1.1. Równoważnik co najmniej 4 etatów - lekarz specjalista w dziedzinie medycyny właściwej dla danego programu lekowego, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 146 ust. 1 pkt 2 ustawy o świadczeniach, określających warunki zawierania i realizacji umowy w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy zdrowotne (lekowe), o których mowa w obwieszczeniu Ministra Zdrowia wydanym na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych - zgłoszony do realizacji programu lekowego w oddziale szpitalnym lub poradni przyszpitalnej.18Jedna odpowiedź do wyboru
1.2. Równoważnik co najmniej 3 etatów - lekarz specjalista w dziedzinie medycyny właściwej dla danego programu lekowego, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 146 ust. 1 pkt 2 ustawy o świadczeniach, określających warunki zawierania i realizacji umowy w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy zdrowotne (lekowe), o których mowa w obwieszczeniu Ministra Zdrowia wydanym na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych - zgłoszony do realizacji programu lekowego w oddziale szpitalnym lub poradni przyszpitalnej.13
1.3. Równoważnik co najmniej 4 etatów - pielęgniarka lub położna z co najmniej dwuletnim doświadczeniem w poradni lub oddziale szpitalnym zgłoszonych do realizacji danego programu lekowego.5Jedna odpowiedź do wyboru
1.4. Równoważnik co najmniej 4 etatów - pielęgniarka lub położna z co najmniej rocznym doświadczeniem zawodowym w poradni lub oddziale szpitalnym zgłoszonych do realizacji danego programu lekowego.3
1.5. Równoważnik co najmniej 2 etatów - pielęgniarka lub położna z ukończonym kursem "Przygotowywanie i podawanie leków przeciwnowotworowych u dorosłych" lub kursem specjalistycznym "Opieka pielęgniarska nad chorymi dorosłymi w leczeniu systemowym nowotworów".1Jedna odpowiedź do wyboru
1.6. Równoważnik co najmniej 2 etatów - pielęgniarka specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa onkologicznego.2
1.7. Równoważnik co najmniej 1 etatu - pielęgniarka specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa onkologicznego1
1.8. Równoważnik co najmniej 1 etatu - pielęgniarka w trakcie specjalizacji lub po kursie kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa onkologicznego.1
1.9. Równoważnik co najmniej 1 etatu - specjalista w dziedzinie psychologii klinicznej lub psycholog kliniczny w oddziale szpitalnym lub poradni przyszpitalnej.4Jedna odpowiedź do wyboru
1.10. Równoważnik co najmniej !Δ etatu - specjalista w dziedzinie psychologii klinicznej lub psycholog kliniczny w oddziale szpitalnym lub poradni przyszpitalnej.2
1.11. Równoważnik co najmniej 1 etatu - psychoonkolog w oddziale szpitalnym lub poradni przyszpitalnej.4Jedna odpowiedź do wyboru
1.12. Równoważnik co najmniej !Δ etatu - psychoonkolog w oddziale szpitalnym lub poradni przyszpitalnej.2
1.13. Równoważnik co najmniej 2 etatów - magister farmacji - w lokalizacji.3
2. Realizacja wybranych świadczeń2.1. Przygotowywanie indywidualnych dawek leków - przygotowywanie przez farmaceutę indywidualnych dawek leków cytostatycznych zgodnie z wymogami ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2211) - w lokalizacji.2Jedna odpowiedź do wyboru
2.2. Zawarta umowa na przygotowywanie indywidualnych dawek leków cytostatycznych z apteką zorganizowaną zgodnie z wymogami ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne.1
3. Pozostałe warunki3.1. Specjalność komórki organizacyjnej wskazana w rejestrze (dział III, rubryka 8, część VIII kodu resortowego) zgodna ze specjalnością lekarza w dziedzinie medycyny właściwej dla danego programu lekowego, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 146 ust. 1 pkt 2 ustawy o świadczeniach, określających warunki zawierania i realizacji umowy w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy zdrowotne (lekowe), o których mowa w obwieszczeniu Ministra Zdrowia wydanym na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.6
II.Kompleksowość1. Poradnie lub oddziały1.1. Poradnia przyszpitalna oraz oddział szpitalny o specjalnościach komórek organizacyjnych wpisanych w rejestrze (część VIII kodu resortowego) zgodnych z wymaganiami określonymi dla danego programu lekowego, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 146 ust. 1 pkt 2 ustawy o świadczeniach, określających warunki zawierania i realizacji umowy w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy zdrowotne (lekowe), o których mowa w obwieszczeniu Ministra Zdrowia wydanym na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, realizujące umowę.4
1.2. Apteka szpitalna albo zakładowa - wpis w rejestrze część VIII kodu resortowego - w lokalizacji.3
2. Dostęp do badań2.1. Wykonanie wszystkich badań diagnostycznych zgodnie z wykazem badań diagnostycznych wykonywanych w ramach danego programu lekowego określonym w części B obowiązującego obwieszczenia Ministra Zdrowia wydanego na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych - w lokalizacji.5
3. Sposób wykonania umowy3.1. Realizacja świadczeń zdrowotnych będących przedmiotem umowy bez udziału podwykonawców.2
III.Dostępność1. Czas pracy poradni1.1. Co najmniej 2 dni w tygodniu przez co najmniej 6 godzin dziennie.2Dotyczy czasu pracy wyodrębnionego na realizację onkologicznych programów lekowych
IV.Cena1. Cena1.1. Cena obliczona zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 17 do rozporządzenia.Maksymalnie 5
b) w tabeli nr 2 "LECZENIE SZPITALNE - PROGRAMY LEKOWE - CZĘŚĆ WSPÓLNA" części II-V otrzymują brzmienie:
II. Jakość - Pozostałe warunki. Maksymalna liczba punktów 17
1234
Lp.Oceniany warunekLiczba punktówUwagi
1.Certyfikat ISO 9001 systemu zarządzania jakością.1,5
2.Certyfikat ISO 27 001 systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji.1,5
3.Certyfikat akredytacyjny przyznany zgodnie z ustawą o akredytacji na dzień rozpoczęcia obowiązywania umowy.7
4.W miejscu udzielania świadczeń jest prowadzone szkolenie specjalizacyjne lekarzy przez podmiot wpisany na listę jednostek akredytowanych do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie odpowiadającej zakresowi świadczeń objętych przedmiotem postępowania w sprawie zawarcia umów, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 146 ust. 1 pkt 2 ustawy o świadczeniach, określającymi warunki zawierania i realizacji umowy w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy zdrowotne (lekowe), o których mowa w obwieszczeniu Ministra Zdrowia wydanym na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.2
5.Świadczeniodawca prowadzi historię choroby lub historię zdrowia i choroby w postaci elektronicznej, w sposób, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 30 ustawy o prawach pacjenta, oraz wystawia recepty i skierowania co najmniej przez nanoszenie danych za pomocą wydruku.5
III. Dostępność. Maksymalna suma punktów 2
1234
Lp.Oceniany warunekLiczba punktówUwagi
1.Co najmniej jedno z pomieszczeń higieniczno-sanitarnych ogólnodostępnych przystosowane dla osób niepełnosprawnych w miejscu udzielania świadczeń.2
IV. Ciągłość. Maksymalna suma punktów 12
1234
Lp.Oceniany warunekLiczba punktówUwagi
1.Realizacja umowy w oddziale szpitalnym w profilu zgodnym z dziedziną medycyny określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 146 ust. 1 pkt 2 ustawy o świadczeniach, określających warunki zawierania i realizacji umowy w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy zdrowotne (lekowe), o których mowa w obwieszczeniu Ministra Zdrowia wydanym na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, spośród profili, o których mowa w załączniku nr 3 do rozporządzenia szpitalnego, oraz w poradni realizującej świadczenia specjalistyczne - porady spośród porad, o których mowa w załączniku nr 1 do rozporządzenia ambulatoryjnego.5
2.W dniu złożenia oferty oferent realizuje na podstawie umowy proces leczenia świadczeniobiorców w ramach danego zakresu świadczeń (programu lekowego), którego dotyczy postępowanie.2
3.W dniu złożenia oferty, nieprzerwanie od 5 lat, oferent realizuje na podstawie umowy proces leczenia świadczeniobiorców w ramach danego zakresu świadczeń (programu lekowego), którego dotyczy postępowanie.5
V. Inne. Maksymalna suma punktów 2
1234
Lp.Oceniany warunekLiczba punktówUwagi
1.Współpraca z Agencją - świadczeniodawca przekazywał w terminie dane, o których mowa w art. 31lc ust. 2 ustawy o świadczeniach, w zakresie świadczeń objętych przedmiotem postępowania - dotyczy okresu po dniu 22 lipca 2017 r.2
2.Brak ważnej pozytywnej opinii, o której mowa w art. 95d ust. 1 pkt 1 lub 2 ustawy o świadczeniach - dotyczy podmiotu leczniczego lub jednostek lub komórek organizacyjnych zakładu leczniczego podmiotu leczniczego utworzonych po dniu 29 czerwca 2016 r., lub inwestycji wszczętej po tym dniu, przy pomocy których mają być udzielane świadczenia opieki zdrowotnej objęte przedmiotem postępowania.-8
c) uchyla się tabelę nr 3 "LECZENIE SZPITALNE - PROGRAMY LEKOWE - PERSONEL";
15) w załączniku nr 15 do rozporządzenia w tabeli "LECZENIE SZPITALNE - CHEMIOTERAPIA":
a) w lp. I pkt 7 otrzymuje brzmienie:
7. Pozostałe warunki7.1. Świadczeniodawca prowadzi historię choroby w postaci elektronicznej, w sposób, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 30 ustawy o prawach pacjenta, oraz wystawia recepty i skierowania co najmniej przez nanoszenie danych za pomocą wydruku.5
7.2. Co najmniej 2 łóżka intensywnej opieki medycznej z wyodrębnioną opieką pielęgniarską, o których mowa w § 4 ust. 2 rozporządzenia szpitalnego - w miejscu udzielania świadczeń - wpisane do rejestru.2
b) w lp. II w pkt 2 "Sposób wykonywania umowy" ppkt 2.1 otrzymuje brzmienie:

"2.1. Realizacja świadczeń będących przedmiotem umowy bez udziału podwykonawców.",

c) w lp. VI:
w pkt 1 "Współpraca z Agencją" ppkt 1.1 otrzymuje brzmienie:

"1.1. Współpraca z Agencją - świadczeniodawca przekazywał w terminie dane, o których mowa w art. 31lc ust. 2 ustawy o świadczeniach, w zakresie świadczeń objętych przedmiotem postępowania - dotyczy okresu po dniu 22 lipca 2017 r.",

w pkt 2 "Opinia wojewody lub ministra właściwego do spraw zdrowia" ppkt 2.1 otrzymuje brzmienie:

"2.1. Brak ważnej pozytywnej opinii, o której mowa w art. 95d ust. 1 pkt 1 lub 2 ustawy o świadczeniach - dotyczy podmiotu leczniczego lub jednostek lub komórek organizacyjnych zakładu leczniczego podmiotu leczniczego utworzonych po dniu 29 czerwca 2016 r., lub inwestycji wszczętej po tym dniu, przy pomocy których mają być udzielane świadczenia opieki zdrowotnej objęte przedmiotem postępowania.";

16) w załączniku nr 16 do rozporządzenia w tabeli nr 1 "POMOC DORAŹNA I TRANSPORT SANITARNY" w lp. IV w pkt 1 "Współpraca z Agencją" ppkt 1.1 otrzymuje brzmienie:

"1.1. Współpraca z Agencją - świadczeniodawca przekazywał w terminie dane, o których mowa w art. 31lc ust. 2 ustawy o świadczeniach, w zakresie świadczeń objętych przedmiotem postępowania - dotyczy okresu po dniu 22 lipca 2017 r.".

§  2.  Do postępowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.
§  3.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WYKAZ SZCZEGÓŁOWYCH KRYTERIÓW WYBORU OFERT WRAZ Z WYZNACZAJĄCYMI JE WARUNKAMI ORAZ PRZYPISANĄ IM WARTOŚCIĄ W RODZAJU LECZENIE SZPITALNE

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WYKAZ SZCZEGÓŁOWYCH KRYTERIÓW WYBORU OFERT WRAZ Z WYZNACZAJĄCYMI JE WARUNKAMI ORAZ PRZYPISANĄ IM WARTOŚCIĄ W RODZAJU LECZENIE SZPITALNE - ŚWIADCZENIA WYSOKOSPECJALISTYCZNE

1 Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 1908).