Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.1054

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 czerwca 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY 1
z dnia 25 maja 2018 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach

Na podstawie art. 76 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1260, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1088 oraz z 2017 r. poz. 2060) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1:
a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) rozporządzeniu o rejestracji pojazdów - rozumie się przez to rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz. U. poz. 2355 oraz z 2018 r. poz. 893);",

b) w pkt 9 wyrazy "załączniki nr 3-6" zastępuje się wyrazami "załączniki nr 3, 8 i 9",
c) w pkt 15 wyrazy "nr 1a" zastępuje się wyrazami "nr 2",
d) w pkt 16 wyrazy "załącznik nr 2a albo nr 2b" zastępuje się wyrazami "załącznik nr 6 albo nr 7";
2) w § 14a wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"W okresie od dnia 13 listopada 2017 r. do dnia poprzedzającego dzień wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających wyjaśnianie niezgodności na zasadach określonych w art. 80bd ustawy, określony w komunikacie, o którym mowa w art. 10c ust. 2 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1273, z późn. zm.), czynności organu rejestrującego, o których mowa w:";

3) w załączniku nr 1 do rozporządzenia:
a) w § 1:
w ust. 1:
-- w pkt 2 po wyrazach "rejestracji pojazdów" dodaje się wyrazy ", albo odpowiednio oświadczenie, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 5 lub ust. 3 rozporządzenia o rejestracji pojazdów",
-- w pkt 9:
--- w lit. a wyrazy "załączniku nr 2a" zastępuje się wyrazami "załączniku nr 6",
--- w lit. b wyrazy "załączniku nr 2b" zastępuje się wyrazami "załączniku nr 7",
w ust. 6 wyrazy "§ 2 ust. 10" zastępuje się wyrazami "§ 2 ust. 8",
w ust. 7 w pkt 10 wyrazy "§ 3 ust. 3 i § 3a" zastępuje się wyrazami "§ 3 ust. 7 i § 4",
w ust. 7a w pkt 3 wyrazy "§ 3 ust. 3 i § 3a" zastępuje się wyrazami "§ 3 ust. 7 i § 4",
w ust. 8 w pkt 8 wyrazy "§ 3 ust. 3 i § 3a" zastępuje się wyrazami "§ 3 ust. 7 i § 4",
w ust. 8a w pkt 4 wyrazy "§ 3 ust. 3 i § 3a" zastępuje się wyrazami "§ 3 ust. 7 i § 4",
w ust. 8b wyrazy "§ 3 ust. 2a i 2b" zastępuje się wyrazami "§ 3 ust. 3 i 4",
w ust. 9 wyrazy "§ 4 ust. 2-3" zastępuje się wyrazami "§ 6 ust. 2-5",
b) w § 2 w ust. 1 w pkt 7:
w lit. a wyrazy "załączniku nr 2a" zastępuje się wyrazami "załączniku nr 6",
w lit. b wyrazy "załączniku nr 2b" zastępuje się wyrazami "załączniku nr 7",
c) w § 5 w ust. 4 w pkt 3 wyrazy "§ 14 ust. 1 pkt 4" zastępuje się wyrazami "§ 18 ust. 1 pkt 3 lit. c",
d) w § 5a w ust. 2 we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy "§ 3 ust. 4c" zastępuje się wyrazami "§ 3 ust. 10",
e) w § 6:
w pkt 7:
-- w lit. a wyrazy "załączniku nr 2a" zastępuje się wyrazami "załączniku nr 6",
-- w lit. b wyrazy "załączniku nr 2b" zastępuje się wyrazami "załączniku nr 7",
uchyla się pkt 9,
f) w § 7 w pkt 4 wyrazy "§ 10 ust. 3a" zastępuje się wyrazami "§ 13 ust. 5",
g) w § 10:
w ust. 1 w pkt 6 wyrazy "§ 12 ust. 3a" zastępuje się wyrazami "§ 15 ust. 6",
w ust. 2 wyrazy "§ 12 ust. 4" zastępuje się wyrazami "§ 15 ust. 5";
4) w załączniku nr 2 do rozporządzenia:
a) tytuł otrzymuje brzmienie:

"Instrukcja w sprawie czynności związanych z czasową rejestracją pojazdu z urzędu w okresie od dnia 13 listopada 2017 r. do dnia poprzedzającego dzień wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających wyjaśnianie niezgodności na zasadach określonych w art. 80bd ustawy, określony w komunikacie, o którym mowa w art. 10c ust. 2 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw",

b) w § 1:
w pkt 4 w lit. b wyrazy "§ 2 ust. 9 pkt 2" zastępuje się wyrazami "§ 2 ust. 7 pkt 2",
w pkt 5 wyrazy "§ 2 ust. 10 pkt 4" zastępuje się wyrazami "§ 2 ust. 8".
§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej - transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. poz. 101 i 176).