Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.1721

| Akt jednorazowy
Wersja od: 8 września 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 30 sierpnia 2017 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowości informacji umieszczanych w karcie rejestracyjnej i w zawiadomieniu

Na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 678 i 1475) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie szczegółowości informacji umieszczanych w karcie rejestracyjnej i w zawiadomieniu (Dz. U. poz. 846) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 23 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) nazwę sądu, który wydał postanowienie o umorzeniu postępowania wykonawczego, a w przypadku nieletniego również sygnaturę akt sprawy;";

2) po § 35 dodaje się § 35a-35c w brzmieniu:

"§ 35a. W zawiadomieniu o przywróceniu terminu do zaskarżenia orzeczenia w przedmiocie zamieszczenia danych o osobie w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym, o którym mowa w ustawie z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (Dz. U. poz. 862 i 1948), umieszcza się:

1) nazwę sądu oraz sygnaturę akt sprawy pierwszej instancji;

2) nazwę sądu, który wydał postanowienie, a w przypadku nieletniego również sygnaturę akt sprawy;

3) datę wydania postanowienia;

4) treść postanowienia, w szczególności informację, której z baz danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym dotyczy (z dostępem ograniczonym lub publicznym).

§ 35b. 1. W zawiadomieniu o uchyleniu orzeczenia w przedmiocie zamieszczenia danych o osobie w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym, o którym mowa w ustawie z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym, umieszcza się:

1) nazwę sądu oraz sygnaturę akt sprawy pierwszej instancji;

2) datę orzeczenia;

3) treść orzeczenia, w szczególności informację, której z baz danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym dotyczy (z dostępem ograniczonym lub publicznym).

2. W przypadku nieletniego w zawiadomieniu o uchyleniu orzeczenia w przedmiocie zamieszczenia danych o osobie w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym umieszcza się informacje określone w ust. 1, a także nazwę sądu orzekającego w przedmiocie uchylenia oraz sygnaturę akt sprawy.

§ 35c. W zawiadomieniu o przywróceniu terminu do złożenia wniosku o wyłączenie zamieszczenia danych w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym, o którym mowa w art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym, umieszcza się:

1) nazwę sądu oraz sygnaturę akt sprawy pierwszej instancji;

2) nazwę sądu, który wydał postanowienie;

3) datę wydania postanowienia;

4) treść postanowienia, w szczególności informację, której z baz danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym dotyczy (z dostępem ograniczonym lub publicznym).".

§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2017 r.