Zmiana rozporządzenia w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.257

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 stycznia 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 5 lutego 2019 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych

Na podstawie art. 39 ust. 4 pkt 1 i ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1053, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w załączniku nr 1 do rozporządzenia:
a)
dział "730 Nauka" otrzymuje brzmienie:

"730 Szkolnictwo wyższe i nauka 41.20, ex 42.11-42.99, 43.11-43.22, ex 43.29,

43.31, ex 43.32, 43.33-43.39, ex 43.91-43.99, ex 72.11-72.20, ex 80.20, ex 85.42, ex 85.60",

b)
uchyla się dział "803 Szkolnictwo wyższe";
2)
w załączniku nr 2 do rozporządzenia:
a)
w dziale "150 - Przetwórstwo przemysłowe" po rozdziale "15019 Wspieranie polskiego eksportu poprzez udzielanie przez Bank Gospodarstwa Krajowego kredytów eksportowych" dodaje się rozdział 15020 w brzmieniu:

"15020 Rozwój rynku oraz infrastruktury paliw alternatywnych",

b)
w dziale "600- Transport i łączność" po rozdziale "60017 Drogi wewnętrzne" dodaje się rozdział 60018 w brzmieniu:

"60018 Działalność Funduszu Dróg Samorządowych",

c)
dział "730 - Nauka" otrzymuje brzmienie:

"Dział 730 - Szkolnictwo wyższe i nauka

73007 Współpraca z zagranicą

73008 Działalność Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

73009 Działalność Narodowego Centrum Nauki

73010 Działalność organów i korporacji uczonych Polskiej Akademii Nauk

W rozdziale tym ujmuje się środki przekazywane Polskiej Akademii Nauk na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2018 r. poz. 1475, z późn. zm.), z wyłączeniem środków klasyfikowanych w rozdziałach: "73011 Działalność pomocniczych jednostek naukowych i innych jednostek organizacyjnych Polskiej Akademii Nauk" i "73095 Pozostała działalność".

73011 Działalność pomocniczych jednostek naukowych i innych jednostek organizacyjnych Polskiej Akademii Nauk

73012 Działalność Polskiej Agencji Kosmicznej

73013 Działalność w zakresie umiędzynarodowienia nauki i szkolnictwa wyższego

W rozdziale tym ujmuje się w szczególności środki dla Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.

73014 Działalność dydaktyczna i badawcza

W rozdziale tym nie ujmuje się środków na działalność dydaktyczną w zakresie związanym z obroną narodową.

73015 Działalność dydaktyczna w zakresie związanym z obroną narodową

73016 Pomoc materialna dla studentów i doktorantów

73017 Fundusz Kredytów Studenckich

73018 Programy i przedsięwzięcia ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki

73019 Działalność podmiotów funkcjonujących w obszarze nauki i szkolnictwa wyższego

73078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

73079 Pomoc zagraniczna

Rozdział ten obejmuje wydatki na pomoc zagraniczną, w szczególności dla państw rozwijających się, oraz pomoc humanitarną.

73090 Rozliczenia środków ewidencjonowanych do 2018 r. w działach "730 - Nauka" i "803 - Szkolnictwo wyższe"

73095 Pozostała działalność",

d)
w dziale "750- Administracja publiczna" po rozdziale "75027 Działalność Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego" dodaje się rozdziały 75028-75030 w brzmieniu:

"75028 Działalność Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka

75029 Działalność Polskiego Instytutu Ekonomicznego

75030 Działalność Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców",

e)
uchyla się dział "803 - Szkolnictwo wyższe",
f)
w dziale "852 - Pomoc społeczna" objaśnienia do rozdziału "85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe" otrzymują brzmienie:

"W rozdziale tym ujmuje się zasiłki, z wyłączeniem zasiłków stałych, i pomoc w naturze oraz wydatki na opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby, które rezygnują z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny.

W rozdziale tym nie uwzględnia się wydatków na zadania wynikające z programu "Posiłek w szkole i w domu", w tym m.in. na zasiłki celowe przeznaczone na zakup posiłku lub produktów żywnościowych ",

g)
w dziale "853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej" po rozdziale "85325 Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych" dodaje się rozdział 85326 w brzmieniu:

"85326 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych";

3)
w załączniku nr 3 do rozporządzenia:
a)
zdanie "Do dochodów majątkowych jednostki samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 235 ust. 3 ustawy, zalicza się paragrafy: 076-078, 080, 087, 618, 620, 625, 626, 628-634, 641-645, 651-653, 656, 661-666, 668 i 669." otrzymuje brzmienie:

"Do dochodów majątkowych jednostki samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 235 ust. 3 ustawy, zalicza się paragrafy: 076-078, 080, 087, 618, 620, 625, 626, 628-635, 641-645, 651-653, 656, 661-666, 668 i 669.",

b)
po paragrafie "024 Wpływy z opłaty recyklingowej" dodaje się paragraf 025 w brzmieniu:

"025 Danina solidarnościowa",

c)
po paragrafie "216 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci" dodaje się paragraf 217 w brzmieniu:

"217 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych",

d)
paragraf "224 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa dla państwowej instytucji kultury na dofinansowanie zadań bieżących objętych mecenatem państwa, wykonywanych w ramach programów ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego przez samorządowe instytucje kultury" wraz z objaśnieniami otrzymuje brzmienie:

"224 Dotacje celowe z budżetu państwa dla państwowej instytucji kultury na dofinansowanie zadań bieżących objętych mecenatem państwa, wykonywanych w ramach programów ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego przez samorządowe instytucje kultury

Paragraf ten obejmuje dotacje udzielane na podstawie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 9a ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1983, z późn. zm.). Powyższe objaśnienia mają także zastosowanie do paragrafów: 225, 654 i 655.",

e)
paragraf "225 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa dla państwowej instytucji kultury na dofinansowanie zadań bieżących objętych mecenatem państwa, wykonywanych w ramach programów ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych" otrzymuje brzmienie:

"225 Dotacje celowe z budżetu państwa dla państwowej instytucji kultury na dofinansowanie zadań bieżących objętych mecenatem państwa, wykonywanych w ramach programów ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych",

f)
paragraf "227 Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez uczelnię publiczną lub prowadzącą studia doktoranckie jednostkę naukową na pozostałe zadania" wraz z objaśnieniami otrzymuje brzmienie:

"227 Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez jednostki systemu szkolnictwa wyższego i nauki, zaliczane do sektora finansów publicznych

W paragrafie tym ujmuje się w szczególności dotacje z budżetu dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania określone w art. 365 pkt 3, 5 i 6 oraz art. 459 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668, z późn. zm.) ",

g)
paragraf "252 Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez uczelnię publiczną na zadania, o których mowa w art. 94 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym" wraz z objaśnieniami otrzymuje brzmienie:

"252 Subwencja z budżetu na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego i badawczego dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

W paragrafie tym ujmuje się subwencje z budżetu dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania określone w art. 365 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.",

h)
uchyla się paragraf "253 Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez jednostkę naukową",
i)
po paragrafie "634 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci" dodaje się paragraf 635 w brzmieniu:

"635 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych",

j)
paragraf "654 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa dla państwowej instytucji kultury na dofinansowanie zadań inwestycyjnych objętych mecenatem państwa, wykonywanych w ramach programów ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego przez samorządowe instytucje kultury" otrzymuje brzmienie:

"654 Dotacje celowe z budżetu państwa dla państwowej instytucji kultury na dofinansowanie zadań inwestycyjnych objętych mecenatem państwa, wykonywanych w ramach programów ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego przez samorządowe instytucje kultury",

k)
paragraf "655 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa dla państwowej instytucji kultury na dofinansowanie zadań inwestycyjnych objętych mecenatem państwa, wykonywanych w ramach programów ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych" otrzymuje brzmienie:

"655 Dotacje celowe z budżetu państwa dla państwowej instytucji kultury na dofinansowanie zadań inwestycyjnych objętych mecenatem państwa, wykonywanych w ramach programów ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych";

4)
w załączniku nr 4 do rozporządzenia:
a)
grupa wydatków:
"Dotacje i subwencje 200 do 206, 211 do 213, 216, 219 do 233, 236 do 266, 268 do 299" otrzymuje brzmienie:

"Dotacje i subwencje 200 do 206, 211 do 213, 216-218, 219 do 233, 236 do 266, 268 do 299",

"Świadczenia na rzecz osób fizycznych 302 do 305, 307, 311, 320 do 321 i 324 do 326" otrzymuje brzmienie:

"Świadczenia na rzecz osób fizycznych 302 do 305, 307, 311, 320 do 321 i 324 do 327",

"Wydatki majątkowe 601 do 603, 605 do 608, 611 do 614, 616 do 623, 625 do 634, 641 do 645, 651 do 659, 661 do 667, 669 i 680" otrzymuje brzmienie:

"Wydatki majątkowe 601 do 603, 605 do 608, 611 do 614, 616 do 623, 625 do 636, 641 do 645, 651 do 659, 661 do 667, 669 i 680",

b)
po paragrafie "216 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci" dodaje się paragrafy 217 i 218 w brzmieniu:

"217 Środki przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych

218 Środki przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych",

c)
objaśnienia do paragrafu "224 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa dla państwowej instytucji kultury na dofinansowanie zadań bieżących objętych mecenatem państwa, wykonywanych w ramach programów ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego przez samorządowe instytucje kultury" otrzymują brzmienie:

"Paragraf ten obejmuje dotacje udzielane na podstawie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 9a ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Powyższe objaśnienia mają także zastosowanie do paragrafów: 225, 654 i 655.",

d)
paragraf "226 Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni niepublicznej lub prowadzącej studia doktoranckie jednostki naukowej na pozostałe zadania" wraz z objaśnieniami otrzymuje brzmienie:

"226 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek systemu szkolnictwa wyższego i nauki niezaliczanych do sektora finansów publicznych

W paragrafie tym ujmuje się w szczególności dotacje z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, na zadania określone w art. 365 pkt 3, 5 i 6 oraz art. 459 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, niezaliczane do paragrafu 227.",

e)
paragraf "227 Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej lub prowadzącej studia doktoranckie jednostki naukowej na pozostałe zadania" wraz z objaśnieniami otrzymuje brzmienie:

"227 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek systemu szkolnictwa wyższego i nauki zaliczanych do sektora finansów publicznych

W paragrafie tym ujmuje się w szczególności dotacje z budżetu dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, na zadania określone w art. 365 pkt 3, 5 i 6 oraz art. 459 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, niezaliczane do paragrafu 226.",

f)
paragraf "250 Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni niepublicznej na zadania, o których mowa w art. 94 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym" wraz z objaśnieniami otrzymuje brzmienie:

"250 Subwencja z budżetu na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego i badawczego dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

W paragrafie tym ujmuje się subwencje z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, na zadania określone w art. 365 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, niezaliczane do paragrafu 252.",

g)
paragraf "252 Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej na zadania, o których mowa w art. 94 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym" wraz z objaśnieniami otrzymuje brzmienie:

"252 Subwencja z budżetu na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego i badawczego dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

W paragrafie tym ujmuje się subwencje z budżetu dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, na zadania określone w art. 365 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, niezaliczane do paragrafu 250",

h)
uchyla się paragraf "253 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek naukowych",
i)
paragraf "260 Dotacje z budżetu dla Funduszu Pożyczek i Kredytów Studenckich" otrzymuje brzmienie:

"260 Dotacje celowe z budżetu dla Funduszu Kredytów Studenckich",

j)
po paragrafie "326 Inne formy pomocy dla uczniów" dodaje się paragraf 327 wraz z objaśnieniami w brzmieniu:

"327 Środki Funduszu Pracy na pracownicze plany kapitałowe

"Paragraf ten obejmuje środki Funduszu Pracy przeznaczone na realizacje zadań, o których mowa w art. 31 i art. 34 ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. poz. 2215).",

k)
objaśnienia do paragrafu "405 Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy" otrzymują brzmienie:

"Paragraf ten obejmuje uposażenia zasadnicze wraz z dodatkami dla żołnierzy zawodowych, policjantów, funkcjonariuszy Straży Granicznej, funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej, funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa, funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej, funkcjonariuszy Służby Więziennej, funkcjonariuszy Straży Marszałkowskiej oraz uposażenia zasadnicze wraz z dodatkami, nagrody uznaniowe i zapomogi dla funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego",

l)
paragraf "412 Składki na Fundusz Pracy" otrzymuje brzmienie:

"412 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych",

m)
objaśnienia do paragrafu "444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych" otrzymują brzmienie:

"Paragraf ten obejmuje:

– wydatki ponoszone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1316, z późn. zm.),

– wydatki ponoszone z funduszu socjalnego tworzonego na podstawie art. 27 ustawy z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin (Dz. U. z 2017 r. poz. 2225, z późn. zm.),

– wydatki ponoszone z funduszu socjalnego tworzonego na podstawie art. 27 ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. z 2018 r. poz. 132, z późn. zm.),

– wydatki ponoszone zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967, z późn. zm.),

– wydatki ponoszone zgodnie z art. 144 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce",

n)
po paragrafie "634 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci" dodaje się paragrafy 635 i 636 w brzmieniu:

"635 Środki z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych

636 Środki z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych".

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z mocą od dnia 1 stycznia 2019 r., z wyjątkiem § 1 pkt 3 lit. b, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.