Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.1393

| Akt jednorazowy
Wersja od: 20 lipca 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 18 lipca 2018 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych

Na podstawie art. 39 ust. 4 pkt 1 i ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62, 1000 i 1366) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1053, z późn. zm.) w załączniku nr 4 do rozporządzenia:
1) zdanie "Do wydatków majątkowych jednostki samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 236 ust. 4 ustawy, zalicza się paragrafy: 601, 603, 605, 606, 613, 614, 617, 619-623, 625, 630, 656-659, 661-666, 669 i 680." otrzymuje brzmienie:

"Wymienione niżej paragrafy w jednostkach samorządu terytorialnego łączą się w następujące grupy:

Symbol grupy
Wydatki bieżące JST (art. 236 ust. 3 ustawy)
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)1400401, 402, 404 do 412, 417, 418 i 478, w połączeniu z czwartą cyfrą "0"
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)1100paragrafy wydatków bieżących niezaliczone do pozostałych grup, w połączeniu z czwartą cyfrą "0"
Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)1200200, 220, 226, 227, 231 do 233, 236, 241, 243, 248 do 259, 262 do 266, 271 do 273, 278, 280 do 283, 288 i 290, w połączeniu z czwartą cyfrą "0"
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)1300302 do 305, 307, 311, 320, 321 i 324 do 326, w połączeniu z czwartą cyfrą "0"
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)1401401, 402, 404 do 412, 417, 418 i 478, w połączeniu z czwartą cyfrą "1", "5", "7", "8"
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

(art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)

1402401, 402, 404 do 412, 417, 418 i 478, w połączeniu z czwartą cyfrą "2", "6", "9"
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z realizacją programów finansowanych środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)1403401, 402, 404 do 412, 417, 418 i 478, w połączeniu z czwartą cyfrą "3", "4"
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)1101paragrafy wydatków bieżących niezaliczone do pozostałych grup, w połączeniu z czwartą cyfrą "1", "5", "7", "8"
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)1102paragrafy wydatków bieżących niezaliczone do pozostałych grup, w połączeniu z czwartą cyfrą "2", "6", "9"
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z realizacją programów finansowanych środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)1103paragrafy wydatków bieżących niezaliczone do pozostałych grup, w połączeniu z czwartą cyfrą "3", "4"
Dotacje na zadania bieżące, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)1201200, 205, 226, 227, 231 do 233, 236, 241, 243, 248 do 259, 262 do 266, 271 do 273, 278, 280 do 283, 288 i 290, w połączeniu z czwartą cyfrą "1", "5", "7", "8"
Dotacje na zadania bieżące, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)1202200, 205, 226, 227, 231 do 233, 236, 241, 243, 248 do 259, 262 do 266, 271 do 273, 278, 280 do 283, 288 i 290, w połączeniu z czwartą cyfrą "2", "6", "9"
Dotacje na zadania bieżące, związane z realizacją programów finansowanych środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)1203200, 220, 226, 227, 231 do 233, 236, 241, 243, 248 do 259, 262 do 266, 271 do 273, 278, 280 do 283, 288 i 290, w połączeniu z czwartą cyfrą "3", "4"
Świadczenia na rzecz osób fizycznych związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)1301302 do 305, 307, 311, 320, 321 i 324 do 326, w połączeniu z czwartą cyfrą "1", "5", "7", "8"
Świadczenia na rzecz osób fizycznych związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

(art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)

1302302 do 305, 307, 311, 320, 321 i 324 do 326, w połączeniu z czwartą cyfrą "2", "6", "9"
Świadczenia na rzecz osób fizycznych, związane z realizacją programów finansowanych środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)1303302 do 305, 307, 311, 320, 321 i 324 do 326, w połączeniu z czwartą cyfrą "3", "4"
Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 ustawy)1800802 i 803

paragrafy z dowolną czwartą cyfrą

Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)1810801, 806, 807, 809 i 811 do 813 paragrafy z dowolną czwartą cyfrą
Wydatki majątkowe JST (art. 236 ust. 4 ustawy)
Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)1600605, 606, 613, 614, 617, 658, 666, 669 i 680, w połączeniu z czwartą cyfrą "0", "3", "4"
Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)1601605, 606, 613, 614, 617, 658, 666, 669 i 680, w połączeniu z czwartą cyfrą "1", "5", "7", "8"
Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)1602605, 606, 613, 614, 617, 658, 666, 669 i 680, w połączeniu z czwartą cyfrą "2", "6", "9"
Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje

i zakupy inwestycyjne

(art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)

1610619 do 623, 630, 656, 657, 659 i 661 do 665, w połączeniu z czwartą cyfrą "0", "3", "4"
Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)1611619 do 623, 625, 630, 656, 657, 659 i 661 do 665, w połączeniu z czwartą cyfrą "1", "5", "7", "8"
Wydatki o charakterze dotacyjnym na współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)1612619 do 623, 625, 630, 656, 657, 659 i 661 do 665, w połączeniu z czwartą cyfrą "2", "6", "9"
Zakup i objęcie akcji i udziałów (art. 236 ust. 4 pkt 2 ustawy)1620601

paragrafy z dowolną czwartą cyfrą

Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (art. 236 ust. 4 pkt 3 ustawy)1630603

paragrafy z dowolną czwartą cyfrą

Symbole grup 1400, 1100, 1200, 1300, 1401, 1402, 1403, 1101, 1102, 1103, 1201, 1202, 1203, 1301, 1302, 1303, 1800, 1810, 1600, 1601, 1602, 1610, 1611, 1612, 1620, 1630 mogą być stosowane przez jednostki samorządu terytorialnego na potrzeby opracowania projektów planów finansowych w zakresie określonym w odrębnych przepisach.";

2) paragraf "601 Wydatki na zakup i objęcie akcji" otrzymuje brzmienie:

"601 Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów".

§  2.  Przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem mają zastosowanie po raz pierwszy do planowania na rok 2019.
§  3.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.