Zmiana rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu oraz sposobu przekazywania danych dotyczących osób objętych... - Dz.U.2018.1801 - OpenLEX

Zmiana rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu oraz sposobu przekazywania danych dotyczących osób objętych ubezpieczeniem zdrowotnym i płatników składek, osób pobierających zasiłki przyznane na podstawie przepisów o ubezpieczeniu chorobowym lub wypadkowym, osób ubiegających się o przyznanie emerytury lub renty oraz pracowników korzystających z urlopu bezpłatnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.1801

Akt jednorazowy
Wersja od: 20 września 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1
z dnia 29 sierpnia 2018 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu oraz sposobu przekazywania danych dotyczących osób objętych ubezpieczeniem zdrowotnym i płatników składek, osób pobierających zasiłki przyznane na podstawie przepisów o ubezpieczeniu chorobowym lub wypadkowym, osób ubiegających się o przyznanie emerytury lub renty oraz pracowników korzystających z urlopu bezpłatnego

Na podstawie art. 87 ust. 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510, 1515, 1532, 1544, 1552 i 1669) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu oraz sposobu przekazywania danych dotyczących osób objętych ubezpieczeniem zdrowotnym i płatników składek, osób pobierających zasiłki przyznane na podstawie przepisów o ubezpieczeniu chorobowym lub wypadkowym, osób ubiegających się o przyznanie emerytury lub renty oraz pracowników korzystających z urlopu bezpłatnego (Dz. U. poz. 1446) wprowadza się następujące zmiany:
1)
§ 9 otrzymuje brzmienie:

"§ 9. Kasa przekazuje do centrali Funduszu następujące dane - podane w zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego, o którym mowa w art. 77 ust. 1 ustawy, dotyczące:

1) osoby podlegającej ubezpieczeniu zdrowotnemu:

a) wskazanie oddziału wojewódzkiego Funduszu,

b) nazwisko i imię,

c) datę urodzenia,

d) adres zamieszkania, a w przypadku gdy osoba ta nie ma na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania - adres czasowego miejsca pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

e) numer PESEL, a w przypadku gdy osoba ta nie posiada numeru PESEL - serię i numer dowodu osobistego, paszportu albo innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,

f) wskazanie płci,

g) kod tytułu ubezpieczenia,

h) datę powstania obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego,

i) datę zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego;

2) płatnika składek na ubezpieczenie zdrowotne:

a) numer NIP,

b) numer REGON,

c) numer PESEL lub serię i numer dowodu osobistego, paszportu albo innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, jeżeli płatnikowi składek nie nadano numerów NIP lub REGON,

d) nazwę skróconą, a w przypadku płatników składek osób fizycznych nieposiadających nazwy skróconej - imię i nazwisko.";

2)
w § 10:
a)
ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. W przypadku wygaśnięcia ubezpieczenia zdrowotnego Kasa przekazuje do centrali Funduszu następujące dane dotyczące:

1) osoby podlegającej ubezpieczeniu:

a) nazwisko i imię,

b) datę urodzenia,

c) numer PESEL, a w przypadku gdy osoba ta nie posiada numeru PESEL - serię i numer dowodu osobistego, paszportu albo innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,

d) datę wygaśnięcia obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego,

e) datę wyrejestrowania z ubezpieczenia zdrowotnego;

2) płatnika składek na ubezpieczenie zdrowotne określone w § 9 pkt 2.",

b)
w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) dane, o których mowa w § 9 pkt 1 lit. b-f;";

3)
w § 11 pkt 14 otrzymuje brzmienie:

"14) dane osoby podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego zgłaszającej członka rodziny określone w § 9 pkt 1 lit. b, c i e.";

4)
w § 12 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) osoby podlegającej ubezpieczeniu zdrowotnemu określone w § 9 pkt 1 lit. b, c i e;".

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 95).