Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.2498

| Akt jednorazowy
Wersja od: 30 grudnia 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW 1
z dnia 27 grudnia 2017 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu przekazywania informacji Narodowemu Bankowi Polskiemu przez agentów rozliczeniowych, wydawców instrumentów płatniczych oraz wydawców pieniądza elektronicznego

Na podstawie art. 14d ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2003) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 15 października 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu przekazywania informacji Narodowemu Bankowi Polskiemu przez agentów rozliczeniowych, wydawców instrumentów płatniczych oraz wydawców pieniądza elektronicznego (Dz. U. poz. 1427) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 3 w ust. 1 pkt 3-7 otrzymują brzmienie:

"3) liczba operacji dokonanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza nim przy użyciu kart płatniczych wydanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

4) liczba operacji dokonanych zbliżeniowo na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przy użyciu kart płatniczych oraz innych instrumentów umożliwiających dokonywanie płatności zbliżeniowych;

5) wartość operacji dokonanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza nim przy użyciu kart płatniczych wydanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

6) wartość operacji dokonanych zbliżeniowo na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przy użyciu kart płatniczych oraz innych instrumentów umożliwiających dokonywanie płatności zbliżeniowych;

7) liczba i wartość transakcji bezgotówkowych oraz gotówkowych wykonanych poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przy użyciu kart płatniczych wydanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;";

2) uchyla się § 6;
3) w załączniku nr 1 do rozporządzenia:
a) w formularzu ST.01:
w części "Imię i nazwisko osoby sporządzającej informację**" skreśla się odnośnik

"** Wypełnić tylko w przypadku przekazywania informacji w postaci papierowej.",

skreśla się część

"Podpis** ..............................",

b) w formularzu ST.03:
w części "Imię i nazwisko osoby sporządzającej informację*" skreśla się odnośnik

"* Wypełnić tylko w przypadku przekazywania informacji w postaci papierowej.",

skreśla się część

"Podpis* ..............................",

c) w formularzu ST.02:
w części "Imię i nazwisko osoby sporządzającej informację**" skreśla się odnośnik

"** Wypełnić tylko w przypadku przekazywania informacji w postaci papierowej.",

skreśla się część

"Podpis** ..............................",

d) w formularzu ST.04:
w części "Imię i nazwisko osoby sporządzającej informację*" skreśla się odnośnik

"* Wypełnić tylko w przypadku przekazywania informacji w postaci papierowej.",

skreśla się część

"Podpis* ..............................",

e) w formularzu ST.05:
w części "Imię i nazwisko osoby sporządzającej informację**" skreśla się odnośnik

"** Wypełnić tylko w przypadku przekazywania informacji w postaci papierowej.",

skreśla się część

"Podpis** ..............................",

f) w formularzu ST.06:
w części "Imię i nazwisko osoby sporządzającej informację**" skreśla się odnośnik

"** Wypełnić tylko w przypadku przekazywania informacji w postaci papierowej.",

skreśla się część

"Podpis** ..............................",

g) w formularzu ST.07:
w części "Imię i nazwisko osoby sporządzającej informację*" skreśla się odnośnik

"* Wypełnić tylko w przypadku przekazywania informacji w postaci papierowej.",

skreśla się część

"Podpis* ..............................",

4) w załączniku nr 2 do rozporządzenia:
a) w formularzu FN.01:
w części "Imię i nazwisko osoby sporządzającej informację*" skreśla się odnośnik

"* Wypełnić tylko w przypadku przekazywania informacji w postaci papierowej.",

skreśla się część

"Podpis* ..............................",

b) w formularzu FN.02:
w części "Imię i nazwisko osoby sporządzającej informację*" skreśla się odnośnik

"* Wypełnić tylko w przypadku przekazywania informacji w postaci papierowej.",

skreśla się część

"Podpis* ..............................",

c) w formularzu FN.03:
tytuł formularza otrzymuje brzmienie:

"Liczba operacji dokonanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza nim przy użyciu kart płatniczych wydanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej",

w części "Imię i nazwisko osoby sporządzającej informację**" skreśla się odnośnik

"** Wypełnić tylko w przypadku przekazywania informacji w postaci papierowej.",

skreśla się część

"Podpis** ..............................",

d) w formularzu FN.04:
tytuł formularza otrzymuje brzmienie:

"Liczba operacji dokonanych zbliżeniowo na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przy użyciu kart płatniczych oraz innych instrumentów umożliwiających dokonywanie płatności zbliżeniowych",

w części "Imię i nazwisko osoby sporządzającej informację*" skreśla się odnośnik

"* Wypełnić tylko w przypadku przekazywania informacji w postaci papierowej.",

skreśla się część

"Podpis* ..............................",

e) w formularzu FN.05:
tytuł formularza otrzymuje brzmienie:

"Wartość operacji dokonanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza nim przy użyciu kart płatniczych wydanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej",

w części "Imię i nazwisko osoby sporządzającej informację**" skreśla się odnośnik

"** Wypełnić tylko w przypadku przekazywania informacji w postaci papierowej.",

skreśla się część

"Podpis** ..............................",

f) w formularzu FN.06:
tytuł formularza otrzymuje brzmienie:

"Wartość operacji dokonanych zbliżeniowo na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przy użyciu kart płatniczych oraz innych instrumentów umożliwiających dokonywanie płatności zbliżeniowych",

w części "Imię i nazwisko osoby sporządzającej informację*" skreśla się odnośnik

"* Wypełnić tylko w przypadku przekazywania informacji w postaci papierowej.",

skreśla się część

"Podpis* ..............................",

g) w formularzu FN.07:
tytuł formularza otrzymuje brzmienie:

"Liczba i wartość transakcji bezgotówkowych oraz gotówkowych wykonanych poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przy użyciu kart płatniczych wydanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej",

w części "Imię i nazwisko osoby sporządzającej informację**" skreśla się odnośnik

"** Wypełnić tylko w przypadku przekazywania informacji w postaci papierowej.",

skreśla się część

"Podpis** ..............................",

h) w formularzu FN.08:
w części "Imię i nazwisko osoby sporządzającej informację*" skreśla się odnośnik

"* Wypełnić tylko w przypadku przekazywania informacji w postaci papierowej.",

skreśla się część

"Podpis* ..............................",

i) w formularzu FN.09:
w części "Imię i nazwisko osoby sporządzającej informację*" skreśla się odnośnik

"* Wypełnić tylko w przypadku przekazywania informacji w postaci papierowej.",

skreśla się część

"Podpis* ..............................",

j) w formularzu FN.10:
w części "Imię i nazwisko osoby sporządzającej informację**" skreśla się odnośnik

"** Wypełnić tylko w przypadku przekazywania informacji w postaci papierowej.",

skreśla się część

"Podpis** ..............................",

k) w formularzu FN.11:
w części "Imię i nazwisko osoby sporządzającej informację*" skreśla się odnośnik

"* Wypełnić tylko w przypadku przekazywania informacji w postaci papierowej.",

skreśla się część

"Podpis* ..............................",

l) w formularzu FN.12:
w części "Imię i nazwisko osoby sporządzającej informację*" skreśla się odnośnik

"* Wypełnić tylko w przypadku przekazywania informacji w postaci papierowej.",

skreśla się część

"Podpis* ..............................",

m) w formularzu FN.13:
w części "Imię i nazwisko osoby sporządzającej informację**" skreśla się odnośnik

"** Wypełnić tylko w przypadku przekazywania informacji w postaci papierowej.",

skreśla się część

"Podpis** ..............................",

n) w formularzu FN.14:
w części "Imię i nazwisko osoby sporządzającej informację*" skreśla się odnośnik

"* Wypełnić tylko w przypadku przekazywania informacji w postaci papierowej.",

skreśla się część

"Podpis* ..............................",

o) w formularzu FN.15:
w części "Imię i nazwisko osoby sporządzającej informację*" skreśla się odnośnik

"* Wypełnić tylko w przypadku przekazywania informacji w postaci papierowej.",

skreśla się część

"Podpis* ..............................",

p) w formularzu FN.16:
w części "Imię i nazwisko osoby sporządzającej informację**" skreśla się odnośnik

"** Wypełnić tylko w przypadku przekazywania informacji w postaci papierowej.",

skreśla się część

"Podpis** ..............................",

q) w formularzu FN.17:
w części "Imię i nazwisko osoby sporządzającej informację*" skreśla się odnośnik

"* Wypełnić tylko w przypadku przekazywania informacji w postaci papierowej.",

skreśla się część

"Podpis* ..............................",

r) w formularzu FN.18:
odnośnik do formularza FN.19 otrzymuje brzmienie:

"* W przypadku wypełnienia pozycji "na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - Transakcje dokonane instrumentami płatniczymi wydanymi przez zagranicznych dostawców usług płatniczych" należy wypełnić formularz FN.19",

w części "Imię i nazwisko osoby sporządzającej informację**" skreśla się odnośnik

"** Wypełnić tylko w przypadku przekazywania informacji w postaci papierowej.",

skreśla się część

"Podpis** ..............................",

s) w formularzu FN.19:
w części "Imię i nazwisko osoby sporządzającej informację**" skreśla się odnośnik

"** Wypełnić tylko w przypadku przekazywania informacji w postaci papierowej.",

skreśla się część

"Podpis** ..............................",

t) w formularzu FN.20:
w części "Imię i nazwisko osoby sporządzającej informację*" skreśla się odnośnik

"* Wypełnić tylko w przypadku przekazywania informacji w postaci papierowej.",

skreśla się część

"Podpis* ..............................",

5) w załączniku nr 3 do rozporządzenia:
a) w formularzu IN.01:
w części "Imię i nazwisko osoby sporządzającej informację*" skreśla się odnośnik

"* Wypełnić tylko w przypadku przekazywania informacji w postaci papierowej.",

skreśla się część

"Podpis* ..............................",

b) w formularzu IN.02:
w części "Imię i nazwisko osoby sporządzającej informację*" skreśla się odnośnik

"* Wypełnić tylko w przypadku przekazywania informacji w postaci papierowej.",

skreśla się część

"Podpis* ..............................",

c) w formularzu IN.03:
w części "Imię i nazwisko osoby sporządzającej informację**" skreśla się odnośnik

"** Wypełnić tylko w przypadku przekazywania informacji w postaci papierowej.",

skreśla się część

"Podpis** ..............................",

d) w formularzu IN.04:
w części "Imię i nazwisko osoby sporządzającej informację*" skreśla się odnośnik

"* Wypełnić tylko w przypadku przekazywania informacji w postaci papierowej.",

skreśla się część

"Podpis* ..............................",

e) w formularzu IN.05:
w części "Imię i nazwisko osoby sporządzającej informację*" skreśla się odnośnik

"* Wypełnić tylko w przypadku przekazywania informacji w postaci papierowej.",

skreśla się część

"Podpis* ..............................",

6) w załączniku nr 4 do rozporządzenia:
a) w formularzu PD.01:
w części "Imię i nazwisko osoby sporządzającej informację*" skreśla się odnośnik

"* Wypełnić tylko w przypadku przekazywania informacji w postaci papierowej.",

skreśla się część

"Podpis* ..............................",

b) w formularzu PD.02:
w części "Imię i nazwisko osoby sporządzającej informację*" skreśla się odnośnik

"* Wypełnić tylko w przypadku przekazywania informacji w postaci papierowej.",

skreśla się część

"Podpis* ..............................",

c) w formularzu PD.03:
w części "Imię i nazwisko osoby sporządzającej informację**" skreśla się odnośnik

"** Wypełnić tylko w przypadku przekazywania informacji w postaci papierowej.",

skreśla się część

"Podpis** ..............................",

d) w formularzu PD.04:
w części "Imię i nazwisko osoby sporządzającej informację*" skreśla się odnośnik

"* Wypełnić tylko w przypadku przekazywania informacji w postaci papierowej.",

skreśla się część

"Podpis* ..............................",

e) w formularzu PD.05:
w części "Imię i nazwisko osoby sporządzającej informację*" skreśla się odnośnik

"* Wypełnić tylko w przypadku przekazywania informacji w postaci papierowej.",

skreśla się część

"Podpis* ..............................",

§  2.  Przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, stosuje się po raz pierwszy do informacji kwartalnych za IV kwartał 2017 r.
§  3.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Rozwoju i Finansów kieruje działem administracji rządowej - instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju i Finansów (Dz. U. poz. 2331).