Zmiana rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i... - Dz.U.2021.2087 - OpenLEX

Zmiana rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.2087

Akt jednorazowy
Wersja od: 19 listopada 2021 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 10 listopada 2021 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Na podstawie art. 4 ust. 6 ustawy z dnia 9 maja 2008 r. o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 1505) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. poz. 187, z późn. zm. 1 ) wprowadza się następujące zmiany:
1)
po § 13xa dodaje się § 13xb w brzmieniu:

"§ 13xb. W 2021 r. wniosek o oszacowanie szkód, o którym mowa w § 13x ust. 6, składa się do dnia 30 listopada.";

2)
po § 13zc dodaje się § 13zca w brzmieniu:

"§ 13zca. W 2021 r. komisja, o której mowa w § 5 ust. 5, składa protokół oszacowania szkód wojewodzie właściwemu ze względu na miejsce powstania tych szkód w przypadku, o którym mowa w § 5 ust. 7 pkt 3 lit. c, nie później niż do dnia 31 grudnia.";

3)
w § 13zj:
a)
w ust. 1:
we wprowadzeniu do wyliczenia po liczbie "2021" dodaje się wyrazy

"i 2022",

w pkt 3 i 4 wyrazy "2019 r. lub w 2020 r." zastępuje się wyrazami "latach 2018-2020",
b)
ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Pomoc, o której mowa w ust. 1, jest przyznawana w drodze decyzji administracyjnej kierownika biura powiatowego Agencji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę producenta rolnego na jego wniosek złożony:

1) do dnia 15 sierpnia 2021 r. lub

2) w terminie wskazanym przez ministra właściwego do spraw rolnictwa w ogłoszeniu, o którym mowa w ust. 3a

- na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję na jej stronie internetowej.",

c)
po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

"3a. Minister właściwy do spraw rolnictwa może ogłosić w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu dodatkowy termin składania wniosków o udzielenie pomocy, o której mowa w ust. 1.",

d)
w ust. 5 w pkt 4 oraz w ust. 6 w pkt 2 wyrazy "2019 r. lub w 2020 r." zastępuje się wyrazami "latach 2018-2020",
e)
w ust. 7 w pkt 2 we wprowadzeniu do wyliczenia po wyrazie "mleka" dodaje się wyrazy

"w 2018 r.,",

f)
ust. 11 otrzymuje brzmienie:

"11. W przypadku gdy ze złożonych wniosków, o których mowa w ust. 3 pkt 1, wynika, że zapotrzebowanie na pomoc, o której mowa w ust. 1, przekracza łącznie kwotę 7,5 mln zł, do obliczenia wysokości tej pomocy stosuje się współczynnik korygujący. Współczynnik korygujący stanowi iloraz kwoty 7,5 mln zł i kwoty stanowiącej zapotrzebowanie na pomoc, o której mowa w ust. 1, obliczonej na podstawie danych zawartych w złożonych wnioskach, o których mowa w ust. 3 pkt 1, oraz jest ustalany z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.",

g)
po ust. 11 dodaje się ust. 11a w brzmieniu:

"11a. W przypadku gdy ze złożonych wniosków, o których mowa w ust. 3 pkt 2, wynika, że zapotrzebowanie na pomoc, o której mowa w ust. 1, przekracza łącznie kwotę 12,5 mln zł, do obliczenia wysokości tej pomocy stosuje się współczynnik korygujący. Współczynnik korygujący stanowi iloraz kwoty 12,5 mln zł i kwoty stanowiącej zapotrzebowanie na pomoc, o której mowa w ust. 1, obliczonej na podstawie danych zawartych w złożonych wnioskach, o których mowa w ust. 3 pkt 2, oraz jest ustalany z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.".

Do postępowań w sprawach o przyznanie pomocy, o której mowa w § 13zj ust. 1 rozporządzenia zmienianego w § 1, wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia ostateczną decyzją, stosuje się przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 230, 1345, 1346, 1608 i 2089, z 2016 r. poz. 170, 1455 i 1912, z 2017 r. poz. 166, 1479, 1640, 1818 i 2147, z 2018 r. poz. 303, 1428, 1483 i 2025, z 2019 r. poz. 157, 1323 i 1779, z 2020 r. poz. 18, 733, 1009, 1258, 1375, 1728, 1932, 2058, 2164, 2224 i 2354 oraz z 2021 r. poz. 926, 1311, 1387, 1528 i 1698.