Zmiana rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.2354

Akt jednorazowy
Wersja od: 28 grudnia 2020 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 23 grudnia 2020 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Na podstawie art. 4 ust. 6 ustawy z dnia 9 maja 2008 r. o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 1505) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. poz. 187, z późn. zm. 1 ) w § 13zd w ust. 11 liczbę "175 mln" zastępuje się liczbą "221 803 tys.".
Do postępowań w sprawach o przyznanie pomocy, o której mowa w § 13zd ust. 1 rozporządzenia zmienianego w § 1, wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia ostateczną decyzją, stosuje się przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 230, 1345, 1346, 1608 i 2089, z 2016 r. poz. 170, 1455 i 1912, z 2017 r. poz. 166, 1479, 1640, 1818 i 2147, z 2018 r. poz. 303, 1428, 1483 i 2025, z 2019 r. poz. 157, 1323 i 1779 oraz z 2020 r. poz. 18, 733, 1009, 1258, 1375, 1728, 1932, 2058, 2164 i 2224.