Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.157

| Akt jednorazowy
Wersja od: 25 stycznia 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 24 stycznia 2019 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Na podstawie art. 4 ust. 6 ustawy z dnia 9 maja 2008 r. o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. z 2017 r. poz. 2137 oraz z 2018 r. poz. 1669, 2073 i 2212) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. poz. 187, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 13e:
a) w ust. 1 po wyrazach "Agencja udziela" skreśla się wyraz "corocznie",
b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

"5. Wysokość pomocy, o której mowa w ust. 1, nie może przekroczyć:

1) 75% wydatków, o których mowa w ust. 3, na gospodarstwo i równowartości w złotych kwoty 15 000 euro ustalonej zgodnie z art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej - w przypadku gdy wniosek, o którym mowa w ust. 6, został złożony w 2018 r.;

2) 50% wydatków, o których mowa w ust. 3, na gospodarstwo - w przypadku gdy wniosek, o którym mowa w ust. 6, został złożony po 2018 r.";

2) w § 13r:
a) w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"W 2018 i 2019 r. Agencja udziela pomocy finansowej na realizację innych zadań wynikających z polityki państwa w zakresie rolnictwa i rozwoju wsi, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 6, producentowi rolnemu:",

b) po ust. 11 dodaje się ust. 11a w brzmieniu:

"11a. Łączna wysokość pomocy udzielanej zgodnie z przepisami, o których mowa w ust. 2 pkt 2, nie może przekroczyć równowartości w złotych kwoty 15 000 euro ustalonej zgodnie z art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.";

3) w § 13t:
a) w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"W 2018 i 2019 r. Agencja udziela pomocy finansowej na realizację innych zadań wynikających z polityki państwa w zakresie rolnictwa i rozwoju wsi, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 6, producentowi rolnemu:",

b) po ust. 11 dodaje się ust. 11a w brzmieniu:

"11a. Łączna wysokość pomocy udzielanej zgodnie z przepisami, o których mowa w ust. 2 pkt 1, nie może przekroczyć równowartości w złotych kwoty 15 000 euro ustalonej zgodnie z art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.".

§  2.  Do postępowań w sprawach o przyznanie pomocy, o której mowa w § 13e ust. 1, § 13r ust. 1 oraz § 13t ust. 1 rozporządzenia zmienianego w § 1, wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, stosuje się przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.
§  3.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.