Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.1428

| Akt jednorazowy
Wersja od: 24 lipca 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 11 lipca 2018 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Na podstawie art. 4 ust. 6 ustawy z dnia 9 maja 2008 r. o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. z 2017 r. poz. 2137) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. poz. 187, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 5:
a) w ust. 2 w pkt 2 lit. a otrzymuje brzmienie:

"a) wynoszą powyżej 30% średniej rocznej produkcji rolnej, o której mowa w pkt 1, lub gdy szkoda przekracza kwotę 3350 zł - w przypadku szkód w środku trwałym,",

b) w ust. 8 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) informację o powierzchni upraw rolnych w danym sezonie wegetacyjnym, w tym powierzchni upraw rolnych w dniu wystąpienia szkód;",

c) po ust. 11 dodaje się ust. 11a w brzmieniu:

"11a. Oprocentowanie kredytów bankowych, o których mowa w ust. 1 pkt 1, może być zmienne i nie może wynosić więcej niż stopa referencyjna WIBOR ustalana dla pożyczek na rynku międzybankowym udzielanych na okres 3 miesięcy (WIBOR 3M), zaokrąglona do drugiego miejsca po przecinku, powiększona nie więcej niż o 3,5 punktu procentowego",

d) ust. 12-14 otrzymuj ą brzmienie:

"12. Przy ustalaniu wysokości oprocentowania stosuje się stopę referencyjną WIBOR 3M, ogłaszaną na ostatni dzień roboczy drugiego miesiąca kwartału, która podlega zmianom w okresie kredytowania zgodnie z wysokością stopy referencyjnej WIBOR 3M ogłaszaną w ostatnim dniu roboczym drugiego miesiąca poprzedzającego każdy następny kwartał.

13. Oprocentowanie należne bankowi jest płacone, z zastrzeżeniem ust. 14, przez:

1) kredytobiorcę - w wysokości 0,5% - w przypadku kredytów bankowych na sfinansowanie kosztów wznowienia produkcji oraz kosztów odtworzenia środków trwałych po wystąpieniu szkód, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 3, jeżeli w dniu wystąpienia tych szkód co najmniej 50% powierzchni upraw rolnych, z wyłączeniem łąk i pastwisk, lub co najmniej 50% liczby zwierząt gospodarskich w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej było ubezpieczonych co najmniej od jednego z ryzyk, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 3;

2) Agencję - w pozostałej części.

14. Wysokość oprocentowania płaconego przez kredytobiorcę stanowi różnicę pomiędzy wysokością należnego bankowi oprocentowania i wysokością połowy oprocentowania płaconego przez Agencję, jeżeli w dniu wystąpienia szkód, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 3, co najmniej 50% powierzchni upraw rolnych, z wyłączeniem łąk i pastwisk, lub co najmniej 50% liczby zwierząt gospodarskich w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej nie było ubezpieczonych co najmniej od jednego z ryzyk, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 3.";

2) w § 7:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Kredyty bankowe objęte pomocą, o której mowa w § 3-6, § 13g, § 13h i § 13q, są udzielane przez banki w ramach przyznanych tym bankom limitów finansowych.",

b) w ust. 4 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) warunki kredytowania, w tym określenie wysokości opłat i prowizji na rzecz banku związanych z kredytem bankowym, w tym pobieranych od czynności bankowych w okresie kredytowania, których wysokość nie może przekroczyć 2% kwoty udzielonego kredytu, z tym że w przypadku kredytów bankowych, o których mowa w § 13q, wysokość opłat i prowizji na rzecz banku związanych z kredytem bankowym, w tym pobieranych od czynności bankowych w okresie kredytowania, nie może przekroczyć 1,5% kwoty udzielonego kredytu;";

3) w § 13e:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Agencja udziela corocznie pomocy finansowej na realizację innych zadań wynikających z polityki państwa w zakresie rolnictwa i rozwoju wsi, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 6, producentowi rolnemu w rozumieniu przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, który prowadzi gospodarstwo w rozumieniu art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, w którym są utrzymywane zwierzęta gospodarskie z gatunku świnia (Sus scrofa).",

b) w ust. 3 wyrazy "od dnia wprowadzenia programu bioasekuracji do dnia złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 6, " zastępuje się wyrazami "w danym roku kalendarzowym",
c) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

"5. Wysokość pomocy, o której mowa w ust. 1, nie może przekroczyć:

1) w 2018 r.-75%,

2) w kolejnych latach - 50%

– wydatków, o których mowa w ust. 3, na gospodarstwo.";

4) w § 13o:
a) w ust. 1 w pkt 3 skreśla się wyrazy, " której nadano numer na podstawie ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz. U. z 2017 r. poz. 546), zwanej dalej "ustawą",",
b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Ilekroć w niniejszym paragrafie jest mowa o siedzibie stada producenta świń, rozumie się przez to wszystkie siedziby stad tego producenta położone na obszarze kwalifikującym się do pomocy, o którym mowa w ust. 1 pkt 3 ",

c) w ust. 9 w pkt 3 po wyrazie "ustawy" dodaje się wyrazy "z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt";
5) po § 13o dodaje się § 13p i 13q w brzmieniu:

"§ 13p. 1. Agencja udziela pomocy finansowej na realizację innych zadań wynikających z polityki państwa w zakresie rolnictwa i rozwoju wsi, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 6, producentowi świń:

1) któremu został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności;

2) który w związku z obowiązującym zakazem utrzymywania w gospodarstwie świń lub ich wprowadzenia do gospodarstwa, wydanym w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na podstawie art. 44 ust. 1 pkt 9, art. 45 ust. 1 pkt 3a, art. 46 ust. 3 pkt 3a, art. 47 ust. 1 lub art. 48b ust. 1 pkt 2 lub ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, zaprzestał produkcji świń.

2. Pomoc, o której mowa w ust. 1, jest udzielana do wysokości środków przewidzianych na realizację tej pomocy w planie finansowym Agencji na dany rok kalendarzowy.

3. Pomoc, o której mowa w ust. 1, jest udzielana za okres obowiązywania zakazu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, i wypłacana jest za dany rok, nie później niż do dnia 15 stycznia roku następnego.

4. Pomoc, o której mowa w ust. 1, jest przyznawana w drodze decyzji kierownika biura powiatowego Agencji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta świń, na wniosek tego producenta świń złożony na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję na jej stronie internetowej.

5. Wniosek zawiera co najmniej:

1) imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres producenta świń ubiegającego się o pomoc;

2) numer identyfikacji podatkowej (NIP) lub numer ewidencyjny powszechnego elektronicznego systemu ewidencji ludności (numer PESEL) producenta świń ubiegającego się o pomoc, a w przypadku gdy producent ten nie posiada obywatelstwa polskiego - numer paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość tego producenta;

3) numer siedziby stada producenta świń ubiegającego się o pomoc nadany zgodnie z przepisami ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt; przez siedzibę stada producenta świń rozumie się wszystkie siedziby stad tego producenta;

4) zgodę, o której mowa w ust. 9 - w przypadku gdy gospodarstwo jest przedmiotem współposiadania.

6. Kwota pomocy, o której mowa w ust. 1, stanowi iloczyn średniej rocznej liczby świń utrzymywanych w gospodarstwie w okresie 12 miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym został wprowadzony zakaz, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, jednak nie więcej niż 50 sztuk dla jednego producenta świń, i kwoty 0,36 zł oraz liczby dni w danym roku kalendarzowym obowiązywania zakazu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2.

7. Średnią roczną liczbę świń, o której mowa w ust. 6, ustala się jako iloraz sumy świń utrzymywanych w gospodarstwie w ostatnim dniu każdego miesiąca z 12 miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym wprowadzono zakaz, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, i liczby miesięcy, przez które świnie były utrzymywane w gospodarstwie.

8. Średnią roczną liczbę świń, o której mowa w ust. 6, ustala się na podstawie danych zawartych w rejestrze zwierząt gospodarskich i siedzib stad tych zwierząt, o którym mowa w ustawie z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt.

9. Jeżeli gospodarstwo, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, jest przedmiotem współposiadania, pomoc jest udzielana temu ze współposiadaczy, co do którego pozostali współposiadacze wyrazili pisemną zgodę.

10. Pomoc, o której mowa w ust. 1, nie przysługuje producentowi świń do świń:

1) do których otrzymał pomoc, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie realizacji przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zadań związanych z ustanowieniem nadzwyczajnej pomocy dostosowawczej dla producentów mleka i rolników w innych sektorach hodowlanych, lub

2) do których przyznano mu pomoc, o której mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie realizacji przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zadań związanych z ustanowieniem środka nadzwyczajnego polegającego na udzieleniu pomocy posiadaczom świń utrzymującym nie więcej niż 50 świń (Dz. U. poz. 2272), lub

3) do których przyznano mu rekompensatę za nieprzerwane nieutrzymywanie świń w gospodarstwie, o której mowa w art. 57g ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt;

4) do których przyznano mu pomoc finansową ze środków krajowych, odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia lub odszkodowanie na podstawie decyzji powiatowego lekarza weterynarii nakazującej zabicie świń lub poddanie ich ubojowi, lub

5) które producent świń sprzedał w ramach działalności w zakresie:

a) organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów zwierząt, o której mowa w art. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, lub

b) obrotu zwierzętami, z wyjątkiem obrotu prowadzonego w ramach działalności rolniczej w rozumieniu przepisów prawa działalności gospodarczej, pośrednictwa w tym obrocie lub skupu zwierząt, o której mowa w art. 1 pkt 1 lit. c ustawy wymienionej w pkt 1, lub

c) prowadzenia miejsc gromadzenia zwierząt, o której mowa w art. 1 pkt 1 lit. e ustawy wymienionej w pkt 1, lub

d) prowadzenia rzeźni, lub

e) prowadzenia zakładu przetwórczego w rozumieniu pkt 58 załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 142/2011 z dnia 25 lutego 2011 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 określającego przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, oraz w sprawie wykonania dyrektywy Rady 97/78/WE w odniesieniu do niektórych próbek i przedmiotów zwolnionych z kontroli weterynaryjnych na granicach w myśl tej dyrektywy, lub

f) prowadzenia spalarni w rozumieniu pkt 56 załącznika I do rozporządzenia Komisji wymienionego w lit. e.

§ 13q. 1. W 2018 r. Agencja udziela pomocy finansowej na realizację innych zadań wynikających z polityki państwa w zakresie rolnictwa i rozwoju wsi, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 6, producentowi rolnemu w rozumieniu przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, który z prowadzonej produkcji rolnej uzyskał w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku o udzielenie kredytu bankowego co najmniej 10 000 zł ze sprzedaży produktów rolnych wytworzonych w ramach działalności w zakresie rolnictwa określonej w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

2. Pomoc, o której mowa w ust. 1, polega na stosowaniu przez okres nie dłuższy niż 4 lata dopłat do oprocentowania kredytów bankowych zaciągniętych na zakup:

1) nawozów mineralnych, środków ochrony roślin lub pasz;

2) kwalifikowanego materiału siewnego zbóż, rzepaku, kukurydzy, lnu, roślin motylkowych grubonasiennych i drobnonasiennych, rzepiku ozimego, gorczycy, traw, buraków cukrowych i pastewnych, sadzeniaków ziemniaka, nasion warzyw lub kwalifikowanego materiału szkółkarskiego do nowych nasadzeń i odnowień;

3) hodowlanych jałówek, loszek, owiec maciorek, kózek lub rozpłodników buhajów, knurów, tryków, kozłów i ogierów, z wyłączeniem zakupu na eksport;

4) pszczelich matek użytkowych lub reprodukcyjnych.

3. Kwoty kredytów bankowych objęte pomocą, o której mowa w ust. 1, nie mogą wynosić więcej niż kwota pomocy państwa w ramach dostępnego w dniu udzielania kredytu bankowego dla podmiotu prowadzącego gospodarstwo rolne trzyletniego limitu pomocy de minimis w rolnictwie.

4. Do ustalania wysokości oprocentowania kredytów bankowych, o których mowa w ust. 1, stosuje się przepisy § 5 ust. 11a i 12.

5. Oprocentowanie należne bankowi jest płacone przez:

1) kredytobiorcę - w wysokości 2%;

2) Agencję - w pozostałej części.

6. Do wniosku o udzielenie kredytu bankowego, do którego jest stosowana pomoc, o której mowa w ust. 1, dołącza się kopie faktur VAT lub faktur VAT RR potwierdzających sprzedaż produktów rolnych z gospodarstwa rolnego w roku poprzedzającym rok złożenia tego wniosku.

7. Dopłaty, o których mowa w ust. 2:

1) podlegają zwrotowi, a następne nie przysługują, w tej części, w jakiej kredytobiorca:

a) wykorzystał kredyt bankowy niezgodnie z przeznaczeniem wskazanym w umowie kredytu,

b) nie udokumentował, w terminie 3 miesięcy od dnia pobrania środków finansowych z rachunku kredytowego, wydatków poniesionych ze środków kredytu fakturą, rachunkiem wystawionym zgodnie z odrębnymi przepisami lub innymi dowodami wpłaty, w tym dokonanymi na podstawie umowy sprzedaży;

2) nie przysługują, a już udzielone nie podlegają zwrotowi od dnia trwałego zaprzestania przez kredytobiorcę działalności rolniczej przed upływem okresu kredytowania lub trwałego zaprzestania spłaty kredytu bankowego i odsetek.

8. Pomoc, o której mowa w ust. 1, ma charakter pomocy de minimis w rolnictwie i jest udzielana zgodnie z przepisami rozporządzenia nr 1408/2013 oraz przepisami o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.".

§  2.  Pomoc, o której mowa w § 13p ust. 1 rozporządzenia zmienianego w § 1, może być udzielana od dnia ogłoszenia pozytywnej decyzji Komisji Europejskiej o zgodności ze wspólnym rynkiem pomocy publicznej określonej w tym przepisie.
§  3.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.