Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.1479

| Akt jednorazowy
Wersja od: 2 sierpnia 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 1 sierpnia 2017 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Na podstawie art. 4 ust. 6 ustawy z dnia 9 maja 2008 r. o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 1512 i 2048 oraz z 2017 r. poz. 624) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. poz. 187, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 13:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Agencja udziela pomocy finansowej na realizację innych zadań wynikających z polityki państwa w zakresie rolnictwa i rozwoju wsi, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 6, dla producentów rolnych, którym został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, w których gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej powstały szkody w wysokości co najmniej 70% danej uprawy na powierzchni występowania tej uprawy lub szkody powstały na powierzchni co najmniej 70% upraw w szklarniach i tunelach foliowych, spowodowane wystąpieniem niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 3.",

b) w ust. 6:
w pkt 1 lit. a otrzymuje brzmienie:

"a) kopię protokołu oszacowania szkód, o którym mowa w § 5 ust. 5, zawierającego informacje o powierzchni upraw, w których powstały szkody w wysokości co najmniej 70%, lub informacje o powierzchni upraw w szklarniach i tunelach foliowych, na której powstały szkody co najmniej na 70% powierzchni tych upraw,",

w pkt 2 lit. a otrzymuje brzmienie:

"a) kopię protokołu oszacowania szkód, o którym mowa w § 5 ust. 5, zawierającego informacje o powierzchni upraw, w których powstały szkody w wysokości co najmniej 70%, lub informacje o powierzchni upraw w szklarniach i tunelach foliowych, na której powstały szkody co najmniej na 70% powierzchni tych upraw,",

c) ust. 8 otrzymuje brzmienie:

"8. Termin składania wniosków, o których mowa w ust. 4, oraz wysokość stawki pomocy, o której mowa w ust. 7, wraz ze wskazaniem niekorzystnego zjawiska atmosferycznego, wskutek którego powstała szkoda objęta pomocą, o której mowa w ust. 1, minister właściwy do spraw rolnictwa ogłasza w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu, z tym że wysokość stawki ogłasza najpóźniej 14 dni przed rozpoczęciem terminu składania wniosków o przyznanie pomocy.";

2) po § 13k dodaje się § 13l w brzmieniu:

"§ 13l. 1. W 2017 r. i 2018 r. Agencja udziela pomocy finansowej na realizację innych zadań wynikających z polityki państwa w zakresie rolnictwa i rozwoju wsi, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 6, producentowi świń:

1) któremu został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności,

2) będącemu mikroprzedsiębiorstwem, małym albo średnim przedsiębiorstwem w rozumieniu załącznika nr 1 do rozporządzenia nr 702/2014,

3) który utrzymywał świnie w siedzibie stada, której nadano numer na podstawie ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz. U. z 2017 r. poz. 546), zwanej dalej "ustawą", położonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na obszarze:

a) wymienionym w części II lub III załącznika do decyzji wykonawczej Komisji 2014/709/UE z dnia 9 października 2014 r. w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich i uchylającej decyzję wykonawczą 2014/178/UE (Dz. Urz. UE L 295 z 11.10.2014, str. 63, z późn. zm.), zwanej dalej "decyzją 2014/709/UE", lub

b) zapowietrzonym lub zagrożonym w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń, ustanowionym zgodnie z przepisami o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt

- zwanemu dalej "producentem świń", który sprzedał te świnie z przeznaczeniem do uboju.

2. Ilekroć w przepisach rozporządzenia jest mowa o siedzibie stada producenta świń, rozumie się przez to wszystkie siedziby stad tego producenta położone na obszarze kwalifikującym się do pomocy, o którym mowa w ust. 1 pkt 3.

3. Pomoc, o której mowa w ust. 1, jest udzielana producentowi świń do świń:

1) których sprzedaż z przeznaczeniem do uboju nastąpiła od dnia:

a) w którym obszar, na którym jest położona siedziba stada producenta świń, został określony na podstawie przepisów o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt lub na podstawie przepisów Unii Europejskiej jako obszar zapowietrzony lub zagrożony w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń, jednak nie wcześniej niż 1 lipca 2017 r. i nie później niż w terminie 30 dni od dnia wyłączenia tego obszaru z obszaru zapowietrzonego lub zagrożonego w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń lub

b) 1 lipca 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r., nie wcześniej jednak niż od dnia, w którym obszar, na którym jest położona siedziba stada producenta świń, został objęty obszarem wymienionym w części II lub III załącznika znajdującym się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, i nie później niż w terminie 30 dni od dnia, w którym obszar znajdujący się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na którym jest położona siedziba stada producenta świń, został wyłączony z części II lub III załącznika do decyzji 2014/709/UE oraz

2) które producent świń utrzymywał w siedzibie stada, o której mowa w ust. 1 pkt 3, nie krócej niż przez 60 dni bezpośrednio przed dniem ich sprzedaży z przeznaczeniem do uboju, oraz

3) których sprzedaż oraz ubój zostały wpisane do rejestru zwierząt gospodarskich oznakowanych i siedzib stad tych zwierząt.

4. Pomoc, o której mowa w ust. 1, nie przysługuje producentowi świń do świń:

1) do których producent świń otrzymał pomoc, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem nadzwyczajnej pomocy dostosowawczej dla producentów mleka i rolników w innych sektorach hodowlanych (Dz. U. poz. 499 i 1328), lub

2) do których przyznano mu pomoc finansową ze środków krajowych, przyznano odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia lub odszkodowanie na podstawie decyzji powiatowego lekarza weterynarii nakazującej zabicie świń lub poddanie ich ubojowi, lub

3) które producent świń sprzedał w ramach działalności w zakresie:

a) organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów zwierząt, o której mowa w art. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, lub

b) obrotu zwierzętami, z wyjątkiem obrotu prowadzonego w ramach działalności rolniczej w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, pośrednictwa w tym obrocie lub skupu zwierząt, o której mowa w art. 1 pkt 1 lit. c ustawy wymienionej w lit. a, lub

c) prowadzenia miejsc gromadzenia zwierząt, o którym mowa w art. 1 pkt 1 lit. e ustawy wymienionej w lit. a, lub

d) prowadzenia rzeźni, lub

e) prowadzenia zakładu przetwórczego w rozumieniu pkt 58 załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 142/2011 z dnia 25 lutego 2011 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 określającego przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, oraz w sprawie wykonania dyrektywy Rady 97/78/WE w odniesieniu do niektórych próbek i przedmiotów zwolnionych z kontroli weterynaryjnych na granicach w myśl tej dyrektywy (Dz. Urz. UE L 54 z 26.02.2011, str. 1, z późn. zm.), lub

f) prowadzenia spalarni w rozumieniu pkt 56 załącznika I do rozporządzenia Komisji wymienionego w lit. e.

5. Pomoc, o której mowa w ust. 1, jest przyznawana w drodze decyzji kierownika biura powiatowego Agencji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta świń, na wniosek tego producenta świń złożony na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję na jej stronie internetowej, zwany dalej "wnioskiem", do dnia:

1) 21 września 2017 r. - w przypadku świń sprzedanych do dnia 31 sierpnia 2017 r.;

2) 21 listopada 2017 r. - w przypadku świń sprzedanych od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 października 2017 r.;

3) 21 stycznia 2018 r. - w przypadku świń sprzedanych od dnia 1 listopada 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.

6. Producent świń może złożyć wniosek o udzielenie pomocy obejmujący więcej niż jeden z okresów sprzedaży świń wskazanych w ust. 5. W takim przypadku terminem złożenia wniosku jest termin określony w ust. 5, dotyczący najpóźniejszego okresu sprzedaży świń objętego wnioskiem.

7. Wniosek może obejmować każdy z okresów wskazanych w ust. 5 tylko raz.

8. Wniosek zawiera co najmniej:

1) imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres producenta świń ubiegającego się o pomoc;

2) numer identyfikacji podatkowej (NIP) lub numer ewidencyjny powszechnego elektronicznego systemu ewidencji ludności (numer PESEL) producenta świń ubiegającego się o pomoc, a w przypadku gdy producent ten nie posiada obywatelstwa polskiego - numer paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość tego producenta;

3) numer siedziby stada producenta świń ubiegającego się o pomoc nadany zgodnie z przepisami ustawy;

4) wskazanie liczby świń, do której producent świń ubiega się o pomoc, wraz z podaniem numerów identyfikacyjnych tych świń oraz numerów i dat wystawienia faktur VAT lub faktur VAT RR potwierdzających ich sprzedaż;

5) oświadczenie producenta świń, że do świń objętych wnioskiem nie przyznano mu:

a) pomocy, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem nadzwyczajnej pomocy dostosowawczej dla producentów mleka i rolników w innych sektorach hodowlanych,

b) pomocy finansowej ze środków krajowych,

c) odszkodowania z tytułu ubezpieczenia lub odszkodowania na podstawie decyzji powiatowego lekarza weterynarii nakazującej zabicie świń lub poddanie ich ubojowi.

9. Do wniosku dołącza się:

1) kopie faktur lub faktur VAT RR potwierdzających liczbę lub masę świń sprzedanych w okresie, o którym mowa w ust. 3 pkt 1;

2) informację o świniach, na które zostały wystawione faktury, o których mowa w pkt 1, zawierające wskazanie masy każdej świni wyrażonej w:

a) wadze żywej lub

b) masie poubojowej ciepłej

- sporządzaną przez rzeźnię lub wystawcę faktury;

3) zgodę, o której mowa w ust. 13 - w przypadku gdy gospodarstwo jest przedmiotem współposiadania;

4) kopie świadectw zdrowia świń wystawionych przez urzędowego lekarza weterynarii towarzyszących przesyłkom świń do rzeźni za okres, o którym mowa w ust. 3 pkt 1.

10. Kwota pomocy, o której mowa w ust. 1, stanowi iloczyn masy tuszy świń wyrażonej w masie poubojowej ciepłej, zwanej dalej "masą tuszy", świń kwalifikujących się do objęcia pomocą oraz stawki pomocy stanowiącej różnicę między średnią ceną zakupu netto masy tuszy świni dla wszystkich klas według klasyfikacji poubojowej, notowaną w regionie, gdzie znajduje się siedziba stada producenta świń, z której świnie zostały sprzedane, oraz w tygodniu, w którym świnie zostały sprzedane, opublikowaną w biuletynie informacyjnym urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw rynków rolnych, wydawanym na podstawie przepisów o rolniczych badaniach rynkowych, a ceną uzyskaną przez producenta świń za zwierzęta sprzedane, wyrażoną w cenie netto masy tuszy świni, jednak nie wyższej niż - w przypadku sprzedaży świń z siedziby stada znajdującej się na obszarze:

1) zapowietrzonym, zagrożonym lub innym obszarze podlegającym ograniczeniom w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń:

a) 1,5 zł za kg masy tuszy świni - do świni o masie tuszy nie większej niż 93 kg,

b) 2 zł za kg masy tuszy świni - do świni o masie tuszy większej niż 93 kg;

2) o którym mowa w ust. 3 pkt 1 lit. b - w wysokości 1,5 zł za kilogram masy tuszy świni, przy czym kwota pomocy do świni o masie tuszy większej niż 100 kg nie może przekraczać kwoty pomocy obliczonej do świń o masie tuszy wynoszącej 100 kg.

11. W przypadku gdy na podstawie faktur lub faktur VAT RR nie można ustalić masy tuszy świni - masę tę ustala się jako iloczyn masy świni wyrażonej w wadze żywej i współczynnika wydajności rzeźnej wynoszącego 0,78.

12. W przypadku siedziby stada, znajdującej się na obszarze, o którym mowa w ust. 3 pkt 1 lit. b, w odniesieniu do producentów świń, którzy sprzedali świnie w 2014 r., 2015 r. lub 2016 r., liczba świń, do której jest udzielana pomoc, nie może być większa niż liczba świń sprzedanych przez producenta świń z przeznaczeniem do uboju obliczona jako średnia liczba świń sprzedanych przez tego producenta w latach 2014, 2015 i 2016 w okresie od dnia 1 lipca do dnia 31 grudnia, które zostały poddane ubojowi w rzeźni - według danych zawartych w rejestrze zwierząt gospodarskich.

13. Jeżeli gospodarstwo jest przedmiotem współposiadania, pomoc jest udzielana temu ze współposiadaczy, co do którego pozostali współposiadacze wyrazili pisemną zgodę.".

§  2.  Pomoc, o której mowa w § 131 ust. 1 rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, może być udzielana od dnia ogłoszenia pozytywnej decyzji Komisji Europejskiej o zgodności ze wspólnym rynkiem pomocy publicznej określonej w tym przepisie.
§  3.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.