Dziennik Ustaw

Dz.U.2015.1606

| Akt jednorazowy
Wersja od: 13 października 2015 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1
z dnia 3 września 2015 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz. U. z 2014 r. poz. 712) zarządza się, co następuje:
§  1. W rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego (Dz. U. Nr 43, poz. 346) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2:
a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) rozporządzeniu dotyczącym sporządzania świadectw - rozumie się przez to przepisy wydane na podstawie art. 15 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków (Dz. U. poz. 1200 oraz z 2015 r. poz. 151);",

b) po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:

"2a) przepisach techniczno-budowlanych - rozumie się przez to przepisy wydane na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z późn. zm.);";

2) w § 5 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

"6) zestawienia wskazanych rodzajów ulepszeń oraz przedsięwzięć wykonanych zgodnie z algorytmem oceny opłacalności i poddanych optymalizacji;";

3) w § 12 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

"5) określenia wskaźnika rocznego obliczeniowego zapotrzebowania na energię końcową (ciepło) oraz wskaźnika rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną zgodnie z rozporządzeniem dotyczącym sporządzania świadectw.";

4) w załączniku nr 1 do rozporządzenia:
a) w części 1 tabela 2 otrzymuje brzmienie:

"TABELA 2. KARTA AUDYTU ENERGETYCZNEGO BUDYNKU1)

1. Dane ogólneStan przed termomodernizacjąStan po

termomodernizacji

1.Konstrukcja/technologia budynku
2.Liczba kondygnacji
3.Kubatura części ogrzewanej [m3]
4.Powierzchnia netto budynku [m2]
5.Powierzchnia ogrzewana części mieszkalnej [m2]
6.Powierzchnia ogrzewana lokali użytkowych oraz innych pomieszczeń niemieszkalnych [m2]
7.Liczba lokali mieszkalnych
8.Liczba osób użytkujących budynek
9.Sposób przygotowania ciepłej wody użytkowej
10.Rodzaj systemu grzewczego budynku
11.Współczynnik A/V [l/m]
12.Inne dane charakteryzujące budynek
2. Współczynniki przenikania ciepła przez przegrody budowlane [W/(m2∙ K)]
1.Ściany zewnętrzne
2.Dach/stropodach/strop pod nieogrzewanymi poddaszami lub nad przejazdami
3.Strop nad piwnicą
4.Podłoga na gruncie w pomieszczeniach ogrzewanych
5.Okna, drzwi balkonowe
6.Drzwi zewnętrzne/bramy
7.Inne
3. Sprawności składowe systemu grzewczego i współczynniki uwzględniające przerwy w ogrzewaniu
1.Sprawność wytwarzania [-]
2.Sprawność przesyłu [-]
3.Sprawność regulacji i wykorzystania [-]
4.Sprawność akumulacji [-]
5.Uwzględnienie przerw na ogrzewanie w okresie tygodnia [-]
6.Uwzględnienie przerw na ogrzewanie w ciągu doby [-]
4. Sprawności składowe systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej
1.Sprawność wytwarzania [-]
2.Sprawność przesyłu [-]
3.Sprawność regulacji i wykorzystania [-]
4.Sprawność akumulacji [-]
5. Charakterystyka systemu wentylacji
1.Rodzaj wentylacji (naturalna, mechaniczna, inna)
2.Sposób doprowadzenia i odprowadzenia powietrza
3.Strumień powietrza zewnętrznego [m3/h]
4.Krotność wymian powietrza [1/h]
6. Charakterystyka energetyczna budynku
1.Obliczeniowa moc cieplna systemu grzewczego [kW]
2.Obliczeniowa moc cieplna potrzebna do przygotowania ciepłej wody użytkowej [kW]
3.Roczne zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania budynku (bez uwzględnienia sprawności systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [GJ/rok]
4.Roczne obliczeniowe zużycie energii do ogrzewania budynku (z uwzględnieniem sprawności systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [GJ/rok]
5.Roczne obliczeniowe zużycie energii do przygotowania ciepłej wody użytkowej [GJ/rok]
6.Zmierzone zużycie ciepła na ogrzewanie przeliczone na warunki sezonu standardowego (służące weryfikacji przyjętych składowych danych obliczeniowych bilansu ciepła) [GJ/rok]
7.Zmierzone zużycie ciepła na przygotowanie ciepłej wody użytkowej (służące weryfikacji przyjętych składowych danych obliczeniowych bilansu ciepła) [GJ/rok]
8.Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynku (bez uwzględnienia sprawności systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [kWh/(m2∙ rok)]
9.Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynku (z uwzględnieniem sprawności systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [kWh/(m2∙ rok)]
10.2)Udział odnawialnych źródeł energii [%]
7. Opłaty jednostkowe (obowiązujące w dniu sporządzania audytu)
1.Koszt za 1 GJ ciepła do ogrzewania budynku*) [zł/GJ]
2.Koszt 1 MW mocy zamówionej na ogrzewanie na miesiąc4) [zł/(MW m-c)]
3.Koszt przygotowania 1 m3 ciepłej wody użytkowej4) [zł/m3]
4.Koszt 1 MW mocy zamówionej na przygotowanie ciepłej wody użytkowej na miesiąc4) [zł/(MW m-c)]
5.Miesięczny koszt ogrzewania 1 m2 powierzchni użytkowej [zł/(m2 m-c)]
6.Miesięczna opłata abonamentowa [zł/m-c]
7.Inne [zł]
8. Charakterystyka ekonomiczna optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego
Planowana kwota kredytu [zł]Roczne zmniejszenie zapotrzebowania na energię [%]
Planowane koszty całkowite

[zł]

Premia termomodernizacyjna [zł]
Roczna oszczędność kosztów energii

[zł/rok]

1) Dla budynku składającego się z części o różnych funkcjach użytkowych należy podać wszystkie dane oddzielnie dla każdej części budynku.

2) UOZE [%] obliczany zgodnie z rozporządzeniem dotyczącym sporządzania świadectw, jako udział odnawialnych źródeł energii w rocznym zapotrzebowaniu na energię końcową dostarczaną do budynku dla systemu grzewczego oraz dla systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej.

3) Opłata zmienna związana z dystrybucją i przesyłem jednostki energii.

4) Stała opłata miesięczna związana z dystrybucją i przesyłem energii.

b) w części 3 w pkt 1.1:
wzór (3) dotyczący wartości rocznego zapotrzebowania na ciepło na pokrycie strat przenikania ciepła Q0u, Q1u oraz objaśnienie otrzymują brzmienie:

" QOu, Q1u = 8,64 · 10-5 · Sd · A · Uc, [GJ/rok] (3)

gdzie:

Uc - wartość współczynnika przenikania ciepła przegrody budowlanej przed i po termomodernizacji, W/(m2∙ K), przy czym maksymalna wartość współczynnika przenikania ciepła po termomodernizacji jest przyjmowana zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi,

A - powierzchnia całkowita izolowanej przegrody przed i po termomodernizacji, m2,

Sd - liczba stopniodni, obliczona zgodnie ze wzorem (4), dzień-K/rok.",

wzór (4) dotyczący liczby stopniodni Sd oraz objaśnienie otrzymują brzmienie:

" (4)

gdzie:

two - temperatura obliczeniowa wewnętrzna w ogrzewanych pomieszczeniach, określona zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi, °C,

te(m) - średnia wieloletnia temperatura miesiąca m, przyjęta zgodnie z danymi klimatycznymi dla danej lokalizacji, a w przypadku stropów nad nieogrzewanymi piwnicami lub pod nieogrzewanymi poddaszami - temperatura wynikająca z obliczeń bilansu cieplnego budynku, °C,

Ld(m) - liczba dni ogrzewania w miesiącu m, podana w tabeli 1 lub przyjęta zgodnie z danymi klimatycznymi i charakterystyką budynku dla danej lokalizacji,

Lg - liczba miesięcy ogrzewania w ciągu roku.",

wzór (5) dotyczący wartości zapotrzebowania na moc cieplną na pokrycie strat przez przenikanie q0u, q1u przed i po wykonaniu ulepszenia termomodernizacyjnego oraz objaśnienie otrzymują brzmienie:

" q0u, q1u = 10-6 · A · (two - tzo) · Uc, [MW] (5)

gdzie:

two - jak we wzorze (4),

tzo - obliczeniowa temperatura powietrza zewnętrznego dla danej strefy klimatycznej, określona zgodnie z Polską Normą dotyczącą temperatur obliczeniowych zewnętrznych, °C,

A - jak we wzorze (3),

Uc - jak we wzorze (3).",

c) w części 3 w pkt 1.2:
wzór (8) dotyczący wartości rocznego zapotrzebowania na ciepło Q0, Q1; w przypadku gdy doprowadzanie powietrza wentylacyjnego nie odbywa się przez nawiewniki okienne lub ścienne, okna lub drzwi, oraz objaśnienie otrzymują brzmienie:

"Q0, Q1 = 8,64 · 10-5 · Sd · AOk · U + Qinf, [GJ/rok] (8)

gdzie:

Sd - jak we wzorze (4),

U - współczynnik przenikania ciepła okna lub drzwi przed i po termomodernizacji, W/(m2∙ K), przy czym przed termomodernizacją - w przypadku okien lub drzwi przewidzianych do wymiany przyjęty z dokumentacji technicznej lub Polskiej Normy i powiększony o nie więcej niż 20% w zależności od oceny stanu technicznego okna lub drzwi, a w przypadku wymienionych okien lub drzwi przyjęty na podstawie deklaracji właściwości użytkowych lub aprobaty technicznej; po termomodernizacji wartość ta nie może być wyższa niż wartość określona zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi,

AOk - powierzchnia całkowita okien lub drzwi przed i po termomodernizacji, m2,

Qinf - roczne zapotrzebowanie na ciepło na ogrzanie niepożądanego strumienia powietrza napływającego przez nieszczelności okien i drzwi, obliczane zgodnie ze wzorem (12), GJ/rok.",

wzór (9) dotyczący wartości rocznego zapotrzebowania na ciepło Q0, Q1; w przypadku gdy doprowadzanie powietrza wentylacyjnego odbywa się przez nawiewniki ścienne, okna lub drzwi, oraz objaśnienie otrzymują brzmienie:

" Q0, Q1 = (8,64 · Sd · AOk · U + 2,94 · cr · cw · Vnom · Sd) · 10-5, [GJ/rok] (9)

gdzie:

Sd - jak we wzorze (4),

U - jak we wzorze (8),

AOk- jak we wzorze (8),

Vnom - strumień powietrza zewnętrznego odniesiony do warunków projektowych dla wentylacji naturalnej; w przypadku braku danych należy przyjąć minimalny strumień objętości powietrza wentylacyjnego wyznaczony według Polskiej Normy dotyczącej wentylacji w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej lub zgodnie z przepisami rozporządzenia dotyczącego sporządzania świadectw, m3/h,

cr - współczynnik korekcyjny zgodnie z tabelą 2,

cw - współczynnik korekcyjny zgodnie z tabelą 2.",

wzór (11) dotyczący wartości zapotrzebowania na moc cieplną q0, q1, w przypadku gdy doprowadzanie powietrza wentylacyjnego odbywa się przez nawiewniki okienne lub ścienne, okna lub drzwi, oraz objaśnienie otrzymują brzmienie:

"q0, q1 = 10-6 · AOk · (two - tzo) · U + 3,4 · 10-7 · Vobl · (two - tzo), [MW] (11)

gdzie:

two - jak we wzorze (4),

tzo- jak we wzorze (5),

AOk - jak we wzorze (8),

U - jak we wzorze (8),

Vobl - strumień powietrza zewnętrznego odniesiony do warunków obliczeniowych dla instalacji ogrzewczych; w przypadku braku danych należy przyjąć minimalny strumień objętości powietrza wentylacyjnego wyznaczony według Polskiej Normy dotyczącej wentylacji w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej lub zgodnie z przepisami rozporządzenia dotyczącego sporządzania świadectw, pomnożony przez współczynnik korekcyjny cm zgodnie z tabelą 2, m3/h.",

d) w części 3 w pkt 2:
wzór (16) dotyczący wartości rocznej oszczędności kosztów energii ΔOrcw n-tego źródła oraz objaśnienie otrzymują brzmienie:

"

(16)

gdzie:

x0, x1 - udział n-tego źródła w zapotrzebowaniu na ciepło przed i po wykonaniu wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego,

Q0cw, Q1cw - zapotrzebowanie na ciepło przed i po wykonaniu wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, określone przez audytora na podstawie analizy i prognozy zużycia ciepła - GJ/rok; obliczone zgodnie z rozporządzeniem dotyczącym sporządzania świadectw,

O0z, 01z - jak we wzorze (2),

y0, y1 - udział n-tego źródła w zapotrzebowaniu na moc cieplną przed i po wykonaniu wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego,

η0w, η1w całkowita sprawność systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej przed i po termomodernizacji, obliczana zgodnie ze wzorem (16a),

q0cw, q1cw - zapotrzebowanie na moc cieplną na potrzeby przygotowania ciepłej wody użytkowej przed i po wykonaniu wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, określone na podstawie analizy i prognozy zużycia lub obliczone dla zapotrzebowania na ciepłą wodę przyjętego zgodnie z Polską Normą dotyczącą wymagań projektowania instalacji wodociągowych, MW,

O0m, 01m - jak we wzorze (2),

Ab0, Ab1 - jak we wzorze (2).",

po objaśnieniach do wzoru (16) dodaje się wzór (16a) dotyczący całkowitej sprawności systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej η0w, η1w wraz z wprowadzeniem oraz objaśnieniem w brzmieniu:

"Całkowitą sprawność systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej η0w, η1w oblicza się ze wzoru:

η0w, η1w = ηgw · ηdw · ηew · ηsw, [-] (16a)

gdzie:

ηgw - sprawność wytwarzania ciepła, przyjmowana zgodnie z przepisami rozporządzenia dotyczącego sporządzania świadectw lub z dokumentacji technicznej,

ηdw- sprawność przesyłu ciepła w instalacji ciepłej wody, przyjmowana zgodnie z przepisami rozporządzenia dotyczącego sporządzania świadectw,

ηsw - sprawność akumulacji ciepła w systemie przygotowania ciepłej wody użytkowej, przyjmowana zgodnie z przepisami rozporządzenia dotyczącego sporządzania świadectw,

ηew - sprawność wykorzystania ciepła, przyjmowana zgodnie z przepisami rozporządzenia dotyczącego sporządzania świadectw.",

e) w części 3 w pkt 3:
wzór (18) dotyczący wartości rocznej oszczędności kosztów energii ΔOrco n-tego źródła oraz objaśnienie otrzymują brzmienie:

"ΔOrco = (x0 · wt0 · wd0 · Q0co · O0z0 - x1 · wt1 · wd1 · Q1co · O1z1) + 12 · (y0 · q0m · O0m - y1 · q1m ·O1m) + 12(Ab0 - Ab1), [zł/rok] (18)

gdzie:

х0, х1 - udział n-tego źródła w zapotrzebowaniu na ciepło przed i po wykonaniu wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego,

Q0co, Q1co - zapotrzebowanie budynku na ciepło przed termomodernizacją - GJ/rok; obliczone zgodnie z Polską Normą według metody dotyczącej obliczania zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania, z uwzględnieniem współczynników korekcyjnych zgodnie z tabelą 2, lub rozporządzeniem dotyczącym sporządzania świadectw, lub indywidualnie na podstawie dokumentacji technicznej lub pomiarów,

η0, η1 - całkowita sprawność systemu grzewczego przed i po modernizacji, obliczana zgodnie ze wzorem (19),

wt0, wt1 - współczynniki uwzględniające przerwy w ogrzewaniu w okresie tygodnia przyjmuje się zgodnie z tabelą 4,

wd0, wd1- współczynniki uwzględniające przerwy w ogrzewaniu w okresie doby przyjmuje się zgodnie z tabelą 5,

O0z, O1z - jak we wzorze (2),

O0m, O1m - jak we wzorze (2),

y0, y1 - udział n-tego źródła w zapotrzebowaniu na moc cieplną przed i po wykonaniu modernizacji,

q0m, q1m - zapotrzebowanie budynku na moc cieplną przed i po zastosowaniu wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego poprawiającego sprawność całkowitą systemu grzewczego budynku, określone zgodnie z Polską Normą lub projektem technicznym instalacji ogrzewania, MW,

Ab0, Ab1 - jak we wzorze (2).",

wzór (19) dotyczący całkowitej sprawności systemu grzewczego η0, η1 oraz objaśnienie otrzymuje brzmienie:

0, η1 = ηg · ηd · ηe · ηs, [-] (19)

gdzie:

ηg - sprawność wytwarzania ciepła określana zgodnie z Polskimi Normami dotyczącymi kotłów grzewczych, wodnych, niskotemperaturowych, gazowych oraz kotłów grzewczych stalowych o mocy grzewczej do 50 kW lub przyjmowana zgodnie z przepisami rozporządzenia dotyczącego sporządzania świadectw lub z dokumentacji technicznej,

ηd - sprawność przesyłu ciepła określana zgodnie z Polską Normą dotyczącą izolacji cieplnej rurociągów, armatury i urządzeń lub przyjmowana zgodnie z przepisami rozporządzenia dotyczącego sporządzania świadectw lub z dokumentacji technicznej,

ηe - sprawność regulacji i wykorzystania systemu grzewczego przyjmowana zgodnie z przepisami rozporządzenia dotyczącego sporządzania świadectw lub z dokumentacji technicznej,

ηs - sprawność akumulacji ciepła przyjmowana zgodnie z przepisami rozporządzenia dotyczącego sporządzania świadectw lub z dokumentacji technicznej.",

f) w części 3 w pkt 4.1 wzór (20) dotyczący kwoty rocznych oszczędności ΔOr przewidzianej do uzyskania w wyniku realizacji przedsięwzięcia oraz objaśnienie otrzymują brzmienie:

"ΔOr = (wt0 · wd0 · Q0co · O0co0 + Q0cw0w) · O0z - (wt1 · wd1 · Q1co/η1 + Q1cw1w) · O1z + 12 · [(q0m + q0cw) · O0m - (q1m + q0cw) · O1m] + 12(Ab0 - Ab1), [zł/rok] (20)

gdzie:

η0, η1 - jak we wzorze (19),

η0w, η1w - jak we wzorze (16a),

Q0co - jak we wzorze (18),

Q1co - zapotrzebowanie budynku na ciepło po termomodernizacji - GJ/rok, obliczone zgodnie z Polską Normą dotyczącą obliczania zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania, zgodnie ze wzorem (18) z uwzględnieniem współczynników korekcyjnych wg tabeli 2, lub zgodnie z rozporządzeniem dotyczącym sporządzania świadectw, lub indywidualnie na podstawie dokumentacji technicznej lub pomiarów,

Q0cw, Q1cw - jak we wzorze (16),

wt0, wt1 - jak we wzorze (18),

wd0, wd1 - jak we wzorze (18),

q0cw, q1cw - jak we wzorze (16),

q0m, q1m - jak we wzorze (18),

O0z, O1z - jak we wzorze (2),

O0m, O1m - jak we wzorze (2),";

5) w załączniku nr 4 do rozporządzenia:
a) tabela 2 otrzymuje brzmienie:

"TABELA 2. KARTA AUDYTU REMONTOWEGO

I.Dane podstawowe
1.Data rozpoczęcia użytkowania budynku
2.Dokument stanowiący podstawę określenia ww. daty
3.Powierzchnia użytkowa budynku [m2]
4.Powierzchnia użytkowa lokali mieszkalnych [m2]
5.Udział powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych w całkowitej powierzchni użytkowej budynku [%]
6.Przewidywany wskaźnik kosztu przedsięwzięcia remontowego
7.1)EP - wskaźnik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną [kWh/(m2·rok)]Przed remontemPo remoncie
8.1)EK - wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię końcową [kWh/(m2·rok)jPrzed remontemPo remoncie
9.1), 2)Udział odnawialnych źródeł energii [%]Przed remontemPo remoncie
II.Dotychczasowe roboty remontowe
OmówienieOcena
TakNie
1.Budynek był przedmiotem przedsięwzięcia remontowego, w związku z którym przekazano premię remontową
2.W efekcie przeprowadzonych wcześniej przedsięwzięć remontowych osiągnięto oszczędność zapotrzebowania na energię co najmniej 25%
3.Budynek był przedmiotem przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, w związku z którym przekazano premię termomodernizacyjną
4.Budynek w stanie istniejącym spełnia wymagania oszczędności energii określone w przepisach techniczno-budowlanych
1) Nie dotyczy przypadku 1 i 4 z części II.

2) UOZE [%] obliczany zgodnie z rozporządzeniem dotyczącym sporządzania świadectw, jako udział odnawialnych źródeł energii w rocznym zapotrzebowaniu na energię końcową dostarczaną do budynku dla systemu grzewczego oraz dla systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej.

".
b) tabela 3 otrzymuje brzmienie:

"TABELA 3. ZESTAW ULEPSZEŃ WCHODZĄCYCH W ZAKRES PRZEDSIĘWZIĘCIA REMONTOWEGO NIEZBĘDNYCH DO SPEŁNIENIA WARUNKU DOTYCZĄCEGO ZMNIEJSZENIA ROCZNEGO ZAPOTRZEBOWANIA NA CIEPŁO I OCENA UZYSKANYCH OSZCZĘDNOŚCI ENERGII

Zakres prac niezbędnych do spełnienia warunku dotyczącego zmniejszenia rocznego zapotrzebowania na ciepło
Lp.Rodzaj prac (ulepszeń) zmniejszających roczne zapotrzebowanie na ciepło
1)
n)
Istniejące roczne zapotrzebowanie na ciepło [kWh/rok]
Roczne zapotrzebowanie na ciepło po ulepszeniu remontowym [kWh/rok]
% oszczędności energii w stosunku do stanu istniejącego
EP - wskaźnik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną [kWh/(m2·rok)]
EK - wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię końcową [kWh/m2·rok]
Przewidywany wskaźnik kosztu przedsięwzięcia remontowego".
§  2. Do audytu, który został złożony w banku kredytującym wraz z wnioskiem o przyznanie premii przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, stosuje się przepisy dotychczasowe.
§  3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
1 Minister Infrastruktury i Rozwoju kieruje działem administracji rządowej - budownictwo, lokalne planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury i Rozwoju (Dz. U. poz. 1257).