Zmiana rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rodziny i Polityki Społecznej. - Dz.U.2021.1473 - OpenLEX

Zmiana rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rodziny i Polityki Społecznej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1473

Akt jednorazowy
Wersja od: 12 sierpnia 2021 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 12 sierpnia 2021 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rodziny i Polityki Społecznej

Na podstawie art. 33 ust. 1 i 1a ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2021 r. poz. 178 i 1192) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rodziny i Polityki Społecznej (Dz. U. poz. 1723) w§ 1:
1)
w ust. 2 w pkt 2 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

"3) praca.";

2)
ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Minister jest dysponentem części 63, 44 i 31 budżetu państwa.".

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.