Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.496

| Akt jednorazowy
Wersja od: 21 marca 2020 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 20 marca 2020 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Aktywów Państwowych

Na podstawie art. 33 ust. 1 i 1a ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1171) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Aktywów Państwowych (Dz. U. poz. 2256) w § 1:
1) w ust. 2:
a) uchyla się pkt 1,
b) po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

"1a) aktywa państwowe;";

2) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Minister jest dysponentem części 55 i 48 budżetu państwa.".

§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.