Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.225

| Akt jednorazowy
Wersja od: 25 stycznia 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 23 stycznia 2018 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

Na podstawie art. 33 ust. 1 i 1a ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 97) w załączniku do rozporządzenia wprowadza się następujące zmiany:
1) po pkt 4 dodaje się pkt 4a w brzmieniu:

"4a) Komendant Służby Ochrony Państwa;";

2) w pkt 6 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 7 w brzmieniu:

"7) Inspektor Nadzoru Wewnętrznego.".

§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 27 stycznia 2018 r., z wyjątkiem § 1 pkt 1, który wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2018 r.