Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.1630

| Akt jednorazowy
Wersja od: 24 sierpnia 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1
z dnia 14 sierpnia 2018 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych gromadzonych w bazach danych oświatowych, zakresu danych identyfikujących podmioty prowadzące bazy danych oświatowych, terminów przekazywania danych między bazami danych oświatowych oraz wzorów wydruków zestawień zbiorczych

Na podstawie art. 115 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2159 i 2203 oraz z 2018 r. poz. 1544) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych gromadzonych w bazach danych oświatowych, zakresu danych identyfikujących podmioty prowadzące bazy danych oświatowych, terminów przekazywania danych między bazami danych oświatowych oraz wzorów wydruków zestawień zbiorczych (Dz. U. poz. 957, z 2014 r. poz. 1149 oraz z 2017 r. poz. 1613) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 6:
a) w pkt 2 w lit. g średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się litery h-j w brzmieniu:

"h) objętych zindywidualizowaną ścieżką realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego,

i) objętych zindywidualizowaną ścieżką kształcenia,

j) korzystających z porad i konsultacji;",

b) w pkt 3:
w lit. d oraz da dodaje się po przecinku wyrazy "w tym o liczbie uczniów szkół i placówek wychowania przedszkolnego posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,",
lit. e otrzymuje brzmienie:

"e) specjalistycznych:

– korekcyjno-kompensacyjnych,

– logopedycznych,

– rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne,

– innych o charakterze terapeutycznym,

w tym o liczbie uczniów szkół i placówek wychowania przedszkolnego posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,";

2) w § 9:
a) w pkt 16 uchyla się lit. ze-zg,
b) uchyla się pkt 33,
c) w pkt 35 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 36 w brzmieniu:

"36) otrzymana ocena pracy, o której mowa w art. 6a ustawy - Karta Nauczyciela.";

3) w § 12 w pkt 1 w lit. e przecinek zastępuje się średnikiem i uchyla się lit. f i g;
4) w § 17 w ust. 1 i 4 wyrazy "2013-2017" zastępuje się wyrazami "2013-2018";
5) w § 18 w pkt 1 wyrazy "2012-2017" zastępuje się wyrazami "2012-2018".
§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2018 r., z wyjątkiem § 1 pkt 3, który wchodzi w życie z dniem 2 marca 2019 r.
1 Minister Edukacji Narodowej kieruje działem administracji rządowej - oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej (Dz. U. poz. 2315).