§ 1. - Zmiana rozporządzenia w sprawie szczegółowego trybu udzielania pisemnej zgody na przeniesienie własności nieruchomości... - Dz.U.2018.1423 - OpenLEX

§ 1. - Zmiana rozporządzenia w sprawie szczegółowego trybu udzielania pisemnej zgody na przeniesienie własności nieruchomości albo na ustanowienie hipoteki na nieruchomości nabytej z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.1423

Akt jednorazowy
Wersja od: 24 lipca 2018 r.
§  1. 
W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie szczegółowego trybu udzielania pisemnej zgody na przeniesienie własności nieruchomości albo na ustanowienie hipoteki na nieruchomości nabytej z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa (Dz. U. poz. 746) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 1 we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy "Agencję Nieruchomości Rolnych, zwaną dalej "Agencją"" zastępuje się wyrazami "Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, zwany dalej "Krajowym Ośrodkiem"";
2)
użyty w § 2 ust. 2 i 3, § 5 oraz § 6 ust. 1 i 2, w różnym przypadku, wyraz "Agencja" zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami "Krajowy Ośrodek";
3)
w § 3 w ust. 3 wyrazy "Prezesa Agencji" zastępuje się wyrazami "Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka".