Zmiana rozporządzenia w sprawie szczegółowego trybu udzielania pisemnej zgody na przeniesienie własności nieruchomości albo na... - Dz.U.2018.1423 - OpenLEX

Zmiana rozporządzenia w sprawie szczegółowego trybu udzielania pisemnej zgody na przeniesienie własności nieruchomości albo na ustanowienie hipoteki na nieruchomości nabytej z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.1423

Akt jednorazowy
Wersja od: 24 lipca 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1
z dnia 11 lipca 2018 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu udzielania pisemnej zgody na przeniesienie własności nieruchomości albo na ustanowienie hipoteki na nieruchomości nabytej z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa

Na podstawie art. 29a ust. 5 ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 91 i 1162) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie szczegółowego trybu udzielania pisemnej zgody na przeniesienie własności nieruchomości albo na ustanowienie hipoteki na nieruchomości nabytej z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa (Dz. U. poz. 746) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 1 we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy "Agencję Nieruchomości Rolnych, zwaną dalej "Agencją"" zastępuje się wyrazami "Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, zwany dalej "Krajowym Ośrodkiem"";
2)
użyty w § 2 ust. 2 i 3, § 5 oraz § 6 ust. 1 i 2, w różnym przypadku, wyraz "Agencja" zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami "Krajowy Ośrodek";
3)
w § 3 w ust. 3 wyrazy "Prezesa Agencji" zastępuje się wyrazami "Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka".
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
1 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1250).