Zmiana rozporządzenia w sprawie szczegółowego trybu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa i ich części... - Dz.U.2020.683 - OpenLEX

Zmiana rozporządzenia w sprawie szczegółowego trybu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa i ich części składowych, warunków obniżenia ceny sprzedaży nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz stawek szacunkowych gruntów.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.683

Akt jednorazowy
Wersja od: 17 kwietnia 2020 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1
z dnia 15 kwietnia 2020 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa i ich części składowych, warunków obniżenia ceny sprzedaży nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz stawek szacunkowych gruntów

Na podstawie art. 32 ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 396 i 568) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego trybu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa i ich części składowych, warunków obniżenia ceny sprzedaży nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz stawek szacunkowych gruntów (Dz. U. poz. 540 oraz z 2018 r. poz. 1412) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 1:
a)
w pkt 9:
lit. a otrzymuje brzmienie:

"a) stawiła się na publiczny przetarg ustny (licytację) lub uczestniczyła w tym przetargu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej albo",

lit. c otrzymuje brzmienie:

"c) w przypadku przetargu ograniczonego została zakwalifikowana do uczestnictwa w nim i stawiła się na publiczny przetarg ustny (licytację) lub uczestniczyła w tym przetargu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej albo w wyznaczonych terminie i miejscu złożyła ofertę w przetargu ofert pisemnych (konkursie ofert);",

b)
dodaje się pkt 10 w brzmieniu:

"10) środkach komunikacji elektronicznej - należy przez to rozumieć środki komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344), które umożliwiają:

a) transmisję przetargu w czasie rzeczywistym między uczestnikami przetargu oraz członkami komisji przetargowej,

b) wielostronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której uczestnicy przetargu oraz członkowie komisji przetargowej mogą brać w nim udział

- z zachowaniem niezbędnych zasad bezpieczeństwa i możliwości identyfikacji uczestników przetargu oraz członków komisji przetargowej.";

2)
po § 7 dodaje się § 7a w brzmieniu:

"§ 7a. 1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach organizator przetargu może podjąć decyzję o przeprowadzeniu czynności wymagających stawienia się uczestników przetargu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Obowiązek stawienia się uczestnika przetargu uważa się za spełniony, jeżeli uczestniczył on w przetargu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, organizator przetargu jest uprawniony do żądania od uczestników przetargu danych niezbędnych do ich identyfikacji, takich jak:

1) imię i nazwisko, nazwisko panieńskie matki, adres zamieszkania oraz numer identyfikacyjny Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) - w przypadku uczestnika przetargu będącego osobą fizyczną;

2) imię i nazwisko, nazwisko panieńskie matki oraz numer identyfikacyjny Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) osoby uprawnionej do reprezentowania osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej - w przypadku uczestnika przetargu niebędącego osobą fizyczną;

3) imię i nazwisko, kod kraju, numer paszportu lub inny dokument tożsamości - w przypadku uczestnika przetargu będącego osobą fizyczną nieposiadającą obywatelstwa polskiego oraz w przypadku osoby nieposiadającej obywatelstwa polskiego uprawnionej do reprezentowania osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej.

3. Organizator przetargu co najmniej na 3 dni przed podjęciem pierwszej czynności z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej informuje uczestnika przetargu, że czynności w przetargu ustnym wymagające stawienia się będą podejmowane przy użyciu tych środków, wskazując, w jaki sposób przy użyciu środków komunikacji elektronicznej uczestnik przetargu będzie mógł wziąć w nich udział.

4. W przypadku odmowy podania albo niedostarczenia przez uczestnika przetargu w terminie wskazanym przez organizatora przetargu danych niezbędnych do identyfikacji uczestnika przetargu organizator przetargu nie dopuszcza tego uczestnika do udziału w przetargu.

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, członkowie komisji przetargowej wykonują czynności wymagające ich stawienia się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.".

Do przetargów ofert pisemnych (konkursów ofert) i publicznych przetargów ustnych (licytacji) na sprzedaż nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa ogłoszonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 2258).