Zmiana rozporządzenia w sprawie szczegółowego trybu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa i ich części... - Dz.U.2018.1412 - OpenLEX

Zmiana rozporządzenia w sprawie szczegółowego trybu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa i ich części składowych, warunków obniżenia ceny sprzedaży nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz stawek szacunkowych gruntów.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.1412

Akt jednorazowy
Wersja od: 23 lipca 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1
z dnia 11 lipca 2018 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa i ich części składowych, warunków obniżenia ceny sprzedaży nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz stawek szacunkowych gruntów

Na podstawie art. 32 ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 91 i 1162) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego trybu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa i ich części składowych, warunków obniżenia ceny sprzedaży nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz stawek szacunkowych gruntów (Dz. U. poz. 540) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) Krajowym Ośrodku - należy przez to rozumieć Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa;";

2)
użyty w § 1 pkt 5, § 3 ust. 1, ust. 2 pkt 2 i ust. 4 i 5, § 4 ust. 1, 4, 5 i 7, § 7 ust. 3 oraz § 25 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 8, w różnym przypadku, wyraz "Agencja" zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami "Krajowy Ośrodek";
3)
§ 5 otrzymuje brzmienie:

"§ 5. 1. O przeznaczeniu do sprzedaży nieruchomości Krajowy Ośrodek zawiadamia na piśmie, stosownie do art. 29 ust. 1c ustawy, kolejne podmioty wymienione w art. 29 ust. 1 ustawy, mające pierwszeństwo w jej nabyciu. W zawiadomieniu podaje się dane wymienione w art. 28 ust. 2 ustawy, sposób zapłaty ceny oraz informację o obciążeniach i zobowiązaniach, których przedmiotem jest ta nieruchomość. W przypadku sprzedaży nieruchomości rolnej zamieszcza się dodatkowo informację o konieczności spełnienia przez nabywcę wymagania określonego w art. 28a ust. 1 ustawy.

2. Po otrzymaniu w wyznaczonym terminie oświadczenia, o którym mowa w art. 29 ust. 1d ustawy, złożonego przez podmiot, który został zawiadomiony na podstawie ust. 1, Krajowy Ośrodek w terminie 30 dni zawiadamia go na piśmie o terminie i miejscu zawarcia umowy sprzedaży.

3. W przypadku gdy podmiot, który został zawiadomiony na podstawie ust. 1:

1) złoży oświadczenie o odmowie skorzystania z pierwszeństwa,

2) nie złoży w wyznaczonym terminie żadnego oświadczenia,

3) złoży w wyznaczonym terminie oświadczenie o skorzystaniu z pierwszeństwa na warunkach innych niż określone w zawiadomieniu,

4) bez uzasadnionej przyczyny nie przystąpi w wyznaczonych terminie i miejscu do zawarcia umowy lub nie spełni warunków określonych w zawiadomieniu

- Krajowy Ośrodek przeznacza nieruchomość do sprzedaży kolejnemu podmiotowi, któremu przysługuje pierwszeństwo nabycia tej nieruchomości, a w razie braku takiego podmiotu - może sprzedać ją w przetargu.";

4)
użyte w § 7 ust. 4 pkt 15, § 14 ust. 1 i 3 oraz § 15, w różnym przypadku, wyrazy "Prezes Agencji" zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami "Dyrektor Generalny Krajowego Ośrodka".
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
1 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1250).