Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.218

| Akt jednorazowy
Wersja od: 25 stycznia 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1
z dnia 23 stycznia 2018 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu postępowania przy udzielaniu wyróżnień policjantom

Na podstawie art. 87 ust. 4 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2017 r. poz. 2067 i 2405 oraz z 2018 r. poz. 106 i 138) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 listopada 2003 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania przy udzielaniu wyróżnień policjantom (Dz. U. poz. 1932 oraz z 2014 r. poz. 1228) w § 1 w ust. 1 i 2 po wyrazach "Komendant Centralnego Biura Śledczego Policji, " dodaje się wyrazy "Komendant Biura Spraw Wewnętrznych Policji,".
§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 27 stycznia 2018 r.
1 Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 97).