Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.1572

| Akt jednorazowy
Wersja od: 23 sierpnia 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1
z dnia 9 sierpnia 2017 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu postępowania wyjaśniającego i dyscyplinarnego prowadzonego wobec nauczycieli akademickich oraz sposobu wykonywania i zatarcia kar dyscyplinarnych

Na podstawie art. 149 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1842, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 października 2014 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania wyjaśniającego i dyscyplinarnego prowadzonego wobec nauczycieli akademickich oraz sposobu wykonywania i zatarcia kar dyscyplinarnych (Dz. U. poz. 1430) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 3 po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:

"4a. Postępowanie wyjaśniające wobec osób, o których mowa w art. 145 ust. 6 ustawy, prowadzi się w urzędzie obsługującym ministra.";

2) w § 6 dodaje się ust. 3-6 w brzmieniu:

"3. Wezwań i zawiadomień można dokonywać również telefonicznie, pozostawiając w aktach sprawy adnotację zawierającą datę i treść przekazanego wezwania lub zawiadomienia, wraz z podpisem osoby, która dokonała tej czynności.

4. Pisma można doręczać również za pośrednictwem telefaksu lub poczty elektronicznej, pozostawiając w aktach sprawy wydruk doręczonego pisma oraz potwierdzenie transmisji danych.

5. Przepisy ust. 3 i 4 stosuje się, jeżeli przemawia za tym potrzeba usprawnienia prowadzonego postępowania oraz nie prowadzi to do naruszenia praw jego uczestników.

6. Przepisów ust. 3 i 4 nie stosuje się do doręczania wezwań, zawiadomień i pism, o których mowa w ust. 2, a także do wezwań, zawiadomień i pism kierowanych do:

1) nauczyciela akademickiego, którego dotyczyło zawiadomienie o popełnieniu czynu lub zachowaniu mającym znamiona przewinienia dyscyplinarnego albo inne informacje uzasadniające wszczęcie postępowania dyscyplinarnego;

2) nauczyciela akademickiego, którego dotyczy postępowanie wyjaśniające;

3) obwinionego.";

3) § 8 otrzymuje brzmienie:

"§ 8. 1. Przed wszczęciem postępowania wyjaśniającego rzecznik dyscyplinarny bada, czy nie zachodzą przesłanki określone w art. 17 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1749, z późn. zm.).

2. W przypadku stwierdzenia okoliczności, o których mowa w ust. 1, rzecznik dyscyplinarny wydaje postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania wyjaśniającego i przekazuje je organowi, który go powołał, do zatwierdzenia.";

4) po § 8 dodaje się § 8a-8c w brzmieniu:

"§ 8a. 1. Organ, który powołał rzecznika dyscyplinarnego, w terminie 21 dni od dnia otrzymania postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania wyjaśniającego, zatwierdza postanowienie albo odmawia jego zatwierdzenia.

2. Organ, który powołał rzecznika dyscyplinarnego, przekazuje rzecznikowi dyscyplinarnemu:

1) zatwierdzone postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania wyjaśniającego albo

2) informację o odmowie zatwierdzenia postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania wyjaśniającego wraz z uzasadnieniem.

3. W przypadku odmowy zatwierdzenia postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania wyjaśniającego organ, który powołał rzecznika dyscyplinarnego, poleca innemu rzecznikowi dyscyplinarnemu wszczęcie postępowania wyjaśniającego. Polecenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, może być wydane tylko raz.

4. Brak stanowiska organu, który powołał rzecznika dyscyplinarnego, w przedmiocie zatwierdzenia postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania wyjaśniającego, w terminie określonym w ust. 1, jest równoznaczny z zatwierdzeniem tego postanowienia.

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, rzecznik dyscyplinarny dokonuje adnotacji w aktach sprawy.

§ 8b. 1. Zatwierdzone postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania wyjaśniającego rzecznik dyscyplinarny doręcza:

1) zawiadamiającemu;

2) pokrzywdzonemu;

3) nauczycielowi akademickiemu, o którym mowa w § 6 ust. 6 pkt 1.

2. Na postanowienie, o którym mowa w ust. 1, zawiadamiającemu, pokrzywdzonemu i nauczycielowi akademickiemu, o którym mowa w § 6 ust. 6 pkt 1, przysługuje, w terminie 14 dni od dnia doręczenia postanowienia, zażalenie odpowiednio do komisji uczelnianej albo komisji przy ministrze.

§ 8c. 1. Komisja uczelniana albo komisja przy ministrze rozpatruje zażalenie na postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania wyjaśniającego na posiedzeniu niejawnym, w składzie trzyosobowym, wyznaczonym przez przewodniczącego właściwej komisji w drodze zarządzenia.

2. Komisja uczelniana albo komisja przy ministrze, w terminie 21 dni od dnia wydania zarządzenia, o którym mowa w ust. 1, wydaje postanowienie o:

1) utrzymaniu w mocy zaskarżonego postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania wyjaśniającego albo

2) uchyleniu postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania wyjaśniającego.

3. Postanowienie, o którym mowa w ust. 2, jest prawomocne.

4. Postanowienie, o którym mowa w ust. 2, doręcza się:

1) organowi, który powołał rzecznika dyscyplinarnego;

2) zawiadamiającemu;

3) pokrzywdzonemu;

4) nauczycielowi akademickiemu, o którym mowa w § 6 ust. 6 pkt 1;

5) rzecznikowi dyscyplinarnemu.

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, organ, który powołał rzecznika dyscyplinarnego, poleca innemu rzecznikowi dyscyplinarnemu wszczęcie postępowania wyjaśniającego.

6. Prawomocne postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania wyjaśniającego doręcza się rektorowi oraz odpowiednio ministrowi lub ministrowi nadzorującemu.";

5) w § 9:
a) w ust. 1 uchyla się pkt 5 i 6,
b) w ust. 2 w pkt 2 w lit. f kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

"3) skutkach odmowy złożenia wyjaśnień lub nieusprawiedliwionego niestawiennictwa, o których mowa w § 10 ust. 3.",

c) w ust. 3 uchyla się pkt 5 i 6;
6) w § 10:
a) w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) wzywa nauczyciela akademickiego, którego dotyczy postępowanie, do złożenia wyjaśnień, w tym do zajęcia stanowiska wobec stawianych zarzutów i zebranych dowodów.",

b) dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

"3. Odmowa złożenia wyjaśnień przez nauczyciela akademickiego, którego dotyczy postępowanie wyjaśniające, lub jego nieusprawiedliwione niestawiennictwo nie stanowią przeszkody do sporządzenia wniosku o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego albo umorzenia postępowania wyjaśniającego, jeżeli pozostałe zebrane dowody dają do tego podstawę.";

7) § 12 otrzymuje brzmienie:

"§ 12. 1. Jeżeli materiał dowodowy zebrany w postępowaniu wyjaśniającym nie daje podstaw do sporządzenia wniosku o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego, rzecznik dyscyplinarny wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania wyjaśniającego i przekazuje je organowi, który go powołał, do zatwierdzenia. Przepisy § 8a stosuje się odpowiednio.

2. Zatwierdzone postanowienie o umorzeniu postępowania wyjaśniającego, o którym mowa w ust. 1, rzecznik dyscyplinarny doręcza:

1) zawiadamiającemu;

2) pokrzywdzonemu;

3) nauczycielowi akademickiemu, którego dotyczyło postępowanie.

3. Na postanowienie, o którym mowa w ust. 2, nauczycielowi akademickiemu, którego dotyczyło postępowanie, zawiadamiającemu i pokrzywdzonemu przysługuje, w terminie 14 dni od dnia doręczenia postanowienia, zażalenie odpowiednio do komisji uczelnianej albo komisji przy ministrze. Przepisy § 8c ust. 1-5 stosuje się odpowiednio.";

8) § 14 otrzymuje brzmienie:

"§ 14. Rzecznik dyscyplinarny niezwłocznie informuje organ, który go powołał, o skierowaniu wniosku o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego do komisji uczelnianej albo komisji przy ministrze.";

9) § 17 otrzymuje brzmienie:

"§ 17. 1. Jeżeli przewodniczący komisji uczelnianej albo komisji przy ministrze uzna, że:

1) zachodzą podstawy do umorzenia postępowania dyscyplinarnego albo

2) postępowanie wyjaśniające zawiera braki, które nie mogą zostać uzupełnione na rozprawie

- wydaje zarządzenie o wszczęciu postępowania dyscyplinarnego i skierowaniu sprawy na posiedzenie niejawne.

2. W zarządzeniu, o którym mowa w ust. 1, przewodniczący komisji uczelnianej albo komisji przy ministrze wyznacza przewodniczącego oraz członków składu orzekającego i protokolanta.";

10) w § 20 w ust. 4 w zdaniu pierwszym wyraz "ostateczne" zastępuje się wyrazem "prawomocne";
11) w § 34 dodaje się ust. 3 i 4 w brzmieniu:

"3. Skład orzekający wymierza karę, uwzględniając stopień winy, stopień społecznej szkodliwości przewinienia dyscyplinarnego, cele wychowawcze w stosunku do obwinionego oraz potrzeby w zakresie zapobiegania popełnieniu przez niego kolejnego przewinienia dyscyplinarnego i kształtowania właściwych postaw wśród nauczycieli akademickich.

4. Skład orzekający może umorzyć postępowanie dyscyplinarne, jeżeli wymierzenie obwinionemu kary byłoby niecelowe ze względu na:

1) rodzaj i wysokość kary lub środka karnego, prawomocnie orzeczonych za ten sam czyn w odrębnym postępowaniu przewidzianym przez ustawy, a interes pokrzywdzonego się temu nie sprzeciwia, lub

2) wynik postępowania mediacyjnego pomiędzy obwinionym a pokrzywdzonym, przeprowadzonego na podstawie art. 23a ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego lub art. 1831-18315 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1822, z późn. zm.).";

12) w § 38:
a) ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

"1. Przewodniczący komisji przy Radzie wyznacza skład orzekający w sprawie, w tym jego przewodniczącego i sprawozdawcę, oraz kieruje odwołanie do rozpoznania na posiedzenie niejawne.

2. Skład orzekający komisji przy Radzie po rozpoznaniu odwołania na posiedzeniu niejawnym:

1) orzeka o uchyleniu orzeczenia komisji dyscyplinarnej wydanego w pierwszej instancji oraz o przekazaniu sprawy do ponownego rozpatrzenia - jeżeli w postępowaniu dyscyplinarnym doszło do rażącego naruszenia prawa, które mogło mieć istotny wpływ na treść orzeczenia, albo

2) orzeka o uchyleniu orzeczenia komisji dyscyplinarnej wydanego w pierwszej instancji oraz o umorzeniu postępowania - jeżeli zachodzą okoliczności uzasadniające odmowę wszczęcia postępowania wyjaśniającego, o których mowa w art. 17 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego, albo

3) wydaje postanowienie o odmowie przyjęcia odwołania - jeżeli zostało ono wniesione przez osobę nieuprawnioną lub wniesione po terminie, albo

4) wydaje postanowienie o skierowaniu odwołania do rozpoznania na rozprawę odwoławczą.",

b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a-2c w brzmieniu:

"2a. Na postanowienie, o którym mowa w ust. 2 pkt 3, służy zażalenie.

2b. Do postanowienia, o którym mowa w ust. 2 pkt 3, stosuje się § 40 ust. 4 i 5.

2c. Skład orzekający komisji przy Radzie, kierując odwołanie do rozpoznania na rozprawę odwoławczą, wyznacza jej termin oraz:

1) zawiadamia strony i wzywa świadków wskazanych w odwołaniu;

2) doręcza odwołanie stronie przeciwnej i wzywa ją do złożenia odpowiedzi na odwołanie.",

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Skład orzekający komisji przy Radzie, na posiedzeniu niejawnym, może przywrócić termin do wniesienia odwołania, jeżeli wnosząca o to strona uprawdopodobni, że uchybienie nastąpiło wskutek niezawinionej przez nią przeszkody.";

13) w § 40 w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"Komisja przy Radzie, po przeprowadzeniu rozprawy odwoławczej:".

§  2.  Postępowania wyjaśniające i postępowania dyscyplinarne w sprawach dotyczących odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczycieli akademickich wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia są prowadzone do czasu ich zakończenia na podstawie przepisów dotychczasowych.
§  3.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
1 Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej - szkolnictwo wyższe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. poz. 1896).