§ 1. - Zmiana rozporządzenia w sprawie szczegółowego trybu mianowania funkcjonariuszy na stopnie Straży Granicznej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.1740

Akt jednorazowy
Wersja od: 30 sierpnia 2023 r.
§  1. 
W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 września 2021 r. w sprawie szczegółowego trybu mianowania funkcjonariuszy na stopnie Straży Granicznej (Dz. U. poz. 1701 oraz z 2023 r. poz. 279) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 3 po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

"1a) Rektora-Komendanta Wyższej Szkoły Straży Granicznej - kierownik komórki organizacyjnej Wyższej Szkoły Straży Granicznej;";

2)
w § 4:
a)
ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Wniosek o mianowanie na stopnie w korpusie oficerów, o których mowa w art. 51 pkt 4 lit. b-f ustawy, składają do Komendanta Głównego Straży Granicznej:

1) Rektor-Komendant Wyższej Szkoły Straży Granicznej;

2) Komendant Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej;

3) komendant oddziału Straży Granicznej;

4) komendant ośrodka szkolenia Straży Granicznej;

5) komendant ośrodka Straży Granicznej;

6) kierownik komórki organizacyjnej Komendy Głównej Straży Granicznej.",

b)
w ust. 2 w pkt 2 po wyrazach "Komendanta Głównego Straży Granicznej, " dodaje się wyrazy

"Rektora-Komendanta Wyższej Szkoły Straży Granicznej, ",

c)
ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Wniosek o mianowanie zastępców Komendanta Głównego Straży Granicznej, Rektora-Komendanta Wyższej Szkoły Straży Granicznej i Komendanta Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej oraz ich zastępców na stopnie w korpusie oficerów, o których mowa w art. 51 pkt 4 lit. b-f ustawy, składa Komendant Główny Straży Granicznej.";

3)
w § 10 w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) Wyższej Szkole Straży Granicznej, Biurze Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej, oddziale Straży Granicznej, ośrodku szkolenia Straży Granicznej oraz ośrodku Straży Granicznej w przypadku mianowania na stopnie inne niż wymienione w pkt 1 lit. a i b funkcjonariusza pełniącego służbę odpowiednio w Wyższej Szkole Straży Granicznej, Biurze Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej, oddziale, ośrodku szkolenia albo w ośrodku.";

4)
w § 11 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach akt mianowania na stopień może wręczyć funkcjonariuszowi kierownik komórki organizacyjnej Wyższej Szkoły Straży Granicznej, Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej, komendy oddziału Straży Granicznej, ośrodka szkolenia Straży Granicznej, ośrodka Straży Granicznej, komendant placówki albo dywizjonu Straży Granicznej.";

5)
załącznik nr 1 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia;
6)
załącznik nr 3 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia;
7)
załącznik nr 4 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszego rozporządzenia.