Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.256

| Akt jednorazowy
Wersja od: 26 stycznia 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1
z dnia 26 stycznia 2018 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu mianowania funkcjonariuszy na stopnie Straży Granicznej

Na podstawie art. 62 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2365 i 2405 oraz z 2018 r. poz. 106 i 138) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 sierpnia 2005 r. w sprawie szczegółowego trybu mianowania funkcjonariuszy na stopnie Straży Granicznej (Dz. U. poz. 1340, z 2006 r. poz. 1086, z 2010 r. poz. 1294, z 2014 r. poz. 27 oraz z 2017 r. poz. 426) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Mianowanie funkcjonariusza Straży Granicznej, zwanego dalej "funkcjonariuszem", na stopień Straży Granicznej, zwany dalej "stopniem", następuje na wniosek lub z urzędu.";

2) w § 2 po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

"1a) Komendanta Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej - kierownik komórki organizacyjnej Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej;";

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

"§ 3. Wniosek o mianowanie na stopień w korpusie chorążych składają do:

1) Komendanta Głównego Straży Granicznej:

a) komendant oddziału Straży Granicznej,

b) komendant ośrodka Straży Granicznej,

c) komendant ośrodka szkolenia Straży Granicznej,

d) kierownik komórki organizacyjnej Komendy Głównej Straży Granicznej;

2) Komendanta Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej - kierownik komórki organizacyjnej Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej.";

4) w § 4:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Wniosek o mianowanie na stopień w korpusie oficerów składają do Komendanta Głównego Straży Granicznej:

1) Komendant Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej;

2) komendant oddziału Straży Granicznej;

3) komendant ośrodka Straży Granicznej;

4) komendant ośrodka szkolenia Straży Granicznej;

5) kierownik komórki organizacyjnej Komendy Głównej Straży Granicznej.",

b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

"2a. W przypadku wystąpienia przez Komendanta Głównego Straży Granicznej o dokonanie weryfikacji, o której mowa w art. 55a ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej, zwanej dalej "ustawą", do wniosku, o którym mowa w ust. 2, dołącza się informację o weryfikacji.",

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Wniosek o mianowanie na stopień w korpusie oficerów funkcjonariusza pełniącego służbę na stanowisku Komendanta Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej, komendanta oddziału Straży Granicznej, komendanta ośrodka Straży Granicznej, komendanta ośrodka szkolenia Straży Granicznej, kierownika komórki organizacyjnej Komendy Głównej Straży Granicznej albo na innym stanowisku bezpośrednio podległym Komendantowi Głównemu Straży Granicznej przedstawia ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych Komendant Główny Straży Granicznej.";

5) w § 5:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Wnioski, o których mowa w § 2, § 3 i § 4 ust. 1, oraz wniosek o mianowanie na stopień w drodze wyróżnienia na podstawie art. 57 ust. 1 ustawy, dotyczący funkcjonariusza:

1) pełniącego służbę poza granicami państwa w składzie kontyngentu Straży Granicznej może również złożyć dowódca kontyngentu Straży Granicznej;

2) oddelegowanego do wykonywania zadań poza Strażą Graniczną:

a) do pracy w celu wykonywania zadań określonych w ustawie, w szczególności związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa i porządku publicznego lub wykonywaniem czynności w sprawach cudzoziemców, może również złożyć kierownik urzędu państwowego albo dyrektor generalny urzędu, do którego oddelegowano funkcjonariusza,

b) w Biurze Spraw Wewnętrznych może również złożyć Inspektor Nadzoru Wewnętrznego.",

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Wymogu uzyskania zgody nie stosuje się, jeżeli przełożonym właściwym w sprawach osobowych funkcjonariusza jest:

1) Komendant Główny Straży Granicznej lub

2) Komendant Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej - w przypadku wniosku o mianowanie na stopień w korpusie chorążych.";

6) w § 6 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) w korpusie oficerów - składa do Komendanta Głównego Straży Granicznej właściwy przełożony, o którym mowa w § 4 ust. 1, a w przypadku funkcjonariuszy pełniących służbę na stanowiskach wymienionych w § 4 ust. 3 - kierownik komórki organizacyjnej właściwej w sprawach osobowych w Komendzie Głównej Straży Granicznej;";

7) w § 9 w ust. 2 w pkt 2 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

"3) kierownik komórki organizacyjnej właściwej w sprawach osobowych w Biurze Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej w przypadku mianowania na pierwszy stopień chorążego oraz na stopnie inne niż wymienione w pkt 1 lit. b-c funkcjonariusza pełniącego służbę w Biurze Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej.";

8) w § 10 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Akt mianowania na stopień wręcza funkcjonariuszowi Komendant Główny Straży Granicznej, zastępca Komendanta Głównego Straży Granicznej albo przełożony, o którym mowa w § 4 ust. 1.";

9) w § 12 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. W sprawach, o których mowa w ust. 2, jest właściwy Komendant Główny Straży Granicznej, Komendant Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej, komendant oddziału, komendant ośrodka albo ośrodka szkolenia Straży Granicznej w stosunku do funkcjonariuszy, dla których jest przełożonym właściwym w sprawach osobowych.";

10) załącznik nr 4 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.
§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 27 stycznia 2018 r.

ZAŁĄCZNIK

AKT MIANOWANIA NA STOPIEŃ STRAŻY GRANICZNEJ

1 Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 97 i 225).