Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.1986

| Akt utracił moc
Wersja od: 25 października 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW
z dnia 18 października 2017 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa

Na podstawie art. 198 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 15 stycznia 2014 r. w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 69) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 4:
a) w ust. 2 część wspólna otrzymuje brzmienie:

"- na odpowiedni rachunek dochodów centralnego rachunku bieżącego budżetu państwa, z zachowaniem rodzaju wpływów, z zastrzeżeniem ust. 3 i ust. 4 pkt 2, § 13 ust. 2 i 5 oraz § 22.",

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Dochody realizowane przez:

1) jednostki organizacyjne inne niż wymienione w ust. 1 są przekazywane na rachunki bieżące dochodów właściwych dysponentów części budżetowych, niezwłocznie, nie później niż w terminach określonych w ust. 2, jeżeli przepisy odrębne nie stanowią inaczej;

2) urzędy obsługujące organy, którym uprawnienia organów podatkowych nadano na podstawie art. 13a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r. poz. 201, 648, 768, 935, 1428 i 1537), są przekazywane na rachunki bieżące dochodów właściwych urzędów skarbowych, w terminie określonym w art. 38 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2032, z późn. zm. 1 ).",

c) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

"6. Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym do obsługi płatności oraz odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym pomocniczym do obsługi finansowej dochodów budżetu środków europejskich, prowadzonym w Banku Gospodarstwa Krajowego, są przekazywane przez Ministra Finansów na dochody budżetu państwa w części budżetowej 19 - "Budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe", w terminie 5 dni roboczych po zakończeniu każdego miesiąca.",

d) uchyla się ust. 13;
2) § 11 otrzymuje brzmienie:

"§ 11. 1. Minister Finansów przekazuje środki na realizację wydatków niewygasających na podstawie wykazu i planu finansowego, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 181 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, oraz zgodnie z zatwierdzonym zapotrzebowaniem i limitem dziennym środków na te wydatki.

2. Dysponent części budżetowej przekazuje Ministrowi Finansów zapotrzebowanie na środki na realizację wydatków niewygasających do dnia 24 grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy, w którym środki te będą wydatkowane. Zapotrzebowanie powinno zawierać kwotę środków na wydatki planowane do uruchomienia w terminie do dnia określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 181 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, w podziale na kolejne dni robocze, według szczegółowości określonej w Informatycznym Systemie Obsługi Budżetu Państwa.

3. Zapotrzebowanie, o którym mowa w ust. 2, może być aktualizowane przez dysponentów części budżetowych nie później niż na 3 dni robocze przed planowanym uruchomieniem środków.

4. Zmiana limitu dziennego środków na wydatki niewygasające jest dokonywana na podstawie zapotrzebowań na dodatkowe środki na wydatki budżetowe, składanych przez dysponentów części budżetowych Ministrowi Finansów nie później niż na 2 dni robocze przed planowanym uruchomieniem środków.

5. Niewykorzystane środki na wydatki niewygasające dysponent części budżetowej zwraca na wyodrębniony rachunek wydatków centralnego rachunku bieżącego budżetu państwa niezwłocznie, nie później niż w ciągu 2 dni roboczych od dnia przekazania środków na rachunek wydatków niewygasających dysponenta części budżetowej przez Ministra Finansów lub zwrotu środków od jednostki podległej.

6. Minister Finansów przekazuje środki finansowe, o których mowa w ust. 5, na wyodrębniony rachunek dochodów centralnego rachunku bieżącego budżetu państwa, nie później niż w terminie określonym w art. 181 ust. 8 ustawy o finansach publicznych.

7. Państwowe jednostki budżetowe będące beneficjentami programów współfinansowanych ze środków, o których mowa w art. 181 ust. 6 ustawy o finansach publicznych, przekazują środki finansowe na wydatki niewygasające, o których mowa w art. 181 ust. 7 ustawy o finansach publicznych, na swój rachunek dla środków na wydatki niewygasające do dnia 31 grudnia roku budżetowego.";

3) w § 13 ust. 9 otrzymuje brzmienie:

"9. W przypadku konieczności dokonania rozliczeń w zakresie środków przekazanych ze źródeł, o których mowa w art. 118 ust. 3 ustawy o finansach publicznych, Minister Finansów wykonuje operacje finansowe pomiędzy rachunkami do obsługi płatności a rachunkiem środków do sfinansowania pożyczkowych potrzeb budżetu państwa, w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym.";

4) w § 14 po ust. 4 dodaje się ust. 4a i 4b w brzmieniu:

"4a. Dysponenci części budżetowych przekazują do Ministra Finansów za każde półrocze roku budżetowego, najpóźniej do końca miesiąca następującego po zakończeniu półrocza, informacje o rozliczeniu środków, o których mowa w ust. 3.

4b. Informacje, o których mowa w ust. 4a, zawierają w szczególności:

1) dane o liczbie funkcjonujących rachunków pomocniczych w zakresie budżetu środków europejskich, zarówno dysponentów części budżetowych, jak i podległych tym dysponentom państwowych jednostek budżetowych, prowadzonych w Banku Gospodarstwa Krajowego lub w Narodowym Banku Polskim, wraz z informacją, kto jest właścicielem rachunku, oraz numerem rachunku;

2) obroty i salda tych rachunków (suma uznań i obciążeń oraz saldo na koniec każdego miesiąca w danym półroczu);

3) wskazanie przyczyny pozostawienia niewykorzystanych środków europejskich na rachunku pomocniczym na koniec każdego miesiąca w danym półroczu, w przypadku zaistnienia takiej okoliczności.";

5) uchyla się § 17 i § 18;
6) § 19 otrzymują brzmienie:

"§ 19. Środki odzyskane przez właściwego dysponenta z tytułu zwrotu, wraz z odsetkami, nienależnie pobranych płatności, kar umownych, opłat rezygnacyjnych, odsetek od zwrotów kwot nieprawidłowo wykorzystanych oraz inne środki będące pochodnymi wcześniej zrealizowanych wydatków dotyczących wyprzedzającego finansowania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, odnoszące się do płatności realizowanych w ramach wyprzedzającego finansowania działania pod nazwą "Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa" - stanowią dochód budżetu państwa i są przekazywane przez właściwego dysponenta na odpowiedni rachunek dochodów centralnego rachunku bieżącego budżetu państwa, w terminach jak dla dochodów budżetu państwa pobieranych przez państwowe jednostki budżetowe, określonych w § 4 ust. 2.";

7) w § 21 dodaje się ust. 3-5 w brzmieniu:

"3. W przypadku konieczności dokonania rozliczeń w zakresie środków przekazanych ze źródeł, o których mowa w art. 118 ust. 3 ustawy o finansach publicznych, Minister Finansów wykonuje operacje finansowe pomiędzy rachunkiem bankowym do obsługi płatności WPR a rachunkiem środków do sfinansowania pożyczkowych potrzeb budżetu państwa, w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym.

4. Po ostatecznej weryfikacji przez Ministra Finansów sprawozdań rocznych z wykonania planu wydatków budżetu środków europejskich z tytułu WPR, przekazanych przez dysponentów środków budżetu państwa, może zostać dokonana korekta wpłaty środków, o których mowa w ust. 3.

5. Środki, o których mowa w ust. 3 i 4, zalicza się na rachunek bankowy roku budżetowego, w którym odpowiadające im wydatki zostały poniesione.";

8) w § 22:
a) w ust. 2:
pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

"1) dochody pobrane do dnia 31 grudnia przez płatnika lub inkasenta;

2) dochody wpłacone do dnia 31 grudnia w kasie jednostki budżetowej, w kasie banku, kasie organu podatkowego, w kasie lub na rachunek w banku podmiotu obsługującego jednostkę budżetową lub organ podatkowy, w placówce pocztowej w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1481), w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, w biurze usług płatniczych, w instytucji płatniczej lub w instytucji pieniądza elektronicznego; w obrocie bezgotówkowym za termin dokonania wpłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego wpłacającego, rachunku wpłacającego w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej lub rachunku płatniczego wpłacającego w instytucji płatniczej lub instytucji pieniądza elektronicznego na podstawie polecenia przelewu lub zapłaty za pomocą innego niż polecenie przelewu instrumentu płatniczego;",

pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) wydatki z tytułu czeków rozrachunkowych przyjętych do dnia 31 grudnia przez banki lub za pośrednictwem operatora wyznaczonego lub innego operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe instytucje finansowe i placówki handlowe;",

b) w ust. 6 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) urzędy obsługujące organy podatkowe przekazują środki z tytułu ostatecznego rozliczenia dochodów należnych gminom i udziałów w dochodach, ustalonych w odrębnych przepisach, jednostkom samorządu terytorialnego.",

c) w ust. 8 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) urzędy obsługujące organy podatkowe przekazują dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych na odpowiedni rachunek dochodów centralnego rachunku bieżącego budżetu państwa;";

9) § 23 otrzymuje brzmienie:

"§ 23. 1. W Informatycznym Systemie Obsługi Budżetu Państwa są realizowane procesy w zakresie:

1) rocznego harmonogramu realizacji budżetu państwa, o którym mowa w art. 147 ustawy o finansach publicznych;

2) wniosków o zmianę limitu otwarcia;

3) wniosków o modyfikację harmonogramu;

4) zapotrzebowań na środki;

5) informacji, o której mowa w § 8 ust. 4;

6) limitów miesięcznych i dziennych;

7) projektów planów finansowych;

8) planów finansowych;

9) wniosków i decyzji związanych ze zmianami projektów planów finansowych i planów finansowych;

10) decyzji, o których mowa w art. 177 ustawy o finansach publicznych;

11) sprawozdań budżetowych, w zakresie wynikającym z odrębnych przepisów;

12) sprawozdań finansowych, w zakresie wynikającym z odrębnych przepisów.

2. Minister Finansów zatwierdza roczny harmonogram realizacji budżetu państwa, wnioski o zmianę limitu otwarcia, wnioski o modyfikację harmonogramu, o których mowa w § 8 ust. 1a, limity miesięczne i dzienne, o których mowa w § 8 ust. 1, limity dzienne, o których mowa w § 11 ust. 1, zapotrzebowania, o których mowa w § 8 ust. 6 oraz w § 11 ust. 1 i 4, a także decyzje o blokowaniu planowanych wydatków, o których mowa w art. 177 ust. 3 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, w formie elektronicznej, z wykorzystaniem Informatycznego Systemu Obsługi Budżetu Państwa.

3. Dysponent części budżetowej realizuje decyzje o blokowaniu planowanych wydatków, o których mowa w art. 177 ust. 3 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, w formie elektronicznej, z wykorzystaniem Informatycznego Systemu Obsługi Budżetu Państwa.

4. Przepisy ust. 1-3 nie mają zastosowania do budżetu środków europejskich i zadaniowego ujęcia budżetu.";

10) po § 23 dodaje się § 23a w brzmieniu:

"§ 23a. 1. Zmiany w projektach planów finansowych i w planach finansowych w zakresie podziału rezerw celowych i rezerwy ogólnej dokonywane są na podstawie wniosku o decyzję złożonego przez dysponenta, którego projekt planu lub plan ma ulec zmianie.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, jest składany do Ministra Finansów za pośrednictwem dysponenta części budżetowej, zgodnie ze strukturą dysponenta części budżetowej.

3. Minister, w porozumieniu z którym dokonywany jest podział danej pozycji rezerwy celowej, oraz odpowiednio minister, o którym mowa w art. 154 ust. 5 i 6 ustawy o finansach publicznych, zatwierdza wniosek, o którym mowa w ust. 1.

4. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 w zakresie podziału rezerw celowych, powinien zostać przekazany do Ministra Finansów nie później niż na 2 dni robocze przed upływem terminu, w którym Minister Finansów dokonuje podziału rezerw celowych lub zmiany klasyfikacji wydatków.

5. Przepisu ust. 4 nie stosuje się do podziału:

1) rezerw celowych i zmiany klasyfikacji wydatków przeznaczonych na finansowanie zobowiązań Skarbu Państwa oraz przeciwdziałanie klęskom żywiołowym i usuwanie ich skutków;

2) rezerw celowych, w wyniku których następuje zwiększenie wydatków części budżetowych państwa, których dysponentami są wojewodowie.";

11) w § 24:
a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. W Informatycznym Systemie Obsługi Budżetu Państwa dopuszcza się stosowanie:

1) podpisu elektronicznego z zastosowaniem certyfikatów wydanych przez Narodowy Bank Polski z wykorzystaniem urządzeń wskazanych przez Narodowy Bank Polski w ramach:

a) świadczenia usługi obsługi rachunków bankowych,

b) świadczenia usługi certyfikacyjnej dla Informatycznego Systemu Obsługi Budżetu Państwa;

2) kwalifikowanego podpisu elektronicznego.",

b) ust. 6 i 7 otrzymują brzmienie:

"6. Jeżeli z powodu awarii Informatycznego Systemu Obsługi Budżetu Państwa nie jest możliwe złożenie wniosków o zmianę limitu otwarcia, wniosków o modyfikację harmonogramu, zapotrzebowań na środki, o których mowa w § 8 ust. 6 oraz w § 11 ust. 4, wniosków i decyzji związanych ze zmianami projektów planów finansowych i planów finansowych oraz decyzji o blokowaniu planowanych wydatków, dokumenty te należy przekazać w formie papierowej. Po usunięciu awarii dysponenci środków budżetu państwa odzwierciedlają niezwłocznie te dokumenty w Informatycznym Systemie Obsługi Budżetu Państwa.

7. W przypadku awarii Informatycznego Systemu Obsługi Budżetu Państwa, zapotrzebowanie na środki, o którym mowa w § 5 ust. 1, składa się zgodnie z formularzem zamieszczonym na stronie internetowej Ministerstwa Finansów.".

§  2.  Do dnia 31 grudnia 2019 r. wnioski o decyzje i decyzje związane ze zmianami w projekcie planu finansowego i w planie finansowym mogą być składane i realizowane w formie papierowej, przy czym wymagają dodatkowo odzwierciedlenia w Informatycznym Systemie Obsługi Budżetu Państwa.
§  3.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 2048 oraz z 2017 r. poz. 60, 528, 648, 859, 1089, 1428, 1448, 1530 i 1971.