Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.911

| Akt jednorazowy
Wersja od: 15 maja 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 14 maja 2019 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej

Na podstawie art. 138 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 183) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 19 w pkt 3 w lit. b kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

"4) w zakresie wstępnych kwot wydatków i wyjściowych kwot wydatków:

a) wstępne kwoty wydatków i wyjściowe kwoty wydatków dla poszczególnych części budżetowych oraz wielkości wskaźników budżetowych przekazuje dysponentom Minister Finansów, z zastrzeżeniem § 11 ust. 2,

b) wraz ze wstępnymi kwotami wydatków i wyjściowymi kwotami wydatków dla poszczególnych części budżetowych Minister Finansów określa termin przedstawienia projektu budżetu w układzie zadaniowym w danej części budżetu państwa oraz projektów planów finansowych w układzie zadaniowym, o którym mowa w § 4 ust. 3 i 5, według formularzy oznaczonych symbolami: BZ, BZK i BZ-PF - wraz z wypełnionym formularzem opisowym dla każdej części budżetowej, którego wzór zostanie udostępniony na stronie internetowej Ministerstwa Finansów,

c) termin przedstawienia materiałów, o których mowa w lit. b, nie może być krótszy niż termin, o którym mowa w § 13 ust. 1.";

2) załącznik nr 39 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.
§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

BZCM

ZESTAWIENIE PROPOZYCJI AKTUALIZACJI CELÓW I MIERNIKÓW

Nazwa dysponenta/jednostki sektora finansów publicznych*: ...................................................

Kod klasyfikacji zadaniowejNazwa funkcji/zadaniaNumer części budżetowej/Nazwa JSFPCelNazwa miernika (wraz z jednostką miary)Algorytm wyliczenia miernikaŹródło danych do wyliczenia wartości miernika (lub składowych)Termin pomiaru (miesięczny, kwartalny, półroczny, roczny, inny)Właściwa komórka/ jednostkaUzasadnienie wyboru miernikaUwagi dotyczące aktualizacji
1234567891011

* Niepotrzebne skreślić

Sporządził/-a:...............................................................

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

nr telefonu ................................adres e-mail .............................

data ..................podpis ..........................