Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.1438

| Akt jednorazowy
Wersja od: 26 lipca 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1
z dnia 20 lipca 2018 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu stosowania nawozów oraz prowadzenia szkoleń z zakresu ich stosowania

Na podstawie art. 22 ustawy z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu (Dz. U. z 2018 r. poz. 1259) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 kwietnia 2008 r. w sprawie szczegółowego sposobu stosowania nawozów oraz prowadzenia szkoleń z zakresu ich stosowania (Dz. U. z 2014 r. poz. 393) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2 uchyla się ust. 4;
2) w § 3:
a) uchyla się ust. 1 i 3,
b) ust. 4 i 4a otrzymują brzmienie:

"4. Nawozy mineralne, nawozy organiczne i nawozy organiczno-mineralne, zawierające w swoim składzie fosfor, stosuje się na gruntach rolnych w odległości co najmniej 5 m od brzegu:

1) jezior i innych zbiorników wodnych o powierzchni do 50 ha;

2) cieków naturalnych;

3) rowów w rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. poz. 1566 i 2180 oraz z 2018 r. poz. 650 i 710), z wyłączeniem rowów o szerokości do 5 m liczonej na górnej krawędzi brzegu rowu;

4) kanałów w rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne.

4a. Nawozy mineralne, nawozy organiczne i nawozy organiczno-mineralne, zawierające w swoim składzie fosfor, stosuje się na gruntach rolnych w odległości co najmniej 20 m od:

1) brzegu jezior i innych zbiorników wodnych o powierzchni powyżej 50 ha;

2) ujęć wody - jeżeli nie ustanowiono strefy ochronnej na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne;

3) obszarów morskiego pasa nadbrzeżnego.",

c) uchyla się ust. 4b i 5,
d) dodaje się ust. 6 i 7 w brzmieniu:

"6. Odległości określone w ust. 4 i 4a, jeżeli występuje uprawa roślin, mogą zostać zmniejszone o połowę w przypadku stosowania nawozów mineralnych, nawozów organicznych i nawozów organiczno-mineralnych, zawierających w swoim składzie fosfor, za pomocą urządzeń aplikujących je bezpośrednio do gleby.

7. Odległości określone w ust. 4 i 4a, jeżeli występuje uprawa roślin, mogą zostać zmniejszone o połowę w przypadku podzielenia pełnej dawki nawozów mineralnych, nawozów organicznych i nawozów organiczno-mineralnych, zawierających w swoim składzie fosfor, na co najmniej trzy równe dawki, przy czym odstęp między zastosowaniem tych dawek nawozów nie może być krótszy niż 14 dni.";

3) po § 3 dodaje się § 3a i 3b w brzmieniu:

"§ 3a. W przypadku punktowego stosowania nawozów mineralnych, nawozów organicznych lub nawozów organiczno-mineralnych, zawierających w swoim składzie fosfor, w wyniku mycia rozsiewaczy i sprzętu do aplikacji tych nawozów oraz rozlewania wody z ich mycia, należy zachować odległość nie mniejszą niż 25 m od:

1) brzegu jezior i innych zbiorników wodnych;

2) cieków naturalnych;

3) brzegu rowów w rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne;

4) brzegu kanałów w rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne;

5) ujęć wody - jeżeli nie ustanowiono strefy ochronnej na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne;

6) obszarów morskiego pasa nadbrzeżnego.

§ 3b. Do sposobu stosowania nawozów, w zakresie nieobjętym przepisami § 2-3a, mają zastosowanie przepisy rozdziału 4 w dziale III ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne".

§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 2325).