Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.2138

| Akt jednorazowy
Wersja od: 14 listopada 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 30 października 2018 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzenia egzaminu na tłumacza przysięgłego

Na podstawie art. 4 ust. 7 ustawy z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1505 oraz z 2018 r. poz. 1669) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzenia egzaminu na tłumacza przysięgłego (Dz. U. poz. 129) wprowadza się następujące zmiany:
1) § 3 otrzymuje brzmienie:

"§ 3. 1. W trakcie części pisemnej egzaminu kandydat nie może korzystać z materiałów pomocniczych, z wyjątkiem przyniesionych przez siebie słowników, glosariuszy, leksykonów i encyklopedii w postaci papierowej.

2. Wątpliwości w zakresie dopuszczenia materiałów pomocniczych rozstrzyga zespół egzaminacyjny.

3. W trakcie części ustnej egzaminu kandydat nie może korzystać z materiałów pomocniczych.";

2) w § 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Część pisemna egzaminu polega na tłumaczeniu 4 tekstów:

1) dwóch z języka polskiego na język obcy, w tym jednego, który jest pismem sądowym, urzędowym lub tekstem prawniczym;

2) dwóch z języka obcego na język polski, w tym jednego, który jest pismem sądowym, urzędowym lub tekstem prawniczym.";

3) w § 8:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Po przeprowadzeniu części pisemnej egzaminu zespół egzaminacyjny ustala jego wynik stanowiący sumę punktów przyznawanych dla każdego z 4 tekstów, osobno, w zakresie umiejętności językowych i tłumaczeniowych; za umiejętności:

1) tłumaczeniowe przyznaje się do 25 punktów:

a) za stronę merytoryczną tłumaczenia (zgodność treści przekazanej w tłumaczeniu z treścią oryginału),

b) za stronę terminologiczną tłumaczenia (terminologia i frazeologia języka specjalistycznego),

c) za stronę formalną tłumaczenia (znajomość formalnych zasad wykonywania tłumaczeń poświadczonych);

2) językowe przyznaje się do 25 punktów, w szczególności za poprawność interpunkcyjną, ortograficzną, gramatyczną, leksykalną (leksyka niespecjalistyczna) i stylistyczną.",

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

"1a. W przypadku popełnienia przez kandydata błędu powodującego istotne naruszenie sensu tekstu źródłowego (błąd krytyczny) można obniżyć punktację o nie więcej niż 10 punktów w kategorii umiejętności tłumaczeniowych za każdy taki błąd.";

4) w § 10 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

"1. Część ustna egzaminu polega na tłumaczeniu:

1) a vista (kandydat otrzymuje do tłumaczenia tekst w formie pisemnej) z języka obcego na język polski dwóch tekstów, w tym jednego, który jest pismem sądowym, urzędowym lub tekstem prawniczym;

2) konsekutywnym (egzaminator odczytuje lub odtwarza tekst z przerwami na tłumaczenie) z języka polskiego na język obcy dwóch tekstów, w tym jednego, który jest pismem sądowym, urzędowym lub tekstem prawniczym.

2. Teksty do tłumaczenia a vista są wręczane kandydatowi bezpośrednio przed tłumaczeniem, przy czym kandydat otrzymuje 2 minuty na przeczytanie tych tekstów przed rozpoczęciem tłumaczenia.";

5) w § 11:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Po przeprowadzeniu części ustnej egzaminu zespół egzaminacyjny ustala jego wynik stanowiący sumę punktów przyznawanych dla każdego z 4 tekstów, osobno, w zakresie umiejętności językowych i tłumaczeniowych; za umiejętności:

1) tłumaczeniowe przyznaje się do 25 punktów:

a) za stronę merytoryczną tłumaczenia (zgodność treści przekazanej w tłumaczeniu z treścią oryginału),

b) za stronę terminologiczną tłumaczenia (terminologia i frazeologia języka specjalistycznego);

2) językowe przyznaje się do 25 punktów, w szczególności za poprawność gramatyczną, leksykalną (leksyka niespecjalistyczna), stylistyczną, fonetyczno-intonacyjną, dykcję i płynność wypowiedzi.",

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

"1a. W przypadku popełnienia przez kandydata błędu krytycznego można obniżyć punktację o nie więcej niż 10 punktów w kategorii umiejętności tłumaczeniowych za każdy taki błąd.".

§  2.  Do egzaminów przeprowadzanych na dotychczasowych zasadach i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.
§  3.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.