Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.501

| Akt jednorazowy
Wersja od: 8 marca 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 5 marca 2018 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia rejestrów wchodzących w skład Krajowego Rejestru Sądowego oraz szczegółowej treści wpisów w tych rejestrach 1

Na podstawie art. 35a ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 700, 1089 i 1133 oraz z 2018 r. poz. 398) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 listopada 2014 r. w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia rejestrów wchodzących w skład Krajowego Rejestru Sądowego oraz szczegółowej treści wpisów w tych rejestrach (Dz. U. poz. 1667, z 2015 r. poz. 67 i 2223, z 2016 r. poz. 2226 oraz z 2017 r. poz. 1522) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

"5) systemie integracji rejestrów - rozumie się przez to system, o którym mowa w art. 1 ust. 3 ustawy.";

2) w § 136 w pkt 1 w lit. i średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. j w brzmieniu:

"j) w polu dziesiątym - informacje z systemu integracji rejestrów dotyczące przedsiębiorcy zagranicznego, obejmujące datę i rodzaj postępowania: otwarcie likwidacji, zakończenie postępowania likwidacyjnego, otwarcie i zakończenie postępowania likwidacyjnego, odwołanie postępowania likwidacyjnego, ogłoszenie upadłości, zakończenie postępowania upadłościowego, ogłoszenie upadłości i zakończenie postępowania upadłościowego, odwołanie postępowania upadłościowego, wykreślenie przedsiębiorcy zagranicznego;";

3) w § 166 uchyla się pkt 3.
§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 15 marca 2018 r.
1 Niniejsze rozporządzenie wdraża dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1132 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie niektórych aspektów prawa spółek (Dz. Urz. UE L 169 z 30.06.2017, str. 46-127).