§ 1. - Zmiana rozporządzenia w sprawie szczegółowego sposobu i trybu prowadzenia rejestru programów telewizyjnych rozpowszechnianych wyłącznie w systemie teleinformatycznym i programów rozprowadzanych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1987

Akt jednorazowy
Wersja od: 3 listopada 2021 r.
§  1. 
W rozporządzeniu Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu prowadzenia rejestru programów telewizyjnych rozpowszechnianych wyłącznie w systemie teleinformatycznym i programów rozprowadzanych (Dz. U. poz. 603 oraz z 2018 r. poz. 2111) wprowadza się następujące zmiany:
1)
§ 5 otrzymuje brzmienie:

"§ 5. 1. Oznaczenie księgi rejestrowej, o której mowa w § 2 ust. 1, zawiera numer księgi, nazwę nadawcy i jego siedzibę, adres korespondencyjny, w tym adres poczty elektronicznej, oraz datę założenia księgi.

2. Księga rejestrowa składa się z następujących rubryk:

1) rubryka pierwsza - liczba porządkowa;

2) rubryka druga - data wpisu;

3) rubryka trzecia - nazwa programu;

4) rubryka czwarta - sposób rozpowszechniania programu;

5) rubryka piąta - charakter programu;

6) rubryka szósta - państwa, w których możliwy jest odbiór programu;

7) rubryka siódma - wzmianka o wykreśleniu wpisu;

8) rubryka ósma - uwagi.";

2)
załącznik nr 1 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia;
3)
załącznik nr 3 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia.