Dziennik Ustaw

Dz.U.2016.1848

| Akt jednorazowy
Wersja od: 15 listopada 2016 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA 1
z dnia 8 listopada 2016 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectwa maszynisty 2

Na podstawie art. 22b ust. 21 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1727 i 1823) zarządza się, co następuje:
§  1. W rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10 lutego 2014 r. w sprawie świadectwa maszynisty (Dz. U. poz. 212 oraz z 2015 r. poz. 1410) wprowadza się następujące zmiany:
1) odnośnik nr 2 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie:

"2) Niniejsze rozporządzenie w zakresie swojej regulacji wdraża dyrektywę 2007/59/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. w sprawie przyznawania uprawnień maszynistom prowadzącym lokomotywy i pociągi w obrębie systemu kolejowego Wspólnoty (Dz. Urz. UE L 315 z 03.12.2007, str. 51, Dz. Urz. UE L 184 z 25.06.2014, str. 11 oraz Dz. Urz. UE L 146 z 03.06.2016, str. 22).";

2) w § 11 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

"3. Przepisu ust. 1 pkt 3 nie stosuje się do maszynistów prowadzących pociągi w ruchu transgranicznym po infrastrukturze kolejowej obejmującej odcinki linii kolejowych przebiegające przez przejścia graniczne z państwami członkowskimi Unii Europejskiej sąsiadującymi z Rzeczpospolitą Polską, którym zarządca tej infrastruktury udzielił odstępstwa od wymagań językowych określonych w ust. 7 lit. d załącznika nr 2 do rozporządzenia.";

3) w załączniku nr 2 do rozporządzenia w ust. 7 lit. d otrzymuje brzmienie:

"d) posiadać umiejętność rozumienia ze słuchu i rozumienia tekstu czytanego oraz umiejętność ustnego i pisemnego porozumiewania się w języku wskazanym przez zarządcę infrastruktury kolejowej, zgodnie z poziomem biegłości językowej B1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy; przepisu nie stosuje się do maszynistów prowadzących pociągi w ruchu transgranicznym po infrastrukturze kolejowej obejmującej odcinki linii kolejowych przebiegające przez przejścia graniczne z państwami członkowskimi Unii Europejskiej sąsiadującymi z Rzeczpospolitą Polską, którym zarządca tej infrastruktury udzielił odstępstwa od wymagań dotyczących znajomości języka zgodnie z poziomem biegłości językowej B1.".

§  2. Maszynistów, którzy przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia uzyskali licencje maszynisty i świadectwa maszynisty poświadczające uprawnienia do prowadzenia pociągów w ruchu transgranicznym, uznaje się za spełniających wymagania określone w ust. 7 lit. d załącznika nr 2 do rozporządzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, w zakresie znajomości języka wskazanego przez zarządcę infrastruktury obowiązującego na infrastrukturze kolejowej, do której odnoszą się te świadectwa.
§  3. Do szkoleń i egzaminów niezbędnych do uzyskania świadectwa maszynisty lub zachowania ważności świadectwa maszynisty rozpoczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy rozporządzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.
§  4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.
1 Minister Infrastruktury i Budownictwa kieruje działem administracji rządowej - transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury i Budownictwa (Dz. U. poz. 1907 i 2094).
2 Niniejsze rozporządzenie w zakresie swojej regulacji wdraża dyrektywę Komisji (UE) 2016/882 z dnia 1 czerwca 2016 r. zmieniającą dyrektywę 2007/59/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymogów językowych (Dz. Urz. UE L 146 z 03.06.2016, str. 22).