Zmiana rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2641

Akt jednorazowy
Wersja od: 16 grudnia 2022 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1
z dnia 2 grudnia 2022 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej

Na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2561) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 357, z późn. zm. 2 ) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 2 w pkt 5 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 6 w brzmieniu:

"6) nadzór telemetryczny - świadczenie zdrowotne polegające na zdalnej analizie danych technicznych i klinicznych, gromadzonych przez wyroby medyczne, w tym w szczególności implantowane wyroby medyczne lub inne przeznaczone do tego technologie, przy użyciu dedykowanych systemów teleinformatycznych.";

2)
w załączniku nr 5 dodaje się lp. 35 w brzmieniu:
35brak koduNadzór telemetryczny nad pacjentami z implantowanymi urządzeniami wszczepialnymiWymagania formalnePoradnia kardiologiczna lub poradnia kardiologiczna dla dzieci, lub poradnia kontroli rozruszników i kardiowerterów, lub pracownia urządzeń wszczepialnych serca, prowadząca kontrole stymulatorów, kardiowerterów-defibrylatorów i układów do stymulacji resynchronizującej.
Warunki kwalifikacji do świadczeniaDo świadczenia kwalifikują się:

1) pacjenci z niewydolnością serca z obniżoną frakcją wyrzutową lewej komory z implantowanym ICD/CRT-D, wyposażonym w funkcję umożliwiającą zdalne przekazywanie zgromadzonych danych, ICD-10: Z95;

2) pacjenci do 18 roku życia z implantowanym stymulatorem jednolub dwujamowym lub resynchronizującym, wyposażonym w funkcję umożliwiającą zdalne przekazywanie zgromadzonych danych;

3) pacjenci po 18 roku życia, u których rozpoczęto wcześniej nadzór telemetryczny na podstawie spełniania warunków, o których mowa w pkt 2.

Zakres świadczeniaŚwiadczenie obejmuje:

1) wdrożenie nadzoru telemetrycznego polegające na:

a) zaopatrzeniu pacjenta w aparat monitorujący (transmiter),

b) włączeniu pacjenta do systemu nadzoru telemetrycznego, który umożliwia kontrolę urządzenia i odczyt przesyłanych danych,

c) edukacji pacjenta, w tym jego rodziny lub opiekuna (odnotowanej w dokumentacji medycznej), umożliwiającej właściwe korzystanie z systemu nadzoru telemetrycznego, w tym dotyczącej:

- sposobu funkcjonowania nadzoru telemetrycznego,

- zakresu odpowiedzialności oraz oczekiwań związanych ze zdalnym monitorowaniem, w tym sposobu reagowania w przypadku wystąpienia zdarzeń niepożądanych,

- poznania potencjalnych korzyści związanych z tą metodą nadzoru oraz jej ograniczeń;

2) prowadzenie nadzoru telemetrycznego polegające na:

a) odczycie przesyłanych danych, w tym kontroli parametrów układu resynchronizującego, nie rzadziej niż 3 razy do roku,

b) analizie, nie rzadziej niż 3 razy do roku, przesłanych danych rejestrowanych przez systemy telemetryczne,

c) teleporadzie - udzielanej każdorazowo w klinicznie uzasadnionym przypadku wystąpienia alarmu;

3) ambulatoryjną wizytę kontrolną raz w roku w ośrodku prowa dzącym nadzór telemetryczny.

Personel1) lekarz specjalista w dziedzinie kardiologii lub kardiologii dziecięcej lub lekarz z ukończonym II rokiem specjalizacji w dziedzinie kardiologii pod nadzorem specjalisty w dziedzinie kardiologii, spełniającym wymagania równoważne

z wymaganiami określonymi dla certyfikatu operatora w zakresie elektroterapii - posiadający doświadczenie i umiejętności w zakresie programowania i rozwiązywania problemów związanych ze stymulacją serca i umiejętnością analizy

i leczenia zaburzeń rytmu serca oraz wiedzę z zakresu procedury implantacji stymulatorów serca oraz ICD/CRT-D;

2) pielęgniarka posiadająca doświadczenie w pracy w zakresie opieki kardiologicznej oraz przeszkolenie w zakresie analizy danych transmitowanych przez stymulator serca oraz ICD/CRT-D lub

3) technik elektrokardiologii przeszkolony lub mający doświadczenie w zakresie analizy danych transmitowanych przez stymulator serca oraz ICD/CRT-D.

Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medycznąPracownia lub poradnia, w których odbywa się nadzór telemetryczny, są wyposażone w:

1) oprogramowanie pozwalające na prowadzenie kontroli urządzeń wszczepialnych oraz odczyt i analizę danych;

2) komputer z dostępem do Internetu, drukarkę i telefon;

3) aparaty monitorujące (transmitery) wypożyczane pacjentowi bezpłatnie;

4) bazy danych zawierające numery telefonów wszystkich współpracujących dostawców stymulatorów oraz techników.

Organizacja udzielania świadczenia1. Świadczeniodawca realizujący świadczenie:

1) zapewnia prawidłowy nadzór telemetryczny, w tym możliwość kontroli lub interwencji medycznej w przypadku wystąpienia u pacjenta dysfunkcji wszczepionego urządzenia lub niebezpiecznego pogorszenia dostępnych, monitorowanych parametrów fizjologicznych;

2) określa zakres odpowiedzialności personelu zaangażowanego w nadzór telemetryczny oraz posiada opracowane standardy postępowania, zasady komunikacji z pacjentem, w tym:

a) standard postępowania (reakcji medycznej rozumianej jako kontakt telefoniczny z pacjentem w celu skierowania go do poradni ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (AOS), zespołu ratownictwa medycznego (ZRM) lub szpitala) w przypadku wystąpienia zdarzenia wymagającego reakcji personelu - powiadomienie lub alarm o nieprawidłowościach technicznych lub zdarzeniach klinicznych,

b) formularz z informacjami dla pacjenta o zasadach działania nadzoru telemetrycznego, postępowania i komunikacji z personelem, ograniczeniach związanych z nadzorem telemetrycznym,

c) podpisane umowy z operatorami systemów nadzoru telemetrycznego, które gwarantują skuteczne zabezpieczenie oraz archiwizację przesyłanych danych i informacji medycznych, wynikające z zastosowania nadzoru telemetrycznego nad pacjentami z urządzeniami wszczepialnymi.

2. Ośrodek prowadzący nadzór telemetryczny monitoruje:

1) zdarzenia związane ze stanem zdrowia pacjenta (pogorszenie stanu klinicznego pacjenta w zakresie parametrów życiowych monitorowanych zdalnie przy użyciu systemu nadzoru telemetrycznego):

a) wystąpienie utrwalonego częstoskurczu komorowego lub migotania komór,

b) wystąpienie pierwszego epizodu migotania przedsionków o istotnym znaczeniu klinicznym,

c) wystąpienie arytmii nadkomorowej - częstoskurczu nadkomorowego oraz epizodu migotania przedsionków lub trzepotania przedsionków z szybką częstotliwością rytmu komór, powodującego objawy kliniczne lub objawy wymagające interwencji klinicznej, lub objawy wywołujące interwencję ICD,

d) wystąpienie arytmii komorowej o istotnym znaczeniu klinicznym,

e) ocenę aktualnego stopnia zaawansowania niewydolności serca, jeżeli stosowany system na to pozwala,

f) istotne zmniejszenie odsetka stymulacji resynchronizuj ącej,

g) istotne zwiększenie odsetka stymulacji prawokomorowej w układach innych niż CRT;

2) zdarzenia związane z wystąpieniem dysfunkcji urządzenia, do których należą:

a) alert związany ze statusem baterii,

b) dysfunkcja elektrody urządzenia,

c) nieadekwatne interwencje ICD/CRT-D,

d) dysfunkcja lub wyłączenia nadajnika polegające na braku przesłania raportu planowego.

3. Procedura nadzoru telemetrycznego obejmuje analizę przesłanych danych rejestrowanych przez systemy telemetryczne w postaci:

1) minimum 3 raportów rocznie;

2) raportów pilnych (każdorazowo w przypadku wystąpienia alarmu).

Analiza przesłanych danych rejestrowanych obejmuje:

1) parametry życiowe;

2) parametry związane z elektrodami;

3) parametry związane z zaburzeniami rytmu - zaburzeniami nadkomorowymi lub zaburzeniami komorowymi;

4) inne parametry:

a) algorytm monitorujący wydolność serca lub

b) zmienność rytmu zatokowego, lub

c) częstotliwość oddechów.

4. Ośrodek prowadzący nadzór telemetryczny ma dostęp do

oprogramowania systemów nadzoru telemetrycznego wszystkich dostawców urządzeń wszczepialnych w ośrodku, które zostały wszczepione pacjentom objętym monitorowaniem zdalnym.

Warunki czasowe realizacji świadczenia1. Przesyłane dane są analizowane w godzinach pracy poradni lub pracowni prowadzącej nadzór telemetryczny.

2. Reakcja na wystąpienie zdarzeń wymagających działania personelu następuje w godzinach pracy poradni lub pracowni:

1) do 24 godzin od momentu zakończenia transmisji - w dni robocze;

2) do 72 godzin od momentu zakończenia transmisji - w dni wolne od pracy.

3. Poradnia lub pracownia prowadzące nadzór telemetryczny są

czynne od poniedziałku do piątku i w sytuacjach nagłych zapewniają konsultacje telefoniczne w godzinach pracy.

Pozostałe wymagania1) w lokalizacji: oddział kardiologii lub oddział kardiologii dla dzieci, z pracownią elektrofizjologii lub implantacji kardiologicznych elektronicznych urządzeń wszczepialnych lub z inną pracownią zabiegową spełniającą wymagania wyposażenia pracowni elektrofizjologii, wykonującą procedury implantacji urządzeń wszczepialnych, lub

2) w dostępie: oddział kardiologii lub oddział kardiochirurgii, lub oddział kardiologii dla dzieci zapewniający konsultację lekarza specjalisty w dziedzinie kardiochirurgii, w którym są wykonywane zabiegi usunięcia elektrod stymulatorowych lub defibrylatorowych;

3) w przypadku udzielenia świadczenia pacjentom powyżej

18 roku życia świadczenie jest udzielane przez świadczeniodawcę, który wykonuje w roku kalendarzowym co najmniej 100 zabiegów wszczepienia ICD/CRT-D (dotyczy to zabiegów pierwszorazowych i powtórnych).

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
1 Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. z 2021 r. poz. 932).
2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 2164, z 2017 r. poz. 1244, 1766 i 2423, z 2018 r. poz. 657, z 2019 r. poz. 397, 1060 i 1864, z 2020 r. poz. 612, z 2021 r. poz. 543 i 727 oraz z 2022 r. poz. 365, 482 i 1542.