Zmiana rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej. - Dz.U.2022.1293 - OpenLEX

Zmiana rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1293

Akt jednorazowy
Wersja od: 21 czerwca 2022 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1
z dnia 17 czerwca 2022 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej

Na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1285, z późn. zm. 2 ) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 540 oraz z 2022 r. poz. 834) w załączniku nr 1 do rozporządzenia po części IV dodaje się część IVa w brzmieniu:

"Część IVa.

Świadczenia medycznej diagnostyki laboratoryjnej lub diagnostyki obrazowej i nieobrazowej związane z realizacją świadczeń lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, finansowane ze środków, o których mowa w art. 159 ust. 2b pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowo tnej finans owanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1285, z późn. zm.)

1. Badania biochemiczne i immunochemiczne:

1) ferrytyna;

2) witamina B12;

3) kwas foliowy;

4) anty-CCP;

5) CRP - szybki test ilościowy (dzieci do ukończenia 6. roku życia);

6) przeciwciała anty-HCV.

2. Badania kału - antygen H. pylori w kale.

3. Badania mikrobiologiczne - Strep-test.".

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2022 r.
1 Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. z 2021 r. poz. 932).
2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1292, 1559, 1773, 1834, 1981, 2105, 2120, 2232, 2270, 2427 i 2469 oraz z 2022 r. poz. 64, 91, 526, 583, 655, 807, 974, 1002, 1079 i 1265.