Zmiana rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.2400

Akt obowiązujący
Wersja od: 23 grudnia 2021 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1
z dnia 15 grudnia 2021 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień

Na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1285, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień (Dz. U. poz. 1285 i 1640 oraz z 2020 r. poz. 456, 1641, 1785 i 2155) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 2:
a)
po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

"1a) konsylium - naradę personelu udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej w ramach:

a) zespołu środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży - I poziom referencyjny lub ośrodka środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży - I poziom referencyjny, lub centrum zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży - poradnia zdrowia psychicznego - II poziom referencyjny, lub centrum zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży - II poziom referencyjny, lub ośrodka wysokospecjalistycznej całodobowej opieki psychiatrycznej - III poziom referencyjny albo

b) zespołu środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży - I poziom referencyjny lub ośrodka środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży - I poziom referencyjny, lub centrum zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży - poradnia zdrowia psychicznego - II poziom referencyjny, lub centrum zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży - II poziom referencyjny, lub ośrodka wysokospecjalistycznej całodobowej opieki psychiatrycznej - III poziom referencyjny z personelem realizującym świadczenia opieki zdrowotnej u innych świadczeniodawców

- której celem jest uzgodnienie lub uszczegółowienie diagnozy lub dalszego leczenia świadczeniobiorcy; w konsylium uczestniczy personel jednego lub kilku świadczeniodawców; konsylium może odbywać się w siedzibie świadczeniodawcy albo poza nią;",

b)
w pkt 5:
określenie definiowane otrzymuje brzmienie "osoba posiadająca certyfikat psychoterapeuty",
lit. b otrzymuje brzmienie:

"b) ukończyła podyplomowe szkolenie w zakresie oddziaływań psychoterapeutycznych mających zastosowanie w leczeniu zaburzeń zdrowia, prowadzone metodami o udowodnionej naukowo skuteczności, w szczególności metodą terapii humanistyczno-doświadczeniowej lub integracyjnej, lub poznawczo-behawioralnej, lub psychoanalitycznej, lub psychodynamicznej, lub systemowej, w wymiarze co najmniej 1200 godzin albo przed 2007 r. ukończyła podyplomowe szkolenie w zakresie oddziaływań psychoterapeutycznych mających zastosowanie w leczeniu zaburzeń zdrowia w wymiarze czasu określonym w programie tego szkolenia, ",

c)
w pkt 8 lit. b otrzymuje brzmienie:

"b) posiada status osoby uczestniczącej co najmniej dwa lata w podyplomowym szkoleniu w zakresie oddziaływań psychoterapeutycznych mających zastosowanie w leczeniu zaburzeń zdrowia, prowadzonym metodami o udowodnionej naukowo skuteczności, w szczególności metodą terapii humanistyczno-doświadczeniowej lub integracyjnej, lub poznawczo-behawioralnej, lub psychoanalitycznej, lub psychodynamicznej, lub systemowej, w wymiarze co najmniej 1200 godzin albo przed 2007 r. ukończyła podyplomowe szkolenie w zakresie oddziaływań psychoterapeutycznych mających zastosowanie w leczeniu zaburzeń zdrowia w wymiarze czasu określonym w programie tego szkolenia, ",

d)
po pkt 14 dodaje się pkt 14a w brzmieniu:

"14a) sesja koordynacji - spotkanie personelu udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej w ramach zespołu środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży - I poziom referencyjny lub ośrodka środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży - I poziom referencyjny, lub centrum zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży - poradnia zdrowia psychicznego - II poziom referencyjny, lub centrum zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży - II poziom referencyjny, lub ośrodka wysokospecjalistycznej całodobowej opieki psychiatrycznej - III poziom referencyjny z: personelem innych podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień, zespołami podstawowej opieki zdrowotnej, pielęgniarkami środowiska nauczania i wychowania, higienistkami szkolnymi, nauczycielami, osobami udzielającymi pomocy psychologiczno-pedagogicznej w jednostkach systemu oświaty, przedstawicielami zespołów kuratorskiej służby sądowej, asystentami rodzinnymi i pracownikami socjalnymi w podmiotach pomocy społecznej, którego celem jest współpraca dotycząca koordynacji wsparcia dla świadczeniobiorcy; sesja koordynacji odbywa się po uzyskaniu zgody rodziców lub opiekunów prawnych świadczeniobiorcy albo pełnoletniego świadczeniobiorcy; sesja koordynacji może odbywać się w siedzibie świadczeniodawcy albo poza nią;",

e)
po pkt 19 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 20 w brzmieniu:

"20) udokumentowane doświadczenie - doświadczenie w wymaganym zakresie potwierdzone dokumentem w formie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej, lub umowy o wolontariat, lub świadectwa pracy, lub oświadczenia zawierającego wskazanie zakresu i numeru umowy zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia i z którego wynika okres zatrudnienia lub świadczenia usług.";

2)
§ 3a otrzymuje brzmienie:

"§ 3a. Świadczenia, o których mowa w § 3 pkt 3, z wyłączeniem leczenia środowiskowego (domowego), mogą być realizowane z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych, pod warunkiem zapewnienia dostępności personelu wymaganego do ich realizacji w miejscu udzielania świadczeń.";

3)
użyte w:
a)
załączniku nr 1 do rozporządzenia w:
lp. 1 w kolumnie 3 w pkt 3,
lp. 2 w kolumnie 3 w pkt 3,
lp. 3 w kolumnie 3 w pkt 3,
lp. 5 w kolumnie 3 w pkt 3,
lp. 6 w kolumnie 3 w pkt 3,
lp. 7 w kolumnie 3 w pkt 2,
lp. 8 w kolumnie 3 w pkt 2,
lp. 9 w kolumnie 3 w pkt 4,
lp. 10 w kolumnie 3 w pkt 3,
lp. 11 w kolumnie 3 w pkt 3,
lp. 16 w kolumnie 3 w pkt 2,
b)
załączniku nr 4 do rozporządzenia w:
lp. 1 w kolumnie 3 w pkt 3,
lp. 2 w kolumnie 3 w pkt 3,
lp. 3 w kolumnie 3 w pkt 2,
lp. 4 w kolumnie 3 w pkt 6,
lp. 5 w kolumnie 3 w pkt 3,
lp. 6 w kolumnie 3 w pkt 2,
c)
załączniku nr 6 do rozporządzenia w:
lp. 1 w:
––
pkt 6 sesja psychoterapii indywidualnej w kolumnie 3 w ust. 1 w pkt 1,
––
pkt 7 sesja psychoterapii rodzinnej w kolumnie 3 w ust. 1 w pkt 1,
––
pkt 8 sesja psychoterapii grupowej w kolumnie 3 w ust. 1 w pkt 1,
––
pkt 9 sesja wsparcia psychospołecznego w kolumnie 3 w ust. 1 w pkt 6,
lp. 2 w:
––
pkt 7 sesja psychoterapii indywidualnej w kolumnie 3 w ust. 1 w pkt 1,
––
pkt 8 sesja psychoterapii rodzinnej w kolumnie 3 w ust. 1 w pkt 1,
––
pkt 9 sesja psychoterapii grupowej w kolumnie 3 w ust. 1 w pkt 1,
––
pkt 10 sesja wsparcia psychospołecznego w kolumnie 3 w ust. 1 w pkt 9,
lp. 3 w:
––
pkt 6 sesja psychoterapii indywidualnej w kolumnie 3 w ust. 1 w pkt 1,
––
pkt 7 sesja psychoterapii rodzinnej w kolumnie 3 w pkt 1 w pkt 1,
––
pkt 8 sesja psychoterapii grupowej w kolumnie 3 w ust. 1 w pkt 1,
––
pkt 9 sesja wsparcia psychospołecznego w kolumnie 3 w ust. 1 w pkt 5,
lp. 4 w:
––
pkt 6 sesja psychoterapii indywidualnej w kolumnie 3 w ust. 1 w pkt 1,
––
pkt 7 sesja psychoterapii rodzinnej w kolumnie 3 w ust. 1 w pkt 1,
––
pkt 8 sesja psychoterapii grupowej w kolumnie 3 w ust. 1 w pkt 1,
––
pkt 9 sesja wsparcia psychospołecznego w kolumnie 3 w ust. 1 w pkt 4,
lp. 5 w kolumnie 3 w ust. 1 w pkt 3 i 4,
lp. 6 w:
––
pkt 3 sesja psychoterapii indywidualnej w kolumnie 3 w ust. 1 w pkt 1,
––
pkt 4 sesja psychoterapii rodzinnej w kolumnie 3 w ust. 1 w pkt 1,
––
pkt 5 sesja psychoterapii grupowej w kolumnie 3 w ust. 1 w pkt 1,
––
pkt 6 sesja wsparcia psychospołecznego w kolumnie 3 w ust. 1 w pkt 2,
lp. 8 w:
––
pkt 8 sesja psychoterapii indywidualnej w kolumnie 3 w ust. 1 w pkt 1,
––
pkt 9 sesja psychoterapii rodzinnej w kolumnie 3 w ust. 1 w pkt 1,
––
pkt 10 sesja psychoterapii grupowej w kolumnie 3 w ust. 1 w pkt 1,
––
pkt 11 sesja wsparcia psychospołecznego w kolumnie 3 w ust. 1 w pkt 5,
d)
załączniku nr 7 do rozporządzenia w:
lp. 1 w:
––
pkt 5 sesja psychoterapii indywidualnej w kolumnie 3 w ust. 1 w pkt 3,
––
pkt 6 sesja psychoterapii rodzinnej w kolumnie 3 w ust. 1 w pkt 3,
––
pkt 7 sesja psychoterapii grupowej w kolumnie 3 w ust. 1 w pkt 3,
––
pkt 8 sesja psychoedukacyjna w kolumnie 3 w ust. 1 w pkt 5,
lp. 2 w:
––
pkt 5 sesja psychoterapii indywidualnej w kolumnie 3 w ust. 1 w pkt 3,
––
pkt 6 sesja psychoterapii rodzinnej w kolumnie 3 w ust. 1 w pkt 3,
––
pkt 7 sesja psychoterapii grupowej w kolumnie 3 w ust. 1 w pkt 3,
––
pkt 8 sesja psychoedukacyjna w kolumnie 3 w ust. 1 w pkt 5,
lp. 3 w:
––
pkt 5 sesja psychoterapii indywidualnej w kolumnie 3 w ust. 1 w pkt 3,
––
pkt 6 sesja psychoterapii rodzinnej w kolumnie 3 w ust. 1 w pkt 3,
––
pkt 7 sesja psychoterapii grupowej w kolumnie 3 w ust. 1 w pkt 3,
––
pkt 8 sesja psychoedukacyjna w kolumnie 3 w ust. 1 w pkt 5,
lp. 4 w:
––
pkt 5 sesja psychoterapii indywidualnej w kolumnie 3 w ust. 1 w pkt 3,
––
pkt 6 sesja psychoterapii rodzinnej w kolumnie 3 w ust. 1 w pkt 3,
––
pkt 7 sesja psychoterapii grupowej w kolumnie 3 w ust. 1 w pkt 3,
––
pkt 8 sesja psychoedukacyjna w kolumnie 3 w ust. 1 w pkt 5,
lp. 5 w:
––
pkt 5 sesja psychoterapii indywidualnej w kolumnie 3 w ust. 1 w pkt 3,
––
pkt 6 sesja psychoterapii rodzinnej w kolumnie 3 w ust. 1 w pkt 3,
––
pkt 7 sesja psychoterapii grupowej w kolumnie 3 w ust. 1 w pkt 3,
––
pkt 8 sesja psychoedukacyjna w kolumnie 3 w ust. 1 w pkt 5

- w różnym przypadku wyrazy "osoba prowadząca psychoterapię" zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami "osoba posiadająca certyfikat psychoterapeuty";

4)
w załączniku nr 1 do rozporządzenia:
a)
w lp. 2:
w kolumnie 2 po wyrazach "obejmujące diagnostykę i leczenie" dodaje się wyrazy "dzieci przed rozpoczęciem realizacji obowiązku szkolnego, ",
w kolumnie 3 w pkt 3 po wyrazach "osoba ubiegająca się o otrzymanie certyfikatu psychoterapeuty" dodaje się wyrazy ", lub specjalista w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży, lub osoba posiadająca decyzję ministra właściwego do spraw zdrowia o uznaniu dorobku naukowego lub zawodowego za równoważny ze zrealizowaniem programu szkolenia specjalizacyjnego w tej dziedzinie, zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 24 lutego 2017 r. o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2021 r. poz. 1297), lub osoba w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży",
b)
w lp. 8 w kolumnie 3 w pkt 2 po wyrazach "osoba ubiegająca się o otrzymanie certyfikatu psychoterapeuty" dodaje się wyrazy ", lub specjalista w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży, lub osoba posiadająca decyzję ministra właściwego do spraw zdrowia o uznaniu dorobku naukowego lub zawodowego za równoważny ze zrealizowaniem programu szkolenia specjalizacyjnego w tej dziedzinie, zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 24 lutego 2017 r. o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia, lub osoba w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży",
c)
w lp. 11 w kolumnie 3 w pkt 3 po wyrazach "osoba ubiegająca się o otrzymanie certyfikatu psychoterapeuty" dodaje się wyrazy ", lub specjalista w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży, lub osoba posiadająca decyzję ministra właściwego do spraw zdrowia o uznaniu dorobku naukowego lub zawodowego za równoważny ze zrealizowaniem programu szkolenia specjalizacyjnego w tej dziedzinie, zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 24 lutego 2017 r. o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia, lub osoba w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży";
d)
w lp. 16 w kolumnie 3 w ust. 1 w pkt 2 po wyrazach "osoba ubiegająca się o otrzymanie certyfikatu psychoterapeuty" dodaje się wyrazy ", lub specjalista w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży, lub osoba posiadająca decyzję ministra właściwego do spraw zdrowia o uznaniu dorobku naukowego lub zawodowego za równoważny ze zrealizowaniem programu szkolenia specjalizacyjnego w tej dziedzinie, zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 24 lutego 2017 r. o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia, lub osoba w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży";
5)
w załączniku nr 4 do rozporządzenia w lp. 3:
a)
w kolumnie 2 po wyrazach "diagnostykę, leczenie i rehabilitację" dodaje się wyrazy "dzieci przed rozpoczęciem realizacji obowiązku szkolnego, ",
b)
w kolumnie 3 w ust. 1 w pkt 2 po wyrazach "osoba ubiegająca się o otrzymanie certyfikatu psychoterapeuty" dodaje się wyrazy ", lub specjalista w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży, lub osoba posiadająca decyzję ministra właściwego do spraw zdrowia o uznaniu dorobku naukowego lub zawodowego za równoważny ze zrealizowaniem programu szkolenia specjalizacyjnego w tej dziedzinie, zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 24 lutego 2017 r. o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2021 r. poz. 1297), lub osoba w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży";
6)
w załączniku nr 6 do rozporządzenia w lp. 2:
a)
w pkt 7 sesja psychoterapii indywidualnej w kolumnie 3 w ust. 1 po pkt 2 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się wyraz "lub" oraz pkt 3-5 w brzmieniu:

"3) specjalista w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży, lub

4) osoba posiadająca decyzję ministra właściwego do spraw zdrowia o uznaniu dorobku naukowego lub zawodowego za równoważny ze zrealizowaniem programu szkolenia specjalizacyjnego w tej dziedzinie, zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 24 lutego 2017 r. o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2021 r. poz. 1297), lub

5) osoba w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży.",

b)
w pkt 8 sesja psychoterapii rodzinnej w kolumnie 3 w ust. 1 po pkt 2 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się wyraz "lub" oraz pkt 3-5 w brzmieniu:

"3) specjalista w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży, lub

4) osoba posiadająca decyzję ministra właściwego do spraw zdrowia o uznaniu dorobku naukowego lub zawodowego za równoważny ze zrealizowaniem programu szkolenia specjalizacyjnego w tej dziedzinie, zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 24 lutego 2017 r. o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia, lub

5) osoba w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży.",

c)
w pkt 9 sesja psychoterapii grupowej w kolumnie 3 po w ust. 1 pkt 2 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się wyraz "lub" oraz pkt 3-5 w brzmieniu:

"3) specjalista w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży, lub

4) osoba posiadająca decyzję ministra właściwego do spraw zdrowia o uznaniu dorobku naukowego lub zawodowego za równoważny ze zrealizowaniem programu szkolenia specjalizacyjnego w tej dziedzinie, zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 24 lutego 2017 r. o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia, lub

5) osoba w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży.",

d)
w pkt 10 sesja wsparcia psychospołecznego w kolumnie 3 w ust. 1 po pkt 10 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się wyraz "lub" oraz pkt 11-13 w brzmieniu:

"11) specjalista w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży, lub

12) osoba posiadająca decyzję ministra właściwego do spraw zdrowia o uznaniu dorobku naukowego lub zawodowego za równoważny ze zrealizowaniem programu szkolenia specjalizacyjnego w tej dziedzinie, zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 24 lutego 2017 r. o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia, lub

13) osoba w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży.";

7)
w załączniku nr 7 do rozporządzenia w lp. 4:
a)
w pkt 5 sesja psychoterapii indywidualnej w kolumnie 3 w ust. 1 po pkt 4 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się wyraz "lub" oraz pkt 5-7 w brzmieniu:

"5) specjalista w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży, lub

6) osoba posiadająca decyzję ministra właściwego do spraw zdrowia o uznaniu dorobku naukowego lub zawodowego za równoważny ze zrealizowaniem programu szkolenia specjalizacyjnego w tej dziedzinie, zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 24 lutego 2017 r. o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia, lub

7) osoba w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży.",

b)
w pkt 6 sesja psychoterapii rodzinnej w kolumnie 3 w ust. 1 po pkt 4 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się wyraz "lub" oraz pkt 5-7 w brzmieniu:

"5) specjalista w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży, lub

6) osoba posiadająca decyzję ministra właściwego do spraw zdrowia o uznaniu dorobku naukowego lub zawodowego za równoważny ze zrealizowaniem programu szkolenia specjalizacyjnego w tej dziedzinie, zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 24 lutego 2017 r. o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia, lub

7) osoba w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży.",

c)
w pkt 7 sesja psychoterapii grupowej w kolumnie 3 w ust. 1 po pkt 5 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się wyraz "lub" oraz pkt 6-8 w brzmieniu:

"6) specjalista w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży, lub

7) osoba posiadająca decyzję ministra właściwego do spraw zdrowia o uznaniu dorobku naukowego lub zawodowego za równoważny ze zrealizowaniem programu szkolenia specjalizacyjnego w tej dziedzinie, zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 24 lutego 2017 r. o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia, lub

8) osoba w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży.",

d)
w pkt 8 sesja psychoedukacyjna w kolumnie 3 w ust. 1 po pkt 6 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się wyraz "lub" oraz pkt 7-9 w brzmieniu:

"7) specjalista w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży, lub

8) osoba posiadająca decyzję ministra właściwego do spraw zdrowia o uznaniu dorobku naukowego lub zawodowego za równoważny ze zrealizowaniem programu szkolenia specjalizacyjnego w tej dziedzinie, zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 24 lutego 2017 r. o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia, lub

9) osobę w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży.";

8)
załącznik nr 8 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.
1. 
Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia jest obowiązany w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia do przedstawienia świadczeniodawcom udzielającym świadczeń określonych w:
1)
załączniku nr 1 do rozporządzenia zmienianego w § 1 w lp. 2 - świadczenia psychiatryczne dla dzieci i młodzieży obejmujące diagnostykę i leczenie dzieci i młodzieży objętych obowiązkiem szkolnym i obowiązkiem nauki oraz kształcących się w szkołach ponadpodstawowych do ich ukończenia,
2)
załączniku nr 4 do rozporządzenia zmienianego w § 1 w lp. 3 - świadczenia dzienne psychiatryczne rehabilitacyjne dla dzieci i młodzieży,
3)
załączniku nr 6 do rozporządzenia zmienianego w § 1 w lp. 2 - świadczenia psychiatryczne ambulatoryjne dla dzieci i młodzieży - porady, wizyty domowe lub środowiskowe, sesje psychoterapii, programy

- propozycji zmiany umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, w zakresie określonym w załączniku nr 8 do rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, obejmujących postanowienia dotyczące wymagań w zakresie personelu, zakresu udzielanych świadczeń, organizacji udzielania świadczeń, pozostałych wymagań oraz sposobu i poziomu ich finansowania.

2. 
Świadczeniodawca, o którym mowa w ust. 1, spełniający wymagania określone w załączniku nr 8 do rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie do dnia 30 czerwca 2022 r., podpisuje umowę, o której mowa w ust. 1, i przekazuje dyrektorowi właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.
3. 
W przypadku nieprzekazania przez świadczeniodawcę w terminie, o którym mowa w ust. 1, umowy, o której mowa w ust. 1, świadczenia są udzielane na dotychczasowych zasadach.
Świadczeniobiorcy, którzy rozpoczęli terapię w oparciu o wskazania inne niż określone w załączniku nr 8 do rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, w zakresie lp. 3 w pkt 6-8 w kolumnie 4 oraz lp. 4 w pkt 7-9 w kolumnie 4, w przypadku podpisania przez świadczeniodawcę umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w ramach centrum zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży - poradnia zdrowia psychicznego - II poziom referencyjny lub centrum zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży - II poziom referencyjny mogą w okresie nieprzekraczającym roku od rozpoczęcia tej terapii kontynuować u dotychczasowego świadczeniodawcy realizację świadczeń: sesji psychoterapii indywidualnej, sesji psychoterapii grupowej oraz sesji psychoterapii rodzinnej na dotychczasowych zasadach.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r., z wyjątkiem § 1 pkt 8 w zakresie lp. 4 w kolumnie 3 ust. 3 pkt 3, który wchodzi w życie z dniem 1 września 2023 r.

ZAŁĄCZNIK

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH Z ZAKRESU OPIEKI PSYCHIATRYCZNEJ DZIECI I MŁODZIEŻY I WARUNKI ICH REALIZACJI W RAMACH POZIOMÓW REFERENCYJNYCH

Lp.Nazwa i zakres świadczenia gwarantowanegoWarunki realizacji świadczenia gwarantowanegoWskazanie do realizacji świadczenia gwarantowanego zgodnie z Międzynarodową Statystyczną Klasyfikacją Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-10
1ZESPÓŁ ŚRODOWISKOWEJ OPIEKI PSYCHOLOGICZNEJ

I PSYCHOTERAPEUTYCZNEJ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY - I poziom referencyjny:

1. Wymagania formalne:

poradnia psychologiczna dla dzieci.

2. Personel:

1) specjalista w dziedzinie psychologii klinicznej lub osoba w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychologii klinicznej, lub psycholog

z udokumentowanym doświadczeniem w pracy klinicznej z dziećmi i młodzieżą, lub psycholog kliniczny, lub psycholog posiadający co najmniej rok udokumentowanego doświadczenia w pracy z dziećmi i młodzieżą w placówkach działających w ramach systemu opieki zdrowotnej, oświaty, pomocy społecznej, wspierania rodziny lub pieczy zastępczej - równoważnik co najmniej

0,5 etatu;

2) specjalista w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży lub osoba posiadająca decyzję ministra właściwego do spraw zdrowia o uznaniu dorobku naukowego lub zawodowego za równoważny ze zrealizowaniem programu szkolenia specjalizacyjnego w tej dziedzinie, zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 24 lutego 2017 r.

1. Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania (F00-F99).

2. Obserwacja medyczna i ocena przypadków podejrzanych o chorobę lub stany podobne (Z03) - stosuje się do rozpoznań wstępnych, które można wykluczyć po przeprowadzeniu badań i nie stanowi to podstawy do zakończenia diagnostyki lub terapii; w przypadku udzielania terapii w oparciu o kod ICD-10, Z03 lub Z03 z rozszerzeniami świadczeniodawca na podstawie wyników diagnozy psychologicznej uwzględnia

w sprawozdawczości do Narodowego Funduszu Zdrowia co najmniej jedną grupę problemów:

1) zaburzenia eksternalizacyjne:

a) nadaktywność i impulsywność,

b) agresja bezpośrednia,

c) zachowania antyspołeczne;

2) zaburzenia internalizacyjne:

a) nieufność-ksobność,

b) lęk-depresja,

c) zahamowanie społeczne;

o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2021 r. poz. 1297), lub osoba w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży, lub osoba posiadająca certyfikat psychoterapeuty, lub osoba ubiegająca się o otrzymanie certyfikatu psychoterapeuty - równoważnik co najmniej 0,5 etatu;

3) terapeuta środowiskowy lub osoba posiadająca certyfikat potwierdzający nadanie kwalifikacji rynkowej "Prowadzenie terapii środowiskowej dzieci i młodzieży" włączonej

do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, w rozumieniu art. 2 pkt 25 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2020 r. poz. 226), lub osoba w trakcie szkolenia z terapii środowiskowej dzieci i młodzieży lub osoba podsiadająca co najmniej rok udokumentowanego doświadczenia w pracy środowiskowej z dziećmi i młodzieżą w placówkach działających w ramach systemu opieki zdrowotnej, oświaty, pomocy społecznej, wspierania rodziny lub pieczy zastępczej - równoważnik 0,5 etatu.

Łączny wymiar czasu pracy personelu, o którym mowa w pkt 1 i 2, nie może być niższy niż 1,5 etatu.

3. Organizacja udzielania świadczeń:

1) świadczeniodawca udziela świadczeń opieki zdrowotnej pięć dni w tygodniu, w tym co najmniej raz w tygodniu od godziny 8.00 do godziny 16.00 oraz dwa razy w tygodniu od godziny 11.00 do godziny 20.00;

3) zaburzenia psychasteniczne:

a) anhedonia,

b) submisyjność,

c) kompulsywność;

4) zaburzenia procesów poznawczych:

a) zaburzenia spostrzegania,

b) zaburzenia myślenia,

c) zaburzenia pamięci,

d) zaburzenia uwagi,

e) zaburzenia funkcji wykonawczych,

f) niepełnosprawność intelektualna;

5) zaburzenia o podłożu neurorozwojowym;

6) zaburzenia wynikające

z uwarunkowań środowiskowych - wszystkie objawy wynikające

z sytuacji społecznej, w której znaleźli się dziecko lub nastolatek, a źródła ich objawów nie opisują pozostałe kategorie:

a) reakcja adaptacyjna związana z sytuacją rodzinną,

b) reakcja adaptacyjna związana z sytuacją w szkole lub przedszkolu,

c) reakcja adaptacyjna związana z grupą rówieśniczą lub wpływem kulturowym,

d) reakcja związana z rozwój em seksualnym dziecka oraz nastolatka,

e) reakcja związana z sytuacją choroby,

f) stan po doświadczeniu traumy w przeszłości;

2) świadczeniodawca realizuje konsylia co najmniej raz w miesiącu;

3) świadczeniodawca realizuje sesje koordynacji co najmniej raz w miesiącu;

4) świadczeniodawca w okresie do 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy o udzielanie świadczeń w ramach I poziomu referencyjnego

z Narodowym Funduszem Zdrowia opracowuje i wdraża procedurę współpracy z innymi świadczeniodawcami i podmiotami;

5) świadczeniodawca w okresie do 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, o której mowa w pkt 4, opracowuje i wdraża sformalizowaną procedurę określającą zasady diagnostyki i leczenia;

6) świadczeniodawca zapewnia superwizję dla osób udzielających świadczeń: sesję psychoterapii indywidualnej, sesję psychoterapii rodzinnej oraz sesję psychoterapii grupowej; superwizja jest zapewniana co najmniej 12 razy w roku, przy czym w przypadku realizowania tego obowiązku na poziomie minimalnym częstotliwość superwizji w miesiącu nie może być wyższa niż 2 razy;

7) wizyty, porady domowe lub środowiskowe powinny stanowić co najmniej 15% zrealizowanych świadczeń; w czasie trwania stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego tego wymogu nie stosuje się.

7) zachowania autodestrukcyjne:

a) zachowania autodestrukcyjne bez intencji samobójczej,

b) zachowania autodestrukcyjne z intencją samobójczą;

8) objawy i skargi psychosomatyczne;

9) inne.

1) porada psychologiczna diagnostyczna - porada udzielana z wykorzystaniem wystandaryzowanych narzędzi psychologicznych, rozpoczynająca lub weryfikująca proces diagnostyczno-terapeutyczny, który może wymagać od 1 do 3 porad diagnostycznych u jednego świadczeniobiorcy, mająca na celu:

a) wykonanie pogłębionej diagnostyki osobowości,

Realizuje osoba, o której mowa w ust. 2 pkt 1. Czas udzielania porady wynosi od 50 do 70 minut. W sytuacji przeprowadzania testów diagnostycznych, które muszą trwać ponad 70 minut, czas udzielania porady wynosi od 80 do 100 minut.
b) ocenę procesów poznawczych,

c) ocenę innych dyspozycji psychicznych,

d) wykonanie niezbędnych konsultacji specjalistycznych,

e) ustalenie diagnozy psychologicznej i planu terapeutycznego;

2) porada psychologiczna - porada stanowiąca element wdrożonego planu leczenia, obejmująca:

a) pomoc psychologiczną,

b) niezbędne dodatkowe i kontrolne badania psychologiczne;

Realizuje osoba, o której mowa w ust. 2 pkt 1. Czas udzielania porady wynosi od 25 do 35 minut albo od 50 do 70 minut.
3) sesja psychoterapii indywidualnej - sesja z jednym świadczeniobiorcą, stanowiąca element ustalonego planu leczenia, nastawiona na przepracowanie podstawowych problemów i trudności świadczeniobiorcy, prowadzona według określonej metody, realizowana w formie:

a) interwencji kryzysowej (pomocy psychospołecznej) - do 6 sesji w okresie do 2 tygodni lub

b) psychoterapii krótkoterminowej - do 25 sesji w okresie pół roku, lub

c) psychoterapii długoterminowej - do 75 sesji w okresie roku, lub

d) psychoterapii podtrzymującej (po zakończeniu psychoterapii krótko- lub długoterminowej) - do 15 sesji w okresie pół roku, jako bezpośrednia forma współpracy ze świadczeniobiorcą polegająca na wspieraniu i utrzymywaniu mocnych cech świadczeniobiorcy, bez ingerencji w jego zaburzone procesy;

Realizuje osoba, o której mowa w ust. 2 pkt 2. Czas udzielania sesji wynosi od 50 do 70 minut.
4) sesja psychoterapii rodzinnej - sesja z rodziną, stanowiąca element ustalonego planu leczenia, nastawiona na przepracowanie nasilających się problemów i trudności oznaczających dysfunkcjonalność rodzinyRealizuje osoba, o której mowa w ust. 2 pkt 2, samodzielnie albo z osobą, o której mowa w ust. 2 pkt 2.

Czas udzielania sesji wynosi od 80 do 100 minut.

powodującą ryzyko wystąpienia zaburzeń psychicznych i somatycznych u członka rodziny, prowadzona według określonej metody, w formie od 6 do 12 sesji w okresie pół roku;
5) sesja psychoterapii grupowej - sesja realizowana w grupach świadczeniobiorców, stanowiąca element ustalonego planu leczenia, prowadzona według określonej metody, realizowana z grupą od 4 do 12 osób, w formie:

a) psychoterapii krótkoterminowej - do 50 sesji

w okresie pół roku,

b) psychoterapii długoterminowej - do 110 sesji w okresie roku,

c) psychoterapii podtrzymującej (po zakończeniu psychoterapii krótko- lub długoterminowej) - do 15 sesji w okresie pół roku;

Realizują dwie osoby, o których mowa w ust. 2 pkt 2, lub realizuje osoba, o której mowa w ust. 2 pkt 2, z osobą, o której mowa w ust. 2 pkt 1.

Czas udzielania sesji wynosi od 80 do 100 minut.

6) sesja wsparcia psychospołecznego - oddziaływanie psychospołeczne na jedną osobę lub w grupie od 2 do 6 osób, kierowane do świadczeniobiorców lub ich rodzin, lub innych osób stanowiących oparcie społeczne świadczeniobiorcy; wsparcie psychospołeczne może obejmować do 12 sesji w okresie pół roku; w ramach sesji podejmowane są działania edukacyjno-konsultacyjne;Realizuje osoba, o której mowa w ust. 2 pkt 1 lub 2. Czas udzielania sesji wynosi od 50 do 70 minut.
7) wizyta, porada domowa lub środowiskowa - wizyta, porada diagnostyczna, terapeutyczna lub psychologiczna udzielana w miejscu pobytu świadczeniobiorcy, kontynuująca leczenie według ustalonego planu terapeutycznego, dotycząca także rodzin lub innych osób stanowiących oparcie społeczne świadczeniobiorcy

i obejmująca:

a) ocenę postępu leczenia,

b) realizację i koordynację zadań zaplanowanych w indywidualnym planie leczenia;

Realizuje osoba, o której mowa w ust. 2 pkt 1-3, samodzielnie albo w uzasadnionych przypadkach z osobą, o której mowa w ust. 2 pkt 1-3.

Czas udzielania wizyty, porady wynosi od 80 do 100 minut i zawiera średni czas dojazdu do miejsca udzielania świadczenia, przy czym w przypadku gdy świadczenie udzielane jest w tym samym dniu i w tym samym miejscu więcej niż jednej osobie, każde kolejne świadczenie wynosi od 50 do 70 minut.

8) wizyta osoby prowadzącej terapię środowiskową - wizyta udzielana przez osobę prowadzącą terapię środowiskową, dotycząca także rodzin lub opiekunów i obejmująca:

a) ocenę postępu leczenia,

b) realizację i koordynację zadań zaplanowanych w indywidualnym planie leczenia,

c) niezbędne, w razie potrzeby, kierowanie do lekarza lub psychologa,

d) działania informacyjno-motywacyjne.

Realizuje osoba, o której mowa w ust. 2 pkt 3. Czas udzielania sesji wynosi od 40 do 50 minut.
2OŚRODEK ŚRODOWISKOWEJ OPIEKI PSYCHOLOGICZNEJ

I PSYCHOTERAPEUTYCZNEJ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY - I poziom referencyjny.

Porady, sesje, wizyty, porady domowe lub środowiskowe przeprowadzane są na rzecz dzieci przed rozpoczęciem realizacji obowiązku szkolnego, dzieci i młodzieży objętych obowiązkiem szkolnym i obowiązkiem nauki oraz kształcących się w szkołach ponadpodstawowych - do ich ukończenia, a także ich rodziny lub opiekunów, przedstawicieli ustawowych lub innych osób stanowiących oparcie społeczne.

1. Wymagania formalne:

poradnia psychologiczna dla dzieci.

2. Personel:

1) specjalista w dziedzinie psychologii klinicznej lub osoba w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychologii klinicznej, lub psycholog z udokumentowanym doświadczeniem w pracy klinicznej z dziećmi i młodzieżą, lub psycholog kliniczny, lub psycholog posiadający co najmniej rok udokumentowanego doświadczenia w pracy z dziećmi i młodzieżą w placówkach działających w ramach systemu opieki zdrowotnej, oświaty, pomocy społecznej, wspierania rodziny lub pieczy zastępczej - równoważnik co najmniej 1 etatu;

2) specjalista w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży lub osoba posiadająca decyzję ministra właściwego do spraw zdrowia o uznaniu dorobku naukowego lub zawodowego za równoważny ze zrealizowaniem programu szkolenia specjalizacyjnego w tej dziedzinie, zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 24 lutego 2017 r. o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia,

1. Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania (F00-F99).

2. Obserwacja medyczna i ocena przypadków podejrzanych o chorobę lub stany podobne (Z03) jest stosowana do rozpoznań wstępnych, które można wykluczyć po przeprowadzeniu badań i nie stanowi to podstawy do zakończenia diagnostyki lub terapii; w przypadku udzielania terapii w oparciu o kod ICD-10, Z03 lub Z03 z rozszerzeniami świadczeniodawca na podstawie wyników diagnozy psychologicznej uwzględnia w sprawozdawczości do Narodowego Funduszu Zdrowia co najmniej jedną grupę problemów:

1) zaburzenia eksternalizacyjne:

a) nadaktywność i impulsywność,

b) agresja bezpośrednia,

c) zachowania antyspołeczne;

2) zaburzenia internalizacyjne:

a) nieufność-ksobność,

b) lęk-depresja,

c) zahamowanie społeczne;

lub osoba w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży, lub osoba posiadająca certyfikat psychoterapeuty, lub osoba ubiegająca się o otrzymanie certyfikatu psychoterapeuty - równoważnik co najmniej 1 etatu;

3) terapeuta środowiskowy lub osoba posiadająca certyfikat potwierdzający nadanie kwalifikacji rynkowej "Prowadzenie terapii środowiskowej dzieci i młodzieży" włączonej do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, w rozumieniu art. 2 pkt 25 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, lub osoba w trakcie szkolenia z terapii środowiskowej dzieci i młodzieży, lub osoba podsiadająca co najmniej rok udokumentowanego doświadczenia w pracy środowiskowej z dziećmi i młodzieżą w placówkach działających w ramach systemu opieki zdrowotnej, oświaty, pomocy społecznej, wspierania rodziny lub pieczy zastępczej - równoważnik 1 etatu.

Łączny wymiar czasu pracy personelu, o którym mowa w pkt 1 i 2, nie może być niższy niż 3 etaty.

3. Organizacja udzielania świadczeń:

1) świadczeniodawca udziela świadczeń opieki zdrowotnej pięć dni w tygodniu, w tym co najmniej raz w tygodniu od godziny 8.00 do godziny 16.00 oraz dwa razy w tygodniu od godziny 11.00 do godziny 20.00;

2) świadczeniodawca realizuje konsylia co najmniej raz w miesiącu;

3) świadczeniodawca realizuje sesje koordynacji co najmniej raz w miesiącu;

4) świadczeniodawca w okresie do 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy o udzielanie świadczeń

3) zaburzenia psychasteniczne:

a) anhedonia,

b) submisyjność,

c) kompulsywność;

4) zaburzenia procesów poznawczych:

a) zaburzenia spostrzegania,

b) zaburzenia myślenia,

c) zaburzenia pamięci,

d) zaburzenia uwagi,

e) zaburzenia funkcji wykonawczych,

f) niepełnosprawność intelektualna;

5) zaburzenia o podłożu neurorozwojowym;

6) zaburzenia wynikające

z uwarunkowań środowiskowych - wszystkie objawy wynikające

z sytuacji społecznej, w której znaleźli się dziecko lub nastolatek, a źródła ich objawów nie opisują pozostałe kategorie:

a) reakcja adaptacyjna związana z sytuacją rodzinną,

b) reakcja adaptacyjna związana z sytuacją w szkole lub przedszkolu,

c) reakcja adaptacyjna związana z grupą rówieśniczą lub wpływem kulturowym,

d) reakcja związana z rozwój em seksualnym dziecka oraz nastolatka,

e) reakcja związana z sytuacją choroby,

f) stan po doświadczeniu traumy w przeszłości;

w ramach I poziomu referencyjnego z Narodowym Funduszem Zdrowia opracowuje i wdraża procedurę współpracy z innymi świadczeniodawcami i podmiotami;

5) świadczeniodawca w okresie do 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, o której mowa w pkt 4, opracowuje i wdraża sformalizowaną procedurę określającą zasady diagnostyki i leczenia;

6) świadczeniodawca zapewnia superwizję dla osób udzielających świadczeń: sesję psychoterapii indywidualnej, sesję psychoterapii rodzinnej oraz sesję psychoterapii grupowej; superwizja jest zapewniana co najmniej 12 razy w roku, przy czym w przypadku realizowania tego obowiązku na poziomie minimalnym częstotliwość superwizji w miesiącu nie może być wyższa niż 2 razy;

7) wizyty, porady domowe lub środowiskowe powinny stanowić co najmniej 15% zrealizowanych świadczeń; w czasie trwania stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego tego wymogu nie stosuje się.

7) zachowania autodestrukcyjne:

a) zachowania autodestrukcyjne bez intencji samobójczej,

b) zachowania autodestrukcyjne z intencją samobójczą;

8) objawy i skargi psychosomatyczne;

9) inne.

1) Porada psychologiczna diagnostyczna - porada udzielana z wykorzystaniem wystandaryzowanych narzędzi psychologicznych, rozpoczynająca lub weryfikująca proces diagnostyczno-terapeutyczny, który może wymagać od 1 do 3 porad diagnostycznych u jednego świadczeniobiorcy, mająca na celu:

a) wykonanie pogłębionej diagnostyki osobowości,

b) ocenę procesów poznawczych,

c) ocenę innych dyspozycji psychicznych,

d) wykonanie niezbędnych konsultacji specjalistycznych,

e) ustalenie diagnozy psychologicznej i planu terapeutycznego;

Realizuje osoba, o której mowa w ust. 2 pkt 1. Czas udzielania porady wynosi od 50 do 70 minut. W sytuacji przeprowadzania testów diagnostycznych wymagających ciągłości w czasie wykraczającym ponad standard od 50 do 70 minut czas udzielania porady wynosi od 80 do 100 minut.
2) porada psychologiczna - porada stanowiąca element wdrożonego planu leczenia, obejmująca:

a) pomoc psychologiczną,

b) niezbędne dodatkowe i kontrolne badania psychologiczne;

Realizuje osoba, o której mowa w ust. 2 pkt 1. Czas udzielania porady wynosi od 25 do 35 minut albo od 50 do 70 minut.
3) sesja psychoterapii indywidualnej - sesja z jednym świadczeniobiorcą, stanowiąca element ustalonego planu leczenia, nastawiona na przepracowanie podstawowych problemów i trudności świadczeniobiorcy, prowadzona według określonej metody, realizowana w formie:

a) interwencji kryzysowej (pomocy psychospołecznej) - do 6 sesji w okresie do 2 tygodni lub

b) psychoterapii krótkoterminowej - do 25 sesji w okresie pół roku, lub

c) psychoterapii długoterminowej - do 75 sesji w okresie roku, lub

d) psychoterapii podtrzymującej (po zakończeniu psychoterapii krótko- lub długoterminowej) - do 15 sesji w okresie pół roku, jako bezpośrednia forma współpracy ze świadczeniobiorcą polegająca na wspieraniu i utrzymywaniu mocnych cech świadczeniobiorcy, bez ingerencji w jego zaburzone procesy;

Realizuje osoba, o której mowa w ust. 2 pkt 2. Czas udzielania sesji wynosi od 50 do 70 minut.
4) sesja psychoterapii rodzinnej - sesja z rodziną, stanowiąca element ustalonego planu leczenia, nastawiona na przepracowanie nasilających się problemów i trudności oznaczających dysfunkcjonalność rodziny powodującą ryzyko wystąpienia zaburzeń psychicznych

i somatycznych u członka rodziny, prowadzona według określonej metody, w formie od 6 do 12 sesji w okresie pół roku;

Realizuje osoba, o której mowa w ust. 2 pkt 2, samodzielnie albo z osobą, o której mowa w ust. 2 pkt 2.

Czas udzielania sesji wynosi od 80 do 100 minut.

5) sesja psychoterapii grupowej - sesja realizowana w grupach świadczeniobiorców, stanowiąca element ustalonego planu leczenia, prowadzona według określonej metody, realizowana z grupą od 4 do 12 osób, w formie:

a) psychoterapii krótkoterminowej - do 50 sesji

w okresie pół roku,

b) psychoterapii długoterminowej - do 110 sesji w okresie roku,

c) psychoterapii podtrzymującej (po zakończeniu psychoterapii krótko- lub długoterminowej) - do 15 sesji w okresie pół roku;

Realizują dwie osoby, o których mowa w ust. 2 pkt 2, albo osoba, o której mowa w ust. 2 pkt 2, z osobą, o której mowa w ust. 2 pkt 1.

Czas udzielania sesji wynosi od 80 do 100 minut.

6) sesja wsparcia psychospołecznego - oddziaływanie psychospołeczne na jedną osobę lub w grupie od 2 do 6 osób, kierowane do świadczeniobiorców lub ich rodzin, lub innych osób stanowiących oparcie społeczne świadczeniobiorcy; wsparcie psychospołeczne może obejmować do 12 sesji w okresie pół roku; w ramach sesji podejmowane są działania edukacyjno-konsultacyjne;Realizuje osoba, o której mowa w ust. 2 pkt 1 lub 2. Czas udzielania sesji wynosi od 50 do 70 minut.
7) wizyta, porada domowa lub środowiskowa - wizyta, porada diagnostyczna, terapeutyczna lub psychologiczna udzielana w miejscu pobytu świadczeniobiorcy, kontynuująca leczenie według ustalonego planu terapeutycznego, dotycząca także rodzin lub innych osób stanowiących oparcie społeczne świadczeniobiorcy i obejmująca:

a) ocenę postępu leczenia,

b) realizację i koordynację zadań zaplanowanych w indywidualnym planie leczenia.

Realizuje osoba, o której mowa w ust. 2 pkt 1 lub 3, samodzielnie albo w uzasadnionych przypadkach z osobą, o której mowa w ust. 2 pkt 1 lub 3.

Czas udzielania wizyty, porady wynosi od 80 do 100 minut i zawiera średni czas dojazdu do miejsca udzielania świadczenia, przy czym w przypadku gdy świadczenie udzielane jest w tym samym dniu i w tym samym miejscu więcej niż jednej osobie każde kolejne świadczenie wynosi od 50 do 70 minut.

8) wizyta osoby prowadzącej terapię środowiskową - wizyta udzielana przez osobę prowadzącą terapię środowiskową, dotycząca także rodzin lub opiekunów i obejmująca:

a) ocenę postępu leczenia,

Realizuje osoba, o której mowa w ust. 2 pkt 3. Czas udzielania sesji wynosi od 40 do 50 minut.
b) realizację i koordynację zadań zaplanowanych w indywidualnym planie leczenia,

c) niezbędne, w razie potrzeby, kierowanie do lekarza lub psychologa,

d) działania informacyjno-motywacyjne.

3CENTRUM ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY - poradnia zdrowia psychicznego - II poziom referencyjny:1. Wymagania formalne:

poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci.

2. Personel:

W skład zespołu terapeutycznego wchodzi co najmniej:

1) specjalista w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży lub osoba posiadająca decyzję ministra właściwego do spraw zdrowia o uznaniu dorobku naukowego lub zawodowego za równoważny ze zrealizowaniem programu szkolenia specjalizacyjnego w tej dziedzinie, zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 24 lutego 2017 r. o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia, lub osoba w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży, lub osoba posiadająca certyfikat psychoterapeuty, lub osoba ubiegająca się o otrzymanie certyfikatu psychoterapeuty - co najmniej 2 osoby, równoważnik co najmniej 1 etatu łącznie;

2) specjalista w dziedzinie psychologii klinicznej lub psycholog w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychologii klinicznej, lub psycholog z udokumentowanym co najmniej dwuletnim doświadczeniem w pracy klinicznej z dziećmi i młodzieżą, lub psycholog kliniczny - równoważnik co najmniej 0,5 etatu;

3) lekarz specjalista w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży lub lekarz specjalista psychiatrii, lub lekarz w trakcie specjalizacji z psychiatrii

1. Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania (F00-F99).

2. Obserwacja medyczna i ocena przypadków podejrzanych o chorobę lub stany podobne (Z03) (dla porady lekarskiej diagnostycznej, w przypadku gdy nie jest możliwe określenie leczonej jednostki chorobowej).

dzieci i młodzieży, lub lekarz ze specjalizacją pierwszego stopnia z psychiatrii dzieci i młodzieży - równoważnik co najmniej 1 etatu.

3. Organizacja udzielania świadczeń:

1) świadczeniodawca udziela świadczeń w poradni co najmniej pięć dni w tygodniu, co najmniej 4 godziny dziennie, w tym co najmniej dwa razy w tygodniu od godziny 15.00 do godziny 20.00;

2) świadczeniodawca realizuje konsylia co najmniej raz w miesiącu;

3) świadczeniodawca jest zobowiązany do realizacji konsylium na rzecz pacjentów korzystających w danym miesiącu ze świadczeń ośrodków I i II poziomu referencyjnego; konsylium to odbywa się co najmniej raz w miesiącu z każdym ośrodkiem I poziomu referencyjnego realizującym świadczenia na rzecz pacjentów leczonych w danym miesiącu na II poziomie referencyjnym; w konsylium uczestniczy personel udzielający świadczeń opieki zdrowotnej, w tym osoba, o której mowa w ust. 2 pkt 3;

4) świadczeniodawca realizuje sesje koordynacji co najmniej raz w miesiącu;

5) świadczeniodawca w okresie do 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej opracowuje i wdraża procedurę współpracy z innymi świadczeniodawcami i podmiotami;

6) świadczeniodawca w okresie do 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy w ramach II poziomu referencyjnego z Narodowym Funduszem Zdrowia opracowuje i wdraża sformalizowaną procedurę określającą zasady diagnostyki i leczenia;

7) świadczeniodawca przedstawia świadczeniobiorcy w sposób przystępny i zrozumiały informację o zalecanym dalszym postępowaniu; zalecenia są formułowane w sposób pisemny;

8) świadczeniodawca zapewnia superwizję dla osób udzielających świadczeń: psychoterapię indywidualną, sesję psychoterapii rodzinnej oraz sesję psychoterapii grupowej; superwizja jest zapewniana co najmniej 12 razy w roku, przy czym w przypadku realizowania tego obowiązku na poziomie minimalnym częstotliwość superwizji w jednym miesiącu nie może być wyższa niż 2.

1) porada lekarska diagnostyczna - porada rozpoczynająca lub weryfikująca proces diagnostyczno-terapeutyczny, który może wymagać od 1 do 3 porad diagnostycznych u jednego świadczeniobiorcy i obejmuje:

a) zebranie wywiadu, w tym od rodziców lub opiekunów,

b) ocenę stanu psychicznego i somatycznego,

c) skierowanie na niezbędne badanie psychologiczne,

d) niezbędne badania diagnostyczne, w tym laboratoryjne,

e) ustalenie rozpoznania i planu terapeutycznego (obejmuje również omówienie rozpoznania i ustalenie planu terapeutycznego z rodzicem lub przedstawicielem ustawowym);

Realizuje osoba, o której mowa w ust. 2 pkt 3. Czas udzielania porady wynosi od 50 do 70 minut.
2) porada lekarska terapeutyczna - porada kontynuująca leczenie według planu terapeutycznego, obejmująca:

a) ocenę stanu psychicznego i somatycznego,

b) ocenę postępów leczenia (obejmuje również ocenę postępów leczenia z rodzicem lub opiekunem),

c) niezbędne kontrolne badania diagnostyczne, w tym laboratoryjne;

Realizuje osoba, o której mowa w ust. 2 pkt 3. Czas udzielania porady wynosi od 50 do 70 minut.
3) porada lekarska kontrolna - porada obejmująca:

a) ogólną ocenę przebiegu leczenia, w tym ogólną ocenę przebiegu leczenia z rodzicem lub opiekunem,

b) ocenę stanu somatycznego, w szczególności przy objawach polekowych,

c) wydanie niezbędnych zaleceń odnośnie kontynuacji leczenia,

d) niezbędne kontrolne badania diagnostyczne, w tym laboratoryjne;

Realizuje osoba, o której mowa w ust. 2 pkt 3. Czas udzielania porady wynosi od 25 do 35 minut.
4) porada psychologiczna diagnostyczna - porada udzielana z wykorzystaniem wystandaryzowanych narzędzi psychologicznych, rozpoczynająca lub weryfikująca proces diagnostyczno-terapeutyczny, który może wymagać od 1 do 3 porad diagnostycznych u jednego świadczeniobiorcy, mająca na celu:

a) wykonanie pogłębionej diagnostyki osobowości, przy uwzględnieniu wywiadu z rodzicem lub opiekunem,

b) ocenę procesów poznawczych, w tym ocenę procesów poznawczych przy udziale rodzica lub opiekuna,

c) ocenę innych dyspozycji psychicznych,

d) wykonanie niezbędnych konsultacji specjalistycznych,

e) ustalenie diagnozy psychologicznej i planu terapeutycznego;

Realizuje osoba, o której mowa w ust. 2 pkt 2. Czas udzielania porady wynosi od 50 do 70 minut. W sytuacji przeprowadzania testów diagnostycznych, które muszą trwać ponad 70 minut, czas udzielania porady wynosi od 80 do 100 minut.
5) wizyta, porada domowa lub środowiskowa - wizyta, porada diagnostyczna, terapeutyczna lub kontrolna udzielana w miejscu pobytu świadczeniobiorcy;Realizuje osoba, o której mowa w ust. 2 pkt 3. Czas udzielania wizyty, porady wynosi od 80 do 100 minut i zawiera czas dojazdu do miejsca udzielania świadczenia, przy czym w przypadku gdy świadczenie udzielane jest w tym samym miejscu więcej niż jednej osobie, każde kolejne świadczenie wynosi od 50 do 70 minut.
6) sesja psychoterapii indywidualnej - sesja z jednym świadczeniobiorcą, stanowiąca element ustalonego planu leczenia, nastawiona na przepracowanie podstawowych problemów i trudności świadczeniobiorcy, prowadzona według określonej metody, realizowana w formie:

a) interwencji kryzysowej (pomocy psychospołecznej) - do 6 sesji w okresie do 2 tygodni lub

b) psychoterapii krótkoterminowej - do 25 sesji w okresie pół roku, lub

c) psychoterapii długoterminowej - do 75 sesji w okresie roku, lub

d) psychoterapii podtrzymującej (po zakończeniu psychoterapii krótko- lub długoterminowej) - do 15 sesji w okresie pół roku, jako bezpośrednia forma współpracy ze świadczeniobiorcą polegająca na wspieraniu i utrzymywaniu mocnych cech świadczeniobiorcy, bez ingerencji w jego zaburzone procesy;

Realizuje osoba, o której mowa w ust. 2 pkt 1. Czas udzielania sesji wynosi od 50 do 70 minut.Schizofrenia, zaburzenia schizotypowe

i urojeniowe (F20-29);

Epizod maniakalny (F30);

Zaburzenia afektywne dwubiegunowe (F31);

Epizod depresji ciężki, bez objawów psychotycznych (F32.2);

Epizod depresji ciężki, z objawami psychotycznymi (F32.3);

Zaburzenia depresyjne nawracające (F.33);

Zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne (F.42); Zaburzenia dysocjacyjne (konwersyjne) F44;

Zaburzenia wegetatywne występujące pod postacią somatyczną (F45.3);

Uporczywe bóle psychogenne (F45.4);

Zaburzenia odżywiania (F.50);

Specyficzne zaburzenia osobowości (F60); Zaburzenia osobowości mieszane i inne (F61);

Trwałe zmiany osobowości nie wynikające z uszkodzenia ani z choroby mózgu (F62).

7) sesja psychoterapii rodzinnej - sesja z rodziną, stanowiąca element ustalonego planu leczenia, nastawiona na przepracowanie nasilających się problemów i trudności oznaczających dysfunkcjonalność rodziny powodującą ryzyko wystąpienia zaburzeń psychicznych

i somatycznych u członka rodziny, prowadzona według określonej metody, w formie od 6 do 12 sesji w okresie pół roku;

Realizuje osoba, o której mowa w ust. 2 pkt 1, samodzielnie albo z osobą, o której mowa ust. 2 w pkt 1.

Czas udzielania sesji wynosi od 80 do 100 minut.

8) sesja psychoterapii grupowej - sesja realizowana w grupach świadczeniobiorców, stanowiąca element ustalonego planu leczenia, prowadzona według określonej metody, realizowana z grupą od 4 do 12 osób, w formie:

a) psychoterapii krótkoterminowej - do 50 sesji w okresie pół roku,

Realizują dwie osoby, o których mowa w ust. 2 pkt 1, lub realizuje osoba, o której mowa w ust. 2 pkt 1, z osobą, o której mowa w ust. 2 pkt 2.

Czas udzielania sesji wynosi od 80 do 100 minut.

b) psychoterapii długoterminowej - do 110 sesji w okresie roku,

c) psychoterapii podtrzymującej (po zakończeniu psychoterapii krótko- lub długoterminowej) - do 15 sesji w okresie pół roku.

4CENTRUM ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY - II poziom referencyjny.

Porady ambulatoryjne oraz świadczenia dzienne psychiatryczne dla dzieci i młodzieży.

Świadczenia na rzecz dzieci przed rozpoczęciem realizacji obowiązku szkolnego, dzieci i młodzieży objętych obowiązkiem szkolnym i obowiązkiem nauki oraz kształcących się w szkołach ponadpodstawowych - do ich ukończenia, a także ich rodziny lub opiekunów, przedstawicieli ustawowych lub innych osób stanowiących oparcie społeczne.

1. Wymagania formalne:

1) poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci;

2) Oddział dzienny psychiatryczny rehabilitacyjny dla dzieci - co najmniej 15 miejsc.

2. Personel:

W skład zespołu terapeutycznego wchodzi co najmniej:

1) w poradni zdrowia psychicznego dla dzieci:

a) specjalista w dziedzinie psychoterapii dzieci

i młodzieży lub osoba posiadająca decyzję ministra właściwego do spraw zdrowia o uznaniu dorobku naukowego lub zawodowego za równoważny ze zrealizowaniem programu szkolenia specjalizacyjnego w tej dziedzinie, zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 24 lutego 2017 r. o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia, lub osoba w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży, lub osoba posiadająca certyfikat psychoterapeuty, lub osoba ubiegająca się o otrzymanie certyfikatu psychoterapeuty - co najmniej 2 osoby, równoważnik co najmniej 1 etatu łącznie,

b) specjalista w dziedzinie psychologii klinicznej lub psycholog w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychologii klinicznej, lub psycholog z udokumentowanym co najmniej dwuletnim doświadczeniem w pracy klinicznej z dziećmi i młodzieżą lub psycholog kliniczny - równoważnik co najmniej 0,5 etatu,

1. Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania (F00-F99).

2. Obserwacja medyczna i ocena przypadków podejrzanych o chorobę lub stany podobne (Z03) (dla porady lekarskiej diagnostycznej, w przypadku gdy nie jest możliwe określenie leczonej jednostki chorobowej).

c) lekarz specjalista w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży lub lekarz specjalista psychiatrii, lub lekarz w trakcie specjalizacji z psychiatrii dzieci i młodzieży, lub lekarz ze specjalizacją pierwszego stopnia z psychiatrii dzieci i młodzieży - równoważnik co najmniej 1 etatu;

2) w Oddziale dziennym psychiatrycznym rehabilitacyjnym dla dzieci:

a) specjalista w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży lub osoba posiadająca decyzję ministra właściwego do spraw zdrowia o uznaniu dorobku naukowego lub zawodowego za równoważny ze zrealizowaniem programu szkolenia specjalizacyjnego w tej dziedzinie, zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 24 lutego 2017 r. o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia, lub osoba w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży, lub osoba posiadająca certyfikat psychoterapeuty, lub osoba ubiegająca się o otrzymanie certyfikatu psychoterapeuty - równoważnik 2 etatów przeliczeniowych na 15 miejsc*,

b) terapeuta zajęciowy - równoważnik 0,75 etatu przeliczeniowych na 15 miejsc*,

c) psycholog z udokumentowanym co najmniej rocznym doświadczeniem w pracy z dziećmi i młodzieżą - równoważnik 0,3 etatu przeliczeniowego na 15 miejsc*,

d) pielęgniarka - równoważnik 0,25 etatu przeliczeniowego na 15 miejsc*,

e) lekarz specjalista w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży lub lekarz specjalista psychiatrii, lub lekarz w trakcie specjalizacji z psychiatrii dzieci i młodzieży, lub lekarz ze specjalizacją pierwszego stopnia z psychiatrii dzieci i młodzieży - równoważnik 0,5 etatu przeliczeniowego na 15 miejsc*.

3. Organizacja udzielania świadczeń:

1) świadczeniodawca udziela świadczeń w poradni co najmniej pięć dni w tygodniu, co najmniej 4 godziny dziennie, w tym co najmniej dwa razy w tygodniu od godziny 15.00 do godziny 20.00;

2) realizacja świadczeń w oddziale dziennym odbywa się przez 5 dni w tygodniu;

3) realizacja świadczeń w oddziale dziennym odbywa się z realizacją obowiązku szkolnego w miej sen udzielania świadczeń w czasie roku szkolnego;

4) oddziaływania terapeutyczne w oddziale muszą być realizowane co najmniej 3 godziny dziennie; w tygodniu każdy świadczeniobiorcą uczestniczy w co najmniej 2 sesjach psychoterapii indywidualnej oraz co najmniej 2 sesjach psychoterapii grupowej;

5) świadczeniodawca realizuje konsylia co najmniej raz w miesiącu;

6) świadczeniodawca jest zobowiązany do realizacji konsylium na rzecz pacjentów korzystających w danym miesiącu ze świadczeń ośrodków I i II poziomu referencyjnego; konsylium to odbywa się co najmniej raz w miesiącu z każdym ośrodkiem I poziomu referencyjnego, realizującym świadczenia na rzecz pacjentów

leczonych w danym miesiącu na II poziomie referencyjnym; w konsylium uczestniczy personel udzielający świadczeń opieki zdrowotnej, w tym osoba, o której mowa w ust. 2 pkt 1 lit. c;

7) świadczeniodawca realizuje sesje koordynacji co najmniej raz w miesiącu;

8) świadczeniodawca w okresie do 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej opracowuje i wdraża procedurę współpracy z innymi świadczeniodawcami i podmiotami;

9) świadczeniodawca w okresie do 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy w ramach II poziomu referencyjnego z Narodowym Funduszem Zdrowia opracowuje i wdraża sformalizowaną procedurę określającą zasady diagnostyki i leczenia;

10) świadczeniodawca przedstawia świadczeniobiorcy w sposób przystępny i zrozumiały informację o zalecanym dalszym postępowaniu; zalecenia są formułowane w sposób pisemny;

11) świadczeniodawca zapewnia superwizję dla osób udzielających świadczeń psychoterapii indywidualnej: sesję psychoterapii rodzinnej oraz sesję psychoterapii grupowej; superwizja jest zapewniana co najmniej 12 razy w roku, przy czym w przypadku realizowania tego obowiązku na poziomie minimalnym częstotliwość superwizji w jednym miesiącu nie może być wyższa niż 2.

1) Świadczenia dzienne psychiatryczne rehabilitacyjne dla dzieci i młodzieży obejmujące diagnostykę, leczenie i rehabilitację dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi, zwłaszcza psychotycznymi, ze znacznymi, zagrażającymi lub utrwalonymi zaburzeniami funkcjonowania życiowego; wskazany jest podział oddziału dziennego psychiatrycznego dla dzieci i młodzieży na pododdział dla dzieci do 13 roku życia i pododdział młodzieżowy; w ramach pobytu są podejmowane działania konsultacyjno-edukacyjne dla rodzin osób z zaburzeniami psychicznymi;Realizuje osoba, o której mowa w ust. 2 pkt 2.
2) porada lekarska diagnostyczna - porada rozpoczynająca lub weryfikująca proces diagnostyczno-terapeutyczny, który może wymagać od 1 do 3 porad diagnostycznych u jednego świadczeniobiorcy i obejmuje:

a) zebranie wywiadu, w tym od rodziców lub opiekunów,

b) ocenę stanu psychicznego i somatycznego, c) skierowanie na niezbędne badanie psychologiczne,

d) niezbędne badania diagnostyczne, w tym laboratoryjne,

e) ustalenie rozpoznania i planu terapeutycznego (obejmuje również omówienie rozpoznania i ustalenie planu terapeutycznego z rodzicem lub przedstawicielem ustawowym);

Realizuje osoba, o której mowa w ust. 2 pkt 1 lit. c. Czas udzielania porady wynosi od 50 do 70 minut.
3) porada lekarska terapeutyczna - porada kontynuująca leczenie według planu terapeutycznego, obejmująca:

a) ocenę stanu psychicznego i somatycznego,

b) ocenę postępów leczenia (obejmuje również ocenę postępów leczenia z rodzicem lub opiekunem),

c) niezbędne kontrolne badania diagnostyczne, w tym laboratoryjne;

Realizuje osoba, o której mowa w ust. 2 pkt 1 lit. c. Czas udzielania porady wynosi od 50 do 70 minut.
4) porada lekarska kontrolna - porada obejmująca:

a) ogólną ocenę przebiegu leczenia, w tym ogólną ocenę przebiegu leczenia z rodzicem lub opiekunem,

b) ocenę stanu somatycznego, w szczególności przy objawach polekowych,

c) wydanie niezbędnych zaleceń odnośnie kontynuacji leczenia,

d) niezbędne kontrolne badania diagnostyczne, w tym laboratoryjne;

Realizuje osoba, o której mowa w ust. 2 pkt 1 lit. c. Czas udzielania porady wynosi od 25 do 35 minut.
5) porada psychologiczna diagnostyczna - porada udzielana z wykorzystaniem wystandaryzowanych narzędzi psychologicznych, rozpoczynająca lub weryfikująca proces diagnostyczno-terapeutyczny, który może wymagać od 1 do 3 porad diagnostycznych u jednego świadczeniobiorcy, mająca na celu:

a) wykonanie pogłębionej diagnostyki osobowości, przy uwzględnieniu wywiadu z rodzicem lub opiekunem,

b) ocenę procesów poznawczych, w tym ocenę procesów poznawczych przy udziale rodzica lub opiekuna,

c) ocenę innych dyspozycji psychicznych,

d) wykonanie niezbędnych konsultacji specjalistycznych,

e) ustalenie diagnozy psychologicznej i planu terapeutycznego;

Realizuje osoba, o której mowa w ust. 2 pkt 1 lit. b. Czas udzielania porady wynosi od 50 do 70 minut. W przypadku przeprowadzania testów diagnostycznych, które muszą trwać ponad 70 minut, czas udzielania porady wynosi od 80 do 100 minut.
6) wizyta, porada domowa lub środowiskowa - wizyta, porada diagnostyczna, terapeutyczna lub kontrolna udzielana w miejscu pobytu świadczeniobiorcy.Realizuje osoba, o której mowa w ust. 2 pkt 1 lit. c. Czas udzielania wizyty, porady wynosi od 80 do 100 minut i zawiera czas dojazdu do miejsca udzielania świadczenia, przy czym w przypadku gdy świadczenie udzielane jest w tym samym miejscu więcej niż jednej osobie, każde kolejne świadczenie wynosi od 50 do 70 minut.
1) sesja psychoterapii indywidualnej - sesja z jednym świadczeniobiorcą, stanowiąca element ustalonego planu leczenia, nastawiona na przepracowanie podstawowych problemów i trudności świadczeniobiorcy, prowadzona według określonej metody, realizowana w formie:

a) interwencji kryzysowej (pomocy psychospołecznej) - do 6 sesji w okresie do 2 tygodni lub

b) psychoterapii krótkoterminowej - do 25 sesji w okresie pół roku, lub

c) psychoterapii długoterminowej - do 75 sesji w okresie roku, lub

d) psychoterapii podtrzymującej (po zakończeniu psychoterapii krótko- lub długoterminowej) - do 15 sesji w okresie pół roku, jako bezpośrednia forma współpracy ze świadczeniobiorcą polegająca na wspieraniu i utrzymywaniu mocnych cech świadczeniobiorcy, bez ingerencji w jego zaburzone procesy;

Realizuje osoba, o której mowa w ust. 2 pkt 1 lit. a. Czas udzielania sesji wynosi od 50 do 70 minut.Schizofrenia, zaburzenia schizotypowe

i urojeniowe (F20-29);

Epizod maniakalny (F30);

Zaburzenia afektywne dwubiegunowe (F31);

Epizod depresji ciężki, bez objawów psychotycznych (F32.2);

Epizod depresji ciężki, z objawami psychotycznymi (F32.3);

Zaburzenia depresyjne nawracające (F.33);

Zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne (F.42); Zaburzenia dysocjacyjne (konwersyjne) F44;

Zaburzenia wegetatywne występujące pod postacią somatyczną (F45.3);

Uporczywe bóle psychogenne (F45.4);

Zaburzenia odżywiania (F.50);

Specyficzne zaburzenia osobowości (F60); Zaburzenia osobowości mieszane i inne (F61);

Trwałe zmiany osobowości niewynikające z uszkodzenia ani z choroby mózgu (F62).

8) sesja psychoterapii rodzinnej - sesja z rodziną, stanowiąca element ustalonego planu leczenia, nastawiona na przepracowanie nasilających się problemów i trudności oznaczających dysfunkcjonalność rodziny powodującą ryzyko wystąpienia zaburzeń psychicznych

i somatycznych u członka rodziny, prowadzona według określonej metody, w formie od 6 do 12 sesji w okresie pół roku;

Realizuje osoba, o której mowa w ust. 2 pkt 1 lit. a, samodzielnie albo z osobą, o której mowa w ust. 2 pkt 1 lit. a.

Czas udzielania sesji wynosi od 80 do 100 minut.

9) sesja psychoterapii grupowej - sesja realizowana w grupach świadczeniobiorców, stanowiąca element ustalonego planu leczenia, prowadzona według określonej metody, realizowana z grupą od 4 do 12 osób, w formie:

a) psychoterapii krótkoterminowej - do 50 sesji w okresie pół roku,

Realizują dwie osoby, o których mowa w ust. 2 pkt 1 lit. a, lub realizuje osoba, o której mowa w ust. 2 pkt 1 lit. a, z osobą, o której mowa w ust. 2 pkt 1 lit. b.

Czas udzielania sesji wynosi od 80 do 100 minut.

b) psychoterapii długoterminowej - do 110 sesji w okresie roku,

c) psychoterapii podtrzymującej (po zakończeniu psychoterapii krótkolub długoterminowej) - do 15 sesji w okresie pół roku.

5OŚRODEK WYSOKOSPECJALISTYCZNEJ CAŁODOBOWEJ OPIEKI PSYCHIATRYCZNEJ - III poziom referencyjny.

Świadczenia w izbie przyjęć oraz świadczenia psychiatryczne dla dzieci i młodzieży przeprowadzane na rzecz dzieci przed rozpoczęciem realizacji obowiązku szkolnego, dzieci i młodzieży objętych obowiązkiem szkolnym i obowiązkiem nauki oraz kształcących się w szkołach ponadpodstawowych - do ich ukończenia, a także ich rodziny, przedstawicieli ustawowych lub innych osób stanowiących oparcie społeczne.

1. Wymagania formalne:

1) Oddział psychiatryczny dla dzieci;

2) w lokalizacji:

a) izba przyjęć z osobnym działem przyjęć dla dzieci lub

b) szpitalny oddział ratunkowy z osobnym działem przyjęć dla dzieci;

3) realizacja świadczeń w zakresie Centrum zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży - II poziom referencyjny.

2. Personel:

W skład zespołu terapeutycznego komórek, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, wchodzi co najmniej:

1) psycholog lub specjalista psychologii klinicznej, lub psycholog w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychologii klinicznej, lub psycholog kliniczny, lub psycholog z udokumentowanym co najmniej dwuletnim doświadczeniem w pracy klinicznej z dziećmi i młodzieżą - równoważnik 1 etatu przeliczeniowego na 40 łóżek*;

2) specjalista w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży lub osoba posiadająca decyzję ministra właściwego do spraw zdrowia o uznaniu dorobku naukowego lub zawodowego za równoważny ze zrealizowaniem programu szkolenia specjalizacyjnego w tej dziedzinie, zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 24 lutego 2017 r.

Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania (F00-F99). Obserwacja medyczna i ocena przypadków podejrzanych o chorobę lub stany podobne (Z03).
o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia, lub osoba w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży, lub osoba posiadająca certyfikat psychoterapeuty, lub osoba ubiegająca się o otrzymanie certyfikatu psychoterapeuty - równoważnik 4 etatów przeliczeniowych na 40 łóżek*;

3) terapeuta zajęciowy - równoważnik 1,5 etatu przeliczeniowego na 40 łóżek*;

4) pielęgniarki;

5) lekarz specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży - równoważnik 1 etatu przeliczeniowego na 40 łóżek*;

6) lekarz specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży lub specjalista psychiatrii, lub lekarz w trakcie specjalizacji z psychiatrii dzieci i młodzieży, lub lekarz ze specjalizacją pierwszego stopnia z psychiatrii dzieci i młodzieży lub psychiatrii - równoważnik 3 etatów przeliczeniowych na 40 łóżek*.

3. Organizacja udzielania świadczeń:

1) świadczeniodawca udziela świadczeń całodobowych przez 7 dni w tygodniu;

2) świadczeniodawca zapewnia dostęp do konsultacji lekarza specjalisty w dziedzinie pediatrii lub chorób wewnętrznych, lekarza specjalisty w dziedzinie neurologii, lekarza specjalisty w dziedzinie kardiologii, gastroenterologa oraz endokrynologa;

3) świadczeniodawca realizuje konsylia z podmiotami I i II poziomu referencyjnego, w których leczony był pacjent;

4) świadczeniodawca realizuje sesje koordynacji co najmniej raz w miesiącu;

5) świadczeniodawca w okresie do 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opracowuje i wdraża procedurę współpracy z innymi świadczeniodawcami i podmiotami;

6) świadczeniodawca w okresie do 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy opracowuje i wdraża sformalizowaną procedurę określającą zasady diagnostyki i leczenia;

7) świadczeniodawca przedstawia świadczeniobiorcy w sposób przystępny i zrozumiały informacje o zalecanym dalszym postępowaniu; zalecenia są formułowane w sposób pisemny;

8) świadczeniodawca zapewnia superwizję dla osób udzielających świadczeń: psychoterapii indywidualnej, sesji psychoterapii rodzinnej oraz sesji psychoterapii grupowej; superwizja jest zapewniana co najmniej 12 razy w roku, przy czym w przypadku realizacji tego obowiązku na minimalnym poziomie liczba superwizji w miesiącu nie może być większa niż 2;

9) świadczeniodawca współpracuje z ośrodkami interwencji kryzysowej oraz wydziałami rodzinnymi i nieletnich sądów rejonowych.

1) Świadczenia w izbie przyjęć albo świadczenia w dziale przyjęć udzielane całodobowo w trybie nagłym, w tym świadczenia diagnostyczno-terapeutyczne, niezakończone hospitalizacją w oddziale lub pobytem w ośrodku lub zakładzie; świadczenia obejmują w razie potrzeby zabezpieczenie medyczne świadczeniobiorców oraz zapewnienie transportu - w razie konieczności kontynuacji leczenia specjalistycznego;Realizuje osoba, o której mowa w ust. 2 pkt 4-6.
2) świadczenia psychiatryczne dla dzieci

i młodzieży obejmujące diagnostykę, leczenie

i wczesną rehabilitację osób z zaburzeniami psychicznymi; wskazany jest podział oddziału szpitalnego psychiatrycznego dla dzieci

i młodzieży na pododdział dla dzieci do 13 roku życia i pododdział młodzieżowy.

Realizuje osoba, o której mowa w ust. 2 pkt 1-6.
Objaśnienie:

* Maksymalnie do liczby łóżek lub miejsc wpisanych do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 105 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2021 r. poz. 711, z późn. zm.).

1 Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. z 2021 r. poz. 932).